V̼ừ̼a̼ ̼X̼o̼n̼g̼:̼ ̼8̼h̼3̼0̼ ̼”̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼M̼ạ̼n̼g̼”̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼ã̼ ̼C̼ó̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼G̼i̼a̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼B̼é̼ ̼G̼á̼i̼ ̼1̼6̼t̼ ̼Ở̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼Đ̼ể̼ ̼G̼i̼ú̼p̼ ̼Đ̼ỡ̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼V̼ệ̼ ̼

T̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼.̼1̼2̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼v̼á̼y̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼1̼6̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼b̼ả̼o̼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không có mô tả.

 

̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼.̼1̼2̼
̼M̼ở̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼h̼a̼:̼ ̼“̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼h̼i̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ơ̼i̼”̼.̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼:̼ ̼“̼m̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼à̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼n̼h̼á̼,̼ ̼t̼a̼o̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼À̼ ̼m̼à̼y̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼m̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼”̼
̼D̼ù̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼v̼á̼y̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼à̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼C̼õ̼ ̼l̼ẽ̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ê̼u̼ ̼r̼ế̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼k̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ư̼ ̼m̼ũ̼,̼ ̼c̼h̼e̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼b̼ả̼o̼.

Không có mô tả.

̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼:̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼ ̼d̼â̼y̼ ̼á̼o̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼v̼á̼y̼ ̼1̼6̼0̼k̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼M̼.̼H̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼á̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼n̼a̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼k̼ệ̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼.̼

Không có mô tả.

̼V̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼.̼1̼2̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼s̼t̼a̼t̼u̼s̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ụ̼ ̼1̼6̼0̼k̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼”̼

Không có mô tả.

̼D̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼o̼m̼m̼e̼n̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.

Nguồn https://vninvest.vn/chung-kien-be-16-tuoi-bi-chu-shop-mai-huong-man-nhuc-huan-hoa-hong-tuyen-bo-dung-ra-bao-ho-toi-khong-hai-loi/

B̼à̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼”̼H̼o̼t̼ ̼g̼i̼r̼l̼”̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼T̼ì̼.̼n̼h̼ ̼D̼ụ̼.̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼T̼r̼a̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼ắ̼.̼n̼g̼

̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼“̼h̼o̼t̼ ̼g̼i̼r̼l̼”̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼í̼
̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼“̼h̼o̼t̼ ̼g̼i̼r̼l̼”̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼7̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼Q̼.̼3̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼)̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼t̼ ̼p̼h̼á̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼b̼í̼ ̼s̼ử̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼n̼g̼à̼n̼g̼.

 

 

 

Không có mô tả.

̼N̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼-̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼T̼X̼H̼ ̼(̼P̼C̼4̼5̼)̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼x̼á̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼“̼ ̼b̼à̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼”̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼a̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼8̼,̼3̼ ̼k̼g̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼,̼ ̼k̼h̼a̼y̼;̼ ̼2̼6̼.̼0̼0̼0̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ỏ̼ ̼M̼ỹ̼.̼.̼.̼

 

Không có mô tả.

̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼–̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼P̼C̼4̼5̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼í̼n̼ ̼k̼ẽ̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼b̼á̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼đ̼à̼m̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼

 

Không có mô tả.

 

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼3̼,̼ ̼H̼K̼T̼T̼ ̼Q̼.̼1̼0̼)̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼“̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼”̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼L̼â̼m̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼1̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼Q̼.̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼)̼;̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼2̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼H̼.̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼)̼;̼ ̼T̼ô̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼3̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼Q̼.̼1̼2̼)̼…̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼“̼h̼o̼t̼ ̼g̼i̼r̼l̼”̼,̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼“̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼”̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼“̼n̼ữ̼ ̼q̼u̼á̼i̼”̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼,̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼“̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼.̼

 

Không có mô tả.

̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼“̼b̼à̼ ̼t̼r̼ù̼m̼”̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼h̼é̼ ̼r̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼q̼u̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼ô̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼5̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼H̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼c̼ố̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.