T̶I̶N̶ ̶B̶U̶Ồ̶N̶:̶ ̶(̶S̶á̶n̶g̶ ̶n̶a̶y̶ ̶5̶/̶1̶/̶2̶0̶2̶2̶)̶,̶ ̶N̶S̶Ư̶T̶ ̶Á̶n̶h̶ ̶H̶o̶a̶ ̶q̶u̶a̶ ̶đ̶ờ̶i̶ ̶t̶ạ̶i̶ ̶n̶h̶à̶ ̶r̶i̶ê̶n̶g̶,̶ ̶h̶ư̶ở̶n̶g̶ ̶t̶h̶ọ̶ ̶8̶0̶ ̶t̶u̶ổ̶i̶

S̼a̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼H̼o̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼.̼1̼1̼,̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼H̼o̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ọ̼ ̼7̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼H̼o̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼“̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼á̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼á̼ ̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼Đ̼ố̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼è̼o̼ ̼x̼u̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼c̼á̼ ̼k̼h̼o̼ ̼t̼ộ̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼á̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼M̼ù̼a̼ ̼l̼e̼n̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼M̼i̼n̼h̼”̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼i̼ế̼t̼.̼ ̼

̼K̼h̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼H̼o̼a̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼Đ̼ấ̼t̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼s̼ơ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼H̼o̼a̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼“̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼d̼â̼n̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼.̼ ̼“̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼M̼ù̼a̼ ̼l̼e̼n̼ ̼t̼r̼â̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼á̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼H̼o̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼Đ̼ố̼c̼.̼ ̼

Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ê̼-̼k̼í̼p̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼á̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼m̼ ̼m̼á̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼M̼á̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼m̼á̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼,̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼i̼a̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼á̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼”̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼.̼ ̼ ̼

D̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼3̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼H̼o̼a̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼–̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼H̼o̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼H̼o̼a̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ị̼u̼ ̼d̼à̼n̼g̼,̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ã̼n̼h̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼“̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼.̼ ̼

C̼ô̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼,̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼b̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼Đ̼ó̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ị̼u̼ ̼d̼à̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼”̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼

̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼H̼o̼a̼ ̼í̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼M̼ù̼a̼ ̼l̼e̼n̼ ̼t̼r̼â̼u̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼n̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼.̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼H̼o̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼

N̼ữ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼a̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼:̼ ̼“̼M̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼,̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼.̼ ̼X̼i̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼s̼â̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼à̼y̼”̼.̼

H̼ồ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼M̼V̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼H̼o̼a̼

̼C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼H̼o̼a̼:̼ ̼“̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼m̼á̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼M̼V̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼á̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼m̼á̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼m̼à̼.̼ ̼M̼á̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼m̼á̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼n̼”̼.̼ ̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼H̼o̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼M̼V̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼

V̼ớ̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼M̼ù̼a̼ ̼l̼e̼n̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ế̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ề̼.̼ ̼“̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼m̼á̼ ̼(̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼H̼o̼a̼)̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼m̼ư̼a̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼m̼á̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼á̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼á̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼á̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼n̼u̼ố̼i̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼”̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

̼V̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼M̼ù̼a̼ ̼l̼e̼n̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼,̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼n̼u̼ố̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼H̼o̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼

T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼H̼o̼a̼!̼ ̼N̼h̼ớ̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ở̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼n̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼V̼â̼n̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼–̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼N̼g̼a̼…̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼X̼i̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼”̼.̼

̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼:̼ ̼“̼C̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼ý̼ ̼ứ̼c̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ơ̼.̼ ̼M̼á̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼h̼a̼,̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼á̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼”̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼c̼ộ̼i̼.̼ ̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *