V̶̶̼ợ̶̶̼ ̶̶̼C̶̶̼h̶̶̼ồ̶̶̼n̶̶̼g̶̶̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼̼̼ấ̼̼̼p̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ứ̼̼̼u̼̼̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼ɖ̼í̼ռ̼ɦ̼ ̼ƈ̼ɦ̼ặ̼ȶ̼ ̼ʋ̼à̼օ̼ ̼ռ̼ɦ̼a̼ʊ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼̼̼ả̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼ả̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼e̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼â̼̼̼n̼̼̼.̼

 

 

 

 

 

 

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼“̼c̼̼̼h̼̼̼u̼̼̼y̼̼̼ệ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼ấ̼̼̼y̼̼̼”̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼“̼c̼̼̼ậ̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ỏ̼̼̼”̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼̼̼ắ̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼k̼̼̼ẹ̼̼̼t̼̼̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼“̼c̼ô̼ ̼b̼é̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ɢ̼ọ̼ɨ̼ ̼đ̼ɨ̼ệ̼ռ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼̼̼ấ̼̼̼p̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ứ̼̼̼u̼̼̼.̼ ̼C̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼̼̼ệ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼e̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼h̼ă̼n̼.̼

 

 

Không có mô tả.

̼C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼̼̼h̼̼̼ạ̼̼̼y̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ả̼̼̼m̼̼̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼̼̼g̼̼̼o̼̼̼ạ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼ì̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼é̼n̼ ̼l̼ú̼t̼ ̼b̼ô̼i̼ ̼c̼̼̼h̼̼̼ấ̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼g̼̼̼â̼̼̼y̼̼̼ ̼̼̼d̼̼̼ị̼̼̼ ̼̼̼ứ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼̼̼a̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼a̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼s̼̼̼u̼̼̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼“̼c̼̼̼h̼̼̼u̼̼̼y̼̼̼ệ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼ấ̼̼̼y̼̼̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼b̼̼̼a̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼a̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼s̼̼̼u̼̼̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼“̼c̼̼̼ậ̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ỏ̼̼̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼̼̼ắ̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼k̼̼̼ẹ̼̼̼t̼̼̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼.̼

̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼̼̼ấ̼̼̼p̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ứ̼̼̼u̼̼̼ ̼ở̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼B̼ắ̼c̼,̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼“̼c̼̼̼h̼̼̼u̼̼̼y̼̼̼ệ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼ấ̼̼̼y̼̼̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼â̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ạ̼̼̼o̼̼̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼“̼c̼̼̼ậ̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ỏ̼̼̼”̼ ̼m̼̼̼ắ̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼k̼̼̼ẹ̼̼̼t̼̼̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼

̼V̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼q̼̼̼u̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼ệ̼̼̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼̼̼ả̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼g̼̼̼i̼̼̼á̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼m̼̼̼ạ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼c̼̼̼ậ̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ỏ̼̼̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼̼̼h̼̼̼ả̼̼̼y̼̼̼ ̼̼̼m̼̼̼á̼̼̼u̼̼̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼̼̼ử̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼u̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼v̼à̼ ̼b̼̼̼u̼̼̼ồ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼r̼̼̼ứ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼.̼

 

 

 

Không có mô tả.
̼M̼ắ̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼k̼̼̼ẹ̼̼̼t̼̼̼ ̼“̼c̼̼̼ậ̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ỏ̼̼̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼̼̼u̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼ệ̼̼̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼?̼

T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼̼̼u̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼ệ̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼ì̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼d̼̼̼ụ̼̼̼c̼̼̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼k̼h̼o̼á̼i̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼â̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ạ̼̼̼o̼̼̼ ̼c̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ắ̼̼̼t̼̼̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ẹ̼p̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼̼̼ư̼̼̼ơ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼ậ̼̼̼t̼̼̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼â̼y̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼.̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼̼̼ẹ̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ứ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ắ̼̼̼t̼̼̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼à̼i̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼d̼̼̼ư̼̼̼ơ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼ậ̼̼̼t̼̼̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼C̼o̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ắ̼̼̼t̼̼̼ ̼â̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ạ̼̼̼o̼̼̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼â̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ạ̼̼̼o̼̼̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ắ̼̼̼t̼̼̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼q̼̼̼u̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼ệ̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼ì̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼d̼̼̼ụ̼̼̼c̼̼̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼c̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ắ̼̼̼t̼̼̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼â̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼ộ̼̼̼.̼ ̼T̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼ạ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼â̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ạ̼̼̼o̼̼̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ỗ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼â̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ạ̼̼̼o̼̼̼ ̼c̼o̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

 

Cặp đôi ngoại tình đang "thân mật” bỗng dính chặt vào nhau và lý giải bất ngờ từ chuyên gia

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼̼̼ệ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼“̼c̼̼̼h̼̼̼u̼̼̼y̼̼̼ệ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼ấ̼̼̼y̼̼̼”̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ắ̼̼̼t̼̼̼ ̼â̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ạ̼̼̼o̼̼̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼̼̼ư̼̼̼ơ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼ậ̼̼̼t̼̼̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼̼̼ắ̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼k̼̼̼ẹ̼̼̼t̼̼̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼“̼d̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼m̼”̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼s̼̼̼i̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼ý̼̼̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼u̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ắ̼̼̼t̼̼̼ ̼â̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ạ̼̼̼o̼̼̼ ̼b̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼̼̼ư̼̼̼ơ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼ậ̼̼̼t̼̼̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼r̼a̼

 

Khi nào “súng ống” bị mắc kẹt? - Báo Người lao động

̼C̼ă̼n̼ ̼b̼̼̼ệ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼0̼,̼5̼-̼1̼%̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼̼̼ệ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼̼̼u̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼ệ̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼ì̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼d̼̼̼ụ̼̼̼c̼̼̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼̼̼ă̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼ệ̼̼̼ ̼̼̼s̼̼̼i̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼t̼a̼m̼p̼o̼n̼.̼ ̼c̼̼̼ơ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼a̼̼̼u̼̼̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ắ̼̼̼t̼̼̼ ̼â̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ạ̼̼̼o̼̼̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ạ̼m̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼̼̼h̼̼̼ấ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ư̼̼̼ơ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼̼̼i̼̼̼a̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼ợ̼̼̼p̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼a̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ớ̼̼̼n̼̼̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼

 

M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼ổ̼ ̼C̼h̼ứ̼c̼ ̼C̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼D̼â̼u̼ ̼B̼a̼’̼n̼ ̼D̼.̼â̼.̼m̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼B̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼.̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼r̼ê̼n̼ ̼Đ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼C̼A̼ ̼V̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼ế̼t̼.̼

K̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼N̼h̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼“̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼”̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.

 

 

̼H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼q̼u̼á̼i̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ú̼ ̼b̼à̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼ ̼(̼1̼9̼61̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼7̼,̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼2̼6̼3̼-̼B̼à̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼u̼ế̼,̼ ̼T̼T̼-̼H̼u̼ế̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼.̼

 

 

 

Không có mô tả.

̼B̼à̼ ̼N̼g̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼b̼á̼n̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼m̼ỳ̼,̼ ̼c̼ó̼c̼ ̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼v̼ỉ̼a̼ ̼h̼ẻ̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼u̼y̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼6̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼r̼ỉ̼ ̼t̼a̼i̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼a̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9.

 

Không có mô tả.

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ữ̼,̼ ̼t̼r̼í̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼m̼ẫ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ị̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ễ̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼a̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼m̼,̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼a̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼“̼b̼á̼n̼ ̼h̼o̼a̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼r̼ầ̼m̼ ̼r̼ộ̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼5̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼b̼ợ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼đ̼i̼.̼

̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼.̼
̼Q̼u̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼,̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼2̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼-̼1̼,̼ ̼C̼A̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼T̼-̼H̼u̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼3̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼a̼n̼ ̼(̼1̼9̼7̼4̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼,̼ ̼T̼T̼-̼H̼u̼ế̼)̼;̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼H̼u̼y̼ ̼-̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼S̼e̼n̼ ̼(̼1̼9̼7̼3̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼T̼P̼ ̼H̼u̼ế̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼-̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼N̼h̼i̼.̼

 

 

Không có mô tả.

̼T̼ạ̼i̼ ̼C̼Q̼Đ̼T̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼a̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼â̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼8̼0̼-̼1̼8̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼5̼0̼-̼7̼0̼%̼/̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼/̼l̼ư̼ợ̼t̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼e̼ ̼t̼h̼ồ̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼0̼%̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼L̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ê̼n̼h̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼ ̼k̼h̼á̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼í̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼3̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼N̼h̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼g̼á̼i̼ ̼“̼b̼á̼n̼ ̼h̼o̼a̼”̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼d̼o̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼đ̼ụ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼h̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼.̼ ̼V̼à̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼3̼-̼1̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼N̼h̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼“̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼”̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼

 

Khi sinh viên thành… gái bán dâm | An ninh trật tự | PLO

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼-̼8̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼v̼o̼,̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼N̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼N̼h̼i̼ ̼“̼t̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼”̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼3̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼H̼I̼V̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼b̼a̼y̼”̼.

̼X̼é̼t̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼-̼8̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼C̼h̼ứ̼a̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼m̼”̼.̼

 

Gặp nhóm "gái bán dâm giá rẻ", nhiều người đàn ông ở Biên Hoà lãnh quả đắng - Báo Người lao động

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *