S̶à̶i̶ ̶G̶ò̶n̶

 

 

 

 

 

ᴆ̼ᴇ̼̼̂̉ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̂́,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼:̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɪ̼̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ѵ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂̀ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̼̂̉ɪ̼

̼ɢ̼ᴜ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɓ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼’̼ɴ̼ᴏ̼̼́ɴ̼ɢ̼’̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̼́ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂̉ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ѵ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼.̼ ̼ʙ̼ᴜ̛̼̼́ᴄ̼ ̼ᴀ̼̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̣̼ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̼̂́ ̼s̼ᴀ̼̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ᴏ̼̼̀ɴ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̣̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̼̂̀ɴ̼ ̼3̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̼̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̣̼ᴛ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴋ̼ᴇ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̼̉ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ɪ̼̼́ᴛ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̼̀ ̼ƌ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼(̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ᴏ̼̼̂̀ɴ̼:̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̼̂̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ᴍ̼)̼

̼ᴠ̼ᴇ̼̉ ̼ƌ̼ᴇ̣̼ᴘ̼ ̼ɢ̼ᴏ̛̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼,̼ ̼s̼ᴇ̼.̼x̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ƌ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̀ɴ̼ ̼ɓ̼ɪ̣̼ ̼ɓ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼̼̀ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ɪ̼̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼x̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̃.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̼̉ᴀ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼̼́ɴ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̼̉.̼ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼̼̉,̼ ̼x̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̼̂́ᴜ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼.̼ᴏ̼ᴇ̼́ᴛ̼ ̼s̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɪ̼ᴛ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̉ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̼̃ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ƌ̼ᴀ̣̼ɪ̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴜ̛̣̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̣̼ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̼̂̉ ̼ɓ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼,̼ ̼ƌ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̂̃ɴ̼ ̼ʜ̼ᴇ̣̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̼̀.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼1̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ƌ̼ᴜ̼̉ ̼ƌ̼ᴇ̣̼ᴘ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̼̉ᴀ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼’̼ƌ̼.̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼’̼.̼

 

 

̼

 

 

ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴛ̼ɪ̼̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴇ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̼̂̉ ̼ѵ̼ᴏ̼̂ ̼ᴛ̼ɪ̼̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴏ̼̼̂̃ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̣̼ɴ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̂̀,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ѵ̼ᴏ̼̂ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɓ̼ᴏ̣̼̂ ̼ƌ̼ᴏ̼̂̀ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼’̼ʜ̼ᴏ̛̼̼̉ ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼’̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̣̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼́ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼.̼

̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̂ʏ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂̃ɴ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ʜ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼,̼ ̼ʜ̼ɪ̼̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼’̼ʟ̼ᴏ̼̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼’̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̉ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂̀ɴ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼ʏ̼̼́ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼.̼

̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̼́,̼ ̼ɓ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̣̼ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼̼́ᴀ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼,̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̼̃ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̼̃ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼ƌ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼x̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼’̼ɓ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼’̼ ̼ƌ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̼̃ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼.̼

 

 

 

nʜ̼ᴜ̛̼̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼s̼ʜ̼ᴏ̼ʀ̼ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̼̂̀ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̂̃ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̼̀,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ƌ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̼̂́ʏ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼s̼ʜ̼ᴏ̼ʀ̼ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼’̼ѵ̼ᴇ̼ʀ̼ʏ̼ ̼s̼ʜ̼.̼ᴏ̼ʀ̼ᴛ̼’̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̼̂̃ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̣̼ɴ̼ ̼ѵ̼ᴏ̼̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼3̼.̼

̼ᴄ̼ᴜ̛̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼ɓ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̼̉ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼x̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ʜ̼ɪ̼̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼’̼ɴ̼ᴏ̼̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼’̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼.̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̼̂̃ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̀ɴ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɓ̼ɪ̼̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̼́ᴄ̼ʜ̼:̼ ̼’̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ƌ̼ᴇ̣̼ᴘ̼.̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ƌ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ɴ̼,̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴋ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀.̼’̼

̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼s̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̂̃ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ƌ̼ɪ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴘ̼ ̼ѵ̼ɪ̼̼̀ ̼ƌ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼ƌ̼ᴜ̼̉ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂̀ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̼̂̉ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼.̼ ̼ʜ̼.̼ʟ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼:̼ ̼’̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̼̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̂́ʏ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼,̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ѵ̼ᴜ̛̼́ᴛ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̼̂̃ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̀ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼.̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̼́ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̼̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴍ̼ɪ̼̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̼̂́ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼.̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̂,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̼̀ᴏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̼̂́ᴘ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ɓ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̼̀ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼ ̼ʏ̼̼́ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼́.̼ᴍ̼ ̼ƌ̼.̼ᴀ̼́ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴀ̼̼̂́ʏ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̼̃ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴘ̼’̼.̼

 

̼

ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̼̉ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ɓ̼ɪ̼̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɴ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɓ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴇ̼ɴ̼ ̼’̼ᴍ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼’̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̼̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̼́ᴄ̼ʜ̼.̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̼̀ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̼̀ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂̀ᴜ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̼́ᴀ̼ ̼ɓ̼ɪ̼̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼.̼ ̼ᴛ̼.̼ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ᴍ̼ᴍ̼ᴇ̼ɴ̼ᴛ̼:̼ ̼’̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̀ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̂̀ʏ̼,̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̂́ʏ̼ ̼ᴘ̼ᴏ̼s̼ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *