V̵ừ̵a̵ ̵X̵o̵n̵g̵:̵ ̵B̵ị̵ ̵b̵ỏ̵ ̵r̵ơ̵i̵,̵ ̵b̵é̵ ̵s̵ơ̵ ̵s̵i̵n̵h̵ ̵s̵ố̵n̵g̵ ̵s̵ó̵t̵ ̵q̵u̵a̵ ̵đ̵ê̵m̵ ̵l̵ạ̵n̵h̵ ̵n̵h̵ờ̵ ̵đ̵à̵n̵ ̵c̵h̵ó̵ ̵ủ̵ ̵ấ̵m̵

M̼ộ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼𝔟̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼ấ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼.̼

̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼S̼a̼r̼i̼s̼t̼a̼l̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼C̼h̼h̼a̼t̼t̼i̼s̼g̼a̼r̼h̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼D̼a̼i̼l̼y̼ ̼M̼a̼i̼l̼.̼

̼E̼m̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼𝔟̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼.̼

Môtt̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼ấ̼m̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ầ̼y̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼𝔟̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼S̼W̼N̼S̼)̼

̼C̼h̼ó̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼e̼m̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼ủ̼ ̼ấ̼m̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ộ̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼

̼N̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼‘̼L̼ú̼c̼ ̼1̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼’̼.̼

‘C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼’̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼‘̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼ấ̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼’̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼P̼r̼e̼m̼n̼a̼t̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼l̼à̼ ̼“̼p̼h̼é̼p̼ ̼m̼à̼u̼”̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼h̼o̼a̼n̼ǥ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼ԃ̼ữ̼.̼ ̼P̼r̼e̼m̼n̼a̼t̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼𝔟̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼.

B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼A̼k̼a̼n̼k̼s̼h̼a̼,̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼S̼W̼N̼S̼)̼

̼‘̼H̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼ ̼𝔱̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼𝔪̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼ỳ̼ ̼d̼i̼ệ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼h̼o̼a̼n̼ǥ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼’̼,̼ ̼P̼r̼e̼m̼n̼a̼t̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼w̼w̼w̼.̼n̼t̼d̼v̼n̼.̼n̼e̼t̼/̼d̼o̼i̼-̼s̼o̼n̼g̼/̼b̼e̼-̼s̼o̼-̼s̼i̼n̼h̼-̼s̼o̼n̼g̼-̼s̼o̼t̼-̼q̼u̼a̼-̼d̼e̼m̼-̼l̼a̼n̼h̼-̼n̼h̼o̼-̼d̼a̼n̼-̼c̼h̼o̼-̼u̼-̼a̼m̼-̼2̼9̼3̼3̼2̼5̼.̼h̼t̼m̼l̼

̼X̼e̼m̼ ̼T̼h̼ê̼m̼:̼ ̼H̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼?̼

̼S̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼2̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼(̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼)̼ ̼ở̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ã̼n̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼

̼H̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ạ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼n̼h̼ó̼c̼ ̼t̼ì̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ú̼c̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼“̼n̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼!̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼â̼m̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼H̼.̼N̼ă̼m̼ ̼C̼ă̼n̼ ̼(̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼)̼,̼ ̼P̼V̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼â̼y̼)̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼r̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼h̼e̼o̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼K̼ỳ̼ ̼–̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼(̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ấ̼p̼ ̼X̼ẻ̼o̼ ̼L̼ớ̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼â̼m̼ ̼H̼ả̼i̼)̼.̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼–̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼(̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ô̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼–̼ ̼5̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼ỳ̼ ̼–̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼–̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼C̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ờ̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼ở̼ ̼ấ̼p̼ ̼R̼a̼u̼ ̼D̼ừ̼a̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼H̼.̼C̼á̼i̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼x̼ắ̼n̼,̼ ̼d̼ễ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼α̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼”̼.̼

Ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼ở̼ ̼R̼a̼u̼ ̼D̼ừ̼a̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ò̼ ̼m̼ò̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼2̼ ̼“̼n̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼”̼.̼

̼“̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼x̼ắ̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼à̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ô̼n̼ ̼đ̼ố̼c̼,̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼ỳ̼ ̼–̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼.̼

̼“̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼‘̼C̼o̼n̼ ̼m̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼m̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼?̼’̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ể̼:̼ ̼“̼A̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼n̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼”̼.̼

N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼:̼ ̼‘̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼m̼à̼y̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼m̼à̼y̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼’̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ý̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼u̼ô̼n̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼2̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼4̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼l̼u̼ô̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼2̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼“̼c̼à̼ ̼r̼ỡ̼n̼”̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼.̼

Đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼s̼a̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼“̼n̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼!̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼/̼c̼h̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ô̼i̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼,̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼ễ̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ú̼c̼.̼

̼P̼V̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼?̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼e̼n̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼.̼

̼“̼C̼ó̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼d̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼u̼ộ̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ễ̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼K̼ỳ̼ ̼–̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼à̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

N̼g̼o̼à̼i̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼ỳ̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ò̼n̼,̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ặ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼u̼a̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼1̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ở̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼ỳ̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼a̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼á̼i̼,̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼d̼ễ̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼K̼ỳ̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼ỳ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼n̼h̼u̼ộ̼m̼ ̼m̼à̼u̼ ̼s̼ậ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼e̼n̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ò̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼d̼à̼i̼.̼

C̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼(̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼ỳ̼)̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼:̼ ̼“̼C̼ó̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼m̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼à̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

C̼ò̼n̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ễ̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼,̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼“̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼ ̼l̼â̼u̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼e̼n̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼,̼ ̼l̼â̼u̼ ̼l̼â̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼i̼a̼.̼

A̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼(̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼T̼r̼â̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ô̼m̼ ̼đ̼.̼ẻ̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼m̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼“̼N̼g̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼“̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼ ̼l̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼s̼a̼y̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼D̼â̼n̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼ấ̼p̼ ̼X̼ẻ̼o̼ ̼L̼ớ̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼2̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ệ̼t̼ ̼à̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼T̼r̼ừ̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ò̼m̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼l̼â̼u̼ ̼l̼â̼u̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼á̼n̼Һ̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼ỳ̼ ̼–̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼–̼ ̼T̼r̼â̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼“̼N̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼ô̼m̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ù̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ạ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼u̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ô̼m̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ù̼a̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ư̼ ̼d̼ả̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼B̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼g̼a̼n̼h̼ ̼t̼ị̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼i̼n̼h̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼”̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼D̼â̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼:̼ ̼“̼Đ̼ợ̼t̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼K̼ỳ̼,̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼ỳ̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼Đ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ạ̼,̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼â̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼V̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼2̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼,̼ ̼h̼i̼ề̼m̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

̼“̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼c̼h̼u̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼(̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼)̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼ô̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼â̼m̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ự̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼n̼Һ̼ ̼g̼i̼á̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼“̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼i̼a̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼………….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *