N̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲c̲h̲i̲ê̲u̲ ̲t̲r̲ò̲ ̲l̲ừ̲a̲ ̲đ̲ả̲o̲ ̲t̲i̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲T̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲T̲ô̲ ̲Â̲n̲ ̲X̲ô̲ ̲”̲b̲ó̲c̲ ̲t̲r̲ầ̲n̲”̲!̲

C̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼;̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼”̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼”̼.

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.

G̼i̼ả̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼á̼n̼.̼.̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼ô̼ ̼Â̼n̼ ̼X̼ô̼,̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼…̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼ô̼ ̼Â̼n̼ ̼X̼ô̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼à̼:̼ ̼D̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼s̼ố̼,̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼é̼p̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼d̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼.

T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼ô̼ ̼Â̼n̼ ̼X̼ô̼.

̼C̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼G̼i̼ả̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ư̼u̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ư̼u̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼;̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼ư̼ớ̼c̼;̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼;̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ộ̼i̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼…̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼(̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼)̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼,̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼,̼ ̼m̼ã̼ ̼O̼T̼P̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼.

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼,̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼.

̼”̼Đ̼ặ̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼,̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼(̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼g̼h̼é̼p̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼c̼a̼o̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼…̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼”̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼ô̼ ̼Â̼n̼ ̼X̼ô̼ ̼n̼ó̼i̼.

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼à̼o̼,̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼:̼ ̼C̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼,̼ ̼e̼m̼a̼i̼l̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼a̼y̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼t̼í̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼w̼e̼b̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼;̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼”̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼v̼a̼y̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ệ̼ ̼p̼h̼í̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼ô̼ ̼Â̼n̼ ̼X̼ô̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼”̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼”̼:̼ ̼C̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼,̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼x̼ổ̼ ̼s̼ố̼.̼.̼.̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼.

̼”̼Đ̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ế̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼”̼,̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.

̼L̼à̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼s̼ậ̼p̼ ̼b̼ẫ̼y̼”̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼?

T̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼…̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼ô̼ ̼Â̼n̼ ̼X̼ô̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼…̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼a̼i̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.

 

̼”̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼m̼ờ̼i̼,̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼”̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼ô̼ ̼Â̼n̼ ̼X̼ô̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.

̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼ý̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ậ̼t̼,̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼;̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼,̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼ô̼ ̼Â̼n̼ ̼X̼ô̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼ ̼b̼a̼n̼k̼i̼n̼g̼,̼ ̼M̼o̼b̼i̼l̼e̼ ̼b̼a̼n̼k̼i̼n̼g̼,̼ ̼t̼ù̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼;̼.̼.̼.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.