T̶ố̶i̶ ̶Q̶u̶a̶:̶2̶9̶/̶1̶2̶/̶ ̶Ô̶n̶g̶ ̶N̶ộ̶i̶

ʙɪ̣ ᴏ̂ɴɢ ɴᴏ̣̂ɪ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛̉ ᴛʀᴏ̀ ᴆᴏ̂̀ɪ ʙᴀ̣ɪ, ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ sᴏ̛̣ ʜᴀ̃ɪ ᴆᴇ̂́ɴ ʙᴀ̂́ᴛ ᴛɪ̉ɴʜ ɴɢᴀʏ ᴛʀᴇ̂ɴ ɴᴇ̣̂ᴍ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ.ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄsᴆᴛ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ ᴆᴀ̆́ᴋ ɴᴏ̂ɴɢ ᴆᴀɴɢ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛᴜʏ ᴆᴜ̛́ᴄ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, xᴜ̛̉ ʟʏ́ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ᴏ̂ɴɢ ɴᴏ̣̂ɪ ɢɪᴏ̛̉ ᴛʀᴏ̀ ᴆᴏ̂̀ɪ ʙᴀ̣ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴀ́ᴜ ɢᴀ́ɪ ᴛᴀ̣ɪ ʙᴀ̉ɴ ᴆᴏᴀ̀ɴ ᴋᴇ̂́ᴛ, xᴀ̃ ᴆᴀ̆́ᴋ ɴɢᴏ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛᴜʏ ᴆᴜ̛́ᴄ.ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ʟᴀ̀ ᴄʜᴀ́ᴜ sᴜ̀ɴɢ ᴛʜɪ̣ ᴠ. (sɴ 2008), ᴋᴇ̉ ᴆᴏ̂̀ɪ ʙᴀ̣ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ ɴᴏ̣̂ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ɴᴀ̆ᴍ ɴᴀʏ ᴆᴀ̃ 88 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ.ᴛʜᴇᴏ ʜᴏ̂̀ sᴏ̛ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ɴɢᴀ̀ʏ 10/4, sᴜ̀ɴɢ ᴆ. ᴆᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴜ́ᴛ ʟᴀ̀ sᴜ̀ɴɢ ᴀ.ᴍ. ᴏ̛̉ ʙᴀ̉ɴ ᴆᴏᴀ̀ɴ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴏ̛ɪ. ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ, ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴀɴʜ ᴍ. ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ̀ɴ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴠ. ᴏ̛̀ ɴʜᴀ̀.
ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴏ̂ɴɢ ɴᴏ̣̂ɪ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ̛ɪ, ᴄʜᴀ́ᴜ s. ǫᴜᴀ̂́ɴ ǫᴜʏ́ᴛ, ʜᴀɪ ᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴆᴜ̀ᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴀ̆ɴ ʙᴇ̂́ᴘ. ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴜ́ᴄ sᴀᴜ, ᴛʜᴜ́ ᴛɪ́ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴏ̂ɴɢ ᴆ. ᴛʀᴏ̂̃ɪ ᴅᴀ̣̂ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴋɪᴇ̂̀ᴍ ᴄʜᴇ̂́, ᴆ. ᴋᴇ́ᴏ ᴄʜᴀ́ᴜ ɢᴀ́ɪ ʟᴇ̂ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ

ᴋʜᴀ́ᴄʜ,ᴆᴀ̂̉ʏ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴠ. ɴɢᴀ̃ xᴜᴏ̂́ɴɢ ᴛᴀ̂́ᴍ ɴᴇ̣̂ᴍ ɴɢᴀʏ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄʜ. ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴄʜᴏ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴠ.sᴏ̛̣ ʜᴀ̃ɪ, ʟᴀ ʜᴇ́ᴛ ᴆ. ᴅᴜ̀ɴɢ ᴠᴜ̃ ʟᴜ̛̣ᴄ ɢɪᴏ̛̉ ᴛʀᴏ̀ ᴆᴏ̂̀ɪ ʙᴀ̣ɪ.
ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̣ᴜ ʙᴏ̉ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ, ᴆ. ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴜ̀ɴɢ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴆᴏ̂̀ɪ ʙᴀ̣ɪ. ᴛʜᴇ̂́ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴅᴏ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴄᴀᴏ, sᴜ̛́ᴄ ʏᴇ̂́ᴜ ᴆ. ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴀ̣ᴛ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴜ̣ᴄ ᴆɪ́ᴄʜ, ᴆᴀ̀ɴʜ ᴆᴜ̛́ɴɢ ᴅᴀ̣̂ʏ ᴍᴀ̣̆ᴄ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴀ́ᴏ ʙᴏ̉ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀.
ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴆ. ᴆᴀɴɢ ʜɪᴇ̂́ᴘ ᴅᴀ̂ᴍ ᴄʜᴀ́ᴜ ɢᴀ́ɪ, ᴛʜɪ̀ ᴄʜᴀ́ᴜ sᴜ̀ɴɢ ᴀ. ǫ. (ᴇᴍ ᴛʀᴀɪ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴠ) ᴆɪ ʜᴏ̣ᴄ ᴠᴇ̂̀ ɴʜɪ̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴏ̂ɴɢ ɴᴏ̣̂ɪ ᴆᴀɴɢ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴇ̂́ ᴄʜɪ̣ ɢᴀ́ɪ ɴᴇ̂ɴ ᴆᴀ̃ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴆɪ ɴʜᴏ̛̀ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ ᴆᴇ̂́ɴ ɢɪᴜ́ᴘ. ᴋʜɪ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴛᴏ̛́ɪ ɴᴏ̛ɪ ᴛʜɪ̀ ᴆ. ᴆᴀ̃ ʀᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̉ɪ ɴʜᴀ̀ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ̀ɴ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ ᴛᴏ̣̂ɪ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴄᴏᴍᴀ̣̆ᴄ ᴅᴜ̀ ʀᴀ̂́ᴛ ᴆᴀᴜ ʟᴏ̀ɴɢ ɴʜᴜ̛ɴɢ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ᴛᴏ̂́ ɢɪᴀ́ᴄ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴆᴏ̂̀ɪ ʙᴀ̣ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴏ̂ɴɢ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴀ ʀᴀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ.ᴛʜᴇᴏ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, sᴜ̀ɴɢ ᴆ. ǫᴜᴇ̂ ɢᴏ̂́ᴄ ᴏ̛̉ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ɢɪᴀ́ᴏ, ᴛɪ̉ɴʜ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ʙɪᴇ̂ɴ. ʜᴏ̛ɴ 10 ɴᴀ̆ᴍ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴠᴏ̛̣ ǫᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ, ᴆ.ᴄᴜ̀ɴɢ 10 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ ᴅᴀ̆́ᴛ ᴅɪ́ᴜ ɴʜᴀᴜ ᴠᴀ̀ᴏ ᴆᴀ̆́ᴋ ɴᴏ̂ɴɢ xᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ ᴋɪɴʜ ᴛᴇ̂́ ᴍᴏ̛́ɪ. ᴠɪ̀ ɴɢʜᴇ̀ᴏ, ᴠɪ̀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴᴇ̂ɴ 5 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ ǫᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ. 5 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̣ɪ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴆᴀ̃ xᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ, sᴏ̂́ɴɢ ʀɪᴇ̂ɴɢ.

ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴆ. ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴆɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴘʜᴀ̂̃ɴ ɴᴏ̣̂, ʙᴀ̂́ᴛ ʙɪ̀ɴʜ. ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀɪ ɴɢᴏ̛̀ ɢᴀ̂̀ɴ 90 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴆᴀ̃ ᴏ̛̉ ᴄᴀ́ɪ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ɢᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂́ᴛ xᴀ ᴛʀᴏ̛̀ɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴏ̂ɴɢ ᴆ. ᴠᴀ̂̃ɴ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʜᴇ̀ɴ ʜᴀ̣ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́.
ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ᴆɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴆᴀɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴄᴜ̉ɴɢ ᴄᴏ̂́ ʜᴏ̂̀ sᴏ̛, xᴜ̛̉ ʟʏ́ sᴜ̀ɴɢ ᴆ. ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ ᴆɪ̣ɴʜ.