L͟͟͟ờ͟͟͟i͟͟͟ ͟͟͟k͟͟͟h͟͟͟a͟͟͟i͟͟͟ ͟͟͟g͟͟͟â͟͟͟y͟͟͟ ͟͟͟p͟͟͟h͟͟͟ẫ͟͟͟n͟͟͟ ͟͟͟n͟͟͟ộ͟͟͟

T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼A̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ũ̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼,̼ ̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼i̼ễ̼u̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼.̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼H̼.̼T̼.̼N̼.̼H̼.̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼ ̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼A̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼.̼


̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼B̼)̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼1̼2̼,̼ ̼A̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼H̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼i̼n̼o̼x̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼i̼ễ̼u̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼h̼3̼0̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼H̼.̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼ở̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼M̼ậ̼u̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼A̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ố̼p̼ ̼x̼e̼ ̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ú̼t̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼2̼2̼h̼3̼0̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼A̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼x̼e̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼.̼ ̼B̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼A̼n̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼H̼.̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼3̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼h̼ì̼ ̼A̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼é̼m̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼4̼/̼1̼2̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼o̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼2̼2̼/̼1̼2̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼2̼h̼3̼0̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼k̼m̼.̼

̼C̼l̼i̼p̼:̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ũ̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ề̼

N̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼

Đêm dần về khuya, người bố đã nằm trên giường nhưng vẫn không sao ngủ được. Giờ này như mọi hôm, cô con gái đã đi làm thêm về nhưng sao hôm nay lại về trễ đến thế. Linh tính có chuyện chẳng lành, ông cứ trằn trọc qua lại thì đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Từ trong điện thoại, ông nghe mà như rụng rời tay chân, cảm thấy không thể nào tin vào tai mình. Ai đó đã báo tin con gái ông, sinh viên năm thứ 2 đại học đã ra đi mãi mãi trên con đường về nhà, nơi chỉ cách gia đình thân yêu 1 km nữa mà giờ đây đã xa thành 2 thế giới.

Hiện trường nơ xảy ra vụ việc – Ảnh: 2Sao

Đứng bên bàn thờ cô con gái, ông Hoàng Ngọc Tiến (52 tuổi, trú tại thôn Cao Trung, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội), bố của nữ sinh vắn số vẫn chưa hết bàng hoàng sau bi kịch quá lớn của gia đình. Ông đau lòng cho biết, gia đình vừa lo hậu sự cho con gái.

Ông Tiến đau buồn kể lại, vào trưa 22/12, sau khi ăn cơm, H. chào bố mẹ rồi đi làm thêm như mọi ngày, nào có ngờ đó là lần cuối cùng ông còn được gặp con gái. Đến khoảng 22h30 cùng ngày, khi ông đang ngủ thì nhận được cuộc gọi báo con gái ông trong lúc đi làm về bị kẻ lạ mặt tiễn ra đi khi cách nhà khoảng hơn 1km.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Công an huyện Hoài Đức, TP Hà Nội xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ việc  khiến 1 nữ sinh viên qua đời. Theo thông tin ban đầu mà công an có được, vụ án xảy ra vào khoảng 22h30 tối 22/12, trên địa bàn xã Đức Giang, huyện Hoài Đức. Nghi phạm được xác định là Hoàng Tuấn An (19 tuổi, trú xã Dương Liễu, H.Hoài Đức). An khai nhận có tình cảm với H. nhưng do mâu thuẫn, An đã nảy sinh ý định tiễn chị H. ‘về với ông bà’.

Ông Tiến trước bàn thờ con gái – Ảnh: Vietgiaitri

Thời điểm trên, chị H. đang trên đường quay trở về nhà từ chỗ làm thì An đột nhiên xuất hiện chặn xe, sau đó cả 2 xảy ra cãi vã. Lúc này An bất ngờ rút một vật vung ra khiến chị H. không kịp chống đỡ và qua đời ngay tại chỗ. Ra tay xong, An nghĩ quẩn để cùng ra đi nhưng được người dân xung quanh ngăn chặn. An sau đó đã bị người dân và lực lượng công an khống chế, giữ lại ngay tại hiện trường.

Được biết trước khi xảy ra sự việc đau lòng, An và H. đã từng một thời yêu nhau say đắm, cùng ‘thề non hẹn biển’ nhưng rồi vì đường tình ngắn ngủi, cả 2 đã chia tay hơn nửa năm nay. Giờ đây đôi nam nữ một lần nữa gặp lại nhau nhưng lại rơi vào cảnh 1 mất 1 còn.

Vụ việc được đăng tải lên mạng xã hội khiến dư luận không khỏi bức xúc về việc làm bạc tình bạc nghĩa, đẩy người yêu cũ vào đường cùng của nam thanh niên. Cư dân mạng như thường lệ đã rất nhanh chóng tìm ra Facebook cá nhân được cho là của bạn trai cũ của cô gái. Hiện tài khoản Facebook này đã ẩn đi hết các thông tin cá nhân từ ảnh đại diện, thông tin bạn bè và hầu hết các bài viết.

Bạn bè đồng loạt gửi lời tiếc thương trên trang cá nhân của nữ sinh – Ảnh: 2Sao

Trên trang chỉ còn duy nhất 1 bài đăng cho biết bắt đầu học đại học từ ngày 5/9/2021. Bài đăng này nhanh chóng nhận hàng nghìn lượt phẫn nộ và bình luận chỉ trích của cộng đồng mạng. Còn trên trang cá nhân của nữ sinh, bạn bè, người thân đã để gửi lời chào người bạn vắn số – một cô nữ sinh năng nổ, nhiệt huyết và hòa đồng với bạn bè.

Ảnh trái: Lực lượng chức năng giữ đối tượng tại hiện trường – Ảnh: TNO

Chia tay nhau đã hơn nửa năm, nào có ngờ trong một đêm đông giá buốt như thế, chàng trai lại tìm đến người yêu cũ rồi gây ra chuyện. Chuyện tình yêu của các bạn trẻ đôi khi rất đẹp, rất màu hồng, mộng mơ, nhưng cũng vì còn trẻ nên nhiều khi không giữ được bình tĩnh, suy nghĩ thấu đáo mà chàng trai đã gây ra bi kịch cho cô gái. Để giờ đây khi người qua đời, người vướng vòng lao lý, chỉ còn nỗi đau ở lại với đấng sinh thành, nuôi con khôn lớn bao năm giờ chỉ biết nhìn con qua di ảnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *