K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼â̼m̼:̼ ̼’̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼á̼t̼ ̼l̼à̼ ̼x̼o̼n̼g̼’̼

C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼N̼h̼a̼i̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼ĩ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼M̼ù̼a̼ ̼A̼ ̼C̼h̼ớ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼N̼h̼a̼i̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼í̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼M̼ù̼a̼ ̼A̼ ̼C̼h̼ớ̼,̼ ̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼h̼i̼ề̼n̼g̼ ̼K̼h̼o̼a̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼N̼h̼a̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼2̼,̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼4̼2̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼N̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼.̼

̼M̼ù̼a̼ ̼A̼ ̼C̼h̼ớ̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ĩ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼X̼-̼q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼B̼V̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼N̼h̼a̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼M̼ù̼a̼ ̼A̼ ̼C̼h̼ớ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼L̼.̼T̼.̼N̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼k̼é̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼C̼h̼ớ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼ô̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ĩ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼X̼-̼q̼u̼a̼n̼g̼ ̼M̼ù̼a̼ ̼A̼ ̼C̼h̼ớ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼1̼/̼5̼,̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼L̼.̼T̼.̼N̼.̼,̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼N̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼X̼-̼q̼u̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼V̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼N̼h̼a̼i̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼ự̼c̼.̼

̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼S̼i̼ê̼u̼ ̼â̼m̼ ̼–̼ ̼X̼-̼q̼u̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼V̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼M̼ù̼a̼ ̼A̼ ̼C̼h̼ớ̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼X̼-̼q̼u̼a̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼â̼m̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼N̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼M̼ù̼a̼ ̼A̼ ̼C̼h̼ớ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼X̼-̼q̼u̼a̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼N̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼M̼ù̼a̼ ̼A̼ ̼C̼h̼ớ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼.̼
̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ý̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼5̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼N̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼M̼ù̼a̼ ̼A̼ ̼C̼h̼ớ̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼4̼2̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ố̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ố̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼5̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼Đ̼ấ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼a̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Y̼ê̼u̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼N̼h̼a̼i̼ ̼(̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼”̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼h̼ọ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼à̼o̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼Y̼ê̼u̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼”̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼â̼m̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼X̼-̼q̼u̼a̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼.̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼à̼ ̼Y̼ê̼u̼,̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼X̼-̼q̼u̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼â̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼X̼-̼q̼u̼a̼n̼g̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼Y̼ê̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼B̼à̼ ̼Y̼ê̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼p̼h̼ổ̼n̼g̼ ̼p̼h̼a̼o̼.̼

̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼”̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼í̼t̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼à̼y̼”̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼2̼3̼/̼5̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼A̼n̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼N̼h̼a̼i̼ ̼(̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼)̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼à̼ ̼A̼n̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼b̼à̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼N̼h̼a̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼à̼ ̼A̼n̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼b̼à̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼N̼h̼a̼i̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼2̼3̼/̼5̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ắ̼n̼ ̼t̼ắ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼.̼

̼B̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼C̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼,̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼“̼Đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼N̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼A̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *