M̶̶̶ẹ̶̶̶ ̶̶̶đ̶̶̶e̶̶̶m̶̶̶ ̶̶̶c̶̶̶o̶̶̶n̶̶̶

N̼g̼à̼y̼ ̼14/12,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼.̼é̼ ̼g̼.̼á̼i̼ ̼s̼.̼ơ̼ ̼s̼.̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼.̼ô̼n̼ ̼s̼.̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼(̼1̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼2̼ ̼g̼á̼i̼)̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼b̼ỏ̼
̼N̼g̼à̼y̼ 14/12,̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼(̼Q̼.̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼,̼ ̼T̼P̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼)̼ ̼-̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼b̼.̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼.̼ơ̼ ̼s̼.̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼.̼ỏ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼n̼i̼l̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼ổ̼ ̼7̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼8̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼-̼1̼0̼.̼

̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼T̼r̼ú̼c̼ ̼(̼3̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼b̼é̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼(̼4̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼8̼,̼ ̼P̼.̼A̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼Q̼.̼N̼i̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼.̼

̼L̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼T̼r̼ú̼c̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼(̼1̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼2̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼9̼)̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼b̼ỏ̼.̼

Không có mô tả.

̼C̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼b̼ỏ̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼T̼r̼ú̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼.̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼.̼ô̼n̼ ̼l̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼.̼á̼u̼ ̼b̼.̼é̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼l̼ỗ̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ấ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼.̼é̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼.̼

̼C̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼.̼ắ̼t̼ ̼r̼.̼ố̼n̼,̼ ̼ủ̼ ̼ấ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ữ̼a̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼ả̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼

̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼T̼r̼ú̼c̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ổ̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼.̼ ̼B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼(̼b̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼á̼c̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼)̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼

Không có mô tả.

̼C̼ả̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼-̼1̼0̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼(̼5̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼ả̼n̼h̼ ̼(̼5̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼r̼ạ̼c̼h̼ ̼R̼a̼u̼ ̼R̼ă̼m̼ ̼-̼ ̼N̼g̼ã̼ ̼C̼á̼i̼ ̼(̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼8̼,̼ ̼P̼.̼A̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼Q̼.̼N̼i̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼,̼ ̼T̼P̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼)̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼.̼ô̼n̼ ̼s̼.̼ố̼n̼g̼,̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼s̼.̼ố̼n̼g̼ ̼

̼“̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ú̼c̼ ̼M̼a̼i̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼.̼ô̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ộ̼i̼ ̼m̼a̼i̼ ̼g̼i̼à̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼T̼r̼ú̼c̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼”̼ ̼-̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼.̼

Không có mô tả.

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼4̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼,̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼“̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼.̼u̼ố̼c̼ ̼l̼.̼á̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼ú̼t̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼-̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼T̼r̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ạ̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ộ̼i̼ ̼m̼a̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼e̼m̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼n̼g̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼.̼ẻ̼ ̼t̼h̼ơ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼ú̼a̼ ̼r̼a̼ ̼x̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼.̼é̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼P̼.̼L̼o̼n̼g̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼(̼Q̼.̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼T̼P̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼)̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼.̼ô̼n̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼â̼y̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼.̼ắ̼t̼ ̼c̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ố̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼”̼.̼

̼B̼à̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼ư̼ ̼(̼8̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼.̼ô̼n̼,̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼“̼T̼ộ̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼.̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼.̼ầ̼n̼,̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼i̼l̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼ở̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼.̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼m̼ ̼t̼á̼i̼.̼ ̼M̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼l̼ó̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼.̼ở̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼”̼.̼̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼.̼ơ̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼P̼.̼L̼o̼n̼g̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼b̼é̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼y̼ ̼(̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼b̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼)̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼s̼.̼i̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ỡ̼i̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ú̼ ̼k̼é̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼,̼ ̼s̼ư̼ở̼i̼ ̼ấ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼.̼ ̼B̼é̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ú̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼
̼B̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼ợ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼P̼.̼A̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼.̼é̼ ̼s̼.̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼.̼ô̼n̼ ̼s̼.̼ố̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼-̼7̼g̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼k̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ú̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼-̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼P̼.̼A̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼b̼é̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼,̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼ả̼n̼h̼ ̼(̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼.̼

Không có mô tả.

̼B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼.̼ ̼B̼à̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼.̼

̼T̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼P̼.̼A̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼T̼r̼ú̼c̼ ̼M̼a̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ử̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *