S̶á̶n̶g̶ ̶N̶a̶y̶:̶ ̶Đ̶ư̶a̶ ̶V̶ợ̶ ̶Đ̶i̶ ̶K̶h̶á̶m̶

̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɢ̼ᴜ̼̃ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼x̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼

 

 

̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɢ̼ᴜ̼̃ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼.̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼,̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼,̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼̃ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼.

̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂́ɴ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼̃ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴍ̼,̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼s̼ᴏ̛̼́ᴍ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̣̼ ̼s̼ᴏ̛̼́ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼.̼

̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼.̼

̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɢ̼ᴜ̼̃ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼x̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀…̼

̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴜ̼,̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼2̼1̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴇ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼2̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼.̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴀ̼.̼

̼ᴅ̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼.̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼x̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼x̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼.̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼̀ ̼ᴋ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼.̼

 

 

ᴆɪ ᴋʜᴀ́ᴍ ᴛʜᴀɪ, ɢᴀ́ɪ ᴛʀᴇ̉ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴀ́ʏ ᴍᴀ̣̆ᴛ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ́ᴍ ᴋᴇ̂̉ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃

̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴋ̼ᴇ̼́ᴏ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴜ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼.̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼̉ ̼x̼ᴇ̼́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴍ̼ ̼s̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼.̼

̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴏ̛̣̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂́ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʟ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼.̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼x̼ᴀ̣̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴋ̼ᴇ̼́ᴏ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̃ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼.̼

̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼,̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̂̉ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼2̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃,̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼́.̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼‘̼s̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ᴆ̼ᴏ̼̉’̼.̼

̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼̃ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼x̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼.̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼:

̼+̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ᴍ̼.̼

̼+̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ʏ̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̼̃ɴ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʏ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼́,̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴇ̼s̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɢ̼ᴇ̼ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼́ᴍ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼…̼,̼ ̼ᴠ̼ᴇ̣̼̂ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼,̼ ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼,̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̂́ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼ɴ̼,̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ ̼ʀ̼ᴀ̼́ᴛ̼.̼

ᴆᴜ̛̀ɴɢ ʜᴏᴀ̉ɴɢ ɴᴇ̂́ᴜ ʙᴀ̣ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ 11 ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̣ ɴᴀ̀ʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴏ̨ᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̣ᴄ

̼+̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴘ̼ᴏ̼ʟ̼ʏ̼ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴜ̼ ̼x̼ᴏ̛̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼.̼

̼+̼ ̼ʟ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̼ɴ̼

̼+̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼

̼+̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼

̼+̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴅ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼

̼+̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼.̼

̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼:̼

̼+̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼́ᴛ̼:̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼,̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼̀ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼.̼

̼+̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼́ ̼ʜ̼ᴜ̛̼

ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ʟᴀ̣ sᴀᴜ ᴍᴏ̂̃ɪ ʟᴀ̂̀ɴ 'ʏᴇ̂ᴜ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ' ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴋᴇ̣̂, ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ 21 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ʙɪ̣ ʙs ᴍᴀ̆́ɴɢ: ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ ʀᴏ̂̀ɪ ᴄᴏ̀ɴ ᴆᴀ̂ᴜ

̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼̀ ̼ᴋ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̣̼ɪ̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼́ᴏ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ɢ̼ᴏ̼̂́ɪ̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼́ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ᴍ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼,̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼.̼

̼+̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ɴ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼‘̼ʙ̼ᴇ̼́’̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼.̼

̼+̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̣̼̂ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼

̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̣̼̂ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴀ̼́ɪ̼.̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ʜ̼ᴀ̼̃ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼.̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼,̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼‘̼ʙ̼ᴇ̼́’̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̂́ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼ɴ̼,̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̂́ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ɴ̼ᴅ̼ɪ̼ᴅ̼ᴀ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼.̼

̼+̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴜ̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼

̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̉ɴ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̉ɴ̼.̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̣̼ᴛ̼ ̼ʀ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *