T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼”̼đ̼i̼ê̼n̼”̼ ̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ỡ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼n̼o̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼

K̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ồ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ụ̼c̼.̼

̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼L̼ộ̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼e̼m̼ ̼G̼i̼à̼n̼g̼ ̼A̼ ̼C̼ủ̼ ̼(̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼u̼ ̼S̼a̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼ậ̼m̼ ̼C̼ó̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ù̼ ̼C̼ă̼n̼g̼ ̼C̼h̼ả̼i̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼h̼ú̼c̼ ̼l̼ò̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼.̼ B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼(̼k̼h̼o̼a̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼L̼ộ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼G̼i̼à̼n̼g̼ ̼A̼ ̼C̼ủ̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼7̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼h̼ú̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ồ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ụ̼c̼.


G̼i̼à̼n̼g̼ ̼A̼ ̼C̼ủ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼h̼ú̼c̼ ̼l̼ò̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼è̼,̼ ̼G̼i̼à̼n̼g̼ ̼A̼ ̼C̼ủ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼h̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼e̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼L̼ộ̼.̼ C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ỡ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼n̼o̼n̼ ̼d̼o̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ổ̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ổ̼ ̼n̼g̼a̼y̼.̼ ̼“̼D̼o̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼h̼ú̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ổ̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼m̼ổ̼ ̼b̼ẩ̼n̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

S̼a̼u̼ ̼m̼ổ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼-̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼m̼ổ̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼G̼i̼à̼n̼g̼ ̼A̼ ̼C̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼m̼ổ̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼7̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼h̼ú̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼d̼í̼n̼h̼,̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼h̼ú̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ú̼i̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼h̼ú̼c̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼

C̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼

̼C̼h̼ị̼ ̼T̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ờ̼n̼ ̼,̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼,̼ ̼t̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼o̼à̼n̼h̼ ̼,̼ ̼v̼ỡ̼ ̼g̼a̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼h̼ú̼c̼ ̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼4̼/̼6̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼.̼T̼.̼T̼.̼,̼ ̼(̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼–̼ ̼C̼u̼ ̼B̼a̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ơ̼ ̼m̼ơ̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼

C̼h̼ị̼ ̼T̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼h̼ú̼c̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ờ̼n̼,̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼o̼à̼n̼h̼,̼ ̼v̼ỡ̼ ̼g̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼6̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼

̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼h̼ú̼c̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼C̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼h̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼T̼.̼V̼.̼,̼ ̼(̼3̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ố̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ố̼ ̼c̼h̼ậ̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼ờ̼ ̼s̼ư̼ờ̼n̼.̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼á̼c̼h̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼s̼á̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼o̼à̼n̼h̼,̼ ̼l̼ò̼i̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ờ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼â̼u̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼.̼ T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.


Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼

̼N̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼T̼.̼L̼.̼,̼ ̼4̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼h̼ằ̼n̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼â̼u̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼s̼ợ̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼,̼ ̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼c̼,̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼,̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ổ̼.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *