S̶á̶n̶g̶ ̶N̶a̶y̶ ̶:̶ ̶C̶ô̶ ̶G̶á̶i̶

ᴄᴏ ɡɑɪ ᴄᴜɑ һɑпɡ тɪᴇп ʟᴏɪ..

ᴄᴜ̛̉ᴀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ʟᴏ̛̣ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̀ ɴᴏ̛ɪ ᴆᴇ̂̉ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴄʜᴜ̣ᴘ ʜɪ̀ɴʜ ᴄʜᴇᴄᴋ – ɪɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʙᴏ̣̂ ᴛʀᴀɴɢ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴀ̂́ɴ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ.

ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴍᴀ̣̆ᴄ ɢᴏ̛̣ɪ ᴄᴀ̉ᴍ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴜ̛̉ᴀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ʟᴏ̛̣ɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪ̣ ᴄʜᴇ̂ ʙᴀɪ ᴠɪ̀ ʟʏ́ ᴅᴏ ɴᴀ̀ʏ – ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̂̃ᴜ ʜᴀ̀ɴ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ʜʏᴇ ᴇᴜɴ ɢᴀ̂ʏ ᴄʜᴜ́ ʏ́ ᴠɪ̀ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ɢᴏ̛̣ɪ ᴄᴀ̉ᴍ ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ.

ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴇ̣ᴘ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ʜᴀ̀ɴ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ʜʏᴇ ᴇᴜɴ ᴄᴏ́ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ʟᴏᴀ̣ᴛ ᴀ̉ɴʜ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ. ᴄᴏ̂ ᴛʜᴜ ʜᴜ́ᴛ sᴜ̛̣ ᴄʜᴜ́ ʏ́ ᴠᴏ̛́ɪ ᴘʜᴏɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴀɴɢ ᴀ̂́ɴ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ. ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴇ̣ᴘ ʟᴜ̛̣ᴀ ᴄʜᴏ̣ɴ ᴀ́ᴏ ᴅᴀ́ɴɢ ᴄʀᴏᴛᴏᴘ ᴛᴀʏ ʙᴏ̂̀ɴɢ ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̛̣ᴘ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴊᴇᴀɴ.

ᴆᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴆᴇ̂̉ ʟᴏ̣̂ ǫᴜᴀɪ ɴᴏ̣̂ɪ ʏ ᴅᴀ̂ʏ ᴛʜᴇᴏ ᴘʜᴏɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ “ᴆᴜᴏ̂ɪ ᴄᴀ́ ᴠᴏɪ” (ᴡʜᴀʟᴇ ᴛᴀɪʟ) ᴛᴜ̛̀ɴɢ “ʟᴀ̀ᴍ ᴍᴜ̛ᴀ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪᴏ́” ᴛʀᴏɴɢ ʟᴀ̀ɴɢ ᴍᴏ̂́ᴛ. ᴏ̛̉ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ʙᴀ̆́ᴛ ᴆᴀ̂̀ᴜ, ᴘʜᴏɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ɴᴀ̀ʏ ɢᴀ̣̆ᴘ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄʜɪ̉ ᴛʀɪ́ᴄʜ ᴠɪ̀ ɢᴏ̛̣ɪ ᴄᴀ̉ᴍ ǫᴜᴀ́ ᴍᴜ̛́ᴄ, ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ ᴍᴜ̛̣ᴄ ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ʙɪ̣ “ᴄᴀ̂́ᴍ ᴄᴜ̛̉ᴀ” ᴏ̛̉ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ɴᴏ̛ɪ.

ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴍᴀ̣̆ᴄ ɢᴏ̛̣ɪ ᴄᴀ̉ᴍ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴜ̛̉ᴀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ʟᴏ̛̣ɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪ̣ ᴄʜᴇ̂ ʙᴀɪ ᴠɪ̀ ʟʏ́ ᴅᴏ ɴᴀ̀ʏ –

ᴘʜᴏɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ɴᴀ̀ʏ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ɢᴀ̂ʏ ᴛʀᴀɴʜ ᴄᴀ̃ɪ ᴠɪ̀ ɢᴏ̛̣ɪ ᴄᴀ̉ᴍ ǫᴜᴀ́ ᴍᴜ̛́ᴄ….

ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴘʜᴜ̉ ɴʜᴀ̣̂ɴ sᴜ̛́ᴄ ʜᴀ̂́ᴘ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴏɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴏ̂ ɴᴀ̀ɴɢ ᴜ̛ᴀ sᴜ̛̣ ɢᴏ̛̣ɪ ᴄᴀ̉ᴍ. ᴠᴏ̂́ɴ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴀɴɢ, sᴏ̛̉ ʜᴜ̛̃ᴜ ᴘʜᴏɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴀ̆ɴ ᴠᴀ̣̂ɴ ǫᴜʏᴇ̂́ɴ ʀᴜ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̂́ʏ ʟᴀ̀ᴍ ɴɢᴀ̣ᴄ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴋʜɪ ʜʏᴇ ᴇᴜɴ “ʟɪᴇ̂̀ᴜ ʟɪ̃ɴʜ” ᴄʜᴏ̣ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛʀᴀɴɢ ᴘʜᴜ̣ᴄ ɴᴀ̀ʏ…

ᴛʜᴀʏ ᴠɪ̀ ɢɪᴀ̂́ᴜ ᴋɪ́ɴ, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ǫᴜᴀɪ ɴᴏ̣̂ɪ ʏ sᴇ̃ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴋᴇ́ᴏ ᴄᴀᴏ ʜᴏ̛ɴ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴋʜɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴋɪᴇ̂̉ᴜ ᴆᴏ̂̀ ᴄᴀ̣ᴘ ᴛʀᴇ̂̃. ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́, ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ɴʜᴀ̃ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴍᴀʏ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴄᴀ̣ᴘ ᴛʀᴇ̂̃ ᴆɪ́ɴʜ ᴋᴇ̀ᴍ ǫᴜᴀ̂̀ɴ “ᴆᴜᴏ̂ɪ ᴄᴀ́ ᴠᴏɪ”.

ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴍᴀ̣̆ᴄ ɢᴏ̛̣ɪ ᴄᴀ̉ᴍ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴜ̛̉ᴀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ʟᴏ̛̣ɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪ̣ ᴄʜᴇ̂ ʙᴀɪ ᴠɪ̀ ʟʏ́ ᴅᴏ ɴᴀ̀ʏ….

ᴛʜᴀʏ ᴠɪ̀ ᴄʜᴇ ɢɪᴀ̂́ᴜ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴇ̣ᴘ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ǫᴜᴀɪ ɴᴏ̣̂ɪ ʏ. ᴆᴇ̂̉ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴋɪᴇ̂̉ᴜ ᴆᴏ̂̀ ɴᴀ̀ʏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴛɪɴʜ ᴛᴇ̂́, ʙᴀ̣ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ᴄʜᴏ̣ɴ ᴅᴀ́ɴɢ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴄᴀ̣ᴘ ǫᴜᴀ́ ᴛʜᴀ̂́ᴘ ᴠɪ̀ ᴅᴇ̂̃ ʟᴏ̣̂ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ɴʜᴀ̣ʏ ᴄᴀ̉ᴍ ᴏ̛̉ ᴠᴏ̀ɴɢ 3. ᴅᴀ̂ʏ ɴᴏ̣̂ɪ ʏ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛᴏɴᴇ sᴜʀ ᴛᴏɴᴇ ᴠᴏ̛́ɪ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴄʜᴏ̣ɴ ᴍᴀ̀ᴜ ᴅᴇ̂̃ ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̛̣ᴘ ɴʜᴜ̛ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ, ᴆᴇɴ.

ɴɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ, ᴄᴏ̂ ᴄᴏ̀ɴ ɢᴀ̂ʏ ᴄʜᴜ́ ʏ́ ᴋʜɪ ᴄʜᴜ̣ᴘ ʜɪ̀ɴʜ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴜ̛̉ᴀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ʟᴏ̛̣ɪ. ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴆᴀ̂ʏ, ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛɪɴʜ ᴛᴇ̂́ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴏ̂ ɴᴀ̀ɴɢ “ʜᴏ̂̀ɴ ɴʜɪᴇ̂ɴ” ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴘʜᴜ̣ᴄ ɴʜᴜ̛ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ɴɢᴀ̆́ɴ, ᴀ́ᴏ ɴɢᴀ̆́ɴ ʜᴏ̛́ ʜᴇ̂ɴʜ ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴄᴀ̉ ʙɪᴋɪɴɪ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴠᴀ̀ᴏ sɪᴇ̂ᴜ ᴛʜɪ̣, ᴄᴜ̛̉ᴀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ʟᴏ̛̣ɪ. ʙᴏ̛̉ɪ ᴠᴀ̣̂ʏ ʜᴏ̣ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴀ́ɴʜ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʏ́ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴛʀᴀ́ɪ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ.

ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴍᴀ̣̆ᴄ ɢᴏ̛̣ɪ ᴄᴀ̉ᴍ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴜ̛̉ᴀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ʟᴏ̛̣ɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪ̣ ᴄʜᴇ̂ ʙᴀɪ ᴠɪ̀ ʟʏ́ ᴅᴏ ɴᴀ̀ʏ –

ʜʏᴇ ᴇᴜɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴜʏᴇ̂ɴ ᴄʜᴏ̣ɴ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴋɪᴇ̂̉ᴜ ᴛʀᴀɴɢ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴆᴇ̂̉ ʟᴏ̣̂ ǫᴜᴀɪ ɴᴏ̣̂ɪ ʏ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ʏ.ʙᴏ̣̂ ᴛʀᴀɴɢ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ʜʏᴇ ᴇᴜɴ ᴄᴏ́ ɢᴏ̛̣ɪ ᴄᴀ̉ᴍ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴏ̛́ɪ ᴍᴜ̛́ᴄ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴄᴀ̉ᴍ ᴆᴇ̂̉ ʙɪ̣ ᴄʜɪ̉ ᴛʀɪ́ᴄʜ. ɴɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ, ᴄᴜ̛̉ᴀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ʟᴏ̛̣ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ᴆɪ̣ᴀ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴛʀᴇ̉ ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ғᴀsʜɪᴏɴɪsᴛᴀ ᴄʜᴏ̣ɴ ʟᴀ̀ ɴᴏ̛ɪ ᴄʜᴇᴄᴋ-ɪɴ, ᴄʜᴜ̣ᴘ ʜɪ̀ɴʜ ᴏᴏᴛᴅ (ᴏᴜᴛғɪᴛ ᴏғ ᴛʜᴇ ᴅᴀʏ).

ʙᴀ̣ɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴏᴀ̉ɪ ᴍᴀ́ɪ ᴛʜᴇ̂̉ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴏɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ɴʜᴜ̛ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜ̛̀ɴɢ ᴍᴜ̛̣ᴄ, ᴛʀᴀ́ɴʜ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʙᴏ̣̂ ᴆᴏ̂̀ ǫᴜᴀ́ ʜᴏ̛̉ ʜᴀɴɢ, ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ɢᴀ̂ʏ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴜ̛́ɴɢ ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴠɪ̀ ᴆɪ̣ᴀ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ ɴᴏ̛ɪ ᴆᴏ̂ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴜɪ ᴛᴏ̛́ɪ.

ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴍᴀ̣̆ᴄ ɢᴏ̛̣ɪ ᴄᴀ̉ᴍ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴜ̛̉ᴀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ʟᴏ̛̣ɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪ̣ ᴄʜᴇ̂ ʙᴀɪ ᴠɪ̀ ʟʏ́ ᴅᴏ ɴᴀ̀ʏ

ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴄᴀ́ᴄ ᴛɪ́ɴ ᴆᴏ̂̀ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴀɴɢ sᴇ̃ ᴄʜᴏ̣ɴ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ɴᴀ̆ɴɢ ᴆᴏ̣̂ɴɢ, ᴄᴀ́ ᴛɪ́ɴʜ, ᴛʀᴇ̉ ᴛʀᴜɴɢ ᴋʜɪ ᴄʜᴜ̣ᴘ ʜɪ̀ɴʜ ᴏ̛̉ sɪᴇ̂ᴜ ᴛʜɪ̣, ᴄᴜ̛̉ᴀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ʟᴏ̛̣ɪ.

ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴘʜᴀ́ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠᴀ́ʏ ʙᴏ̂̀ɴɢ, ᴅᴀ́ɴɢ xᴏ̀ᴇ ᴋɪᴇ̂̉ᴜ ᴛɪᴇ̂̉ᴜ ᴛʜᴜ̛, “ʙᴀ́ɴʜ ʙᴇ̀ᴏ”. ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴆᴏ́, ᴛᴜ̀ʏ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴍᴀ̀ᴜ sᴀ̆́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ɢᴏ́ᴄ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴍᴀ̀ ʙᴀ̣ɴ ʟᴜ̛̣ᴀ ᴄʜᴏ̣ɴ ᴍᴀ̀ᴜ sᴀ̆́ᴄ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴜ̛́ɴɢ.

ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴍᴀ̣̆ᴄ ɢᴏ̛̣ɪ ᴄᴀ̉ᴍ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴜ̛̉ᴀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ʟᴏ̛̣ɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪ̣ ᴄʜᴇ̂ ʙᴀɪ ᴠɪ̀ ʟʏ́ ᴅᴏ ɴᴀ̀ʏ ᴅᴇ̂̃ ᴛʜᴀ̂́ʏ, ʜʏᴇ ᴇᴜɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴜʏᴇ̂ɴ ʟᴀ̆ɴɢ xᴇ̂ ᴋɪᴇ̂̉ᴜ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴛʀᴀɴɢ ᴛᴀ́ᴏ ʙᴀ̣ᴏ ɴᴀ̀ʏ.ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴋɪᴇ̂̉ᴜ ᴍᴀ̣̆ᴄ ɢᴀ̂ʏ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴜ̛̉ᴀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ʟᴏ̛̣ɪ, sɪᴇ̂ᴜ ᴛʜɪ̣ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴍᴀ̣̆ᴄ ɢᴏ̛̣ɪ ᴄᴀ̉ᴍ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴜ̛̉ᴀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ʟᴏ̛̣ɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪ̣ ᴄʜᴇ̂ ʙᴀɪ ᴠɪ̀ ʟʏ́ ᴅᴏ ɴᴀ̀ʏ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *