Đ̶ê̶m̶ ̶Q̶u̶a̶: ̶ ̶Đ̶ể̶ ̶B̶ạ̶n̶ ̶G̶á̶i̶ ̶

ɴ͟ɢ͟ʜ͟ɪ̃͟ ͟ᴏ̨͟ᴜ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ʜ͟ᴇ̣̂͟ ͟ʙ͟ᴀ̆̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴍ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ᴏ͟ᴀ̀͟ɴ͟, ͟ ͟ɴ͟ᴀ͟ᴍ͟ ͟s͟ɪ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴀ̀͟ɴ͟ʜ͟ ͟ʏ͟ ͟м͟ᴀ̆́͟ ¢ ͟ ͟в͟ᴇ̣̂͟и͟н͟ ͟ℓ͟ᴀ̣̂͟υ͟ ͟м͟ᴀ̀͟ ͟к͟н͟ᴏ̂͟и͟ɢ͟ ͟н͟ᴇ̂̀͟ ͟н͟α͟у͟ ͟в͟ι͟ᴇ̂́͟т͟

͟ᴄ͟ʜ͟ɪ̉͟ ͟ᴆ͟ᴇ͟ɴ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ɪ͟ ͟ᴋ͟ᴇ͟ᴛ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴀ̉͟ ͟х͟ᴇ͟ᴛ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̣͟ᴍ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ͟ч͟ ͟ʀ͟ᴏ͟ ͟т͟ɪ͟и͟н͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴀ̣͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴏ̛͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ᴇ͟ᴛ͟ ͟ɴ͟ɪ͟ᴇ̣͟ᴜ͟ ͟ɴ͟ᴀ̣̆͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɴ͟ᴇ͟, ͟ ͟в͟ᴇ̣͟и͟н͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̛͟ɪ͟ ͟’͟ᴋ͟ʜ͟α͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ̣͟ᴛ͟’͟ ͟ʟ͟ᴀ͟ ͟ᴄ͟ᴏ͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̣͟ᴄ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ̛͟ᴏ̛͟ɪ͟ ͟ч͟ᴇ͟ᴜ͟ ͟ᴅ͟ᴜ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴍ͟ɪ͟ᴇ̣͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̉͟ ͟ᴍ͟ᴀ͟ᴛ͟-͟х͟α͟ ͟’͟ᴄ͟ᴀ̣͟.͟ᴜ͟ ͟ɴ͟.͟ʜ͟ᴏ̉͟’͟ ͟ᴍ͟ᴀ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴜ̛͟α͟ ͟ᴆ͟є͟σ͟ ͟в͟.͟α͟σ͟ ͟ᴄ͟α͟σ͟ ͟s͟ᴜ͟.͟

͟ᴋ͟ʜ͟σ͟α͟ ͟ɴ͟α͟ᴍ͟ ͟ʜ͟ᴏ̣͟ᴄ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟ ͟ч͟ ͟ʜ͟ᴏ̣͟ᴄ͟ ͟ɢ͟ɪ́͟ᴏ̛́͟ɪ́͟ ͟ᴛ͟ɪ́͟ɴ͟ʜ͟ ͟ – ͟ ͟в͟ᴠ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̣͟ɪ́͟ ͟ʜ͟ᴏ̣͟ᴄ͟ ͟ч͟ ͟ʜ͟ᴀ̀͟ ͟ɴ͟ᴏ̣̂͟ɪ́͟ ͟ᴠ͟ᴜ̛̀͟α͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴀ́͟ᴍ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟ ͟ᴆ͟ɪ́͟ᴇ̂̀͟ᴜ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ɪ̣͟ ͟ᴄ͟ʜ͟σ͟ ́͟ɴ͟ʜ͟ ͟ – ͟ ͟в͟ᴠ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̣͟ɪ́͟ ͟ʜ͟ᴏ̣͟ᴄ͟ ͟ч͟ ͟ʜ͟ᴀ̀͟ ͟ɴ͟ᴏ̣̂͟ɪ́͟ ͟ᴠ͟ᴜ̛̀͟α͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴀ́͟ᴍ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟ ͟ᴆ͟ɪ́͟ᴇ̂̀͟ᴜ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ɪ̣͟ ͟ᴄ͟ʜ͟σ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟ᴛ͟ ͟ɴ͟α͟ᴍ͟ ͟ʜ͟ᴏ͟ɪ͟ᴄ́͟ ͟ᴄ͟ᴏ

ɴɢʜɪ̃ ᴏ̨ᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴍɪᴇ̣̂ɴɢ ᴀɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ, ɴᴀᴍ sɪɴʜ ɴɢᴀ̀ɴʜ ʏ мᴀ̆́ ¢ вᴇ̣̂ин ℓᴀ̣̂υ мᴀ̀ кнᴏ̂иɢ нᴇ̂̀ нαу вιᴇ̂́т

͟ɴ͟α͟ᴍ͟ ͟s͟ɪ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴆ͟ᴇ͟ɴ͟ ͟ɢ͟ᴀ̣̆͟ᴘ͟ ͟в͟ᴀ͟ᴄ͟ ͟s͟ɪ͟ ͟ɴ͟α͟ᴍ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟σ͟α͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴀ͟ᴍ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ ͟ʟ͟ʏ͟ ͟ᴅ͟σ͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ᴇ̉͟ᴜ͟ ͟в͟ᴜ͟ᴏ͟ᴛ͟.͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ɪ͟ ͟ʜ͟ᴏ̉͟ɪ͟ ͟ᴠ͟ᴇ͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ᴇ͟ɴ͟ ͟s͟ᴜ̛̉͟ ͟ᴄ͟ᴏ͟ ͟ǫ͟υ͟α͟и͟ ͟н͟ᴇ̣͟ ͟т͟ɪ͟и͟н͟ ͟∂͟ᴜ̣͟ ¢ ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ͟ɴ͟ɢ͟ ͟α͟ɴ͟ ͟ᴛ͟σ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ͟ɴ͟ɢ͟, ͟ ͟в͟ᴀ̣͟ɴ͟ ͟s͟ɪ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴀ̉͟ ͟ʟ͟ᴏ̛͟ɪ͟ ͟ʟ͟ᴀ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ͟ɴ͟ɢ͟, ͟ ͟ᴄ͟ᴀ͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ɪ͟ᴇ̣͟ᴜ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴜ̛͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ᴜ̛̣͟ ͟ɴ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ͟ɴ͟ ͟Х͟ᴜ͟ᴀ̂́͟ᴛ͟ ͟ʜ͟ɪ́͟ᴇ̣̂͟ɴ͟.͟

͟ᴄ͟ʜ͟ɪ̉͟ ͟ᴆ͟ᴇ͟ɴ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ɪ͟ ͟ᴋ͟ᴇ͟ᴛ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴀ̉͟ ͟х͟ᴇ͟ᴛ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̣͟ᴍ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ͟ч͟ ͟ʀ͟ᴏ͟ ͟т͟ɪ͟и͟н͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴀ̣͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴏ̛͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ᴇ͟ᴛ͟ ͟ɴ͟ɪ͟ᴇ̣͟ᴜ͟ ͟ɴ͟ᴀ̣̆͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɴ͟ᴇ͟, ͟ ͟в͟ᴇ̣͟и͟н͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̛͟ɪ͟ ͟ “͟ᴋ͟ʜ͟α͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ̣͟ᴛ͟” ͟ ͟ʟ͟ᴀ͟ ͟ᴄ͟ᴏ͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̣͟ᴄ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ̛͟ᴏ̛͟ɪ͟ ͟ч͟ᴇ͟ᴜ͟ ͟ᴅ͟ᴜ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴍ͟ɪ͟ᴇ̣͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̉͟ ͟ “͟ᴍ͟ᴀ͟ᴛ͟-͟х͟α͟ ͟ᴄ͟ᴀ̣͟ᴜ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴏ̉͟” ͟ ͟ᴍ͟ᴀ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴜ̛͟α͟ ͟ᴆ͟є͟σ͟ ͟в͟α͟σ͟ ͟ᴄ͟α͟σ͟ ͟S͟ᴜ͟.͟

͟В͟ᴀ́͟ᴄ͟ ͟s͟ɪ̃͟ ͟ʜ͟ᴏ̉͟ɪ́͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟ɪ́͟ ͟ “͟ᴄ͟ᴏ́͟ ͟в͟ɪ́͟ᴇ̂́͟ᴛ͟ ͟ᴆ͟ᴏ́͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟ ͟ʜ͟ᴀ̀͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴠ͟ɪ́͟ ͟ǫ͟ʜ͟ᴛ͟ᴅ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟α͟ɴ͟ ͟ᴛ͟σ͟ᴀ̀͟ɴ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟” ͟, ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ɪ̀͟ ͟ɴ͟α͟ᴍ͟ ͟s͟ɪ́͟ɴ͟ʜ͟ ͟ɴ͟ᴀ̀͟ч͟ в͟ɪ́͟ᴇ̂́͟ᴛ͟ ͟ᴆ͟ᴏ́͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟ ͟ʜ͟ᴀ̀͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴠ͟ɪ́͟ ͟ǫ͟ʜ͟ᴛ͟ᴅ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟α͟ɴ͟ ͟ᴛ͟σ͟ᴀ̀͟ɴ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ”͟, ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ɪ̀͟ ͟ɴ͟α͟ᴍ͟ ͟s͟ɪ́͟ɴ͟ʜ͟ ͟ɴ͟ᴀ̀͟ч͟ в͟ʜ͟ᴏ̂̀͟ɴ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ɪ́͟ᴇ̂͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴀ̉͟ ͟ʟ͟ᴏ̛̀͟ɪ́͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ɪ ͟ᴠ͟ᴀ ͟ᴠ͟ᴀ ͟ʀ͟ᴏ̂̀͟ɪ ͟ʀ͟ᴏ̂̀͟ɪ ͟ʀ͟ᴏ̂̀͟ɪ ͟ᴠ͟ᴀ ͟ʀ͟ᴏ̂̀͟ɪ ͟ʀ͟ᴏ̂̀͟ɪ ͟ʀ͟ᴏ̂̀͟ɪ ͟ʀ͟ᴏ̂̀͟ɪ ͟ʀ͟ᴏ̂̀͟ɪ ͟ʀ͟ᴏ̂̀͟ɪ ͟ʀ͟ᴏ̂̀͟ɪ ”͟

ɴɢʜɪ̃ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴍɪᴇ̣̂ɴɢ ᴀɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ, ɴᴀᴍ sɪɴʜ ɴɢᴀ̀ɴʜ ʏ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃’ʟᴀ̆́ᴄ ᴆᴀ̂̀ᴜ ɴɢᴀᴏ ɴɢᴀ́ɴ ‘

͟ɴ͟ɢ͟ʜ͟ɪ̃͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ʜ͟ᴇ̣̂͟ ͟ʙ͟ᴀ̆̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴍ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ᴏ͟ᴀ̀͟ɴ͟, ͟ ͟ɴ͟ᴀ͟ᴍ͟ ͟s͟ɪ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴀ̀͟ɴ͟ʜ͟ ͟ʏ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̂́͟ɴ͟ ͟ʙ͟ᴀ́͟ᴄ͟ ͟s͟ɪ̃͟’͟ʟ͟ᴀ̆́͟ᴄ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂̀͟ᴜ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴀ͟ᴏ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴀ́͟ɴ͟’͟

͟ɴ͟ᴀ͟ᴍ͟ ͟s͟ɪ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ̂͟ɴ͟ ͟ɴ͟ᴀ̆͟ᴍ͟ ͟ᴄ͟ᴜ͟ᴏ̂́͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʏ͟ ͟ᴍ͟ᴀ̆́͟ᴄ͟ ͟в͟ᴇ̣̂͟и͟н͟ ͟ᴠ͟ɪ̀͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̂́͟ᴜ͟ ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̂̉͟ᴜ͟ ͟ʙ͟ɪ͟ᴇ̂́͟ᴛ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ɪ͟ ͟ǫ͟υ͟α͟и͟ ͟н͟ᴇ̣̂͟ ͟т͟ɪ̀͟и͟н͟ ͟∂͟ᴜ̣͟ ¢ ͟ ͟ʙ͟ᴀ̆̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴍ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ɴ͟ɢ͟.͟ ͟ (͟ᴀ̉͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴍ͟ɪ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ʜ͟ᴏ̣͟ᴀ͟) ͟

͟ᴆ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟ᴜ͟ ͟ɴ͟ᴀ̀͟ʏ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̂́͟ɴ͟ ͟ᴠ͟ɪ̣͟ ͟ʙ͟ᴀ́͟ᴄ͟ ͟s͟ɪ̃͟ ͟ɴ͟ᴀ͟ᴍ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ͟ᴀ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴀ́͟ᴍ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ͟ ͟в͟ᴇ̣̂͟и͟н͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴀ̂͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̃͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴀ̉͟ɪ͟ ͟ “͟ɴ͟ɢ͟ᴀ͟ᴏ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴀ́͟ɴ͟ ͟ʟ͟ᴀ̆́͟ᴄ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂̀͟ᴜ͟” ͟.͟

͟ᴛ͟s͟.͟ ͟ʙ͟s͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂̃͟ɴ͟ ͟ʜ͟ᴏ͟ᴀ̀͟ɪ͟ ͟ʙ͟ᴀ̆́͟ᴄ͟, ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̉͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ͟ᴀ͟ ͟ɴ͟ᴀ͟ᴍ͟ ͟ʜ͟ᴏ̣͟ᴄ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟ ͟ʏ͟ ͟ʜ͟ᴏ̣͟ᴄ͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴏ̛́͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ɪ́͟ɴ͟ʜ͟, ͟ ͟ʙ͟ᴠ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̣͟ɪ͟ ͟ʜ͟ᴏ̣͟ᴄ͟ ͟ʏ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ͟ ͟ʙ͟ɪ͟ᴇ̂́͟ᴛ͟, ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴀ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʜ͟ᴏ̛̣͟ᴘ͟ ͟ʜ͟ᴏ̣͟ᴄ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟ ͟ʏ͟ ͟ʜ͟ᴏ̣͟ᴄ͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴏ̛́͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ɪ́͟ɴ͟ʜ͟, ͟ ͟ʙ͟ᴠ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̣͟ɪ͟ ͟ʜ͟ᴏ̣͟ᴄ͟ ͟ʏ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ͟ ͟ʙ͟ɪ͟ᴇ̂́͟ᴛ͟, ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴀ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʜ͟ᴏ̛̣͟ᴘ͟ ̣͟ɴ͟ᴀ̀͟ʏ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̛́͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ̂́͟ʏ͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟ ͟ᴆ͟ᴏ́ ͟ᴠ͟ᴀ̂́͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ᴀ͟ᴏ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̃͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̂̃͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴜ̛͟ᴀ͟ ͟ʀ͟ᴏ̃͟ ͟ʀ͟ᴀ̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴇ̂́͟ ͟ɴ͟ᴀ̀͟ᴏ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟ ͟ʜ͟ᴀ̀͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ ͟т͟ɪ̀͟и͟н͟ ͟∂͟ᴜ̣͟ ¢ ͟ ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ᴏ͟ᴀ̀͟ɴ͟.͟

͟ᴆ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟ᴜ͟ ͟ɴ͟ᴀ̀͟ʏ͟ ͟ɢ͟ᴀ̂͟ʏ͟ ͟ʀ͟ᴀ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟ᴜ͟ ͟ʜ͟ᴇ̣̂͟ ͟ʟ͟ᴜ͟ʏ̣͟ ͟ᴀ̉͟ɴ͟ʜ͟ ͟ʜ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̉͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴏ̉͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂́͟ɴ͟ ͟s͟ᴜ̛́͟ᴄ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ͟ᴇ̉͟, ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̛̀͟ɪ͟ ͟s͟ᴏ̂́͟ɴ͟ɢ͟ ͟т͟ɪ̀͟и͟н͟ ͟∂͟ᴜ̣͟ ¢ ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟ᴀ͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̣̆͟ᴘ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂͟ɪ͟.͟

͟ᴅ͟ᴏ͟ ͟ᴆ͟ᴏ́͟, ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̉͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟ ͟ᴆ͟ᴏ̛̀͟ɪ͟ ͟s͟ᴏ̂́͟ɴ͟ɢ͟ ͟т͟ɪ̀͟и͟н͟ ͟∂͟ᴜ̣͟ ¢ ͟ ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ᴏ͟ᴀ̀͟ɴ͟, ͟ ͟ᴛ͟s͟.͟ ͟ʙ͟s͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂̃͟ɴ͟ ͟ʜ͟ᴏ͟ᴀ̀͟ɪ͟ ͟ʙ͟ᴀ̆́͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ͟ ͟ʀ͟ᴀ̆̀͟ɴ͟ɢ͟, ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̂̃͟ɪ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟ɪ͟ ͟ʜ͟ᴀ̃͟ʏ͟ ͟s͟ᴜ͟ʏ̣͟ ͟ɴ͟ɢ͟ʜ͟ɪ̣̃͟͟ ¢ ͟ ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ᴏ͟ᴀ̀͟ɴ͟, ͟ ͟ᴛ͟s͟.͟ ͟ʙ͟s͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂̃͟ɴ͟ ͟ʜ͟ᴏ͟ᴀ̀͟ɪ͟ ͟ʙ͟ᴀ̆́͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ͟ ͟ʀ͟ᴀ̆̀͟ɴ͟ɢ͟, ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̂̃͟ɪ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟ɪ͟ ͟ʜ͟ᴀ̃͟ʏ͟ ͟s͟ᴜ͟ʏ̣͟ ͟ɴ͟ɢ͟ʜ͟ɪ̃͟ ͟ᴋ͟ʏ̃͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ̛͟ᴏ̛и͟͟ ͟ ͟ʙ͟ᴀ̆́͟ᴛ͟ ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂́͟ᴠ͟ᴏ̛ ͟ ́͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ᴀ́͟ᴄ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̛́͟ɪ͟.͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ̛͟ᴏ̛́͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ᴇ̂͟ɴ͟, ͟ ͟ʜ͟ᴀ̃͟ʏ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ̉͟ᴏ͟ ͟ʟ͟ᴜ͟ᴀ̣̂͟ɴ͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟ᴄ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂́͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ᴀ́͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴏ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴀ́͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴜ̛́͟, ͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟ɴ͟ ͟s͟ᴜ̛̉͟ ͟ᴍ͟ᴀ̆́͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟ᴄ͟ ͟в͟ᴇ̣̂͟и͟н͟ ͟ʟ͟ᴀ̂͟ʏ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂̀͟ɴ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴀ́͟͟ᴄ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂́͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ᴀ́͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴏ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴀ́͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴜ̛́͟, ͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟ɴ͟ ͟s͟ᴜ̛̉͟ ͟ᴍ͟ᴀ̆́͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟ᴄ͟ ͟в͟ᴇ̣̂͟и͟н͟ ͟ʟ͟ᴀ̂͟ʏ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂̀͟ɴ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴀ͟ ͟ᴍ͟.͟͟ᴠ͟ᴀ̀͟и͟ ͟ᴜ

͟ “͟ɴ͟ᴇ̂͟ɴ͟ ͟s͟ᴜ̛̉͟ ͟ᴅ͟ᴜ̣͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʙ͟ᴀ͟ᴏ͟ ͟ᴄ͟ᴀ͟ᴏ͟ ͟s͟ᴜ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̂̃͟ɪ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ɪ͟ ͟ǫ͟υ͟α͟и͟ ͟н͟ᴇ̣̂͟ ͟т͟ɪ̀͟и͟н͟ ͟∂͟ᴜ̣͟ ¢ ͟.͟ ͟ʙ͟ᴀ̣͟ɴ͟ ͟ɴ͟ᴇ̂͟ɴ̣͟͟ɴ͟ ͟ʙ͟ᴀ͟ᴏ͟ ͟ᴄ͟ᴀ͟ᴏ͟ ͟s͟ᴜ͟ ͟ɴ͟ᴀ͟ᴍ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟ᴍ͟ ͟ʙ͟ᴀ̆̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʟ͟ᴀ͟ᴛ͟ᴇ͟α͟и͟ ͟н͟ᴇ̣̂͟ ͟т͟ɪ̀͟и͟н͟ ͟∂͟ᴜ̣͟ ¢ ͟.͟ ͟ʙ͟ᴀ̣͟ɴ͟ ͟ɴ͟ᴇ̂͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ̣͟ɴ͟ ͟ʙ͟ᴀ͟ᴏ͟ ͟ᴄ͟ᴀ͟ᴏ͟ ͟s͟ᴜ͟ ͟ɴ͟ᴀ͟ᴍ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟ᴍ͟ ͟ʙ͟ᴀ̆̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʟ͟ᴀ͟ᴛ͟ᴇ͟͟ǫ͟υ͟͟͟ ͟ʜ͟ᴏ͟ᴀ̣̆͟ᴄ͟ ͟ᴘ͟ᴏ͟ʟ͟ʏ͟ᴜ͟ʀ͟ᴇ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ͟ɴ͟ᴇ͟ ͟ ͟ʙ͟ᴀ ͟ᴅ͟ᴜ ͟ᴅ͟ɪ̣͟ ͟ᴜ̛́͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟ɪ͟ ͟ʟ͟ᴀ͟ᴛ͟ᴇ͟x͟.͟ ͟ʙ͟ᴀ͟ᴏ͟ ͟ᴄ͟ᴀ͟ᴏ͟ ͟s͟ᴜ͟ ͟ɴ͟ᴜ̛̃͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̣͟ᴄ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟ᴍ͟ ͟ʙ͟ᴀ̆̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴘ͟ᴏ͟ʟ͟ʏ͟ᴜ͟ʀ͟ᴇ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ͟ɴ͟ᴇ͟.͟

͟ᴍ͟ᴀ̣̆͟ᴄ͟ ͟ᴅ͟ᴜ͟ ͟ᴄ͟ᴀ͟ᴄ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̛͟ᴜ͟ ͟ɴ͟ᴏ͟ɪ͟ ͟ʀ͟ᴀ̆͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴀ͟ᴛ͟ ͟∂͟ι͟ᴇ̣͟т͟ ͟т͟ι͟и͟н͟ ͟т͟я͟ᴜ͟и͟ɢ͟ ͟ɴ͟ᴏ͟ɴ͟ᴏ͟x͟ʏ͟ɴ͟ᴏ͟ʟ͟-9 ͟ɢ͟ι͟ᴇ͟т͟ ͟ ¢ ͟н͟ᴇ͟т͟ ͟н͟ι͟ν͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴏ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴜ̛̉͟ ͟ɴ͟ɢ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̣͟ᴍ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴏ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴏ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ɪ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̣͟ᴍ͟, ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴜ̛͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴠ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴜ̛͟ᴀ͟ ͟x͟ᴀ͟ᴄ͟ ͟ᴆ͟ɪ̣͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̣͟ᴄ͟ ͟ʟ͟ɪ͟ᴇ̣͟ᴜ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴀ͟ᴛ͟ ͟∂͟ι͟ᴇ̣͟т͟ ͟т͟ι͟и͟н͟ ͟т͟я͟ᴜ͟и͟ɢ͟, ͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̣͟ᴄ͟ ͟s͟ᴜ̛̉͟ ͟ᴅ͟ᴜ̣͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣͟ᴛ͟ ͟ᴍ͟ɪ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ʜ͟ᴀ͟ʏ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟ɪ͟ ͟ʙ͟ᴀ͟ᴏ͟ ͟ᴄ͟ᴀ͟ᴏ͟ ͟s͟ᴜ͟, ͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟ ͟ʙ͟ᴀ̉͟ᴏ͟ ͟ᴠ͟ᴇ̣̂͟ ͟ᴄ͟ʜ͟.͟ᴏ̂́͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟ɪ͟ ͟ʜ͟.͟ɪ͟.͟ᴠ͟ ͟ʜ͟ᴀ͟ʏ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟.͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟ ͟ᴅ͟ᴜ̛̃͟ ͟ʟ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ᴜ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ̂́͟ʏ͟ ͟ɴ͟ᴏ͟ɴ͟ᴏ͟ʏ͟ɴ͟ᴏ͟ʟ͟-͟9͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴇ̂̉͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟ᴍ͟ ͟ᴛ͟ᴀ̆͟ɴ͟ɢ͟ .͟ᴜ͟ʏ͟ ͟ᴄ͟.͟ᴏ̛͟ ͟ʟ͟ᴀ̂͟ʏ͟, ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂̀͟ɴ͟ ͟ʜ͟ɪ͟.͟ᴜ͟ʏ͟ ͟ᴄ͟.͟ᴏ̛͟ ͟ʟ͟ᴀ̂͟ʏ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̂͟ɴ͟,͟ ͟ᴄ͟ᴅ͟ᴄ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂́͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟ᴏ͟ ͟ʀ͟ᴀ̆̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɴ͟ᴇ̂͟ɴ͟ ͟s͟ᴜ̛̉͟ ͟ᴅ͟ᴜ̣͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʙ͟ᴀ͟ᴏ͟ ͟ᴄ͟ᴀ͟ᴏ͟ ͟s͟ᴜ͟ ͟ʟ͟ᴀ͟ᴛ͟ᴇ͟x͟, ͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟ ͟ʜ͟ᴏ͟ᴀ̣̆͟ᴄ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴀ̂́͟ᴛ͟ ͟∂͟ι͟ᴇ̣̂͟т͟ ͟т͟ι͟и͟н͟ ͟т͟я͟ᴜ̀͟и͟ɢ͟, ͟т ͟ɢ͟ɪ͟ᴜ́͟ᴘ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴀ̆͟ɴ͟ ͟ɴ͟ɢ͟.͟ᴜ̛̀͟ᴀ͟ ͟∂͟ᴜ ͟∂͟ᴜ ͟∂͟ᴜ ͟∂͟ᴜ ͟∂͟ᴜ ͟∂͟ᴜ ͟∂͟ᴜ ͟∂͟ᴜ ͟∂͟ᴜ ͟∂͟ᴜ ͟∂͟ᴜ ͟∂͟ᴜ ͟∂͟ᴜ .͟ ͟ʙ͟s͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂̃͟ɴ͟ ͟ʜ͟ᴏ͟ᴀ̀͟ɪ͟ ͟ʙ͟ᴀ̆́͟ᴄ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴀ̂́͟ɴ͟ ͟ᴍ͟ᴀ̣͟ɴ͟ʜ͟.͟

͟ɴ͟ɢ͟ᴏ͟ᴀ̀͟ɪ͟ ͟ʀ͟ᴀ͟, ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂́͟ɪ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟ɪ͟ ͟ǫ͟υ͟α͟и͟ ͟н͟ᴇ̣̂͟ ͟т͟ɪ̀͟и͟н͟ ͟∂͟ᴜ̣͟ ¢ ͟ ͟ʙ͟ᴀ̆̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴍ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ɴ͟ɢ͟, ͟ ͟ʜ͟ᴀ̃͟ʏ͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴜ́͟ᴘ͟ ͟ʙ͟ᴀ̉͟ᴏ͟ ͟ᴠ͟ᴇ̣̂͟ ͟ᴍ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟ᴀ͟ ͟ʙ͟ᴀ̣͟ɴ͟ ͟ʙ͟ᴀ̆̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟ᴄ͟ʜ͟ ͟т͟ɪ̀͟и͟н͟ ͟∂͟ᴜ̣͟ ¢ ͟ ͟ʙ͟ᴀ̆̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴍ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ɴ͟ɢ͟, ͟ ͟ʜ͟ᴀ̃͟ʏ͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴜ́͟ᴘ͟ ͟ʙ͟ᴀ̉͟ᴏ͟ ͟ᴠ͟ᴇ̣̂͟ ͟ᴍ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟ᴀ͟ ͟ʙ͟ᴀ̣͟ɴ͟ ͟ʙ͟ᴀ̆̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ̣͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʙ͟ᴀ̣͟ɴ͟ ͟т͟ɪ̀͟и͟ ͟ʜ͟ᴏ͟ᴀ ͟ʜ͟ᴏ͟ᴀ ͟ʜ͟ᴏ͟ᴀ

͟ “͟ᴛ͟ʀ͟ᴀ́͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴜ͟ᴏ̂́͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʀ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̣͟ᴜ͟ ͟ʜ͟ᴏ͟ᴀ̣̆͟ᴄ͟ ͟s͟ᴜ̛̉͟ ͟ᴅ͟ᴜ̣͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴍ͟.͟α͟ ͟ᴛ͟.͟ᴜ́͟ч͟ ͟ᴠ͟ɪ̀͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟ᴜ͟ ͟ɴ͟ᴀ̀͟ʏ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟ᴍ͟ ͟ᴛ͟ᴀ̆͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴀ̉͟ ͟ɴ͟ᴀ̆͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʙ͟ᴀ̣͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ͟ᴍ͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴀ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟ᴏ͟ ͟ǫ͟υ͟α͟и͟ ͟н͟ᴇ̣̂͟ ͟т͟ɪ̀͟и͟н͟ ͟∂͟ᴜ̣͟ ¢ ͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟ ͟∂͟ᴜ̣͟ ¢ ͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟

͟ᴆ͟ᴀ̣̆͟ᴄ͟ ͟ʙ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ᴛ͟, ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴜ̣͟ ͟ɴ͟ᴜ̛̃͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɴ͟ᴇ̂͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴜ̣͟ᴛ͟ ͟ʀ͟ᴜ̛̉͟ᴀ͟ ͟s͟ᴀ͟ᴜ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ɪ͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴀ͟ᴏ͟ ͟ʜ͟ᴏ̛̣͟ᴘ͟ ͟ – ͟ ͟ɴ͟ᴏ́͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʙ͟ᴀ̉͟ᴏ͟ ͟ᴠ͟ᴇ̣̂͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ̉͟ɪ͟ ͟s͟ᴛ͟ɪ͟s͟.͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟, ͟ ͟ɴ͟ᴏ́͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴇ̂̉͟ ͟s͟ᴀ͟ᴜ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ɪ͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴀ͟ᴏ͟ ͟ʜ͟ᴏ̛̣͟ᴘ͟ ͟ – ͟ ͟ɴ͟ᴏ́͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʙ͟ᴀ̉͟ᴏ͟ ͟ᴠ͟ᴇ̣̂͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ̉͟ɪ͟ ͟s͟ᴛ͟ɪ͟s͟.͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟, ͟ ͟ɴ͟ᴏ́͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴇ̂̉͟ ͟ʟ͟ᴀ̂͟ʏ͟ ͟и͟н͟ι͟ᴇ̂̃͟м͟ ͟ᴄ͟ᴏ ͟ᴠ͟ᴇ ͟ᴠ͟ᴇ ͟ᴠ͟ᴇ ͟ᴠ͟ᴇ ͟ᴠ͟ᴇ ̂͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴏ̂͟ɪ͟ ͟ᴠ͟ᴇ ͟ᴠ͟ᴇ ͟ᴠ͟ᴇ ̂͟ ͟∂͟ι͟ᴇ̣̂͟т͟ ͟т͟ι͟и͟н͟ ͟т͟я͟ᴜ̀͟и͟ɢ͟ ”͟, ͟ ͟ᴛ͟s͟.͟ ͟ʙ͟s͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂̃͟ɴ͟ ͟ʜ͟ᴏ͟ᴀ̀͟ɪ͟ ͟ʙ͟ᴀ̆́͟ᴄ͟ ͟ɴ͟ᴏ́͟ɪ͟.͟

͟S͟ᴏ͟ɴ͟ɢ͟ ͟s͟ᴏ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟ᴄ͟ ͟ʙ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ɴ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴀ́͟ᴘ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴇ̂͟ɴ͟, ͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟ᴄ͟ ͟ʙ͟ᴀ̣͟ɴ͟ ͟ɴ͟ᴜ̛̃͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴏ̛́͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̂̀͟ɴ͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ᴇ̂̉͟ᴍ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴀ͟ ͟ᴘ͟ᴀ͟ᴘ͟ ͟ (͟ᴜ͟.͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟.͟ᴜ̛͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂̉͟ ͟ᴛ͟ᴜ̛̉͟ ͟ᴄ͟ᴜ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ – ͟ ͟ᴘ͟ᴠ͟) ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟ɴ͟ɢ͟ ́͟͟ᴄ͟ ͟ʙ͟ᴀ̣͟ɴ͟ ͟ɴ͟ᴜ̛̃͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴏ̛́͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̂̀͟ɴ͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ᴇ̂̉͟ᴍ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴀ͟ ͟ᴘ͟ᴀ͟ᴘ͟ ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂̀͟ɴ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴀ͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟т͟ɪ̀͟и͟н͟ ͟∂͟ᴜ̣͟ ¢ ͟.͟

͟ᴛ͟ʀ͟ᴏ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʜ͟ᴏ̛̣͟ᴘ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ̂́͟ʏ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂́͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ᴀ́͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟ ͟ᴅ͟ᴀ̂́͟ᴜ͟ ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ᴜ͟ ͟ᴆ͟.͟.͟ᴀ͟ᴜ͟, ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟.͟.͟ᴏ̂̀͟ɴ͟ɢ͟, ͟ ͟ʀ͟ᴏ̣̂͟ᴘ͟, ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴀ́͟ᴛ͟ ͟ʙ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ʜ͟ᴏ͟ᴀ̣̆͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ᴇ̂́͟ᴛ͟ ͟ᴅ͟ɪ̣͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ᴏ̛̉͟ ͟ʙ͟ᴏ̣̂͟ ͟ᴘ͟ʜ̣̂͟͟ᴜ͟ ͟ᴆ̣̂͟͟ɴ͟ ͟ɴ͟s͟ɪ͟.͟ɴ͟ʜ͟ ͟∂͟ᴜ.͟ᴀ̣̂͟ɴ͟ ͟s͟ɪ͟.͟ɴ͟ʜ͟ ͟∂͟ᴜ ́ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ɴ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴀ́͟ᴍ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟ᴜ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ɪ̣͟ ͟ᴋ͟ɪ̣͟ᴘ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴏ̛̀͟ɪ͟.͟

͟ᴆ͟ᴏ̂̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴏ̛̀͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂͟ɴ͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴀ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̃͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂́͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟ᴏ͟ ͟ɴ͟ᴇ̂͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̂͟ɴ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴀ̆́͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟ᴄ͟ ͟ʜ͟ᴏ͟ᴀ̣͟ᴛ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̣̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟т͟ɪ̀͟и͟н͟ ͟∂͟ᴜ̣͟ ¢ ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴀ́͟ᴄ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴏ͟ᴀ̀͟ɪ͟ ͟ǫ͟υ͟α͟и͟ ͟н͟ᴇ̣̂͟ ͟т͟ɪ̣̀͟͟ɪ̀͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟ᴄ͟ ͟ʜ͟ᴏ͟ᴀ̣͟ᴛ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̣̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟т͟ɪ̀͟и͟н͟ ͟∂͟ᴜ̣͟ ¢ ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴀ́͟ᴄ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴏ͟ᴀ̀͟ɪ͟ ͟ǫ͟υ͟α͟и͟ ͟н͟ᴇ̣̂͟ ͟т͟ɪ̣̀͟͟ɪ̀͟ н͟ ͟∂͟ᴜ̣͟ ͟ʜ͟.͟ᴀ̣̂͟ᴜ͟ ͟ᴍ͟.͟.͟ᴏ̂͟ɴ͟.͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂͟ʏ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴜ̛̃͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴋ͟ʏ̃͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴜ͟ᴀ̣̂͟ᴛ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʟ͟ɪ͟ᴇ̂͟ɴ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂́͟ɴ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴀ͟ᴏ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂̉͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴀ̂́͟ᴛ͟ ͟ʟ͟ᴏ̉͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̛͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴇ̂̉͟ ͟ʜ͟ᴏ͟ᴀ̣̆͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ᴇ̂́͟ᴘ͟ ͟x͟ᴜ́͟ᴄ͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴜ̛̃͟ᴀ͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟ᴄ͟ ͟ᴍ͟ᴀ̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴀ̂̀͟ʏ͟.͟

͟ᴅ͟ᴏ͟ ͟ᴆ͟ᴏ͟, ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ɪ͟ ͟ǫ͟υ͟α͟и͟ ͟н͟ᴇ̣͟ ͟ʙ͟ᴀ̆͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴏ̛͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴍ͟ɪ͟ᴇ̣͟ɴ͟ɢ͟, ͟ ͟ʜ͟ᴏ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ᴏ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ᴏ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴇ̉͟ ͟ᴍ͟ᴀ̆͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ᴀ͟ᴄ͟ ͟в͟ᴇ̣͟и͟н͟ ͟ʟ͟ᴀ͟ʏ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ͟ɴ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴀ͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴏ̛͟ɴ͟ɢ͟ ͟т͟ɪ͟и͟н͟ ͟∂͟ᴜ̣͟ ¢. ͟ᴄ͟ᴀ͟ᴄ͟ ͟в͟ᴇ̣͟и͟н͟ ͟ʟ͟ᴀ͟ʏ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴜ̛͟ᴏ̛͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɢ͟ᴀ̣̆͟ᴘ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴀ͟ᴛ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴀ̉͟ɪ͟ ͟ᴋ͟ᴇ̉͟ ͟ᴆ͟ᴇ͟ɴ͟ ͟ℓ͟ᴀ̣͟υ͟, ͟ ͟ɢ͟ι͟α͟и͟ɢ͟ ͟м͟α͟ι͟, ͟ ͟н͟є͟я͟ᴩ͟є͟ѕ͟, ͟… ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟ᴛ͟ ͟s͟ᴏ̂́͟ ͟в͟ᴇ̣̂͟и͟н͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ᴀ̂̀͟ɴ͟ ͟s͟ᴜ͟ᴀ̂́͟ᴛ͟ ͟ɢ͟ᴀ̣̆͟ᴘ͟ ͟ɪ́͟ᴛ͟ ͟ʜ͟ᴏ̛͟ɴ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴜ̛͟ ͟ᴍ͟ᴜ̣͟ɴ͟ ͟ ¢ ͟ᴏ́͟ ¢ ͟ ͟ѕ͟ι͟и͟н͟ ͟∂͟ᴜ̣͟ ¢ ͟ ́͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ᴀ̂̀͟ɴ͟ ͟s͟ᴜ͟ᴀ̂́͟ᴛ͟ ͟ɢ͟ᴀ̣̆͟ᴘ͟ ͟ɪ́͟ᴛ͟ ͟ʜ͟ᴏ̛͟ɴ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴜ̛͟ ͟ᴍ͟ᴜ̣͟ɴ͟ ͟ ¢ ͟ᴏ́͟ ¢ ͟ ͟ѕ͟ι͟и͟н͟ ͟∂͟ᴜ̣͟ ¢ ͟, ͟ ͟ α͟α͟ ͟ , ͟… ͟

͟ɴ͟ʜ͟ᴜ̛͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʀ͟ᴜ̉͟ɪ͟ ͟ʀ͟ᴏ͟ ͟ᴄ͟ᴏ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴇ̉͟ ͟x͟ᴀ̉͟ʏ͟ ͟ʀ͟ᴀ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ɪ͟ ͟ǫ͟υ͟α͟и͟ ͟н͟ᴇ̣͟ ͟ʙ͟ᴀ̆͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴍ͟ɪ͟ᴇ̣͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴜ̣͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴜ͟ᴏ̣͟ᴄ͟ ͟ᴠ͟ᴀ͟ᴏ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ͟ᴜ͟ ͟ʏ͟ᴇ͟ᴜ͟ ͟ᴛ͟ᴏ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴜ̛͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴏ̛͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ɴ͟ʜ͟, ͟ ͟ʜ͟ᴀ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ ͟ǫ͟υ͟α͟и͟ ͟н͟ᴇ̣͟ ͟ᴄ͟ᴜ̣͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴇ̉͟, ͟ ͟ǫ͟υ͟α͟и͟ ͟н͟ᴇ̣͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛͟ɪ͟ ͟ʙ͟ᴀ͟ᴏ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ͟ᴜ͟ ͟ʙ͟ᴀ̣͟ɴ͟ ͟т͟ɪ͟и͟н͟, ͟ … ͟ ͟ᴅ͟ᴏ͟ ͟ᴆ͟ᴏ͟, ͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ᴇ̉͟ᴜ͟ ͟ǫ͟υ͟α͟и͟ ͟н͟ᴇ̣͟ ͟ɴ͟ᴀ͟ʏ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴜ̛͟ᴀ͟ ͟ʙ͟ᴀ͟ᴏ͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴏ̛̀͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̣͟ᴄ͟ ͟x͟ᴇ͟ᴍ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟ ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ᴏ͟ᴀ̀͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̣̂͟ᴛ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂́͟ɪ͟.͟ ͟ᴆ͟ᴀ̣̆͟ᴄ͟ ͟ʙ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ᴛ͟, ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ͟ʏ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̛͟ ͟ᴍ͟ᴀ̆́͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟ᴄ͟ ͟в͟ᴇ̣̂͟и͟н͟ ͟ʟ͟ᴀ̂͟ʏ͟ ͟и͟н͟ι͟ᴇ̂̃͟м͟ ͟ᴋ͟ᴇ̂̉͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴇ̂͟ɴ͟ ͟s͟ᴇ̣̃͟ ͟ᴄ͟ᴀ͟ᴏ͟ ̣̆͟ᴄ͟ ͟ʙ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ᴛ͟, ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ͟ʏ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̛͟ ͟ᴍ͟ᴀ̆́͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟ᴄ͟ ͟в͟ᴇ̣̂͟и͟н͟ ͟ʟ͟ᴀ̂͟ʏ͟ ͟и͟н͟ι͟ᴇ̂̃͟м͟ ͟ᴋ͟ᴇ̂̉͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴇ̂͟ɴ͟ ͟s͟ᴇ̣̃͟ ͟ᴄ͟ᴀ͟ᴏ͟ ͟ʜ͟ᴏ̛͟ɴ͟ ͟ɴ͟ᴇ̂́͟ᴛ͟ʜ͟ᴜ̛͟ᴏ̛͟ɴ͟ɢ͟͟ʟ͟ᴏ͟ᴇ ͟ᴍ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ᴏ́ ́͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ̂͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɴ͟ᴇ̂͟ɴ͟ ͟ᴆ͟ᴀ́͟ɴ͟ʜ͟ ͟ʀ͟ᴀ̆͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴀ͟ʏ͟ ͟ᴍ͟ᴀ̀͟ ͟ɴ͟ᴇ̂͟ɴ͟ ͟ᴠ͟ᴇ̣̂͟ ͟s͟ɪ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ̛͟ᴏ̛́͟ᴄ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟ɪ͟ ͟ɴ͟ᴜ̛͟ᴏ̛́͟ᴄ͟ ͟s͟ᴜ́͟ᴄ͟ ͟ᴍ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟ɴ͟ɢ͟.͟

͟ᴛ͟ʀ͟ᴏ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʜ͟ᴀ͟ᴜ͟ ͟ʜ͟ᴇ͟ᴛ͟ ͟ᴄ͟ᴀ͟ᴄ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̛͟ᴜ͟ ͟ᴠ͟ᴀ͟ ͟ᴄ͟ᴜ͟ᴏ̣͟ᴄ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴀ̉͟ᴏ͟ ͟s͟ᴀ͟ᴛ͟, ͟ ͟ᴆ͟ᴀ͟ ͟s͟ᴏ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣͟ɪ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ̛͟ᴏ̛͟ɪ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ɪ͟ ͟ǫ͟υ͟α͟и͟ ͟н͟ᴇ̣͟ ͟ʙ͟ᴀ̆͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴏ̛͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴍ͟ɪ͟ᴇ̣͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴆ͟ᴇ͟ᴜ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ͟ɴ͟ɢ͟ ͟s͟ᴜ̛̉͟ ͟ᴅ͟ᴜ̣͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʙ͟ɪ͟ᴇ̣͟ɴ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴀ͟ᴘ͟ ͟ʙ͟ᴀ̉͟ᴏ͟ ͟ᴠ͟ᴇ̣͟.͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ᴇ͟ᴜ͟ ͟ɴ͟ᴀ͟ʏ͟ ͟ᴄ͟ᴏ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴇ̉͟ ͟x͟ᴜ͟ᴀ͟ᴛ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴀ͟ᴛ͟ ͟ᴛ͟ᴜ̛͟ ͟s͟ᴜ̛̣͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ͟ᴜ͟ ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̉͟ᴜ͟ ͟ʙ͟ɪ͟ᴇ͟ᴛ͟ ͟ʜ͟ᴏ͟ᴀ̣̆͟ᴄ͟ ͟s͟ᴜ̛̣͟ ͟ᴄ͟ᴏ͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴜ̛͟ᴏ̛͟ɴ͟ɢ͟, ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴜ̉͟ ͟Ǫ͟ᴜ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ͟ʏ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̛͟ ͟ᴍ͟ᴀ̆́͟ᴄ͟ ͟ʙ͟ᴇ̣̂͟ɴ͟ʜ͟.͟

͟ɴ͟ɢ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟ɪ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴜ̣͟ ͟ɴ͟ᴜ̛̃͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴇ̉͟ ͟ᴛ͟ ͟ᴜ̣͟ᴛ͟ ͟ʜ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂́͟ᴛ͟ ͟ᴀ́͟ᴘ͟, ͟ ͟ʜ͟ᴀ̣͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛͟ᴏ̛̀͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʜ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂́͟ᴛ͟ ͟ᴠ͟ɪ̀͟… ͟.͟.͟ ͟’͟ʏ͟ᴇ̂͟ ͟ᴜ͟’͟ ͟4͟ ͟ʟ͟ᴀ̂̀͟ɴ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟ᴛ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂͟ᴍ͟

͟ᴆ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟ᴜ̼͟͟ ͟s̼͟͟ᴀ̼͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ᴆ̼͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ᴛ̼͟͟ᴀ̼́͟͟ᴄ̼͟͟, ̼͟͟ ͟ʜ̼͟͟ᴀ̼͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ᴄ̼͟͟ʜ̼͟͟ɪ̣̼͟͟ ͟ʜ̼͟͟ᴏ̼͟͟ᴀ̼͟͟ ͟ (̼͟͟2̼͟͟5̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴏ̼̂̉͟͟ɪ̼͟͟) ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴜ̼͟͟ʏ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴀ̼̂́͟͟ʏ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟ɪ̼͟͟… ͟ ͟4̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟ɴ̼͟͟.͟ ͟ᴛ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ̣̼͟͟ ͟ʜ̼͟͟ᴏ̼͟͟ᴀ̼͟͟ ͟ (̼͟͟2̼͟͟5̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴏ̼̂̉͟͟ɪ̼͟͟) ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴜ̼͟͟ʏ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴀ̼̂́͟͟ʏ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟ɪ̼͟͟… ͟ ͟4̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟ɴ̼͟͟.͟ ͟ᴛ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ʏ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟ᴜ̼͟͟, ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ʜ̼͟͟ɪ̣̼͟͟ ͟ʜ̼͟͟ᴏ̼͟͟ᴀ̼͟͟, ͟ᴆ̼͟͟ɪ̼͟͟ ͟ʀ̼͟͟ᴜ̼̉͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̃͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟ ͟ʜ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟ɪ̼͟͟.͟ ͟ʙ̼͟͟s̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ʀ̼͟͟ᴀ̼̆̀͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ɴ̼͟͟ɢ͟ᴜ̼͟͟ʏ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟ɴ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟ɴ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ ͟ᴅ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ᴜ̣̼͟͟ᴛ̼͟͟ ͟ʜ̼͟͟ᴜ̼͟͟ʏ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟ᴛ̼͟͟ ͟ᴀ̼́͟͟ᴘ̼͟͟, ̼͟͟ ͟ʜ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴜ̛̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ʜ̼͟͟ᴜ̼͟͟ʏ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟ᴛ̼͟͟

͟Ʀ͟ᴜ͟ɴ͟ ͟ʟ͟ᴀ̂̉͟ʏ͟ ͟ʙ͟ᴀ̂̉͟ʏ͟, ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̃͟ ͟ᴍ͟ᴏ̂̀͟ ͟ʜ͟ᴏ̂͟ɪ͟ ͟s͟ᴀ͟ᴜ͟ ͟’͟ʏ͟ᴇ̂͟ᴜ͟’͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ͟ʏ͟ ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̂̉͟ᴍ͟? ͟

͟ᴛ̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟ɴ̼͟͟ ͟s̼͟͟ᴀ̼͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟ᴛ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ᴆ̼͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ᴛ̼͟͟ᴀ̼́͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟, ̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ᴄ̼͟͟ʜ̼͟͟ɪ̣̼͟͟ ͟ʜ̼͟͟ᴏ̼͟͟ᴀ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴀ̼͟͟ᴜ̼͟͟.͟ ͟ᴄ̼͟͟ʜ̼͟͟ɪ̣̼͟͟ ͟ᴋ̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟ ͟ “̼͟͟ʙ̼͟͟ᴏ̣̼͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴇ̼͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟ɴ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴜ̛̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟ᴛ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴀ̼͟͟ʏ̼͟͟ ͟ᴘ̼͟͟ʜ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟ɴ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴀ̼͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟ᴍ̼͟͟ ̣̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ᴄ̼͟͟ʜ̼͟͟ɪ̣̼͟͟ ͟ʜ̼͟͟ᴏ̼͟͟ᴀ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴀ̼͟͟ᴜ̼͟͟.͟ ͟ᴄ̼͟͟ʜ̼͟͟ɪ̣̼͟͟ ͟ᴋ̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟ ͟“ ̼͟͟ʙ̼͟͟ᴏ̣̼͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴇ̼͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟ɴ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴜ̛̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟ᴛ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴀ̼͟͟ʏ̼͟͟ ͟ᴘ̼͟͟ʜ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟ɴ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴀ̼͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ʜ̼͟͟ɪ̣̼͟͟ᴄ̼͟͟ʜ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴏ̛̼͟͟ɪ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ᴏ̛̼̼́̂͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴏ̛̼͟͟ɪ̼͟͟.͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ᴏ̛̼̼́̂͟͟ᴄ̼͟͟ ͟͟ɪ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟ɪ̼͟͟ ͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ᴏ̛̼ ͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼̀͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟,̼͟͟ ͟ᴋ̼͟͟ʜ̼͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴇ̼͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ʙ̼͟͟ᴜ̛̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟ɴ̼͟͟ ͟x̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ɢ͟ɪ̼͟͟ᴜ̛̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟ ͟ʀ̼͟͟ᴀ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟ ͟s̼͟͟ɪ̼͟͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʜ̼͟͟ɪ̼̀͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴇ̼͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ʙ̼͟͟ᴜ̼̉͟͟ɴ̼͟͟ ͟ʀ̼͟͟ᴜ̼̉͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴋ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴜ̛̼̃͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟, ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ɢ͟ᴜ̛̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̃͟͟ ͟ʜ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟ᴛ̼͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟ ͟ʜ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟ɪ̼͟͟.͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴜ̛̼̀͟͟ᴀ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ᴜ̛̼̀͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʀ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ᴛ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴀ̼́͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴀ̼̆͟͟ɴ̼͟͟ɢ̣̼̂͟͟͟ ͟s̼͟͟ɪ̼͟͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʜ̼͟͟ɪ̼̀͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴇ̼͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ʙ̼͟͟ᴜ̼̉͟͟ɴ̼͟͟ ͟ʀ̼͟͟ᴜ̼̉͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴋ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴜ̛̼̃͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ɴ̼͟͟ɢ͟ᴜ̛̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̃͟͟ ͟ʜ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟ᴛ̼͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟ ͟ʜ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟ɪ̼͟͟.͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴜ̛̼̀͟͟ᴀ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ᴜ̛̼̀͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʀ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ᴛ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴀ̼́͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴀ̼̆͟͟ɴ̼͟͟ɢ̣͟ ͟ʜ̼͟͟ᴏ̼͟͟ᴀ̼͟͟, ̼͟͟ ͟ᴇ̼͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴜ̛̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̼͟͟ᴏ̼͟͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴜ̛̼̀͟͟ᴀ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ᴜ̛̼̀͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʀ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ᴛ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴀ̼́͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴀ̼̆͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ʜ̼͟͟ᴏ̼͟͟ᴀ̼͟͟, ̼͟͟ ͟ᴇ̼͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴜ̛̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ͟x̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴜ̛̣̼͟͟ᴄ̼͟͟, ̼͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟ᴛ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟ ”̼͟͟.͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴜ̛̼̀͟͟ᴀ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ᴜ̛̼̀͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʀ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ᴛ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴀ̼́͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴀ̼̆͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ʜ̼͟͟ᴏ̼͟͟ᴀ̼͟͟, ̼͟͟ ͟ᴇ̼͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴜ̛̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ͟x̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴜ̛̣̼͟͟ᴄ̼͟͟, ̼͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟ᴛ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟ ”̼͟͟.͟

̼͟͟S̼͟͟ᴀ̼͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴏ̼́͟͟, ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ʜ̼͟͟ɪ̣̼͟͟ ͟ʜ̼͟͟ᴏ̼͟͟ᴀ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ɪ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ɢ͟ᴜ̼̉͟͟ ͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴜ̛̼͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟ ͟s̼͟͟ᴀ̼́͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ʜ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟ᴍ̼͟͟ ͟s̼͟͟ᴀ̼͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ɢ͟ᴜ̛̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ʜ̼͟͟ɪ̣̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟ᴛ̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟, ̼͟͟ ͟ʜ̼͟͟ᴀ̼̆́͟͟ᴛ̼͟͟ ͟ʜ̼͟͟ᴏ̛̼͟͟ɪ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴜ̛̼͟͟ ͟ʙ̼͟͟ɪ̣̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟.͟

̼͟͟ᴛ̼͟͟ʀ̼͟͟ᴀ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴏ̼̂̉͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴘ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴏ̼́͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ᴠ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟ɴ̼͟͟, ̼͟͟ ͟ʙ̼͟͟s̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ɢ͟ᴜ̼͟͟ʏ̼͟͟ᴇ̼̂̃͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ɪ̼̀͟͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟ɴ̼͟͟, ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʀ̼͟͟ᴜ̛̼͟͟ᴏ̛̼̉͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ᴋ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴏ̼͟͟ᴀ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ɢ͟ᴏ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟ɴ̼͟͟-̼͟͟ᴛ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟ᴛ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟ᴜ̼͟͟, ̼͟͟ ͟ʙ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴇ̼͟͟ ͟ʜ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ ͟ɴ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟ɪ̼͟͟, ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ʙ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟ᴛ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʀ̼͟͟ᴜ̛̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟ɴ̼͟͟ɢ̣͟ ͟ʜ̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟ᴘ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴜ̛̼̣̼͟͟͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟ɴ̼͟͟-̼͟͟ᴛ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟ᴛ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟ᴜ̼͟͟, ̼͟͟ ͟ʙ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴇ̼͟͟ ͟ʜ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ ͟ɴ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟ɪ̼͟͟, ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ʙ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟ᴛ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʀ̼͟͟ᴜ̛̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟ɴ̼͟͟ɢ̣͟ ͟ʜ̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟ᴘ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴜ̛̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ͟ᴍ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟ ͟ǫ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴀ̼͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ ͟ᴠ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ ͟ᴘ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴜ ͟Ǫ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴀ̼́͟͟ ͟s̼͟͟ᴜ̛̼́͟͟ᴄ̼͟͟.͟

̼͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ᴜ̛̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴘ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴜ̣̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ᴜ̛̼̃͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ɢ͟ɪ̼͟͟ᴀ̼́͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ʀ̼͟͟ᴜ̼͟͟ɴ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̂̉͟͟ʏ̼͟͟ ͟ʙ̼͟͟ᴀ̼̂̉͟͟ʏ̼͟͟, ̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̃͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟ ͟ʜ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴋ̼͟͟ʜ̼͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴋ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟ᴛ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴜ̼́͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ʏ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ɢ͟ᴜ̼͟͟ʏ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟ɴ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟ɴ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ ͟ᴅ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ᴜ̣̼͟͟ᴛ̼͟͟ ͟ʜ̼͟͟ᴜ̼͟͟ʏ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟ᴛ̼͟͟ ͟ᴀ̼́͟͟ᴘ̼͟͟, ̼͟͟ ͟ʜ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴜ̛̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ʜ̼͟͟ᴜ̼͟͟ʏ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟ᴛ̼͟͟ ͟ʜ̼͟͟ᴏ̼͟͟ᴀ̣̼̆͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ᴋ̼͟͟ʜ̼͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴋ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟ᴛ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴜ̼́͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ʏ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ɢ͟ᴜ̼͟͟ʏ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟ɴ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟ɴ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ ͟ᴅ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ᴜ̣̼͟͟ᴛ̼͟͟ ͟ʜ̼͟͟ᴜ̼͟͟ʏ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟ᴛ̼͟͟ ͟ᴀ̼́͟͟ᴘ̼͟͟, ̼͟͟ ͟ʜ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴜ̛̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ʜ̼͟͟ᴜ̼͟͟ʏ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟ᴛ̼͟͟ ͟ʜ̼͟͟ᴏ̼͟͟ᴀ̣̼̆͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ʙ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ʜ̼͟͟ɪ̣͟ᴍ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ ͟ʟ̼͟͟ʏ̼ ͟ʙ̼͟͟ᴇ̣͟ʜ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ ͟ʟ̼͟͟ʏ̼ ͟ʜ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ ́

̼͟͟ “̼͟͟ǫ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴀ̼͟͟ɴ̼͟͟ ͟ʜ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ɪ̼̀͟͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ ͟ᴅ̼͟͟ᴜ̣̼͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ǫ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴀ̼́͟͟ ͟s̼͟͟ᴜ̛̼́͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ʀ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟ᴛ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼́͟͟ ͟ʜ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ͟s̼͟͟ᴜ̛̼́͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ᴋ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴏ̼̉͟͟ᴇ̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ɪ̼̀͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴜ̼́͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ʏ̼͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟ᴛ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ᴀ̼̆͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ʟ̼͟͟ᴜ̛̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴏ̛̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟ ͟ʙ̼͟͟ᴜ̼̀́͟͟͟͟ᴘ̼͟͟ ͟ᴋ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟ɴ̼͟͟ɢ́͟͟͟ᴛ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼́͟͟ ͟ʜ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ͟s̼͟͟ᴜ̛̼́͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ᴋ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴏ̼̉͟͟ᴇ̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ɪ̼̀͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴜ̼́͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ʏ̼͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟ᴛ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ᴀ̼̆͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ʟ̼͟͟ᴜ̛̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴏ̛̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟ ͟ʙ̼͟͟ᴜ̼̀͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼̆́͟͟ᴘ̼͟͟ ͟ᴋ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ᴋ̼͟͟ɪ̣̼͟͟ᴘ̼͟͟, ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̣͟ᴍ̼͟͟ᴏ̼̉͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴋ̼͟͟ɪ̼͟͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟… ̼͟͟ ”̼͟͟, ̼͟͟ ͟ʙ̼͟͟s̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ɪ̼̀͟͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟ɴ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ᴏ̼́͟͟ɪ̼͟͟.͟

̼͟͟ᴠ̼͟͟ɪ̣̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʀ̼͟͟ᴜ̛̼͟͟ᴏ̛̼̉͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ᴋ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴏ̼͟͟ᴀ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴜ̼͟͟ʏ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟ɴ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ɢ͟ᴀ̼̀͟͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ᴀ̼͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ʜ̼͟͟ᴏ̣̼͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ʜ̼͟͟ᴀ̼͟͟ʏ̼͟͟, ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼́͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ʙ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼́͟͟ ͟ʙ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴀ̼̃͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ɪ̼́͟͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴜ̛̼͟͟ ͟ʜ̼͟͟ᴜ̼͟͟ʏ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟ᴛ̼͟͟ ͟ᴀ̼́͟͟ᴘ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼͟͟ᴏ̼͟͟, ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟ᴄ̼͟͟ʜ̼͟͟, ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴀ̣̼̆͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ʙ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟ᴛ̼͟͟ ͟ʙ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼́͟͟ ͟ʙ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴀ̼̃͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ɪ̼́͟͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴜ̛̼͟͟ ͟ʜ̼͟͟ᴜ̼͟͟ʏ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟ᴛ̼͟͟ ͟ᴀ̼́͟͟ᴘ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼͟͟ᴏ̼͟͟, ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟ᴄ̼͟͟ʜ̼͟͟, ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴀ̣̼̆͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ʙ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟ᴛ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ɢ͟ᴜ̛̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟ɪ̼̣̼̂͟͟͟͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ́͟͟ ͟ǫ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴀ̼͟͟ɴ̼̣͟͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ ͟ɴ̼͟͟ɢ͟ᴜ̼͟͟ʏ̼͟͟ ͟ʜ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟ ̼͟͟ᴜ̛̼ ͟ɴ̼͟͟ɢ͟ᴜ̼͟͟ʏ̼͟͟ ͟ʜ̼͟͟ᴇ ͟ʙ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟ᴄ̼͟͟ʜ̼͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴀ̼́͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ᴀ̼̃͟͟ᴏ̼͟͟,̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴀ̼́͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴏ̛̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴍ̼͟͟… ̼͟͟ ͟ɢ͟ᴀ̼̂͟͟ʏ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ɢ͟ᴜ̼͟͟ʏ̼͟͟ ͟ʜ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ɪ̼́͟͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟.͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟ᴛ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ɢ͟ʜ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴜ̛̼́͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʀ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟ᴘ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ʜ̼͟͟ɪ̼́͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟ᴄ̼͟͟ʜ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ᴀ̼̂͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟ʏ̼͟͟ ͟7̼͟͟5̼͟͟% ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ɢ͟ᴜ̼͟͟ʏ̼͟͟ ̣̼͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟.͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟ᴛ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ɢ͟ʜ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴜ̛̼́͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʀ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟ᴘ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ʜ̼͟͟ɪ̼́͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟ᴄ̼͟͟ʜ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ᴀ̼̂͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟ʏ̼͟͟ ͟7̼͟͟5̼͟͟% ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ɢ͟ᴜ̼͟͟ʏ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴏ̛̼͟͟ ͟ʜ̼͟͟ᴇ ͟ʙ̼͟͟ᴀ ͟ʙ̼͟͟ᴀ ͟ᴅ̼͟͟ᴜ ͟ᴅ̼͟͟ᴜ ͟ᴅ̼͟͟ᴜ ͟ᴅ̼͟͟ᴜ ͟ᴅ̼͟͟ᴜ ͟ᴅ̼͟͟ᴜ ́ ͟ᴛ̼͟͟ɪ̼̀͟͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟.͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟ᴛ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ɢ͟ʜ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴜ̛̼́͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʀ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟ᴘ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ʜ̼͟͟ɪ̼́͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟ᴄ̼͟͟ʜ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ᴀ̼̂͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟ʏ̼͟͟ ͟7̼͟͟5̼͟͟% ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ɢ͟ᴜ̼͟͟ʏ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴏ̛̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟ᴛ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ᴜ̛̼̉͟͟ ͟ᴅ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴀ̼́͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴏ̛̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʀ̼͟͟ᴏ̼͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ᴋ̼͟͟ʜ̼͟͟ɪ̼͟͟ ͟ǫ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴀ̼͟͟ɴ̼͟͟ ͟ʜ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ɪ̼̀͟͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ ͟ᴅ̼͟͟ᴜ̣̼͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼́͟͟ ͟ʟ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟ɴ̼͟͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟ᴛ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ɢ͟ʜ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴜ̛̼́͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʀ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟ᴘ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ʜ̼͟͟ɪ̼́͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟ᴄ̼͟͟ʜ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ᴀ̼̂͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟ʏ̼͟͟ ͟7̼͟͟5̼͟͟% ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ɢ͟ᴜ̼͟͟ʏ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴏ̛̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟ᴛ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ᴜ̛̼̉͟͟ ͟ᴅ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴀ̼́͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴏ̛̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʀ̼͟͟ᴏ̼͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ᴋ̼͟͟ʜ̼͟͟ɪ̼͟͟ ͟ǫ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴀ̼͟͟ɴ̼͟͟ ͟ʜ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ɪ̼̀͟͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ ͟ᴅ̼͟͟ᴜ̣̼͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼́͟͟ ͟ʟ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟ɴ̼͟͟͟͟

̼͟͟ “̼͟͟ǫ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴀ̼͟͟ɴ̼͟͟ ͟ʜ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ɪ̼̀͟͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ ͟ᴅ̼͟͟ᴜ̣̼͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ᴋ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼́͟͟ ͟ǫ̼͟͟ᴜ̼͟͟ʏ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴀ̼̂̉͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴘ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴜ̣̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʀ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟, ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼̉͟͟ᴀ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ᴜ̛̼̀͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴀ̣̼̆͟͟ᴘ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟ɪ̼͟͟.͟ ͟ᴛ̼͟͟ᴜ̼͟͟ʏ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟ɴ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟ɴ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴜ̛̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟s̼͟͟ᴜ̛̼́͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴜ̛̼̀͟͟ᴀ̼̣̼͟͟͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʀ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟, ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼̉͟͟ᴀ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ᴜ̛̼̀͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴀ̣̼̆͟͟ᴘ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟ɪ̼͟͟.͟ ͟ᴛ̼͟͟ᴜ̼͟͟ʏ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟ɴ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟ɴ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴜ̛̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟s̼͟͟ᴜ̛̼́͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴜ̛̼̀͟͟ᴀ̼̣͟͟͟ᴠ̼͟͟ᴜ̛̼̀͟͟ᴀ̼͟͟ ̣̼͟͟ᴛ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ɪ̼̉͟͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴀ̼͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̣͟ ̼͟͟ᴜ̛̼ ̼͟͟ᴜ̛̼ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴜ̛̼ ̼͟͟ᴜ̛̼ ̼͟͟ᴜ̛̼ ̼͟͟ᴜ̛̼

̼͟͟ᴠ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ǫ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴀ̼͟͟ɴ̼͟͟ ͟ʜ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ɪ̼̀͟͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ ͟ᴅ̼͟͟ᴜ̣̼͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟ɪ̼͟͟ ͟4̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʀ̼͟͟ᴏ̼͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟ᴛ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴜ̛̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʜ̼͟͟ɪ̼̀͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼́͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟ɴ̼͟͟ ͟s̼͟͟ᴀ̼͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʏ̼̉͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼́͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ɢ͟ɪ̼͟͟ᴀ̼́͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴀ̼̆͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ʜ̼͟͟ᴏ̼͟͟ᴀ̼͟͟ ͟s̼͟͟ᴇ̼̃͟͟ ͟ᴋ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ”̼̣̼̂͟͟͟͟ᴛ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴜ̛̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʜ̼͟͟ɪ̼̀͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼́͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟ɴ̼͟͟ ͟s̼͟͟ᴀ̼͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʏ̼̉͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼́͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ɢ͟ɪ̼͟͟ᴀ̼́͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴀ̼̆͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ʜ̼͟͟ᴏ̼͟͟ᴀ̼͟͟ ͟s̼͟͟ᴇ̼̃͟͟ ͟ᴋ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼͟͟ᴏ̼͟͟” ̼͟͟, ̼͟͟ ͟ʙ̼͟͟s̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟ɴ̼͟͟ ͟ʙ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ʏ̼͟͟

̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼̃͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ʟ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟ɴ̼͟͟ ͟ǫ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴀ̼͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ǫ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴀ̼͟͟ɴ̼͟͟ ͟ʜ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ɪ̼̀͟͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ ͟ᴅ̼͟͟ᴜ̣̼͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ǫ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴀ̼́͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟ ͟s̼͟͟ᴇ̼̃͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟ɪ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴜ̛̼̃͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ʜ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ǫ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟ ͟ɴ̼͟͟ᴀ̣̼̆͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ɴ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟,̼͟͟ ͟ʙ̼͟͟s̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴋ̼͟͟ɪ̼͟͟ɪ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ɢ͟ᴜ̼͟͟ʏ̼͟͟ᴇ̼̂̃͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴋ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴀ̼̆́͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ʙ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟ᴛ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ᴜ̛̼̀͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ᴛ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟ᴘ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟ɴ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ʙ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟ɴ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟ᴘ̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴅ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴜ̛̼́͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ʀ̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟ɪ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴏ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴜ̛̼͟͟ᴏ̛̼͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ᴅ̼͟͟ᴜ̛̼͟͟ᴏ̛̼͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟-̼͟͟ ͟ “̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴏ̼̉́͟͟͟͟ᴘ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟ɴ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ʙ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟ɴ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟ᴘ̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴅ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴜ̛̼́͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ʀ̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟ɪ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴏ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴜ̛̼͟͟ᴏ̛̼͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ᴅ̼͟͟ᴜ̛̼͟͟ᴏ̛̼͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟-̼͟͟ ͟“ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴏ̼̉͟͟ ”̣ ͟ʟ̼͟͟ᴜ̼́͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴜ̛̼́͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ ̣͟ᴆ̼͟͟ᴏ ͟ʟ̼͟͟ᴜ̼́͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ ͟ᴅ̼͟͟ᴜ ͟ᴅ̼͟͟ᴜ ͟ᴅ̼͟͟ᴜ ͟ᴅ̼͟͟ᴜ ͟ᴅ̼͟͟ᴜ

̼͟͟ʟ̼͟͟ʏ̼́͟͟ ͟ɢ͟ɪ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ɪ̼̀͟͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʀ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ɴ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ʏ̼͟͟, ̼͟͟ ͟ʙ̼͟͟s̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴜ̼̃͟͟ ͟ᴋ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴀ̼̆́͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ʀ̼͟͟ᴀ̼̆̀͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟, ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ɢ͟ᴜ̛̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴏ̼̂͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ᴅ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ʜ̼͟͟ᴀ̼͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ɪ̼̀͟͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ ͟ᴅ̼͟͟ᴜ̣̼͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ǫ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴀ̼́͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟, ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟ʏ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼̣̼͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ʀ̼͟͟ᴀ̼̆̀͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟, ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ɢ͟ᴜ̛̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴏ̼̂͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ᴅ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ʜ̼͟͟ᴀ̼͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ɪ̼̀͟͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ ͟ᴅ̼͟͟ᴜ̣̼͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ǫ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴀ̼́͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟, ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟ʏ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼́͟͟ ͟s̼͟͟ᴜ̛̼́͟ᴠ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟ ͟ᴋ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴏ̼̉͟͟ᴇ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴜ̼́͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴀ̼̂ ͟ᴆ̼͟͟ᴏ́͟ ̼̼͟͟͟͟ ͟ᴅ̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴅ̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟ɴ̼͟͟ ͟s̼͟͟ᴜ̛̼́͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ᴋ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴏ̼̉͟͟ᴇ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ɪ̼̀͟͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ ͟ᴅ̼͟͟ᴜ̣̼͟͟ᴄ̼͟͟ ͟s̼͟͟ᴇ̼̃͟͟ ͟ʙ̼͟͟ɪ̣̼͟͟ ͟ᴀ̼̉͟͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ ͟ʜ̼͟͟ᴜ̛̼͟͟ᴏ̛̼̉͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ɴ̼͟͟ɢ͟ʜ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʀ̼͟͟ᴏ̣̼͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟.͟

̼͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ᴜ̼͟͟ʏ̼͟͟ ͟ʜ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ʜ̼͟͟ᴏ̛̼͟͟ɴ̼͟͟, ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼́͟͟ ͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴜ̛̼̃͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ɴ̼͟͟ɢ͟ᴜ̛̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼̀͟͟ɴ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ᴅ̼͟͟ᴜ̣̼͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ʀ̼͟͟ᴜ̛̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ʙ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴀ̼͟͟, ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼́͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴏ̼́͟͟ɪ̼͟͟ ͟ǫ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴇ̼͟͟ɴ̼͟͟ ͟ǫ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴀ̼͟͟ɴ̼͟͟ ͟ʜ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟ ͟ɴ̼͟͟ɢ͟ᴀ̼͟͟ʏ̼͟͟ ͟s̼͟͟ᴀ̼͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ᴋ̼͟͟ʜ̼͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴜ̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟s̼͟͟ᴀ̼͟͟ʏ̼͟͟, ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ʏ̼͟͟ ͟ʀ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟ᴛ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ɢ͟ᴜ̼͟͟ʏ̼̣̼͟͟͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ʙ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴀ̼͟͟, ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼́͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴏ̼́͟͟ɪ̼͟͟ ͟ǫ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴇ̼͟͟ɴ̼͟͟ ͟ǫ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴀ̼͟͟ɴ̼͟͟ ͟ʜ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟ ͟ɴ̼͟͟ɢ͟ᴀ̼͟͟ʏ̼͟͟ ͟s̼͟͟ᴀ̼͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ᴋ̼͟͟ʜ̼͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴜ̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟s̼͟͟ᴀ̼͟͟ʏ̼͟͟, ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ʏ̼͟͟ ͟ʀ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟ᴛ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ɢ͟ᴜ̼͟͟ʏ̼̣̼͟͟͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ʀ̼͟͟ᴏ̼̂ ͟ᴛ̼͟͟ɪ̼̀͟͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ ͟ʀ̼͟͟ᴀ̼̂ ́ ͟ᴄ̼͟͟ᴜ̛̼͟͟ᴏ̛̼͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ᴅ̼͟͟ᴜ̛̼͟͟ᴏ̛̼͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟, ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ʜ̼͟͟ɪ̼́͟͟ ͟ʟ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟ᴛ̼͟͟ ͟ᴅ̼͟͟ᴜ̛̼͟͟ᴏ̛̼͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟.͟

̼͟͟ᴠ̼͟͟ɪ̼̀͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟ʏ̼͟͟, ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼́͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴜ̼͟͟ʏ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟ɴ̼͟͟ ͟ɢ͟ɪ̼͟͟ᴀ̼͟͟ ͟ᴋ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴜ̼͟͟ʏ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼́͟͟ᴏ̼͟͟, ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ᴀ̼͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ɢ͟ɪ̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ᴛ̼͟͟ʀ̼͟͟ᴏ̼͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴏ̼̂̉͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴀ̼͟͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴜ̛̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟x̼͟͟ᴜ̼͟͟ʏ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟ɴ̼͟͟ ͟ʀ̼͟͟ᴇ̼̀͟͟ɴ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴜ̼͟͟ʏ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟ ͟ᴅ̼͟͟ᴜ̣̼͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴀ̼͟͟ᴏ̼͟͟, ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟ᴘ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ɢ͟ɪ̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ᴛ̼͟͟ʀ̼͟͟ᴏ̼͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴏ̼̂̉͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴀ̼͟͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴜ̛̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟x̼͟͟ᴜ̼͟͟ʏ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟ɴ̼͟͟ ͟ʀ̼͟͟ᴇ̼̀͟͟ɴ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴜ̼͟͟ʏ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟ ͟ᴅ̼͟͟ᴜ̣̼͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴀ̼͟͟ᴏ̼͟͟, ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟ᴘ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ͟ʙ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼́͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴏ̣͟ ͟ʜ̼͟͟ᴏ̛ ́ ͟ᴋ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴏ̼̉͟͟ᴇ̼͟͟.͟

̼͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ᴏ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ɪ̼͟͟ ͟ʀ̼͟͟ᴀ̼͟͟, ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ᴀ̼͟͟ᴍ̼͟͟ ͟ɢ͟ɪ̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ᴜ̼͟͟ʏ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟ᴛ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴋ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ǫ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴀ̼͟͟ɴ̼͟͟ ͟ʜ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟ ͟ʙ̼͟͟ᴜ̛̼̀͟͟ᴀ̼͟͟ ͟ʙ̼͟͟ᴀ̼̃͟͟ɪ̼͟͟ ͟ʜ̼͟͟ᴀ̼͟͟ʏ̼͟͟ ͟ǫ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴀ̼͟͟ɴ̼͟͟ ͟ʜ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟ ͟ǫ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴀ̼́͟͟ ͟s̼͟͟ᴜ̛̼́͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʀ̼͟͟ᴀ̼́͟͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ ͟ᴅ̼͟͟ᴀ̼̂̃͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟ɪ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴜ̛̼̃͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ʜ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ǫ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟ ͟s̼͟͟ᴜ̛̼́͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ᴋ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴏ̼̉͟͟ᴇ̼͟͟ ͟s̼͟͟ɪ̼͟͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ ͟s̼͟͟ᴀ̼̉͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼́͟͟

̼͟͟ “̼͟͟ʙ̼͟͟ᴏ̛̼̉͟͟ɪ̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴜ̼́͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ʏ̼͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴏ̛̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴅ̼͟͟ᴜ̼͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ɴ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟ᴘ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ᴀ̼̆͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ʟ̼͟͟ᴜ̛̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟, ̼͟͟ ͟ᴅ̼͟͟ᴜ̛̼͟͟ᴏ̛̼̃͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ᴄ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟ᴛ̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴜ̛̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ɢ͟ʜ̼͟͟ɪ̼̉͟͟ ͟ɴ̼͟͟ɢ͟ᴏ̛̼͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟ ͟ᴘ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴜ̣̼͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ʜ̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʀ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟.͟ ͟ɴ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ʜ̼͟͟ᴏ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟ᴛ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ǫ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴀ̼̣̼͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟, ̼͟͟ ͟ᴅ̼͟͟ᴜ̛̼͟͟ᴏ̛̼̃͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ᴄ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟ᴛ̼͟͟ ͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ ͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴜ̛̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ɢ͟ʜ̼͟͟ɪ̼̉͟͟ ͟ɴ̼͟͟ɢ͟ᴏ̛̼͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟ ͟ᴘ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴜ̣̼͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ʜ̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʀ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟.͟ ͟ɴ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟ᴜ̼͟͟ ͟ʜ̼͟͟ᴏ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟ᴛ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ǫ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴀ̼́͟͟ ͟ ́͟͟ᴛ̼͟͟ ͟ᴛ̼͟͟ʀ̼͟͟ᴏ̼͟͟ɴ̼͟͟ɢ͟ ͟ʀ̼͟͟ᴀ̼̂ ͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼ ́ ͟ʀ̼͟͟ᴀ̼̂ ͟ʀ̼͟͟ᴀ̼̂ ͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼ ͟ᴋ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴏ̼́͟͟ ͟ʜ̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟ɪ̼͟͟ ͟ᴘ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴜ̣̼͟͟ᴄ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴜ̛̼͟͟ ͟ʙ̼͟͟ᴀ̼͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟ᴜ̼͟͟ ”̼͟͟,̼͟͟ ͟ʙ̼͟͟s̼͟͟ ͟ʟ̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟ɪ̼͟͟ ͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟ɴ̼͟͟ ͟ᴍ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟ɴ̼͟͟ʜ̼͟͟.͟

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *