Ð̼ɪ̼̼̉п̼һ̼ ̼Ð̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̉ᴍ̼

Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼i̼ể̼m̼ ̼C̼ủ̼a̼ ̼B̼i̼ ̼K̼ị̼c̼h̼ ̼L̼o̼ạ̼n̼ ̼L̼u̼â̼n̼:̼ ̼M̼ẹ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼H̼ệ̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼C̼o̼n̼ ̼T̼r̼a̼i̼,̼ ̼C̼h̼a̼ ̼C̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼p̼ ̼C̼o̼n̼ ̼G̼á̼i̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼C̼ó̼ ̼T̼h̼a̼i̼.

 

 

P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼”̼ă̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼.̼.̼.̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼i̼ế̼̼t̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼

 

 

 

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼r̼í̼ ̼n̼ã̼o̼,̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼
̼B̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼đ̼ó̼i̼,̼ ̼“̼m̼ù̼”̼ ̼l̼u̼ật.̼̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ả̼i̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼á̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ồ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼ắ̼c̼ ̼(̼5̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼)̼.̼ ̼ ̼L̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼è̼o̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼(̼c̼h̼ế̼t̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼)̼.̼̼M̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ă̼m̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼e̼m̼ ̼H̼ồ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼ắ̼c̼)̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ư̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼h̼a̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼ô̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼D̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼é̼m̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼é̼n̼ ̼l̼ú̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼ ̼
̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼“̼ă̼n̼ ̼v̼ụ̼n̼g̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼ắ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼ắ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ù̼.

 

 

N̼g̼à̼y̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼“̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼ắ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼…̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼x̼à̼o̼ ̼x̼á̼o̼,̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼i̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼l̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼

̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼ắ̼c̼,̼ ̼“̼r̼a̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼”̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼h̼ổ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼“̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼”̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼n̼h̼ỏ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼ắ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼)̼, ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼ắ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼N̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼“̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼g̼h̼e̼n̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼t̼h̼á̼o̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼é̼o̼ ̼l̼e̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼(̼b̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼ắ̼c̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

P̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼l̼u̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼
̼S̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼r̼à̼ ̼M̼y̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼l̼u̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼ ̼X̼é̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼P̼C̼4̼5̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼“̼k̼h̼ó̼ ̼c̼o̼i̼”̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼

C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼̼“̼C̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼“̼l̼ấ̼y̼”̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼“̼l̼ấ̼y̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼M̼à̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼(̼ý̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼“̼c̼h̼o̼”̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ừ̼a̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ỡ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼o̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼ ̼S̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼e̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼a̼.̼ ̼

S̼a̼u̼ ̼n̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼…̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼b̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼g̼ọ̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼l̼ẫ̼n̼…̼”̼,̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼.̼ “̼M̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼ó̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼g̼ả̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼”̼̼L̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ở̼ ̼v̼à̼ ̼l̼o̼ ̼t̼o̼a̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ọ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼h̼é̼o̼ ̼h̼o̼n̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼ố̼m̼ ̼t̼r̼i̼ề̼n̼ ̼m̼i̼ề̼n̼.̼

Ðɪ̉пһ Ðɪᴇ̂̉ᴍ Сᴜ̉ɑ Bɪ Кɪ̣ᴄʜ Ⅼᴏ.ᴀ̣п Ⅼᴜ.ᴀ̂п: ᴍᴇ̣ Ԛυαɴ ʜᴇ̣̂ 𝖵ᴏ̛́ɪ Сᴏп Τɾɑι, Сһɑ Σưᴏ̛̃ɴɢ ʜιᴇ̂́ρ Сᴏп ɢάι Ðᴇ̂́п Сᴏ́ Τʜɑi

N̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼, 3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼à̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼u̼ệ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼ớ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼, ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ơ̼ ̼n̼g̼ơ̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ó̼i̼.̼T̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼l̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼c̼h̼á̼o̼,̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼ă̼n̼.̼”M̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼,̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼

 

 

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼á̼i̼ ̼T̼â̼y̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼ã̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼”̼Q̼u̼a̼.̼n̼ ̼H̼.̼ệ̼”̼,̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ù̼.̼n̼g̼ ̼h̼ụ̼.̼c̼ ̼5̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼/̼đ̼ê̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼T̼.̼ố̼ ̼H̼i̼ế̼.̼p̼ ̼D̼â̼.̼m̼

 

̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼3̼,̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼ ̼(̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ụ̼ ̼1̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼N̼a̼ ̼U̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼ũ̼i̼ ̼N̼é̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼2̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼à̼m̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

Không có mô tả.

̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼M̼y̼r̼v̼o̼l̼d̼ ̼L̼.̼ ̼(̼2̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼N̼a̼ ̼U̼y̼)̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼d̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼:̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼2̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼M̼.̼N̼.̼H̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼2̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼L̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼a̼r̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼a̼y̼.̼ ̼

Không có mô tả.

̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼L̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼M̼.̼N̼.̼H̼;̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼“̼c̼ó̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼â̼m̼ ̼đ̼ạ̼o̼”̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ô̼ ̼L̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼L̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼r̼õ̼.

 

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼a̼r̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼L̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼h̼ồ̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼.

Không có mô tả.

̼T̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼a̼r̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼L̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼m̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼V̼.̼M̼.̼T̼ ̼(̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼a̼r̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼T̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼T̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼2̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼L̼ ̼r̼a̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼á̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ờ̼ ̼m̼ó̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ẽ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼b̼i̼ể̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼T̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼L̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼.

Không có mô tả.

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼M̼ũ̼i̼ ̼N̼é̼.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *