T̶̶̶r̶̶̶ư̶̶̶a̶̶̶ ̶̶̶N̶̶̶a̶̶̶y̶̶̶.̶̶̶2̶̶̶9̶ / ̶̶̶1̶̶̶2̶̶̶ / ̶̶̶.̶̶̶

 

 

 

 

ᴍᴀ̂́ʏ ᴋʜɪ ᴄᴜ̣ ᴆɪ ᴛʜᴜ̛ ɢɪᴀ̃ɴ., ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴍᴀʏ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴀ̂́ɴ ᴆ‌ᴇ̂̀ ɢɪ̀ ᴄᴜ̣ ᴍᴀ̀ ᴛʜᴀ̆ɴɢ ʟᴀ̀ ᴄᴀ̉ ᴆᴀ́ᴍ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ́ ᴀ̆ɴ ᴄᴀ́ᴍ ᴆᴀ̂́ʏ ɴʜᴇ́! ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ ɢɪ̀ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ʜᴏ̛ɴ ᴋʜɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴏɴɢ ᴛʜᴀ̉ ᴆɪ ᴛᴀ̣̂ɴ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴘʜᴜ́‌ᴛ ɢɪᴀ̂ʏ ᴛʜᴜ̛ ɢɪᴀ̃ɴ ᴏ̨ᴜᴀ̃ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ɢᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂́ᴛ xᴀ ᴛʀᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ

ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ, ᴍxʜ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪ‌ᴘ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴄᴜ̣ ᴏ̂ɴɢ 1 ᴍɪ̀ɴʜ 1 ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴍᴀ̃ ᴆɪ ᴛʜᴜ̛ ɢɪᴀ̃ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ̂́ɴ ᴛʜɪᴇ̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴆᴀ̃ ɴʜᴀ̣̂‌ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴆᴍ.

ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ ɢɪ̀ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ʜᴏ̛ɴ ᴋʜɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴏɴɢ ᴛʜᴀ̉ ᴆɪ ᴛᴀ̣̂ɴ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴘʜᴜ́‌ᴛ ɢɪᴀ̂ʏ ᴛʜᴜ̛ ɢɪᴀ̃ɴ ᴏ̨ᴜᴀ̃ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ɢᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂́ᴛ xᴀ ᴛʀᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ.

ᴍᴀ̂́ʏ ᴋʜɪ ᴄᴜ̣ ᴆɪ ᴛʜᴜ̛ ɢɪᴀ̃ɴ, ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴍᴀʏ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴀ̂́ɴ ᴆ‌ᴇ̂̀ ɢɪ̀ ᴄᴜ̣ ᴍᴀ̀ ᴛʜᴀ̆ɴɢ ʟᴀ̀ ᴄᴀ̉ ᴆᴀ́ᴍ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ́ ᴀ̆ɴ ᴄᴀ́ᴍ ᴆᴀ̂́ʏ ɴʜᴇ́! ɴᴜ̛̃ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴅɪ̀ᴜ ᴄᴜ̣ ᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ᴛʜᴜ̛ ɢɪᴀ̃ɴ ᴛʜᴜ̛ ɢɪᴀ̃ɴ xᴏɴɢ ᴄᴜ̣ 1 ᴍɪ̀ɴʜ 1 ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴍᴀ̃ ʀᴀ ᴠᴇ̂̀

 

 

ᴄᴜ̣ ᴏ̂ɴɢ 70 ᴆ.ᴏ̣̂ᴛ ᴛ.ᴜ̛̉ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ɴɢʜɪ̉ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ ᴄᴜ̃ 60 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴏ̛̉ ᴛʀᴜɴɢ ʜᴏ̀ᴀ, ᴄʜɪᴇ̂ᴍ ʜᴏ́ᴀ, ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ᴏ̨ᴜᴀɴɢ

ᴄᴜ̣ ᴏ̂ɴɢ 70 ᴆ.ᴏ̣̂ᴛ ᴛ.ᴜ̛̉ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ɴɢʜɪ̉ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ ᴄᴜ̃ 60 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴏ̛̉ ᴛʀᴜɴɢ ʜᴏ̀ᴀ., .ᴄʜɪᴇ̂ᴍ ʜᴏ́ᴀ, ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ᴏ̨ᴜᴀɴɢ ᴆᴀɴɢ ʟᴀ̀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɢᴀ̂ʏ xᴏ̂ɴ xᴀᴏ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ. ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜɪᴇ̂ᴍ ʜᴏ́ᴀ, .ᴛɪ̉ɴʜ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ᴏ̨ᴜᴀɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴆɪ.ᴇ̂̀ᴜ ᴛʀ.ᴀ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴀ́ɪ ᴄʜ.ᴇ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴜ̣ ᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̀ʏ.

ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʀᴜ̛ᴀ ɴɢᴀ̀ʏ ʜᴏ̂ᴍ ᴏ̨ᴜᴀ 14/4,.. ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ ɴʜᴀ̀ ɴɢʜɪ̉ ᴍɪɴʜ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ᴛ, .xᴀ̃ ᴠɪ̃ɴʜ ʟᴏ̣̂ᴄ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜɪᴇ̂ᴍ ʜᴏ́ᴀ, ᴛɪ̉ɴʜ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ᴏ̨ᴜᴀɴɢ ᴆᴀ̃ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ʙ.ᴀ̀ɴɢ ʜ.ᴏᴀ̀ɴɢ ᴋʜɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʀᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜ̣ ᴏ̂ɴɢ 70 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴆᴀ̃ ᴆ.ᴏ̣̂ᴛ ᴛ.ᴜ̛̉ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ɴɢʜɪ̉…

ɴ.ᴀ̣ɴ ɴʜ.ᴀ̂ɴ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜ̣ ᴏ̂ɴɢ ᴛᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴ, 70 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴏ̨ᴜᴇ̂ ɢᴏ̂́ᴄ ᴏ̛̉ xᴀ̃ ᴛʀᴜɴɢ ʜᴏ̀ᴀ,. ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜɪᴇ̂ᴍ ʜᴏ́ᴀ,. ᴛɪ̉ɴʜ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ᴏ̨ᴜᴀɴɢ ᴠᴀ̀ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀɴɢ sᴏ̂́ɴɢ ᴏ̛̉ ʜᴜᴇ̂́. ᴏ̂ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ɴ ᴍᴏ̛́ɪ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ ᴛʜᴀ̆ᴍ ᴏ̨ᴜᴇ̂.

 

 

ᴄᴜ̣ ᴏ̂ɴɢ 70 ᴆ.ᴏ̣̂ᴛ ᴛ.ᴜ̛̉ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ɴɢʜɪ̉ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ ᴄᴜ̃ 60 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴏ̛̉ ᴛʀᴜɴɢ ʜᴏ̀ᴀ, ᴄʜɪᴇ̂ᴍ ʜᴏ́ᴀ, ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ᴏ̨ᴜᴀɴɢ

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ʙᴀɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜɪ̀ ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 10 ɢɪᴏ̛̀ sᴀ́ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ʜᴏ̂ᴍ ᴏ̨ᴜᴀ 14/4., ᴏ̂ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ɴ ᴆᴀ̃ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ʜᴏ̛ɴ 60 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̀ ɴɢʜɪ̉ ᴍɪɴʜ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ᴛ ᴆᴇ̂̉ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴘʜᴏ̀ɴɢ. ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 12 ɢɪᴏ̛̀ ᴛʀᴜ̛ᴀ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ 14/4 ᴛʜɪ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ɴᴀ̀ʏ ʜᴏ̂́ᴛ ʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴏ̂ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ɴ ᴆᴀ̃ ʙ.ᴀ̂́ᴛ ᴛɪ̉.ɴʜ ᴠᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜᴏ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ɴ.ᴀ̣ɴ ɴʜ.ᴀ̂ɴ ᴆᴇ̂̉ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴏ̛́ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ

ᴋʜɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̀ ɴɢʜɪ̉ ᴛʜɪ̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ɴ ᴆᴀ̃ ᴛ.ᴜ̛̉ ᴠ.ᴏɴɢ ᴠɪ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̃ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʙᴀ́ᴏ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴇ̂ɴ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴠᴀ̀ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜɪᴇ̂ᴍ ʜᴏ́ᴀ, ᴛɪ̉ɴʜ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ᴏ̨ᴜᴀɴɢ ᴆᴇ̂̉ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴆ.ɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀ.ᴀ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃.

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛᴜ̛̀ ᴘʜɪ́ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̀ ɴ.ᴀ̣ɴ ɴʜ.ᴀ̂ɴ ᴛʜɪ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ʜᴏ̛ɴ 60 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴆɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴏ̂ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀ ɴɢʜɪ̉ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʜᴀɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ. ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴜ̣ ᴏ̂ɴɢ 70 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ sᴜ̛̉ ʙɪ̣ ᴄᴀᴏ ʜ.ᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴀ́ᴘ.

 

 

ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴆᴀɴɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴆ.ɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀ.ᴀ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃. ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴀ̀ʏ 8/10/2015, ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀ ɴɢʜɪ̉ 35 ᴏ̛̉ ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴀ̂́ɴ ᴇᴀ ᴅʀᴀ̆ɴɢ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴇᴀ ʜ’ʟᴇᴏ, ᴛɪ̉ɴʜ ᴆᴀ̆́ᴋ ʟᴀ̆́ᴋ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴀ̃ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴄʜ.ᴇ̂́ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ɴɢʜɪ̉ sᴀᴜ 30 ᴘʜᴜ́ᴛ ᴆɪ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ.

sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 16 ɢɪᴏ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ 8/10 ᴋʜɪ ᴄᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ɴɢʜɪ̉ ᴆɪ ᴅᴏ̣ɴ ᴅᴇ̣ᴘ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴆᴀ̃ ᴛᴀ́ ʜᴏ̉ᴀ ᴋʜɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴛ.ᴜ̛̉ ᴠ.ᴏɴɢ. ɴɢᴀʏ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ ᴄᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴆᴀ̃ ᴆɪ ʜᴏ̂ ʜᴏᴀ́ɴ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴀ̀ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜᴏ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴏ̛ ᴏ̨ᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ. ᴏ̨ᴜᴀ xᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴅᴀɴʜ ᴛɪ́ɴʜ ᴛʜɪ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̀ʏ 53 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴠᴀ̀ ᴆᴀɴɢ ɴɢᴜ̣ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴀ̂́ɴ ᴇᴀ ᴅʀᴀ̆ɴɢ.

ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴇᴏ ʟᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴋᴇ̂̉ ᴛʜɪ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴀ̃ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛʜᴇᴏ ɢɪᴏ̛̀ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃. ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴄʜɪ̉ 30 ᴘʜᴜ́ᴛ sᴀᴜ ᴆᴏ́, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴀ̃ ᴆɪ ʀᴀ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *