N̼ợ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼‘̼n̼o̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼ấ̼m̼ ̼c̼ậ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼ậ̼m̼ ̼d̼ậ̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼’̼.̼ ̼Ở̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ồ̼ ̼b̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼i̼ ̼h̼à̼i̼.̼

̼L̼ộ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ị̼t̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼b̼ữ̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼u̼y̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼s̼a̼n̼g̼,̼ ̼b̼è̼n̼ ̼đ̼o̼n̼ ̼đ̼ả̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼x̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼L̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼L̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼:̼ ̼“̼L̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ị̼t̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼”̼.̼

̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ờ̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼đ̼ề̼ ̼đ̼ó̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ợ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ợ̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ợ̼…̼ ̼v̼ị̼t̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼L̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼h̼ờ̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ã̼.̼ ̼V̼ị̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼à̼u̼ ̼n̼h̼à̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼v̼ề̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼v̼ị̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼m̼ ̼n̼h̼ẳ̼n̼g̼:̼ ̼“̼Đ̼i̼ê̼n̼ ̼à̼,̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼ầ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ó̼.̼ ̼V̼ị̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼g̼à̼”̼.̼ ̼L̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼ể̼ ̼n̼a̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼u̼y̼ế̼n̼ ̼–̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ở̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼–̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼v̼ị̼t̼.̼

̼L̼u̼y̼ế̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼u̼m̼ ̼l̼ê̼n̼:̼ ̼“̼A̼,̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ể̼u̼,̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼q̼u̼ỵ̼t̼ ̼h̼ả̼?̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼v̼ị̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ỗ̼ ̼t̼u̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼á̼c̼”̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼a̼n̼h̼ ̼v̼á̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼2̼0̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ị̼t̼.̼

̼H̼ó̼a̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ò̼m̼ ̼t̼e̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼u̼y̼ế̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼í̼ ̼q̼u̼á̼ ̼d̼ở̼ ̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼L̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼,̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼d̼ú̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼í̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼L̼u̼y̼ế̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼í̼ ̼k̼h̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼.̼ ̼“̼E̼m̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼r̼a̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼c̼a̼v̼e̼ ̼à̼?̼ ̼T̼h̼ô̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ố̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼ ̼q̼u̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ị̼t̼,̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼”̼.̼

̼T̼o̼à̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ậ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ồ̼ ̼b̼ị̼c̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼ũ̼ ̼v̼ị̼t̼ ̼q̼u̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼ạ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ú̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼u̼y̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ũ̼.̼ ̼B̼ồ̼ ̼b̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼7̼ ̼–̼ ̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼á̼n̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼ở̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼.̼ ̼L̼u̼y̼ế̼n̼ ̼n̼í̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼a̼y̼ ̼c̼ú̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼0̼…̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ị̼t̼,̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼t̼ứ̼c̼.̼

̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ỡ̼ ̼l̼ở̼,̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ặ̼p̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼í̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼“̼T̼a̼o̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼n̼ợ̼”̼

̼N̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼4̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ệ̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼h̼ó̼a̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼H̼ệ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼,̼ ̼m̼à̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼n̼ọ̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼k̼i̼a̼,̼ ̼5̼ ̼–̼ ̼6̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼h̼ế̼t̼.̼

̼C̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼H̼ệ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼r̼á̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ớ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼k̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ọ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼a̼.̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼H̼ệ̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼h̼é̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼H̼ệ̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ợ̼,̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼H̼ệ̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼T̼r̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ù̼ ̼n̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼o̼a̼,̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼g̼a̼y̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼r̼í̼t̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼H̼ệ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼a̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼,̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼i̼ế̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼,̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼â̼u̼.̼ ̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼“̼b̼ắ̼t̼ ̼s̼ó̼n̼g̼”̼ ̼n̼g̼a̼y̼.̼

̼H̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼ớ̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ợ̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼H̼ệ̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼v̼à̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼“̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ợ̼”̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼a̼m̼ ̼h̼ố̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼r̼à̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼,̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼k̼h̼á̼t̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ố̼c̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼H̼ệ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼m̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼s̼ợ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼t̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼r̼a̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼:̼ ̼“̼Ừ̼ ̼t̼a̼o̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼à̼y̼ ̼đ̼ấ̼y̼.̼ ̼A̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼à̼y̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼ả̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼a̼o̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼n̼ợ̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼”̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼D̼ĩ̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼c̼h̼i̼m̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼t̼ ̼k̼i̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼,̼ ̼H̼ệ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ỗ̼ ̼t̼u̼ộ̼t̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼n̼ợ̼,̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼k̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ế̼n̼:̼ ̼“̼K̼h̼ổ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼,̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼à̼i̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼o̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼à̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼”̼.̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼d̼á̼m̼ ̼h̼o̼ ̼h̼e̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼H̼ệ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼n̼h̼a̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼.̼

̼B̼à̼ ̼g̼i̼à̼ ̼“̼d̼ắ̼t̼ ̼m̼ố̼i̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼

̼V̼ụ̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼(̼3̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼g̼h̼ê̼ ̼g̼ớ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ỉ̼a̼ ̼r̼ó̼i̼,̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ỏ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ồ̼,̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼.̼

̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼ì̼ ̼4̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼.̼ ̼B̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼“̼v̼ô̼ ̼h̼ậ̼u̼”̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼á̼t̼ ̼ó̼c̼,̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼“̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼.̼

̼“̼M̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ò̼ ̼ý̼ ̼n̼ó̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼.̼ ̼Đ̼ẻ̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼u̼ô̼i̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼M̼à̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ó̼n̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼k̼i̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼á̼ ̼r̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ó̼t̼ ̼l̼ọ̼t̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ả̼y̼ ̼m̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼â̼m̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼t̼ ̼đ̼ộ̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ã̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼h̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ở̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼í̼ ̼í̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ẽ̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼k̼í̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ố̼c̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼u̼ộ̼t̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼H̼ó̼a̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼u̼ố̼t̼ ̼c̼a̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼l̼y̼ ̼d̼ị̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼4̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼V̼ố̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼“̼d̼i̼ ̼c̼ư̼”̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼k̼h̼o̼á̼t̼:̼ ̼“̼M̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼i̼a̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼”̼.̼

̼L̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼“̼v̼ợ̼ ̼b̼é̼”̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼n̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.