Ô̼n̼g̼

V̼i̼n̼h̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼s̼e̼x̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼2̼,̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼à̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼(̼68 ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼h̼í̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼”̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼.̼

̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼H̼u̼y̼.̼

T̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼s̼e̼x̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼x̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼.̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼h̼ọ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼3̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼b̼á̼n̼h̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼k̼ẹ̼o̼.̼

N̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼4̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼1̼7̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ủ̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼.̼

C̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼,̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

̼*̼ ̼T̼ê̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼

Bé̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼

̼B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼“̼l̼à̼m̼ ̼b̼ậ̼y̼”̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼K̼.̼H̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼7̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼-̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼ể̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼H̼.̼T̼.̼T̼ ̼(̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼)̼ ̼-̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼“̼l̼à̼m̼ ̼b̼ậ̼y̼”̼.̼ ̼

̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼á̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼d̼o̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ă̼m̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼k̼ể̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼h̼á̼m̼.̼

̼“̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼1̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼T̼.̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼ó̼c̼,̼ ̼k̼é̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼.̼.̼C̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼l̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼h̼ă̼m̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼”̼,̼ ̼b̼é̼ ̼H̼.̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼.̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼3̼1̼/̼3̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼i̼e̼t̼N̼a̼m̼N̼e̼t̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼K̼I̼I̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼i̼ê̼m̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼K̼T̼W̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼H̼.̼T̼.̼T̼ ̼(̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼)̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼2̼3̼h̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼3̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼s̼â̼u̼.̼ ̼

̼“̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼T̼.̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼ổ̼n̼,̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ề̼m̼.̼ ̼D̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼T̼.̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼”̼,̼ ̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼â̼n̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼ ̼

̼”̼K̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ẽ̼ ̼”̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼N̼g̼â̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼A̼N̼D̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *