H̼y̼ ̼H̼ữ̼u̼:̼

2̼ʜ̼ ̼s̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̉ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴘ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼(̼2̼2̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴘ̼)̼ ̼x̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼.̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼3̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼.̼ ̼

s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼ɪ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̉ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ʟ̼ɪ̼̃ɴ̼ʜ̼ ̼2̼4̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼1̼3̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼.̼

ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼,̼ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̃ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼.̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼3̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼3̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʙ̼.̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼.̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼s̼.̼ᴜ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼́ᴀ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼.̼ᴀ̣̼ɪ̼.̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̃:̼ ̼ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴄ̼.̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̉ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼.̼.̼.̼ ̼ᴘ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ɴ̼ɪ̼̉ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ʙ̼.̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼.̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼s̼.̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼s̼ᴀ̼̆̃ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʙ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼3̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼.̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼.̼ᴀ̼̂́ᴜ̼

̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴘ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼.̼.̼.̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̉ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼́ᴛ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʟ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ʏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̀.̼

ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̉ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ ̼ʙ̼.̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼x̼.̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼,̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɪ̼.̼

ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴘ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ɴ̼.̼ᴀ̣̼ɴ̼,̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂̉ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼s̼ᴀ̼ʏ̼ ̼x̼ɪ̼̉ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴘ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̉ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̉ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼.̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ ̼x̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴘ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̀ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼.̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼.̼ᴇ̣̼̂.

ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼.̼ᴇ̼ ̼ᴅ̼.̼ᴏ̼ᴀ̣̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ɢ̼ɪ̼.̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴘ̼.̼ ̼s̼ᴏ̛̣̼ ̼ɴ̼ɢ̼.̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ʜ̼.̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴘ̼,̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼2̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼.̼ ̼

ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ̼ ̼ɴ̼.̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼.̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̣̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̉ ̼ʜ̼.̼ᴀ̼̃ᴍ̼ ̼ʜ̼.̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ɢ̼ɪ̼.̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʜ̼.̼ᴀ̣̼ɪ̼.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼.̼

ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴍ̼.̼ɪ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼.̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴘ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼.̼ᴀ̼̃ᴍ̼ ̼ʜ̼.̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̃ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ʙ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼s̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴘ̼,̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ʙ̼.̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼.̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼s̼.̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼.̼ ̼

ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼́ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̼̉ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ʜ̼.̼ᴀ̼̃ᴍ̼ ̼ʜ̼.̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀.̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼1̼ᴍ̼8̼0̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼s̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̉ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼1̼ᴍ̼5̼0̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̣̼.̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴛ̼ᴏ̼̉ ̼ᴠ̼ᴇ̼̉ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼.̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼.̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼.̼ ̼

̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴘ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼”̼ʜ̼.̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʜ̼.̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼.̼ᴀ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼.̼ɪ̼̉ᴜ̼”̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ʙ̼.̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼.̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼s̼.̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̣̼̂ ̼s̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴇ̼̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼.̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴘ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʙ̼.̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼.̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼s̼.̼ᴜ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ ̼ʀ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂̃ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉.̼

̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼x̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼,̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼4̼ʜ̼ ̼s̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼.̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴘ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼s̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ʏ̼.̼ ̼

ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼.̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼.̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼.̼.̼.̼ ̼ʙ̼.̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼.̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼s̼.̼ᴜ̼

̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼“̼ᴄ̼.̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴘ̼ ̼ᴛ̼.̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼”̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼.̼ ̼x̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́,̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼,̼ ̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼x̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼.̼ᴜ̣̼ ̼ᴀ̼́.̼ɴ̼ ̼ʜ̼ʏ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼.̼

s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼x̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼2̼ʜ̼ ̼s̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼.̼ ̼(̼2̼8̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́,̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼,̼ ̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼)̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼(̼2̼2̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼)̼ ̼x̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼3̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼.̼

s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼x̼ᴇ̼́ᴛ̼ ̼x̼ᴜ̛̼̉,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ʟ̼ɪ̼̃ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼2̼4̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼1̼3̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼.̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ʜ̼.̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴅ̼.̼ᴀ̼̂ᴍ̼.̼

ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̀ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̃ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼.̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼3̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼3̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼.̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼.̼ᴏ̼ ̼s̼.̼ᴜ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼́ᴀ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɪ̼.̼

ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̃:̼ ̼“̼ᴘ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴄ̼.̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̉ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼…̼ ̼ᴘ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ɴ̼ɪ̼̉ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ʙ̼.̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼.̼ᴏ̼ ̼s̼.̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼s̼ᴀ̼̆̃ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʙ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼3̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼.̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼.̼ᴇ̣̼̂”̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴇ̼̃ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼.̼.̼.̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̣̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴘ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼.̼.̼.̼ ̼ʙ̼ᴀ̼.̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼.̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼s̼.̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼s̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼“̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼”̼.̼ ̼

ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʏ̼̀,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼3̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼.̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼.̼ᴀ̼̂ᴍ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴘ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼“̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̂̀”̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼.̼.̼.̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̉

ᴅ̼.̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼.̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼.̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ʜ̼.̼ᴇ̼̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̉ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼2̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼“̼ʙ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ɪ̣̼ᴄ̼ʜ̼”̼.̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼2̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼ʜ̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ᴜ̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼s̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̂̃ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼“̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼”̼ ̼ᴆ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.