M̶ặ̶c̶ ̶t̶h̶i̶ế̶u̶ ̶n̶ữ̶ ̶k̶ê̶u̶”̶

𝘉𝘪𝘦̂́𝘵 𝘥𝘶̛𝘰̛́𝘪 𝘨𝘢̂̀𝘮 𝘹𝘦 𝘮𝘪̀𝘯𝘩 𝘤𝘰́ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘣𝘪̣ 𝘯.𝘢̣𝘯 𝘷𝘢̀ 𝘯𝘨𝘩𝘦 𝘤𝘢̉ 𝘵𝘪𝘦̂́𝘯𝘨 𝘬.𝘦̂𝘶 𝘤.𝘶̛́𝘶 𝘵𝘩𝘢̂́𝘵 𝘵𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘯𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘛𝘶𝘢̂́𝘯 𝘷𝘢̂̃𝘯 𝘤.𝘢́.𝘯 𝘲𝘶𝘢 𝘤.𝘢́.𝘯 𝘭𝘢̣𝘪 3 𝘭𝘢̂̀𝘯 𝘭𝘢̀𝘮 𝘤𝘩.𝘦̂́.𝘵 𝘵𝘩.𝘢̉.𝘮 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘤𝘰̂ 𝘨.𝘢́.𝘪 𝘵𝘳𝘦̉ 𝘳𝘰̂̀𝘪 𝘣𝘰̉ 𝘤𝘩𝘢̣𝘺.

𝘛𝘩𝘦𝘰 𝘤𝘢́𝘰 𝘵𝘳𝘢̣𝘯𝘨 𝘤𝘶̉𝘢 𝘝𝘒𝘚, 𝘬𝘩𝘰𝘢̉𝘯𝘨 22𝘩 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 14/5, Đ𝘢̣̆𝘯𝘨 𝘏𝘶̛̃𝘶 𝘈𝘯𝘩 𝘛𝘶𝘢̂́𝘯 (25 𝘵𝘶𝘰̂̉𝘪, 𝘯𝘨𝘶̣ 𝘉𝘪̀𝘯𝘩 𝘛𝘩𝘶𝘢̣̂𝘯) đ𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘬𝘩𝘪𝘦̂̉𝘯 𝘹𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘢𝘪𝘯𝘦𝘳 𝘭𝘶̛𝘶 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘦̂𝘯 đ𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘓𝘶̃𝘺 𝘉𝘢́𝘯 𝘉𝘪́𝘤𝘩 (𝘘. 𝘛𝘢̂𝘯 𝘗𝘩𝘶́). 𝘒𝘩𝘪 đ𝘦̂́𝘯 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤 𝘯𝘩𝘢̀ 𝘴𝘰̂́ 595 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘷.𝘢 𝘲.𝘶.𝘦̣.𝘵 𝘭𝘢̀𝘮 𝘤𝘩𝘰 𝘦𝘮 𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦̂̃𝘯 𝘛𝘩𝘪̣ 𝘏𝘰̣̂𝘪 (17 𝘵𝘶𝘰̂̉𝘪, 𝘯𝘨𝘶̣ 𝘘.𝘛𝘢̂𝘯 𝘗𝘩𝘶́) 𝘯𝘨.𝘢̃ 𝘷𝘢̀𝘰 𝘵𝘳𝘶̣𝘤 𝘣𝘢́𝘯𝘩 𝘴𝘢𝘶 𝘹𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘢𝘪𝘯𝘦𝘳. 𝘓𝘶́𝘤 đ𝘰́, 𝘏𝘰̣̂𝘪 𝘤𝘰̀𝘯 𝘵𝘪̉𝘯𝘩 𝘵𝘢́𝘰 đ𝘦̂̉ 𝘬𝘦̂𝘶 𝘤.𝘶̛́.𝘶.

𝘛𝘩𝘢̂́𝘺 𝘏𝘰̣̂𝘪 𝘨𝘰̣𝘪: “𝘊𝘩𝘶́ 𝘰̛𝘪, 𝘤.𝘶̛́.𝘶 𝘤𝘰𝘯 𝘷𝘰̛́𝘪!”, 𝘢𝘯𝘩 𝘓𝘦̂ 𝘗𝘩𝘶̛𝘰̛́𝘤 𝘛𝘶̛𝘰̛𝘪 𝘭𝘢̀ 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 đ𝘪 đ𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 đ𝘢̃ 𝘺𝘦̂𝘶 𝘤𝘢̂̀𝘶 𝘵𝘢̀𝘪 𝘹𝘦̂́ 𝘥𝘶̛̀𝘯𝘨 𝘹𝘦 𝘭𝘢̣𝘪. 𝘋𝘰 𝘱𝘩𝘢̂̀𝘯 đ𝘶̀𝘪 𝘦𝘮 𝘏𝘰̣̂𝘪 𝘣𝘪̣ 𝘣𝘢́𝘯𝘩 𝘹𝘦 đ.𝘦̀ 𝘭𝘦̂𝘯 𝘯𝘦̂𝘯 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘬𝘦́𝘰 𝘤𝘰̂ 𝘨.𝘢́.𝘪 𝘳𝘢 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤, 𝘢𝘯𝘩 𝘛𝘶̛𝘰̛𝘪 𝘤𝘩𝘢̣𝘺 𝘭𝘦̂𝘯 𝘱𝘩𝘪́𝘢 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤, 𝘥𝘶̀𝘯𝘨 𝘹𝘦 𝘮𝘢́𝘺 𝘤𝘶̉𝘢 𝘮𝘪̀𝘯𝘩 𝘤𝘩.𝘢̣̆𝘯 đ𝘢̂̀𝘶 𝘹𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘢𝘪𝘯𝘦𝘳 𝘷𝘢̀ 𝘺𝘦̂𝘶 𝘤𝘢̂̀𝘶 𝘛𝘶𝘢̂́𝘯 𝘭𝘶̀𝘪 𝘭𝘢̣𝘪 đ𝘦̂̉ 𝘤.𝘶̛́.𝘶 𝘯.𝘢̣𝘯 𝘯.𝘩.𝘢̂𝘯.

𝘛𝘩𝘦̂́ 𝘯𝘩𝘶̛𝘯𝘨, 𝘛𝘶𝘢̂́𝘯 𝘷𝘢̀ 𝘱𝘩𝘶̣ 𝘹𝘦 𝘤𝘩𝘢̆̉𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪̣𝘶 𝘭.𝘶̀.𝘪 𝘩𝘢𝘺 𝘹𝘶𝘰̂́𝘯𝘨 𝘹𝘦𝘮 𝘵𝘪̀𝘯𝘩 𝘩𝘪̀𝘯𝘩 𝘮𝘢̀ 𝘤𝘰̀𝘯 𝘤𝘩𝘢̣𝘺 𝘵𝘩𝘦̂𝘮 2𝘮 𝘷𝘦̂̀ 𝘱𝘩𝘪́𝘢 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤. 𝘒𝘩𝘪 𝘹𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘢𝘪𝘯𝘦𝘳 đ.𝘢̂.𝘮 𝘯.𝘨𝘢̃ 𝘹𝘦 𝘮𝘢́𝘺 𝘤𝘶̉𝘢 𝘢𝘯𝘩 𝘛𝘶̛𝘰̛𝘪, 𝘛𝘶𝘢̂́𝘯 𝘮𝘰̛́𝘪 𝘤𝘩𝘪̣𝘶 𝘥𝘶̛̀𝘯𝘨 𝘭𝘢̣𝘪.

𝘓𝘶́𝘤 𝘯𝘢̀𝘺, 𝘯𝘩𝘪̀𝘯 𝘨𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪𝘦̂́𝘶 𝘩𝘢̣̂𝘶, 𝘛𝘶𝘢̂́𝘯 𝘭𝘶̀𝘪 𝘹𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘢𝘪𝘯𝘦𝘳 3𝘮 𝘷𝘢̀ 𝘤.𝘢́.𝘯 𝘭𝘦̂𝘯 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘦𝘮 𝘏𝘰̣̂𝘪 𝘭𝘢̂̀𝘯 2. 𝘕𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 đ𝘪 đ𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘬.𝘦̂𝘶 𝘭.𝘢, 𝘛𝘶𝘢̂́𝘯 𝘵𝘩𝘢̉𝘯 𝘯𝘩𝘪𝘦̂𝘯 đ.𝘢̣𝘱 𝘴𝘰̂́, đ𝘢́𝘯𝘩 𝘵𝘢𝘺 𝘭𝘢́𝘪 𝘴𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘢́𝘪 𝘭𝘢́.𝘤𝘩 𝘤𝘩𝘪𝘦̂́𝘤 𝘹𝘦 𝘮𝘢́𝘺 𝘢𝘯𝘩 𝘛𝘶̛𝘰̛𝘪 𝘳𝘰̂̀𝘪 𝘤𝘩𝘢̣𝘺 𝘷𝘦̂̀ 𝘱𝘩𝘪́𝘢 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤. 𝘉𝘢́𝘯𝘩 𝘹𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘢𝘪𝘯𝘦𝘳 𝘤.𝘢́𝘯 𝘭𝘦̂𝘯 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘦𝘮 𝘏𝘰̣̂𝘪 𝘭𝘢̂̀𝘯 𝘵𝘩𝘶̛́ 3.

𝘔𝘢̣̆𝘤 𝘥𝘶̀ 𝘣.𝘪̣ 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 đ𝘪 đ𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘳.𝘶̛𝘰̛̣𝘵 đ.𝘶𝘰̂̉𝘪, 𝘛𝘶𝘢̂́𝘯 𝘷𝘢̂̃𝘯 𝘯𝘨𝘰𝘢𝘯 𝘤𝘰̂́ 𝘱𝘩.𝘰́𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘬𝘩𝘰̉𝘪 𝘩𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨. 𝘈𝘯𝘩 𝘛𝘶̛𝘰̛𝘪 đ.𝘶𝘰̂̉𝘪 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘬𝘩𝘰𝘢̉𝘯𝘨 400𝘮 𝘵𝘩𝘪̀ đ.𝘢̂̉𝘺 𝘹𝘦 𝘮𝘢́𝘺 𝘤𝘶̉𝘢 𝘮𝘪̀𝘯𝘩 𝘷𝘢̀𝘰 𝘯𝘨.𝘢́𝘯𝘨 đ𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪𝘦̂́𝘤 𝘹𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘢𝘪𝘯𝘦𝘳 “đ.𝘪.𝘦̂𝘯”. 𝘚𝘢𝘶 𝘬𝘩𝘪 𝘬𝘦́.𝘰 𝘭𝘦̂ 𝘤𝘩𝘪𝘦̂́𝘤 𝘹𝘦 𝘮𝘢́𝘺 𝘤𝘢̉ đ𝘰𝘢̣𝘯 đ𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘥𝘢̀𝘪 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘹𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘢𝘪𝘯𝘦𝘳 𝘯𝘢̀𝘺 𝘮𝘰̛́𝘪 𝘤.𝘩𝘪̣𝘶 𝘥𝘶̛̀𝘯𝘨 𝘭𝘢̣𝘪. 𝘊𝘰̂𝘯𝘨 𝘢𝘯 𝘱𝘩𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘗𝘩𝘶́ 𝘛𝘩𝘢̣𝘯𝘩 𝘤𝘰́ 𝘮𝘢̣̆𝘵 𝘭𝘢̣̂𝘱 𝘣.𝘪𝘦̂𝘯 𝘣.𝘢̉𝘯 𝘷𝘢̀ 𝘣.𝘢̆́𝘵 𝘨.𝘪𝘶̛̃ 𝘛𝘶𝘢̂́𝘯.

𝘝𝘦̂̀ 𝘱𝘩𝘢̂̀𝘯 𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦̂̃𝘯 𝘛𝘩𝘪̣ 𝘏𝘰̣̂𝘪, 𝘥𝘶̀ đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘮𝘰̣𝘪 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 đ𝘶̛𝘢 đ𝘪 𝘤.𝘢̂́.𝘱 𝘤.𝘶̛́.𝘶 𝘯𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘥𝘰 𝘷.𝘦̂́𝘵 𝘵𝘩𝘶̛.𝘰̛.𝘯𝘨 𝘲𝘶𝘢́ 𝘯.𝘢̣̆𝘯𝘨 𝘯𝘦̂𝘯 𝘦𝘮 đ𝘢̃ 𝘵.𝘶̛̉ 𝘷.𝘰𝘯𝘨 𝘵𝘢̣𝘪 𝘣.𝘦̣̂𝘯𝘩 𝘷.𝘪𝘦̣̂𝘯.

𝘛𝘈𝘕𝘋 𝘛𝘗𝘏𝘊𝘔 đ𝘢̃ 𝘮𝘰̛̉ 𝘱𝘩𝘪𝘦̂𝘯 𝘵.𝘰̀𝘢 𝘴.𝘰̛ 𝘵𝘩.𝘢̂̉𝘮 𝘹.𝘦́𝘵 𝘹.𝘶̛̉ 𝘷.𝘶̣ 𝘢́.𝘯. 𝘛𝘶𝘢̂́𝘯 𝘵𝘰̉ 𝘳𝘢 𝘩.𝘰̂́𝘪 𝘩.𝘢̣̂𝘯, 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘨𝘪𝘰̣𝘵 𝘯𝘶̛𝘰̛́𝘤 𝘮𝘢̆́𝘵 𝘮𝘶𝘰̣̂𝘯 𝘮𝘢̀𝘯𝘨 𝘭𝘢̆𝘯 𝘥𝘢̀𝘪. 𝘛𝘢̀𝘪 𝘹𝘦̂́ 𝘹𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘢𝘪𝘯𝘦𝘳 “đ.𝘪𝘦̂𝘯” 𝘤𝘶́𝘪 đ𝘢̂̀𝘶 𝘵𝘩𝘶̛̀𝘢 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘯 𝘩.𝘢̀𝘯𝘩 𝘷.𝘪 𝘱𝘩.𝘢̣𝘮 𝘵.𝘰̣̂𝘪 𝘤𝘶̉𝘢 𝘮𝘪̀𝘯𝘩.

𝘙.𝘶𝘯 𝘳.𝘢̂̉𝘺 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤 𝘷𝘢̀𝘯𝘩 𝘮𝘰́𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘶̛̣𝘢, 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘨𝘪𝘰̣𝘵 𝘯.𝘶̛𝘰̛́𝘤 𝘮.𝘢̆́𝘵 𝘮𝘶𝘰̣̂𝘯 𝘮𝘢̆̀𝘯 𝘭𝘢̆𝘯 𝘥𝘢̀𝘪 𝘵𝘳𝘦̂𝘯 𝘨𝘰̀ 𝘮𝘢́ 𝘩𝘰́𝘱 𝘤𝘶̉𝘢 Đ𝘢̣̆𝘯𝘨 𝘏𝘶̛̃𝘶 𝘈𝘯𝘩 𝘛𝘶𝘢̂́𝘯. “𝘛𝘩𝘢̂́𝘺 𝘮𝘰̣𝘪 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 đ.𝘢̣̂𝘱 𝘵𝘢𝘺 𝘷𝘢̀𝘰 𝘵𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘹𝘦 𝘬.𝘦̂𝘶 𝘭.𝘢 𝘷𝘢̀ 𝘤𝘩.𝘢̆́𝘯 đ𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤 𝘮𝘢̣̆𝘵, 𝘵𝘶̛𝘰̛̉𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘯𝘩𝘢̀ 𝘯.𝘢̣𝘯 𝘯𝘩.𝘢̂𝘯 đ𝘦̂́𝘯 𝘩.𝘢̀𝘯𝘩 𝘩.𝘶𝘯𝘨 𝘯𝘦̂𝘯 𝘵𝘰̂𝘪 𝘴.𝘰̛̣ 𝘲𝘶𝘢́ 𝘮𝘰̛́𝘪 𝘭𝘢̀𝘮 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘵𝘩𝘦̂́”, 𝘛𝘶𝘢̂́𝘯 𝘭𝘪́ 𝘯𝘩𝘪́ 𝘣𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘮𝘪𝘯𝘩.

𝘛𝘶𝘺 𝘯𝘩𝘪𝘦̂𝘯, 𝘭𝘰̛̀𝘪 𝘬𝘩.𝘢𝘪 𝘯𝘢̀𝘺 𝘤𝘶̉𝘢 𝘣.𝘪̣ 𝘤.𝘢́𝘰 đ𝘢̃ 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘏Đ𝘟𝘟 𝘤𝘩𝘢̂́𝘱 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘯 𝘣𝘰̛̉𝘪 𝘯𝘨𝘢𝘺 𝘴𝘢𝘶 đ𝘰́, 𝘛𝘶𝘢̂́𝘯 𝘭𝘢̣𝘪 𝘵𝘩.𝘶́ 𝘯𝘩.𝘢̣̂𝘯: “𝘤𝘰́ 𝘯𝘨𝘩𝘦 𝘵𝘩𝘢̂́𝘺 𝘢𝘯𝘩 𝘛𝘶̛𝘰̛𝘪 𝘯𝘰́𝘪 𝘭.𝘶̀𝘪 𝘹𝘦 𝘹.𝘶𝘰̂́𝘯𝘨 đ𝘦̂̉ 𝘤.𝘶̛́𝘶 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪”.

𝘒𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘨𝘪𝘢̂́𝘶 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘴𝘶̛̣ 𝘱𝘩.𝘢̂̃𝘯 𝘯.𝘰̣̂, 𝘷𝘪̣ 𝘤𝘩𝘶̉ 𝘵𝘰̣𝘢 𝘨.𝘢𝘺 𝘨.𝘢̆́𝘵: “𝘉.𝘪̣ 𝘤.𝘢́𝘰 𝘴𝘶𝘺 𝘯𝘨𝘩𝘪̃ 𝘨𝘪̀ 𝘮𝘢̀ 𝘩.𝘢̀𝘯𝘩 đ.𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘷𝘢̣̂𝘺? 𝘕𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘵𝘢 𝘩𝘶̛𝘰̛́𝘯𝘨 𝘥𝘢̂̃𝘯 𝘤𝘩𝘰 𝘣.𝘪̣ 𝘤.𝘢́𝘰 𝘤𝘢́𝘤𝘩 𝘹𝘶̛̉ 𝘭𝘺́ đ𝘦̂̉ 𝘤.𝘶̛́𝘶 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘯𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘣.𝘪̣ 𝘤.𝘢́𝘰 𝘤𝘰̂́ 𝘵𝘪̀𝘯𝘩 𝘭𝘢̀𝘮 𝘬𝘩𝘢́𝘤, 𝘨𝘢̂𝘺 𝘳𝘢 𝘤.𝘢́𝘪 𝘤𝘩.𝘦̂́𝘵 𝘤𝘩𝘰 𝘯.𝘢̣𝘯 𝘯𝘩.𝘢̂𝘯. 𝘓.𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘵.𝘢̂𝘮, đ𝘢̣𝘰 đ𝘶̛́𝘤 𝘤𝘶̉𝘢 𝘣.𝘪̣ 𝘤.𝘢́𝘰 𝘰̛̉ đ𝘢̂𝘶?”..

𝘊𝘶̃𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘬𝘦́𝘮 𝘱𝘩𝘢̂̀𝘯 𝘨.𝘢𝘺 𝘨.𝘢̆́𝘵, 𝘝𝘒𝘚 đ𝘢̃ đ𝘦̂̀ 𝘯𝘨𝘩𝘪̣ 𝘏Đ𝘟𝘟 𝘹.𝘶̛̉ 𝘱𝘩.𝘢̣𝘵 Đ𝘢̣̆𝘯𝘨 𝘏𝘶̛̃𝘶 𝘈𝘯𝘩 𝘛𝘶𝘢̂́𝘯 𝘮𝘶̛́𝘤 𝘢́𝘯 11-12 𝘯𝘢̆𝘮 𝘵.𝘶̀ 𝘷𝘦̂̀ 𝘵.𝘰̣̂𝘪 “𝘨.𝘪.𝘦̂́.𝘵 𝘯𝘨.𝘶̛𝘰̛̀𝘪”. 𝘛𝘶𝘺 𝘯𝘩𝘪𝘦̂𝘯, 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘪́ 𝘱𝘩𝘪𝘦̂𝘯 𝘵.𝘰̀𝘢 𝘤𝘩𝘰̛̣𝘵 𝘤𝘩𝘶̀𝘯𝘨 𝘹𝘶𝘰̂́𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘪 𝘣𝘢̀ 𝘯𝘨𝘰𝘢̣𝘪 𝘤𝘶̉𝘢 𝘏𝘰𝘢 𝘯𝘩𝘦̣ 𝘯𝘩𝘢̀𝘯𝘨 𝘯𝘰́𝘪: “𝘋𝘶̀ 𝘴𝘢𝘰 𝘤𝘩𝘢́𝘶 𝘵𝘰̂𝘪 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 đ𝘢̃ 𝘮.𝘢̂́𝘵 𝘳𝘰̂̀𝘪. 𝘟𝘪𝘯 𝘵.𝘰̀𝘢 𝘩𝘢̃𝘺 𝘨𝘪𝘢̉𝘮 𝘣𝘰̛́𝘵 𝘯𝘰̂̃𝘪 đ.𝘢𝘶 𝘮𝘢̀ 𝘨.𝘪𝘢̉𝘮 𝘯𝘩𝘦̣ 𝘩.𝘪̀𝘯𝘩 𝘱𝘩.𝘢̣𝘵 𝘤𝘩𝘰 𝘤𝘢̣̂𝘶 𝘢̂́𝘺. 𝘛𝘰̂𝘪 𝘵𝘪𝘯 𝘤𝘢̣̂𝘶 𝘢̂́𝘺 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 𝘩.𝘰̂́𝘪 𝘩.𝘢̣̂𝘯 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘭𝘢̆́𝘮”.

𝘎𝘪𝘰̛̀ 𝘯𝘨𝘩𝘪̣ 𝘢́.𝘯, 𝘣𝘢̀ 𝘭𝘢̃𝘰 𝘯𝘩𝘰̉ 𝘵𝘩𝘰́ 𝘯𝘨𝘰̂̀𝘪 𝘭𝘢̣̆𝘯𝘨 𝘭𝘦̃ 𝘵𝘳𝘦̂𝘯 𝘣𝘢̆𝘯𝘨 𝘨𝘩𝘦̂́ 𝘯𝘨𝘰𝘢̀𝘪 𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘭𝘢𝘯𝘨 𝘱𝘩𝘰̀𝘯𝘨 𝘹.𝘶̛̉. “𝘛𝘰̂𝘪 𝘵𝘶̛𝘰̛̉𝘯𝘨 𝘤𝘶𝘰̣̂𝘤 đ𝘰̛̀𝘪 𝘮𝘪̀𝘯𝘩 đ𝘢̃ 𝘬𝘩.𝘰̂̉ 𝘯𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘢̂̃𝘮 𝘭𝘢̣𝘪 𝘵𝘩𝘢̂́𝘺 𝘤𝘩𝘢́𝘶 𝘵𝘰̂𝘪 𝘤𝘰̀𝘯 𝘬𝘩.𝘰̂̉ 𝘩𝘰̛𝘯…”, 𝘣𝘢̀ 𝘣𝘢̆́𝘵 đ𝘢̂̀𝘶 𝘤𝘢̂𝘶 𝘤𝘩𝘶𝘺𝘦̣̂𝘯 𝘣𝘢̆̀𝘯𝘨 𝘨𝘪𝘰̣𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘩𝘦̣𝘯 𝘶̛́, 𝘤𝘩𝘢̆̉𝘯𝘨 𝘮𝘢̀𝘯𝘨 đ𝘦̂́𝘯 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘢́𝘯𝘩 𝘮𝘢̆́𝘵 𝘵𝘩.𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘤𝘢̉𝘮 𝘤𝘶̉𝘢 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘹𝘶𝘯𝘨 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘩.

𝘛𝘩𝘦𝘰 𝘭𝘰̛̀𝘪 𝘬𝘦̂̉ 𝘤𝘶̉𝘢 𝘣𝘢̀, 𝘥𝘰 𝘩𝘰𝘢̀𝘯 𝘤𝘢̉𝘯𝘩 𝘬𝘩.𝘰́ 𝘬𝘩.𝘢̆𝘯, 𝘮𝘦̣ 𝘏𝘰𝘢 𝘤𝘶̀𝘯𝘨 𝘣𝘢̣𝘯 𝘣𝘦̀ đ𝘪 𝘣𝘢́𝘯 𝘭𝘦̉ 𝘮.𝘢 𝘵.𝘶́.𝘺 𝘳𝘰̂̀𝘪 𝘳𝘰̛𝘪 𝘷𝘢̀𝘰 𝘷𝘰̀𝘯𝘨 𝘵.𝘶̀ 𝘵.𝘰̣̂.𝘪 𝘵𝘶̛̀ 𝘩𝘰̛𝘯 10 𝘯𝘢̆𝘮 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤. 𝘛𝘩𝘢̂́𝘺 𝘩𝘢𝘪 𝘤𝘩𝘪̣ 𝘦𝘮 𝘏𝘰𝘢 𝘣𝘰̛ 𝘷𝘰̛ 𝘬𝘩𝘪 𝘣𝘰̂́ 𝘤𝘩𝘶́𝘯𝘨 𝘮𝘢̉𝘪 𝘭𝘢̀𝘮 𝘱𝘩𝘶̣ 𝘩𝘰̂̀ 𝘰̛̉ 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘪̀𝘯𝘩 𝘹𝘢, 𝘣𝘢̀ 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘲𝘶𝘢́ 𝘯𝘦̂𝘯 đ𝘦𝘮 𝘷𝘦̂̀ 𝘴𝘰̂́𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘶𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘤𝘢̆𝘯 𝘯𝘩𝘢̀ 𝘤𝘩𝘶̛𝘢 đ𝘦̂́𝘯 3 𝘮2.

𝘕𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 𝘤𝘰̀𝘯 𝘬𝘩𝘰̉𝘦, 𝘣𝘢̀ 𝘥𝘢̆́𝘵 𝘤𝘢́𝘤 𝘤𝘩𝘢́𝘶 𝘭.𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘩.𝘢𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘢̆́𝘱 𝘯𝘰̛𝘪 𝘯𝘩𝘢̣̆𝘵 𝘱𝘩𝘦̂́ 𝘭𝘪𝘦̣̂𝘶 đ𝘦̂̉ đ𝘢̆́𝘱 đ𝘰̂̉𝘪 𝘲𝘶𝘢 𝘯𝘨𝘢̀𝘺. 𝘕𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘮𝘢̂́𝘺 𝘯𝘢̆𝘮 𝘯𝘢𝘺 𝘣𝘢̀ đ𝘰̂̉ 𝘣.𝘦̣̂𝘯𝘩, 𝘏𝘰𝘢 𝘱𝘩𝘢̉𝘪 đ𝘪 𝘭𝘢̀𝘮 𝘮𝘶̛𝘰̛́𝘯 đ𝘦̂̉ 𝘬.𝘪𝘦̂́𝘮 𝘵.𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘯𝘶𝘰̂𝘪 𝘣𝘢̀ 𝘷𝘢̀ 𝘦𝘮. 𝘛𝘩𝘢̂́𝘺 𝘮𝘢̂́𝘺 đ𝘶̛́𝘢 𝘣𝘢̣𝘯 𝘳𝘶̉ 𝘭𝘢̀𝘮 𝘱𝘩𝘶̣𝘤 𝘷𝘶̣ 𝘲𝘶𝘢́𝘯 𝘤𝘢̀ 𝘱𝘩𝘦̂ đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘵.𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘩𝘰̛𝘯 𝘯𝘦̂𝘯 𝘯𝘰́ đ𝘢̃ 𝘹𝘪𝘯 𝘲𝘶𝘢 đ𝘰́ 𝘭𝘢̀𝘮. 𝘊𝘩𝘶̛𝘢 𝘥𝘶̛ 𝘥𝘢̉ đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 đ𝘰̂̀𝘯𝘨 𝘯𝘢̀𝘰 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘱𝘩𝘢̉𝘪 𝘣.𝘰̉ 𝘮.𝘢̣𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘷.𝘶̣ 𝘵.𝘢𝘪 𝘯.𝘢̣.𝘯 𝘵𝘳𝘦̂𝘯.

“𝘒𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘰́ 𝘵.𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘭𝘢̀𝘮 đ.𝘢́𝘮 𝘵.𝘢𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘰 𝘤𝘩𝘢́𝘶, 𝘵𝘰̂𝘪 𝘱𝘩𝘢̉𝘪 đ𝘪 𝘷𝘢𝘺 𝘨𝘰́𝘱 𝘵𝘶̛̀𝘯𝘨 𝘪́𝘵 𝘮𝘰̣̂𝘵. 𝘛𝘩𝘢̂́𝘺 𝘤𝘢̆𝘯 𝘯𝘩𝘢̀ 𝘯𝘩𝘰̉ 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 đ𝘦̂̉ 𝘷𝘶̛̀𝘢 𝘤𝘩𝘪𝘦̂́𝘤 𝘲.𝘶𝘢𝘯 𝘵.𝘢̀𝘪, đ𝘪̣𝘢 𝘱𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘱𝘩𝘢̉𝘪 𝘤𝘩𝘰 𝘮𝘶̛𝘰̛̣𝘯 𝘵𝘳𝘶̣ 𝘴𝘰̛̉ 𝘥𝘢̂𝘯 𝘱𝘩𝘰̀𝘯𝘨 𝘭𝘢̀𝘮 𝘯𝘰̛𝘪 𝘤𝘩𝘰 𝘤𝘩𝘢́𝘶 𝘯𝘢̆̀𝘮 𝘯𝘨𝘩𝘪̉. 𝘛.𝘰̣̂𝘪 𝘯𝘨𝘩.𝘪𝘦̣̂𝘱 𝘯𝘰́ 𝘲𝘶𝘢́…”, 𝘭𝘢̂̀𝘯 đ𝘢̂̀𝘶 𝘵𝘪𝘦̂𝘯 𝘵𝘶̛̀ đ𝘢̂̀𝘶 𝘱𝘩𝘪𝘦̂𝘯 𝘹.𝘶̛̉, 𝘣𝘢̀ 𝘭𝘢̃𝘰 𝘬𝘩.𝘰́𝘤. 𝘟𝘶𝘯𝘨 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘩, 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘢́𝘯𝘩 𝘮𝘢̆́𝘵 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 đ.𝘰̉ 𝘩.𝘰𝘦.

𝘕𝘨𝘢̀𝘺 24/3, 𝘏Đ𝘟𝘟 𝘤𝘩𝘰 𝘳𝘢̆̀𝘯𝘨 𝘩.𝘢̀𝘯𝘩 𝘷.𝘪 𝘱𝘩.𝘢̣𝘮 𝘵.𝘰̣̂𝘪 𝘤𝘶̉𝘢 Đ𝘢̣̆𝘯𝘨 𝘏𝘶̛̃𝘶 𝘈𝘯𝘩 𝘛𝘶𝘢̂́𝘯 𝘳𝘢̂́𝘵 𝘯𝘨.𝘶𝘺 𝘩.𝘪𝘦̂̉𝘮, 𝘨.𝘢̂𝘺 𝘩.𝘢̣̂𝘶 𝘲.𝘶𝘢̉ đ.𝘢̣̆𝘤 𝘣.𝘪𝘦̣̂𝘵 𝘯𝘨𝘩𝘪.𝘦̂𝘮 𝘵𝘳.𝘰̣𝘯𝘨 𝘷𝘢̀ 𝘨.𝘢̂𝘺 𝘩.𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘮.𝘢𝘯𝘨 𝘥𝘶̛ 𝘭𝘶𝘢̣̂𝘯. 𝘛𝘶𝘺 𝘯𝘩𝘪𝘦̂𝘯, 𝘣.𝘪̣ 𝘤.𝘢́𝘰 𝘤𝘰́ 𝘯𝘩𝘢̂𝘯 𝘵𝘩𝘢̂𝘯 𝘵𝘰̂́𝘵, đ𝘢̃ 𝘣.𝘰̂̀𝘪 𝘵𝘩.𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘱𝘩𝘢̂̀𝘯 𝘤𝘩𝘰 𝘨𝘪𝘢 đ𝘪̀𝘯𝘩 𝘯.𝘢̣𝘯 𝘯𝘩.𝘢̂𝘯, 𝘱𝘩𝘪́𝘢 𝘣.𝘪̣ 𝘩.𝘢̣𝘪 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 𝘤𝘰́ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘱𝘩𝘢̂̀𝘯 𝘭.𝘰̂̃𝘪 𝘷𝘪̀ đ𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘬𝘩𝘪𝘦̂̉𝘯 𝘹𝘦 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘰́ 𝘨𝘪𝘢̂́𝘺 𝘱𝘩𝘦́𝘱 𝘷𝘢̀ 𝘵𝘩𝘢 𝘵𝘩𝘪𝘦̂́𝘵 𝘹𝘪𝘯 𝘨.𝘪𝘢̉𝘮 𝘢́.𝘯 𝘤𝘩𝘰 𝘣.𝘪̣ 𝘤.𝘢́𝘰… 𝘯𝘦̂𝘯 𝘛𝘈𝘕𝘋 𝘛𝘗 𝘏𝘊𝘔 đ𝘢̃ 𝘵.𝘶𝘺𝘦̂𝘯 𝘱𝘩.𝘢̣𝘵 𝘛𝘶𝘢̂́𝘯 𝘮.𝘶̛́𝘤 𝘢́.𝘯 8 𝘯.𝘢̆𝘮 𝘷𝘦̂̀ 𝘵.𝘰̣̂𝘪 “𝘨.𝘪.𝘦̂́𝘵 𝘯𝘨.𝘶̛.𝘰̛̀𝘪” 𝘷𝘢̀ 𝘣.𝘰̂̀𝘪 𝘵𝘩.𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 75 𝘵𝘳𝘪𝘦̣̂𝘶 đ𝘰̂̀𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘰 𝘨𝘪𝘢 đ𝘪̀𝘯𝘩 𝘯.𝘢̣.𝘯 𝘯𝘩.𝘢̂𝘯.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.