t̶h̶ẩ̶m̶ ̶m̶ỹ̶ ̶v̶i̶ệ̶n̶ ̶v̶ẫ̶n̶ ̶b̶á̶o̶ ̶v̶ớ̶i̶ ̶g̶i̶a̶ ̶đ̶ì̶n̶h̶ ̶c̶ò̶n̶ ̶s̶ố̶n̶g̶?̶

H̼ơ̼n̼ ̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼ố̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼.̼ệ̼.̼n̼.̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼ ̼-̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼.̼ử̼ v̼.̼o̼.̼n̼.̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼m̼ỡ̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.

L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼H̼.̼T̼.̼N̼.̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼8̼,̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼)̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼m̼ỡ̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼e̼r̼a̼ (̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼)̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼8̼/̼1̼2̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ụ̼ l̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼0̼4̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ứ̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.

N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼.̼n̼.̼g̼ ̼5̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼(̼!̼?̼)

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼8̼/̼1̼2̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼.̼,̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.

T̼h̼e̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼.̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼e̼r̼a̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼c̼ứ̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼o̼a̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼.

D̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼)̼.

T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼m̼ỡ̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼1̼2̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼.̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼k̼è̼m̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼”̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ớ̼t̼”̼.

Đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼6̼/̼1̼2̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼.̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼ở̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼K̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼g̼ấ̼p̼.

L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼K̼.̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼V̼e̼r̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼à̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Â̼u̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼â̼n̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼8̼.̼ ̼V̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼m̼ỡ̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼.

V̼ì̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼K̼.̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ồ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼K̼.̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ N̼.

“T̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼m̼ỡ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼”̼ ̼-̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼.̼ n̼ó̼i̼.

C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼.̼n̼.̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ò̼n̼ s̼ố̼n̼g̼.

“̼H̼ơ̼n̼ ̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼ố̼i̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼.̼ệ̼.̼n̼.̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼b̼.̼ệ̼.̼n̼.̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼”̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.

T̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼e̼r̼a̼,̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼8̼/̼1̼2̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼L̼ê̼)̼.

N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼

A̼n̼h̼ ̼K̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼e̼r̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼m̼u̼a̼ ̼v̼é̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼,̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼o̼á̼i̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ đ̼ớ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼a̼.

“̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼”̼ ̼-̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼.̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼s̼u̼y̼ ̼g̼i̼ả̼m̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ đ̼ớ̼n̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.

D̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼)

N̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼4̼h̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼5̼/̼1̼2̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼8̼,̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼m̼ỡ̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼e̼r̼a̼ t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ứ̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼)̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼2̼2̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼m̼ệ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼v̼à̼ ̼t̼í̼m̼ ̼t̼á̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼.̼ệ̼.̼n̼.̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼1̼1̼5̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.

N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼.ệ̼.n̼.h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼1̼1̼5̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ư̼n̼g̼ ̼t̼i̼m̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼

L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼B̼.̼ệ̼.̼n̼.̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼1̼1̼5̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼.̼ệ̼.̼n̼.̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ư̼n̼g̼ ̼t̼i̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼B̼.̼ệ̼.̼n̼.̼h̼ n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼m̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼6̼/̼1̼2̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼1̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼m̼ỡ̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼.̼n̼.̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼n̼g̼ư̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼.

N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼.̼ệ̼.̼n̼.̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼.̼ệ̼.̼n̼.̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼h̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼4̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼.̼ệ̼.̼n̼.̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼8̼.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *