Đ̶ê̶m̶ ̶q̶‌̶u̶‌̶α̶.̶ ̶A̶n̶h̶ ̶r̶ể̶

ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̃ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼,̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̉ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ᴇ̼̉ ̼ʟ̼ʏ̼̀ ̼ʟ̼ᴏ̛̣̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼x̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʀ̼ᴏ̛̼̀ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̃ɴ̼.̼.̼.̼!̼

̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̃ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼x̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼(̼s̼ɴ̼ ̼1̼9̼9̼0̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼́ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ʙ̼ᴀ̼́ ̼x̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼s̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼)̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼s̼ᴏ̛̣̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̃ɪ̼,̼ ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼,̼ ̼x̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼,̼ ̼ʜ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̃ɴ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ɪ̼̃ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼.

ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼,̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̀,̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼,̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼.̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ɪ̼́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̂ ̼ᴋ̼ʏ̼̉ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼,̼ ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̀ ̼ʙ̼ᴇ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ᴛ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɴ̼,̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̃ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴇ̼̃,̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴇ̼ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴜ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼.

ɴ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̉ ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼.ᴆ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴀ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʟ̼ᴏ̣̼̂ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̉ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼,̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼.̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀,̼ ̼ʜ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼.̼

̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̉,̼ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼̃.̼ ̼ʜ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴛ̼,̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̃,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼.̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼“̼s̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼”̼ ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼.ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼x̼ᴀ̣̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̂́ᴄ̼.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼x̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʀ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼,̼ ̼s̼ᴏ̛̼̀ ̼s̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼.̼ ̼

ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̉ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼x̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̃ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́,̼ ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼,̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴅ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂̉.̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʏ̼́ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼x̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʀ̼ᴇ̼̂̉,̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂̉ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ᴇ̼̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̣̼ᴀ̼:̼ ̼“̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼”̼.̼̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼1̼0̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼1̼5̼ʜ̼,̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴜ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼́ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼x̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʀ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼,̼ ̼ʜ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴀ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼.

ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼,̼ ̼ʜ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼x̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʀ̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼:̼ ̼“̼ᴛ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼“̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴇ̣̼̂”̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼”̼.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̀ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̃ᴀ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼x̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ʀ̼ᴜ̼̃ ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́

ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʏ̼̀,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̉ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼́ɪ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̃ᴀ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼́ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ɴ̼,̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼:̼ ̼“̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼,̼ ̼1̼0̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ ̼ᴛ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼…̼ ̼(̼!̼?̼)̼”̼.̼“̼ʜ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼.̼

̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̀,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ɢ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴏ̼́ᴍ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉

ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼.ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̃ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̃,̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂̉ ̼s̼ᴏ̛̼̉,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼.̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼,̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼x̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́?̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɪ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̣̼ᴀ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴏ̛̣̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́…̼!̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼̆́ᴘ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̂̃ ̼(̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼)̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ɪ̼̀ ̼ʟ̼ᴏ̛̣̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉!̼”̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴘ̼ʜ̼.̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴏ̼́ᴍ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *