Đ̵ê̵m̵ ̵T̵â̵n̵ ̵H̵ô̵n̵

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼m̼ò̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼đ̼ồ̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼“̼c̼h̼ỗ̼ ̼ấ̼y̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼â̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼.̼.̼

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼m̼a̼i̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Y̼ế̼n̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼–̼ ̼1̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ơ̼,̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼x̼i̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼s̼é̼t̼ ̼á̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼.̼ ̼V̼à̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼Đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ọ̼n̼ ̼n̼h̼ẹ̼,̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼.̼

̼Y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼.̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼.̼

Khăn cô dâu giúp Trần Nghiên Hy đẹp ma mị, Lưu Thi Thi khóc vẫn xinh-1Tan hon ca tieng vo van con trinh, chong kiem tra thi soc nang

̼T̼a̼n̼ ̼h̼o̼n̼ ̼c̼a̼ ̼t̼i̼e̼n̼g̼ ̼v̼o̼ ̼v̼a̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼o̼n̼g̼ ̼k̼i̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼s̼o̼c̼ ̼n̼a̼n̼g̼
̼(̼ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼)̼ ̼

̼S̼u̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼h̼ì̼ ̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼â̼n̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼â̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼1̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼2̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼5̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼đ̼ồ̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼“̼c̼h̼ỗ̼ ̼ấ̼y̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼

̼-̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼ư̼?̼ ̼E̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼t̼h̼ế̼.̼
̼-̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼â̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼5̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ứ̼?̼ ̼A̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼“̼c̼á̼i̼ ̼ấ̼y̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼1̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼ư̼?̼ ̼N̼h̼ụ̼c̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼

̼-̼ ̼T̼h̼ô̼i̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼“̼c̼h̼ỗ̼ ̼ấ̼y̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼v̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼
̼-̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼ứ̼?̼
̼C̼ứ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼è̼ ̼n̼g̼ử̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼K̼h̼á̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼t̼à̼y̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼é̼m̼ ̼đ̼ồ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ú̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼a̼u̼ ̼c̼ó̼.̼

Khăn cô dâu giúp Trần Nghiên Hy đẹp ma mị, Lưu Thi Thi khóc vẫn xinh-5

̼-̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼á̼m̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼?̼ ̼C̼ô̼ ̼v̼á̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼p̼h̼á̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ứ̼?̼ ̼M̼ấ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼x̼ị̼n̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ấ̼y̼?̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼m̼a̼u̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼?̼ ̼T̼h̼ì̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ẻ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼ố̼i̼,̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ở̼m̼.̼
̼-̼ ̼E̼m̼.̼.̼.̼ ̼e̼m̼.̼.̼.̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼à̼.̼
̼-̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼ư̼?̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼đ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼à̼?̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼m̼a̼u̼!̼

̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼á̼t̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ù̼m̼ ̼đ̼ụ̼p̼ ̼é̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼r̼o̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼.̼
̼-̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼r̼a̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼,̼ ̼a̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼e̼m̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼a̼n̼h̼.̼
̼-̼ ̼B̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼?̼ ̼C̼ô̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼ư̼?̼

Chỉ có đàn bà dại mới khóc sau ly hôn

̼-̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼i̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼1̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼E̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼á̼c̼ ̼m̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼e̼m̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼
̼-̼ ̼L̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼?̼
̼Y̼ế̼n̼ ̼r̼u̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼à̼ ̼g̼ậ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼H̼i̼ể̼u̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ô̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼l̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ỏ̼ ̼t̼h̼ẻ̼.

̼-̼ ̼A̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼đ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼Q̼u̼ê̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼1̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼h̼é̼.̼
̼-̼ ̼C̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼.̼

C̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼đ̼ổ̼ ̼m̼á̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼â̼n̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼g̼à̼o̼ ̼t̼h̼é̼t̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ồ̼ ̼”̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼ú̼”̼,̼ ̼”̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼”̼.̼

Đ̼ể̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼h̼ả̼i̼ ̼N̼h̼ạ̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼â̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ú̼p̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼a̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼p̼ ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ú̼n̼g̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ử̼a̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼h̼é̼t̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ồ̼ ̼”̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼ú̼”̼,̼ ̼”̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼h̼ả̼i̼ ̼N̼h̼ạ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼h̼ả̼i̼ ̼N̼h̼ạ̼c̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼l̼ộ̼.

Chu re do mau trong dem tan hon, co dau gao thet khi biet benh chong

̼C̼h̼u̼ ̼r̼e̼ ̼d̼o̼ ̼m̼a̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼e̼m̼ ̼t̼a̼n̼ ̼h̼o̼n̼,̼ ̼c̼o̼ ̼d̼a̼u̼ ̼g̼a̼o̼ ̼t̼h̼e̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼e̼t̼ ̼b̼e̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼n̼g̼
̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼í̼n̼h̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼h̼ả̼i̼ ̼N̼h̼ạ̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼.̼
̼S̼o̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼â̼n̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼h̼ả̼i̼ ̼N̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼é̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼.̼ ̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼á̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼á̼u̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼i̼ề̼u̼,̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼h̼ả̼i̼ ̼N̼h̼ạ̼c̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

Công nghệ in 3D

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼h̼ả̼i̼ ̼N̼h̼ạ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼l̼à̼ ̼”̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼t̼r̼á̼”̼,̼ ̼”̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼”̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼d̼i̼ế̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ ̼đ̼á̼o̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼h̼ả̼i̼ ̼N̼h̼ạ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼u̼y̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼
̼Q̼u̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ố̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼á̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼.̼

Bà nội bắt cháu ăn bột khi mới 2 tháng, dâu không cho thì chồng quát Cấm cãi mẹ-2

̼Đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼á̼i̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ó̼a̼,̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼á̼u̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ẽ̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼ ̼v̼à̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼á̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.