V̳ừ̳a̳ ̳X̳o̳n̳g̳:̳ ̳C̳ă̳m̳ ̳p̳h̳ẫ̳n̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳c̳h̳a̳ ̳l̳o̳ạ̳n̳ ̳l̳u̳â̳n̳ ̳c̳ư̳ỡ̳n̳g̳ ̳h̳i̳ế̳p̳ ̳c̳o̳n̳ ̳g̳á̳i̳ ̳1̳6̳ ̳t̳u̳ổ̳i̳ ̳đ̳ế̳n̳ ̳m̳a̳n̳g̳ ̳t̳h̳a̳i̳ ̳r̳ồ̳i̳ ̳d̳ì̳m̳ ̳c̳h̳.̳ế̳t̳ ̳c̳o̳n̳ ̳đ̳ể̳ ̳g̳i̳ấ̳u̳ ̳t̳ộ̳i̳

S̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼(̼T̼A̼N̼D̼)̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ấ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼N̼g̼a̼ ̼(̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ở̼ ̼ấ̼p̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼)̼.̼

̼P̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼a̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼ T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼:̼ ̼V̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼2̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ấ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼Đ̼ấ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼Đ̼ấ̼u̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ồ̼ ̼x̼ấ̼u̼,̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼.̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼Đ̼ấ̼u̼ ̼r̼a̼ ̼v̼õ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼Đ̼ấ̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼Đ̼ấ̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼,̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ị̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ố̼i̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼Đ̼ấ̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼y̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼h̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼đ̼á̼ ̼t̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼h̼e̼,̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼T̼ư̼ ̼T̼à̼i̼ ̼(̼c̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼)̼ ̼n̼é̼m̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ờ̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼

Đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼Đ̼ấ̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼b̼ắ̼c̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼T̼ư̼ ̼T̼à̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼Đ̼ấ̼u̼ ̼r̼a̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼T̼ư̼ ̼T̼à̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼Đ̼ấ̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼ô̼m̼ ̼N̼g̼a̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼d̼ì̼m̼ ̼N̼g̼a̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼Đ̼ấ̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼x̼á̼c̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼é̼ ̼k̼ê̼n̼h̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼â̼y̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼k̼ê̼n̼h̼.̼ ̼

C̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼Đ̼ấ̼u̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼Đ̼ấ̼u̼ ̼ở̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼ấ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼ủ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼X̼ê̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼“̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼ở̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼T̼ư̼ ̼T̼à̼i̼”̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼Đ̼ấ̼u̼ ̼ở̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼Đ̼ấ̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼.̼

n̼à̼y̼ ̼Đ̼ấ̼u̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ở̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼T̼ư̼ ̼T̼à̼i̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼x̼á̼c̼ ̼N̼g̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼đ̼á̼ ̼n̼e̼o̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ấ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼

Đ̼ấ̼u̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼A̼D̼N̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼:̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ấ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼9̼9̼,̼9̼9̼%̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼Đ̼ấ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼“̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼”̼ ̼v̼à̼ ̼“̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *