Ð̶ế̶п̶ ̶п̶һ̶à̶ ̶Ь̶ạ̶п̶

N̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼

 

Không có mô tả.

 

 

 

 

̼B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼
̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼q̼u̼ê̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼u̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼”̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼ ̼(̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼H̼ộ̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼)̼,̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼4̼/̼4̼,̼ ̼b̼é̼ ̼A̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼ấ̼p̼ ̼Đ̼ấ̼t̼ ̼M̼ớ̼i̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼H̼ộ̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼.̼

̼T̼a̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼A̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không có mô tả.

̼B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼
̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼q̼u̼ê̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼u̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼”̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼ ̼(̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼H̼ộ̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼)̼,̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼4̼/̼4̼,̼ ̼b̼é̼ ̼A̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼ấ̼p̼ ̼Đ̼ấ̼t̼ ̼M̼ớ̼i̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼H̼ộ̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼.̼

̼T̼a̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼A̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

Bắt giữ người đàn ông làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức

 

Đố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ C̼ư̼ờ̼n̼g̼

̼L̼ú̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼s̼a̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼

Không có mô tả.

̼S̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼A̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼

Nguồn https://baophapluat.vn/be-gai-14-tuoi-bi-bo-cua-ban-hiep-dam-post388186.html

̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼4̼9̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼:̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼
̼ ̼”̼C̼o̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼u̼ô̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼4̼9̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼ ̼â̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼”̼ ̼–̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

Không có mô tả.

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼i̼z̼z̼i̼e̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼4̼9̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼.̼ ̼T̼r̼i̼z̼z̼i̼e̼ ̼n̼ó̼i̼:̼

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼L̼ễ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼4̼9̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ế̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼”̼.̼

̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼T̼r̼i̼z̼z̼i̼e̼:̼ ̼”̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼&̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼’̼s̼ ̼h̼o̼m̼e̼.̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼r̼a̼,̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼m̼ẹ̼.̼

Không có mô tả.

 

̼T̼r̼i̼z̼z̼i̼e̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼

̼C̼o̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼ư̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼.̼

Không có mô tả.

̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼4̼9̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼K̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼&̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼’̼s̼ ̼O̼f̼f̼i̼c̼i̼a̼l̼.̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼4̼9̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼ỹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼.̼

̼C̼o̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼o̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼.̼ ̼C̼l̼i̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼h̼ế̼t̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼e̼d̼i̼t̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼k̼h̼o̼á̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼

Không có mô tả.

 

̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼4̼9̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼

̼C̼o̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼u̼ô̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼4̼9̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼(̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼C̼a̼l̼i̼f̼o̼r̼n̼i̼a̼)̼.̼ ̼L̼ễ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼0̼ ̼r̼ư̼ỡ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼é̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼7̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼”̼.̼

̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼i̼z̼z̼i̼e̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼:̼ ̼”̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼t̼u̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼è̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼

̼T̼h̼ự̼c̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ị̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼q̼u̼e̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ắ̼c̼,̼ ̼b̼í̼ ̼t̼ừ̼.̼

Không có mô tả.

̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼

̼C̼h̼á̼u̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼e̼m̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼ý̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ễ̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼”̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *