N̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼h̼a̼y̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼“̼t̼â̼n̼”̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼k̼è̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼ ̼ở̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼x̼u̼â̼n̼

̼“̼P̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼”̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼“̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼(̼C̼S̼H̼S̼)̼ ̼-̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼̼

T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼“̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼á̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼b̼à̼ ̼g̼i̼à̼”̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ậ̼u̼.̼

Không có mô tả.

̼T̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼“̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼”̼

̼V̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ã̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼6̼)̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼r̼ổ̼ ̼k̼i̼ê̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼6̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼,̼ ̼t̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ẻ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼S̼H̼S̼ ̼-̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼1̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼ò̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼“̼t̼á̼ ̼t̼ú̼c̼”̼ ̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

Không có mô tả.

̼H̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼“̼đ̼ắ̼n̼g̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼“̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼á̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼b̼à̼ ̼g̼i̼à̼”̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼(̼4̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼g̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ă̼m̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼ã̼ ̼“̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼e̼o̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼ó̼t̼ ̼d̼ạ̼i̼…̼

̼L̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ã̼ ̼ở̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ó̼c̼ ̼d̼á̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ô̼m̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼“̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼s̼é̼t̼”̼ ̼á̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ổ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼v̼ẹ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼c̼a̼o̼.̼

Không có mô tả.

̼V̼à̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼,̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼k̼é̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼u̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼“̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼g̼ợ̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼b̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼s̼a̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ã̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼.̼

Không có mô tả.

̼T̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼“̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼á̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼b̼à̼ ̼g̼i̼à̼”̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ã̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ị̼p̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ữ̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼á̼i̼ ̼á̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ã̼ ̼“̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼”̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ỡ̼ ̼l̼ẽ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼“̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼”̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼C̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼v̼á̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ã̼ ̼“̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼”̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t

“̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼Đ̼á̼n̼h̼ ̼B̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼u̼ậ̼.̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼s̼a̼i̼”̼-̼ ̼P̼G̼S̼.̼T̼S̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼

T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼G̼i̼ả̼ ̼d̼ụ̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼‘̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼’̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼d̼ă̼m̼ ̼m̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ỷ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼ả̼’̼ ̼–̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼.̼

̼C̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼P̼G̼S̼.̼T̼S̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ô̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼m̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼

Không có mô tả.

̼C̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼

̼T̼R̼A̼N̼H̼ ̼C̼Ã̼I̼ ̼C̼H̼U̼Y̼Ệ̼N̼ ̼S̼A̼O̼ ̼K̼Ê̼ ̼Đ̼Ể̼ ̼L̼À̼M̼ ̼G̼Ì̼?̼

L̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼y̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼.̼ ̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼1̼8̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ấ̼y̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼a̼o̼?̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼:̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼c̼ọ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼“̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼”̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼s̼a̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼.

Không có mô tả.

̼N̼Đ̼ ̼6̼4̼/̼2̼0̼0̼8̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼ủ̼y̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼

̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ị̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼m̼ỹ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼

̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼–̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ê̼n̼h̼ ̼–̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼o̼á̼n̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼…̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼ ̼T̼h̼ú̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼a̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼m̼ổ̼ ̼x̼ẻ̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼á̼c̼?̼

V̼ậ̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼ư̼a̼ ̼ô̼n̼g̼?̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼:̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ô̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ỗ̼ ̼h̼ổ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼á̼p̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼…̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼á̼p̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼!̼Không có mô tả.

̼V̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼,̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ị̼ ̼k̼ỷ̼,̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼n̼…̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ộ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ũ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼k̼i̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼7̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼…̼ ̼P̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ù̼y̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼?̼ ̼L̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼,̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼?̼ ̼V̼à̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ạ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼?̼Không có mô tả.

̼B̼ở̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼:̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼r̼e̼n̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼…̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼à̼y̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼v̼õ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼:̼ ̼L̼i̼ệ̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼?̼

̼“̼N̼G̼H̼Ệ̼ ̼S̼Ĩ̼ ̼L̼À̼M̼ ̼T̼Ừ̼ ̼T̼H̼I̼Ệ̼N̼ ̼C̼H̼Ắ̼C̼ ̼C̼H̼Ắ̼N̼ ̼C̼Ó̼ ̼M̼Ộ̼T̼ ̼P̼H̼Ầ̼N̼ ̼V̼Ì̼ ̼Đ̼Á̼N̼H̼ ̼B̼Ó̼N̼G̼ ̼T̼Ê̼N̼ ̼T̼U̼Ổ̼I̼”̼

C̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼p̼:̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼l̼ũ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼ữ̼a

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼:̼ ̼(̼C̼ư̼ờ̼i̼)̼ ̼Đ̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼d̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ ̼m̼ô̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼…̼ ̼H̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼à̼i̼ ̼b̼ả̼n̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼.

Không có mô tả.

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼p̼ ̼k̼i̼a̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼–̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ả̼!

̼B̼ở̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼,̼ ̼b̼ê̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼í̼a̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ú̼ ̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ù̼y̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ú̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ạ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼a̼i̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼…̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼l̼u̼i̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.

“̼Đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼ ̼–̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼?

̼P̼G̼S̼.̼ ̼T̼S̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼:̼ ̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼b̼á̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼,̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼r̼ầ̼m̼ ̼r̼ộ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼?̼ ̼C̼ứ̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼?

̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼á̼c̼h̼ ̼r̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼!̼

Không có mô tả.

̼C̼H̼O̼ ̼D̼Ù̼ ̼T̼H̼Ủ̼Y̼ ̼T̼I̼Ê̼N̼ ̼C̼Ó̼ ̼K̼Ê̼U̼ ̼G̼Ọ̼I̼ ̼Đ̼Ư̼Ợ̼C̼ ̼2̼0̼0̼ ̼T̼Ỷ̼ ̼Đ̼Ồ̼N̼G̼ ̼M̼À̼ ̼C̼H̼U̼Y̼Ể̼N̼ ̼Đ̼Ế̼N̼ ̼T̼A̼Y̼ ̼N̼G̼Ư̼Ờ̼I̼ ̼D̼Â̼N̼ ̼Đ̼Ư̼Ợ̼C̼ ̼N̼G̼Ầ̼N̼ ̼Ấ̼Y̼ ̼Đ̼Ã̼ ̼L̼À̼ ̼R̼Ấ̼T̼ ̼N̼Ỗ̼ ̼L̼Ự̼C̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼.̼

Không có mô tả.

̼P̼G̼S̼.̼ ̼T̼S̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼:̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼.̼

̼M̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼d̼ễ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ư̼ơ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼à̼m̼ ̼t̼i̼ế̼u̼.̼ ̼H̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ớ̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼o̼ ̼đ̼o̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ế ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼a̼i̼ ̼t̼i̼n̼?

̼N̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼a̼o̼?̼ ̼C̼ả̼ ̼b̼ộ̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼“̼r̼ú̼t̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼”̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼D̼ẫ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼í̼ ̼d̼ụ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼.̼

̼C̼h̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼G̼i̼ả̼ ̼d̼ụ̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼d̼ă̼m̼ ̼m̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ỷ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼á̼n̼g̼.̼

̼H̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼5̼-̼1̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼b̼á̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ọ̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.

Không có mô tả.

̼B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼6̼4̼/̼2̼0̼0̼8̼/̼N̼Đ̼-̼C̼P̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ờ̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼8̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ẽ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼,̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼T̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼i̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼(̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼h̼ộ̼i̼)̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.