V̼ᴏ̛̼̼̣̼ ̼В̼ɪ̼̣̼ ̼Ʀ̼ᴀ̼̼̼̆́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̆́ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̼̼̆̀м̼ ̼ʟ̼ι̼ᴇ̼̣̼̼̂т̼ ̼ɢ̼ι̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴄ̼н̼ᴏ̼̼̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ĸ̼н̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼Đ̼ᴀ̼̼́ɴ̼н̼ ̼ᴄ̼н̼ᴇ̼̼̼̂́т̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼Ʀ̼ᴀ̼̼̼̆́ɴ̼ ̼М̼ᴀ̼̼̀ ̼Т̼н̼ᴀ̼̼̉ ̼ɴ̼ᴏ̼̼́ ̼Đ̼ι̼,̼ ̼Đ̼ᴜ̼̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̣̼ ̼Ѕ̼ᴀ̼̼̼̆́ᴘ̼ ̼М̼ᴀ̼̼̼̂́т̼ ̼Т̼н̼ɪ̼̼̀ ̼ᴄ̼н̼υ̼ʏ̼ᴇ̼̣̼̼̂ɴ̼ ̼Đ̼ᴏ̼̣̼̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼Т̼ʀ̼ᴏ̛̼̼̼̀ι̼ ̼Х̼ᴀ̼̼̉ʏ̼ ̼Ʀ̼ᴀ̼

Vᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏɴ ᴄᴀ́ɪ ɢɪ̀ ʜᴇ̂́ᴛ ᴄᴀ̉. Kʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴠɪ̀ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴏ̂ɴɢ sᴏ̛̣ ɴɢʜᴇ̀ᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ́ᴍ đᴇ̉ ᴍᴀ̀ ᴠɪ̀ ᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ sɪɴʜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏɴ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không có mô tả.

Ôɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴋᴇ̂́ᴛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ʟᴏᴀ̃ɴɢ ᴛɪɴʜ ᴛʀᴜ̀ɴɢ, ᴋʜᴏ́ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴄᴏɴ. Y ʜᴏ̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ đᴀ̣ɪ ᴄᴏ́ ᴄᴀɴ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴄᴜ̃ɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ᴍᴏɴɢ ᴍᴀɴʜ. Cʜɪ̉ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴍᴏɴɢ ᴄʜᴏ̛̀ ᴠᴀ̀ᴏ sᴜ̛̣ ᴍᴀʏ ᴍᴀ̆́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̀ ᴛʜᴏ̂ɪ. Ôɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴄʜɪᴀ ᴛᴀʏ ʙᴀ̀, ᴍᴜᴏ̂́ɴ ʙᴀ̀ đɪ ᴛɪ̀ᴍ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ᴍᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʙᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢʜᴇ. Bᴀ̀ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴄᴀ̉ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ đᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴏ̛̉ ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ, ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ, ᴄʜᴇ ᴄʜᴏ̛̉, ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴏ̂ɴɢ. Cʜᴏ ᴅᴜ̀ ᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ʙᴀ̀ ᴄᴏ́ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ᴍᴇ̣.

Bᴀ̀ ᴅᴜ̛̣ đɪ̣ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴏ̂ɴɢ ᴋʜɪ ɴᴀ̀ᴏ ʜᴀɪ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴅᴜ̛ ɢɪᴀ̉ ʜᴏ̛ɴ sᴇ̃ xɪɴ ᴄᴏɴ ɴᴜᴏ̂ɪ. Cᴏɴ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ᴄᴏɴ, ᴍɪᴇ̂̃ɴ sᴀᴏ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ, ᴄᴏɴ ᴄᴀ́ɪ ɴɢᴏᴀɴ ɴɢᴏᴀ̃ɴ, ᴄᴏ́ ʜɪᴇ̂́ᴜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴀ ᴍᴇ̣ ʟᴀ̀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʀᴏ̂̀ɪ. Ôɴɢ ɴʜɪ̀ɴ ʙᴀ̀, ʀᴏ̛ɪ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴛ. Ôɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴘʜᴜ́ᴄ ᴘʜᴀ̣̂ɴ ɢɪ̀ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ́ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴛᴏ̂́ᴛ, ᴛɪ̀ɴʜ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ đᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴀᴍ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴋʜᴏ̂̉ ᴠᴏ̛́ɪ ᴏ̂ɴɢ ɴʜᴜ̛ ʙᴀ̀.

Ôɴɢ ʙᴀ̀ ʟᴀ̀ᴍ ɴᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ ʏᴇ̂́ᴜ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜɪ̉ đᴜ̉ ᴀ̆ɴ. Ôɴɢ ʙᴀ̀ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴛɪᴇ̂̀ɴ. Ôɴɢ ʙᴀ̀ ᴄʜᴀ̆́ᴛ ʙᴏ́ᴘ, ᴍᴀɴɢ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʀᴀ ᴍᴜᴀ ɪ́ᴛ ɢᴀ̀, ɪ́ᴛ ᴠɪ̣ᴛ ᴠᴇ̂̀ ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ. Cʜᴀ̆̉ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴠɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄᴏɴ ɴᴇ̂ɴ ᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̀ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴀ̣̂ᴛ ʟᴀ̆́ᴍ. Đᴇ̂́ɴ ᴄᴏɴ ᴄʜᴏ́ sᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ, ᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ʏᴇ̂ᴜ ǫᴜʏ́, ɢᴏ̣ɪ ɴᴏ́ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏɴ. Cʜᴀ̆̉ɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴄᴀ́ɪ ʏ́ ɴɢʜɪ̃ ʙᴀ̣ᴏ ʜᴀ̀ɴʜ đᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴀ̣̂ᴛ.

Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜɪ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̀ ᴍᴀ̀ ʟᴀ̆́ᴄ đᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂́ᴄ ɴᴜᴏ̂́ɪ. Ôɴɢ ʙᴀ̀ ᴀ̆ɴ ᴏ̛̉ ʜɪᴇ̂̀ɴ ʟᴀ̀ɴʜ, ᴘʜᴜ́ᴄ đᴜ̛́ᴄ, ʜᴀʏ ɢɪᴜ́ᴘ đᴏ̛̃ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴍᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴏ̛̀ɪ sᴏ̂́ɴɢ ʙᴀ̣ᴄ ǫᴜᴀ́, ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴄʜᴏ ᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̀ ʟᴀ̂́ʏ ᴍᴏ̣̂ᴛ đᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ. Ôɴɢ ʙᴀ̀ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ᴛʀᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̀ ɴɢʜɪ̃ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄᴏ̀ɴ ɴᴏ̛̣ ɴᴀ̂̀ɴ ɢɪ̀ ᴋɪᴇ̂́ᴘ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴᴇ̂ɴ ᴋɪᴇ̂́ᴘ ɴᴀ̀ʏ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʀᴀ̉ ᴍᴀ̀ ᴛʜᴏ̂ɪ. Ôɴɢ ʙᴀ̀ ʙᴀ̆̀ɴɢ ʟᴏ̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɢɪ̀ ᴍɪ̀ɴʜ đᴀɴɢ ᴄᴏ́ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴜ̛̀ɴɢ ɴɢᴏ́ɴɢ đᴏ̛̣ɪ.

Không có mô tả.

Cʜᴏ ᴅᴜ̀ ᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ʙᴀ̀ ᴄᴏ́ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ᴍᴇ̣. (Ảɴʜ ᴍɪɴʜ ʜᴏ̣ᴀ)

Mᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴀ̀ʏ, ʙᴀ̀ ᴛʜᴇᴏ ᴏ̂ɴɢ ʟᴇ̂ɴ ʀᴜ̛̀ɴɢ ʟᴀ̂́ʏ ᴄᴜ̉ɪ. Tʜᴀ̂́ʏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏɴ ʀᴀ̆́ɴ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴛʜᴏɪ ᴛʜᴏ́ᴘ ᴛʜᴏ̛̉, đᴜᴏ̂ɪ ʙɪ̣ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴᴀ̣̆ɴɢ. Rᴀ̆́ɴ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ́ ᴀɪ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ sᴏ̛̣ đᴀ̂ᴜ, ʙᴀ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ʜᴀ̃ɪ ʟᴀ̆́ᴍ, đɪ̣ɴʜ ʙᴏ̉ đɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʀᴏ̂̀ɪ đᴏ̣̂ɴɢ ʟᴏ̀ɴɢ, ɴᴏ́ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ sɪɴʜ ᴍᴀ̣ɴɢ. Bᴀ̀ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴏᴀ̣ɪ ʟᴀ́ ʀᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴍᴀ́ᴜ ɴᴇ̂ɴ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ đɪ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ɴᴏ́ đᴀ̆́ᴘ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ʀᴀ̆́ɴ. Bᴀ̀ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʟᴀ̀ᴍ xᴏɴɢ ᴛʜɪ̀ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏɴ ʀᴀ̆́ɴ ᴋʜᴀ́ᴄ ʟᴀᴏ đᴇ̂́ɴ, ᴄᴀ̆́ɴ ɴɢᴀʏ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄʜᴀ̂ɴ ʙᴀ̀.

Bᴀ̀ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄʜᴏᴀ́ɴɢ ᴠᴀ́ɴɢ, ᴄʜɪ̉ ᴋɪ̣ᴘ ᴋᴇ̂ᴜ ᴛᴇ̂ɴ ᴏ̂ɴɢ ʀᴏ̂̀ɪ ɴɢᴀ̂́ᴛ ʟɪ̣ᴍ. Ôɴɢ ʟᴀᴏ đᴇ̂́ɴ, ᴛʜᴀ̂́ʏ ʙᴀ̀ ᴛʜɪ̀ ʜᴏ̂́ᴛ ʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ. Nʜɪ̀ɴ ᴄᴏɴ ʀᴀ̆́ɴ, ʙɪᴇ̂́ᴛ ɴᴏ́ ᴄᴀ̆́ɴ ʙᴀ̀, ᴏ̂ɴɢ sᴀ̆̃ɴ ᴅᴀᴏ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴀʏ ʟᴜ́ᴄ đᴏ́ ʀᴏ̂̀ɪ, đɪ̣ɴʜ đᴀ́ɴʜ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ɴᴏ́ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɴᴏ́ ᴄᴜ̛́ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴ ǫᴜᴀɴʜ ᴄᴏɴ ʀᴀ̆́ɴ ʙɪ̣ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴛʜᴀ̉ ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ᴄᴏɴ ʀᴀ̆́ɴ đɪ.

Bᴀ̀ sᴀᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ʙɪ̣ ʀᴀ̆́ɴ ᴄᴀ̆́ɴ đᴏ́ ᴛʜɪ̀ đᴏ̂̉ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴᴀ̆̀ᴍ ʟɪᴇ̣̂ᴛ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ. Bᴀ̀ ᴏ̂́ᴍ ᴋɪᴇ̂̉ᴜ ɢɪ̀ ᴍᴀ̀ ʟᴀ̣ ʟᴀ̆́ᴍ, ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴀ̆ɴ ᴜᴏ̂́ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪ̀, ᴄʜɪ̉ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ɴᴏ̂ɴ. Kɪɴʜ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ᴛ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴠɪ̀ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ᴛʜᴀɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́. Bᴀ̀ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴅᴀ́ᴍ ɴɢʜɪ̃ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀɪ ᴠɪ̀ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴏ̂ɴɢ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ʜɪᴇ̂́ᴍ ᴍᴜᴏ̣̂ɴ ᴍᴀ̀. Cᴀ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ʙᴀ̀ ᴄᴀ̀ɴɢ xᴀɴʜ xᴀᴏ, ᴠᴀ̀ɴɢ ᴠᴏ̣ᴛ. Ôɴɢ sᴏ̛̣, sᴏ̛̣ ʟᴀ̆́ᴍ, ᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̂́ᴛ ɢɪᴀ́ᴄ ɴɢʜɪ̃ đᴇ̂́ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴇ̃ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴠɪ̃ɴʜ ᴠɪᴇ̂̃ɴ ʀᴏ̛̀ɪ xᴀ ʙᴀ̀.

Gᴀ̂̀ɴ 3 ᴛʜᴀ́ɴɢ sᴀᴜ ɴɢᴀ̀ʏ ʙɪ̣ ʀᴀ̆́ɴ ᴄᴀ̆́ɴ, sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ ᴄᴀ̀ɴɢ ʟᴜ́ᴄ ᴄᴀ̀ɴɢ ʏᴇ̂́ᴜ. Ôɴɢ ᴄᴏ́ ᴄᴀ̉ᴍ ɢɪᴀ́ᴄ ɴʜᴜ̛ ʙᴀ̀ sᴀ̆́ᴘ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴋʜɪ ʙᴀ̀ ᴛʜᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴀ̀ᴏ ɢᴏ̣ɪ ᴛᴇ̂ɴ ᴏ̂ɴɢ. Ôɴɢ đᴀ̀ɴʜ ʀᴏ̛ɪ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴛ ʙᴀ́ᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ ʀᴀ̆̀ɴɢ ʙᴀ̀ sᴀ̆́ᴘ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴋʜᴏ̉ɪ. Mᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴇ̂́ɴ ɴʜɪ̀ɴ ʙᴀ̀ ʟᴀ̂̀ɴ ᴄᴜᴏ̂́ɪ đᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̆́ᴍ. Aɪ ᴄᴜ̃ɴɢ xᴏ́ᴛ xᴀ ᴠɪ̀ ᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̀ ᴀ̆ɴ ᴏ̛̉ ʜɪᴇ̂̀ɴ ʟᴀ̀ɴʜ ᴍᴀ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴄᴀ̉ɴʜ ʜᴀ̂̉ᴍ ʜɪᴜ. Bᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀…

-Rᴀ̆́ɴ… Tʀᴏ̛̀ɪ ᴏ̛ɪ ʀᴀ̆́ɴ…

Không có mô tả.

Mᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴇ́ᴛ ʟᴇ̂ɴ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴀɴʜ ᴋʜɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʜᴀɪ ᴄᴏɴ ʀᴀ̆́ɴ ʙᴏ̀ ᴠᴀ̀ᴏ đᴇ̂́ɴ ᴄᴜ̛̉ᴀ ɴʜᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̀, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴋɪ̣ᴘ đᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʜɪ̀ ᴄʜᴜ́ɴɢ đᴀ̃ ʙᴏ̀ đɪ ᴍᴀ̂́ᴛ. Ôɴɢ ᴄʜᴏ̛̣ᴛ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʜᴀɪ ᴄᴏɴ ʀᴀ̆́ɴ đᴏ́ ǫᴜᴇɴ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ. Nʜᴜ̛ɴɢ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴋɪ̣ᴘ ɴɢʜɪ̃ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴏ̛ɴ ᴛʜɪ̀ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ʙᴀ̀ ʜᴏ sᴀ̣̆ᴄ sᴜ̣ᴀ ʀᴏ̂̀ɪ ᴏ̂ᴍ ʙᴜ̣ɴɢ ɴᴏ̂ɴ ᴏ̣ᴇ ᴅᴜ̛̃ ᴅᴏ̣̂ɪ, ᴄʜᴀ̆ɴ đᴀ̆́ᴘ ɴɢᴀɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʀᴏ̛ɪ ʀᴀ đᴇ̂̉ ʟᴏ̣̂ ʀᴀ ᴠᴜ̀ɴɢ ʙᴜ̣ɴɢ ʟᴏ̂̀ɪ ʟᴇ̂ɴ ʙᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀. Mᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴄᴏ́ ᴋɪɴʜ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴍᴀ̆́ᴛ sᴀ́ɴɢ ʀᴜ̛̣ᴄ ʟᴇ̂ɴ, ʟᴀ̣ɪ ɢᴀ̂̀ɴ ʜᴏ̉ɪ ʙᴀ̀ ᴠᴀ̀ɪ đɪᴇ̂̀ᴜ, ʙᴀ̀ ɢᴀ̣̂ᴛ đᴀ̂̀ᴜ. Kʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴏ̛̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴀ̂́ʏ ʟᴀ̣ɪ ʜᴇ́ᴛ ʟᴇ̂ɴ:

-Đᴀ̣ɪ ᴘʜᴜ́ᴄ ʀᴏ̂̀ɪ, ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀɪ ʀᴏ̂̀ɪ!

Cʜᴀ̆̉ɴɢ ᴀ́ɪ ᴅᴀ́ᴍ ᴛɪɴ ʟᴏ̛̀ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴀ̂́ʏ ɴᴏ́ɪ. Bᴀᴏ ɴᴀ̆ᴍ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴀɪ ᴅᴀ́ᴍ ᴛɪɴ đᴏ̂ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴀ̂́ʏ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄᴏ́ ᴄᴏɴ? Bᴀ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴɢᴏ̛ ɴɢᴀ́ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋᴇ́ᴍ, ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴅᴜ̀ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ʟᴀ̣ ɴʜᴜ̛ɴɢ ɴɢᴀ̀ɴ ᴠᴀ̣ɴ ʟᴀ̂̀ɴ ʙᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ʟᴀ̀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀɪ.

 

 

 

Không có mô tả.

Lᴀ̀ᴍ sᴀᴏ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ đᴏ́? Pʜᴀ̉ɪ đᴇ̂́ɴ ᴋʜɪ ᴄᴏ́ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ᴋʜᴀ́ᴍ ᴠᴀ̀ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ɴɪ̣ᴄʜ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ́ᴄ sʏ̃ ᴛʜɪ̀ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴍᴏ̛́ɪ xᴜ́ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄʜᴜ́ᴄ ᴍᴜ̛̀ɴɢ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴏ̂ɴɢ. Bᴀ́ᴄ sʏ̃ ɴᴏ́ɪ ᴄᴏ́ ʟᴇ̃ ᴅᴏ ᴄʜᴇ̂́ đᴏ̣̂ ᴀ̆ɴ ᴜᴏ̂́ɴɢ đᴀ̂̀ʏ đᴜ̉ ᴠᴀ̀ sɪɴʜ ʜᴏᴀ̣ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ đᴏ̣̂ ɴᴇ̂ɴ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄᴏ́ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴍᴀ̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ. Ôɴɢ ʙᴀ̀ sᴜɴɢ sᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ đᴇ̂́ɴ ᴍᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɴᴏ́ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ ɴᴜ̛̃ᴀ, ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴏ̛ ʟᴏ̛́ɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ đᴏ̛̀ɪ ᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʀᴏ̂̀ɪ.

Đᴜ̉ ᴛʜᴀ́ɴɢ đᴜ̉ ɴɢᴀ̀ʏ ᴛʜɪ̀ đᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ʙᴇ́ ʙᴏ̉ɴɢ, sᴜ̛̣ ɴɢᴏ́ɴɢ đᴏ̛̣ɪ ʙᴀᴏ ɴᴀ̆ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴀ̀ᴏ đᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴍᴀ̣ɴʜ. Bᴇ̂́ ᴄᴏɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛᴀʏ ᴍᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̀ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ́ᴍ ᴛɪɴ ᴠᴀ̀ᴏ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ. Rᴏ̂̀ɪ ᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ̛̣ᴛ ɴʜᴏ̛́ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ ʜᴀɪ ᴄᴏɴ ʀᴀ̆́ɴ ʙᴀ̀ ʟɪᴇ̂̀ɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀɪ ɴɢᴀʏ. Cʜᴜ́ɴɢ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴠᴀ̣̂ᴛ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ sɪɴʜ ᴍᴀ̣ɴɢ. Pʜᴀ̉ɪ ᴄʜᴀ̆ɴɢ ᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̀ ᴠɪ̀ ᴀ̆ɴ ᴏ̛̉ ʜɪᴇ̂̀ɴ ʟᴀ̀ɴʜ, ᴘʜᴜ́ᴄ đᴜ̛́ᴄ, ᴛʀᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄʜᴏ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.