K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ả̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼-̼ ̼M̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼?̼

L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼.̼ạ̼.̼o̼ ̼h̼.̼à̼.̼n̼.̼h̼ ̼d̼.̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼.̼T̼.̼T̼.̼V̼.̼ ̼(̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼-̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼)̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼.̼n̼.̼g̼,̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼1̼1̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼ M̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼á̼.c̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼ở̼i̼ ̼(̼c̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼é̼)̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ả̼m̼.

P̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼ở̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼ổ̼ ̼8̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼1̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼1̼1̼.̼ ̼N̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼e̼o̼ ̼h̼ú̼t̼,̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ K̼h̼ở̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼.̼i̼.̼ế̼.̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼.

B̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Đ̼ầ̼y̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼K̼h̼ở̼i̼,̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼K̼h̼ở̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ n̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼K̼h̼ở̼i̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ò̼i̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼1̼1̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ ̼m̼u̼a̼ ̼p̼h̼ế̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼K̼h̼ở̼i̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼”̼.

C̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼K̼h̼ở̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼a̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼K̼h̼ở̼i̼ ̼í̼t̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼g̼ũ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ó̼i̼.

B̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼ở̼i

“̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼K̼h̼ở̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼-̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼K̼h̼ở̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼.̼n̼.̼g̼ ̼d̼o̼ ̼K̼h̼ở̼i̼ b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼K̼h̼ở̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼D̼o̼ ̼K̼h̼ở̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼k̼í̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼í̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼ầ̼y̼ ̼n̼ó̼i̼.

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼”̼h̼ờ̼”

B̼à̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼(̼b̼ì̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼)̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼h̼ở̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼H̼u̼y̼)

M̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼1̼1̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼K̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼b̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ đ̼.̼á̼.̼n̼.̼h̼ ̼đ̼.̼ậ̼.̼p̼ ̼b̼é̼.̼ ̼K̼h̼ở̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼l̼á̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼n̼h̼ổ̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼.

K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼8̼/̼1̼1̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼K̼h̼ở̼i̼ ̼đ̼.̼á̼.̼n̼.̼h̼ ̼đ̼.̼ậ̼.̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ K̼h̼ở̼i̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼.̼n̼.̼g̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ t̼â̼m̼.


C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼.ạ̼.o̼ ̼h̼.à̼.n̼.h̼

P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼ ̼n̼.̼h̼.̼â̼.̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼.̼ạ̼.̼o̼ ̼h̼.̼à̼.̼n̼.̼h̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.

“̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼K̼h̼ở̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼K̼h̼ở̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼.̼ệ̼.̼n̼.̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼K̼h̼ở̼i̼ ̼v̼à̼ ̼H̼à̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ử̼a̼ đ̼ã̼ ̼k̼h̼ó̼a̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.

L̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼h̼ở̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼.̼h̼.̼i̼ ̼t̼.̼h̼.̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼B̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼.̼h̼.̼ô̼.̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼K̼h̼ở̼i̼ ̼b̼.̼ạ̼.̼o̼ ̼h̼.̼à̼.̼n̼.̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼.

S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼.̼á̼.̼t̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼h̼ở̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼R̼ạ̼c̼h̼ ̼G̼i̼á̼ ̼(̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼.̼ ̼D̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼K̼h̼ở̼i̼ đ̼ã̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼5̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ổ̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼h̼ở̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.

T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼K̼h̼ở̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼t̼.̼h̼.̼i̼ ̼t̼.̼h̼.̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼.̼h̼.̼ô̼.̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼K̼h̼ở̼i̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼m̼.̼ấ̼.̼t̼.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *