T̼ì̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼n̼

C̼h̼ủ̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ù̼ ̼d̼ọ̼a̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼é̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼.̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼é̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼.̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼.̼.̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼C̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼A̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼

Không có mô tả.

̼C̼h̼ị̼ ̼C̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼A̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼9̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼h̼ ̼(̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼T̼h̼.̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼C̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼ợ̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼é̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼.̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼20,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼à̼ ̼l̼à̼ ̼C̼.̼ ̼v̼a̼y̼ ̼1̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼)̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼đ̼ủ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼,̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼C̼.̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼.̼

̼B̼à̼ ̼T̼h̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼é̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼C̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼,̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼é̼p̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼

Không có mô tả.

̼“̼T̼i̼ề̼n̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼é̼p̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼4̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼é̼p̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼.̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼é̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼.̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

B̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼”̼c̼o̼n̼ ̼n̼ợ̼”̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼-̼3̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼C̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼M̼a̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼0̼)̼,̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼G̼i̼a̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼0̼)̼,̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼â̼n̼ ̼C̼ô̼n̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼C̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼6̼)̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

̼P̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼C̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼1̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼

Không có mô tả.

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼B̼á̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼4̼)̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼4̼)̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ị̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼M̼a̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼7̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼C̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼ ̼b̼ấ̼n̼ ̼b̼á̼c̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼“̼c̼o̼n̼ ̼n̼ợ̼”̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼“̼k̼h̼á̼t̼”̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼n̼ợ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ờ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼D̼ù̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ợ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼“̼c̼à̼i̼ ̼b̼ẫ̼y̼”̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼“̼q̼u̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼”̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼ợ̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼-̼7̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ồ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ẹ̼t̼ ̼“̼c̼o̼n̼ ̼n̼ợ̼”̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼1̼-̼7̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼S̼ơ̼n̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼n̼ợ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼“̼c̼o̼n̼ ̼n̼ợ̼”̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼á̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼ố̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼.̼ ̼T̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼í̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ợ̼.̼ ̼ ̼ ̼

̼D̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ợ̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼v̼a̼y̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼r̼a̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼.̼ ̼V̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼“̼c̼o̼n̼ ̼n̼ợ̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ở̼n̼g̼.̼

̼V̼ừ̼a̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼“̼x̼ỏ̼ ̼m̼ũ̼i̼”̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼v̼a̼y̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ẵ̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼H̼S̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼.̼

̼V̼ề̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.