n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼ ̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼U̼6̼0̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼
̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼(̼5̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼T̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ò̼n̼ ̼Đ̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼e̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

Mở ảnh

̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼U̼6̼0̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼á̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ư̼u̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼:̼

Mở ảnh

̼”̼C̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼ bá̼i̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼”̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼Đ̼ấ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼.̼

Mở ảnh

̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼U̼6̼0̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼:̼ ̼Đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼
̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼r̼ò̼ ̼r̼ỉ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼.̼ ̼

̼N̼h̼ư̼ ̼B̼á̼o̼ ̼S̼ứ̼c̼ ̼K̼h̼ỏ̼e̼ ̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼T̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ò̼n̼ ̼Đ̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼T̼.̼H̼.̼T̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼2̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼e̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼á̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼.̼

Mở ảnh

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼5̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼4̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼T̼P̼ ̼R̼ạ̼c̼h̼ ̼G̼i̼á̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼á̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼2̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼U̼6̼0̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼:̼ ̼Đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼

Mở ảnh

̼”̼B̼ả̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼”̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ò̼n̼ ̼Đ̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼/̼1̼1̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼t̼ờ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼”̼B̼ả̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼”̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼”̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼”̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼2̼ ̼s̼ẽ̼ ̼”̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼ý̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼”̼.̼
̼V̼ề̼ ̼”̼B̼ả̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼”̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ò̼n̼ ̼Đ̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.̼

C̼Ă̼N̼G̼;̼ ̼M̼r̼,̼Đ̼à̼m̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼E̼O̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼V̼u̼ ̼K̼h̼ố̼n̼g̼,̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼’̼’̼K̼h̼ô̼ ̼M̼á̼u̼’̼’̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼t̼ỷ̼.̼

N̼G̼U̼Y̼Ê̼N̼ ̼V̼Ă̼N̼ ̼C̼H̼I̼A̼ ̼S̼Ẻ̼ ̼C̼Ủ̼A̼ ̼M̼r̼.̼Đ̼
̼1̼.̼ ̼V̼À̼I̼ ̼L̼Ờ̼̼̼I̼ ̼Đ̼Ố̼̼̼I̼ ̼V̼Ớ̼̼̼I̼ ̼C̼Ô̼ ̼N̼G̼U̼Y̼Ễ̼̼̼N̼ ̼P̼H̼Ư̼̼Ơ̼̼N̼G̼ ̼H̼Ằ̼̼̼N̼G̼
̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼̼ ̼n̼h̼ữ̼̼̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ư̼̼̣̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼t̼r̼ư̼̼ớ̼̼̼c̼ ̼v̼ề̼̼̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼̼ờ̼̼̼i̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼c̼ô̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼l̼ư̼̼ơ̼̼n̼ ̼l̼e̼̣̼o̼,̼ ̼l̼ư̼̼u̼ ̼m̼a̼n̼h̼,̼ ̼l̼â̼̣̼̼t̼ ̼l̼o̼̣̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼̼c̼ ̼k̼h̼i̼ê̼u̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼.̼
̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼1̼,̼9̼k̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ố̼̼̼ ̼t̼i̼ề̼̼̼n̼ ̼9̼6̼ ̼t̼ỷ̼̼ ̼đ̼ồ̼̼̼n̼g̼?̼ ̼C̼ô̼ ̼b̼ẻ̼̼ ̼l̼á̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼ấ̼̼̼n̼ ̼đ̼ề̼̼̼ ̼k̼h̼á̼c̼?̼ ̼T̼h̼â̼̣̼̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ẻ̼̼ ̼c̼o̼n̼.̼

Mở ảnh

̼V̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼u̼ ̼k̼h̼ố̼̼̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ă̼̼n̼ ̼c̼h̼ă̼̣̼̼n̼ ̼9̼6̼ ̼t̼ỷ̼̼ ̼đ̼ồ̼̼̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼̼̼n̼ ̼t̼ừ̼̼̼ ̼t̼h̼i̼ê̼̣̼̼n̼,̼ ̼k̼h̼ẳ̼̼̼n̼g̼ ̼đ̼i̼̣̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼,̼9̼k̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼̼̼y̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼̼̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼s̼a̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼ấ̼̼̼t̼ ̼1̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼i̼m̼ ̼c̼ư̼̼ơ̼̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼̼̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼̼̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼̼̼m̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼t̼a̼̣̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼̼ơ̼̼̣̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼̼̼u̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼c̼u̼ô̼̣̼̼c̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ấ̼̼̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼.̼
̼N̼ế̼̼̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ẫ̼̼̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼u̼ố̼̼̼n̼ ̼v̼u̼ ̼k̼h̼ố̼̼̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼m̼ờ̼̼̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ố̼̼̼ ̼g̼ắ̼̼̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼̼̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼̼̼c̼ ̼m̼ơ̼̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼v̼à̼ ̼1̼,̼9̼k̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼̼̼y̼ ̼l̼ô̼̣̼̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼ư̼̼̣̼ ̼t̼h̼â̼̣̼̼t̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼̼̣̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼u̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼̼̼ ̼g̼i̼ấ̼̼̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ớ̼̼̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼̼̼ ̼d̼ơ̼̼ ̼b̼ẩ̼̼̼n̼ ̼n̼h̼ư̼̼ ̼s̼ư̼̼̣̼ ̼t̼ư̼̼ở̼̼̼n̼g̼ ̼t̼ư̼̼ơ̼̼̣̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼c̼ô̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼ờ̼̼̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼â̼̣̼̼t̼ ̼đ̼ố̼̼̼i̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼̼̼ ̼đ̼ả̼̼m̼ ̼b̼ả̼̼o̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼a̼̣̼c̼h̼.̼

Mở ảnh

̼L̼ờ̼̼̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ấ̼̼̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼̼n̼h̼ ̼H̼ư̼̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼̼i̼ ̼đ̼a̼̣̼i̼ ̼d̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ấ̼̼̼t̼ ̼k̼ỳ̼̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼̣̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼h̼ê̼̣̼̼ ̼s̼ĩ̼̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ừ̼̼̼n̼g̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼̼̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ê̼̣̼̼ ̼s̼ĩ̼̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼̼̼ ̼t̼a̼̣̼o̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼̼u̼ ̼ứ̼̼̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼̼̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ẩ̼̼̼n̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼a̼i̼ ̼v̼â̼̣̼̼y̼?̼ ̼T̼ư̼̼̣̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼̼̼u̼ ̼q̼u̼y̼ề̼̼̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ê̼̣̼̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼a̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ờ̼̼̼i̼ ̼h̼a̼̣̼n̼ ̼k̼i̼a̼?̼ ̼V̼ớ̼̼̼i̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼O̼À̼N̼ ̼T̼O̼À̼N̼ ̼K̼H̼Ô̼N̼G̼ ̼C̼Ó̼ ̼1̼ ̼T̼Ư̼̼ ̼C̼Á̼C̼H̼ ̼G̼Ì̼ ̼đ̼ể̼̼̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼̼̼u̼ ̼T̼Ô̼I̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼h̼ê̼̣̼̼ ̼s̼ỹ̼̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼p̼h̼ả̼̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼̼̼n̼.̼
̼B̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼̣̼̼n̼ ̼t̼ừ̼̼̼ ̼c̼á̼c̼ ̼V̼P̼ ̼M̼T̼T̼Q̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼̼̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼â̼̣̼̼n̼ ̼h̼ỗ̼̼̼ ̼t̼r̼ơ̼̼̣̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ề̼̼̼u̼ ̼l̼ư̼̼u̼ ̼đ̼ủ̼̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼̼̼ ̼t̼ấ̼̼̼t̼ ̼c̼ả̼̼ ̼n̼h̼ữ̼̼̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼̼̼n̼ ̼l̼ư̼̼ơ̼̼̣̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼p̼h̼ả̼̼i̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ê̼̣̼̼n̼h̼ ̼m̼ô̼̣̼̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼̼ ̼v̼â̼̣̼̼y̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼o̼̣̼i̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼̼c̼ ̼đ̼ề̼̼̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ơ̼̼̣̼t̼ ̼t̼ừ̼̼̼ ̼t̼h̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ô̼̣̼̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼a̼̣̼c̼h̼.̼

Mở ảnh

̼V̼i̼ê̼̣̼̼c̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼o̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼a̼̣̼i̼ ̼v̼ớ̼̼̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼ẽ̼̼ ̼p̼h̼í̼ ̼p̼h̼a̼̣̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼̼̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼t̼a̼̣̼o̼ ̼c̼ơ̼̼ ̼h̼ô̼̣̼̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼̼ờ̼̼̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼u̼̣̼c̼ ̼l̼ơ̼̼̣̼i̼,̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼a̼̣̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼t̼ô̼i̼!̼
̼T̼ô̼i̼!̼ ̼H̼U̼Ỳ̼̼N̼H̼ ̼M̼I̼N̼H̼ ̼H̼Ư̼̼N̼G̼ ̼-̼ ̼t̼ứ̼̼̼c̼ ̼Đ̼À̼M̼ ̼V̼Ĩ̼̼N̼H̼ ̼H̼Ư̼̼N̼G̼ ̼S̼Ẽ̼̼ ̼C̼H̼Í̼N̼H̼ ̼T̼H̼Ứ̼̼̼C̼ ̼M̼A̼N̼G̼ ̼C̼Â̼U̼ ̼C̼H̼U̼Y̼Ệ̼N̼ ̼N̼À̼Y̼ ̼R̼A̼ ̼P̼H̼Á̼P̼ ̼L̼U̼Ậ̼T̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼u̼ ̼k̼h̼ố̼̼̼n̼g̼,̼ ̼b̼ô̼i̼ ̼n̼h̼o̼̣̼,̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼a̼̣̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ư̼̼̣̼ ̼n̼g̼ư̼̼ờ̼̼̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼.̼
̼N̼H̼Ữ̼̼̼N̼G̼ ̼G̼Ì̼ ̼C̼Ầ̼̼̼N̼ ̼N̼Ó̼I̼ ̼S̼Ẽ̼̼ ̼N̼Ó̼I̼ ̼T̼A̼̣̼I̼ ̼T̼O̼À̼!̼
̼2̼.̼ ̼G̼Ử̼̼̼I̼ ̼K̼H̼Á̼N̼ ̼G̼I̼Ả̼̼ ̼Y̼Ê̼U̼ ̼M̼Ế̼N̼ ̼H̼Ư̼̼N̼G̼
̼C̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ẻ̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼c̼h̼e̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼i̼

Mở ảnh

t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼yế̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼á̼n̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼!̼ ̼Y̼ê̼u̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼!̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *