C̼h̼á̼u̼ ̼G̼á̼i̼ ̼X̼i̼n̼h̼

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼é̼p̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không có mô tả.

 

 

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼3̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼(̼T̼P̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼ạ̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼6̼,̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼A̼m̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼B̼ả̼o̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.

̼Đ̼ỗ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼ạ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼3̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼ạ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼.̼T̼.̼T̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼7̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼A̼m̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼B̼ả̼o̼)̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

 

 

 

Không có mô tả.

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼5̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

 

 

 

 

 

 

 

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼ạ̼i̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼A̼T̼P̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼9̼,̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼ạ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼”̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼.̼

 

 

 

 

 

 

Nʜᴀ̣̂ɴ đᴇ̉ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴄʜᴏ ᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ́ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ 56, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜɪ sɪɴʜ ᴄᴏɴ xᴏɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʀᴀ ᴄʜᴜ́ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ đᴏ̛̀ɪ ᴍɪ̀ɴʜ

 

Tᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴘʜᴀ̣̂ɴ đᴇ̉ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴛʜɪ̀ sᴇ̃ ᴋʜᴏ̂̉ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀɪ ʙᴀ̆̀ɴɢ, ᴀ̂́ʏ ᴛʜᴇ̂́ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̂ ɴᴀ̀ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̣ɪ ᴍᴀʏ ᴍᴀ̆́ɴ ᴠᴏ̛́ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ “ʜᴀ̀ɴɢ ʜɪᴇ̂́ᴍ ᴛᴏ̂̀ɴ ᴋʜᴏ”. Vᴏ̛̣ ᴛʀᴇ̉ ʟᴀ̂́ʏ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɢɪᴀ̀ ʟɪᴇ̣̂ᴜ ʜᴏ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴏ́ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴇ̂̀ɴ ᴠᴜ̛̃ɴɢ? Cʜᴇ̂ɴʜ ʟᴇ̣̂ᴄʜ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛᴀ́ᴄ ʟɪᴇ̣̂ᴜ ᴄᴏ́ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴀ̣̆ᴘ đᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ́ ᴅᴜɴɢ ʜᴏ̀ᴀ?

 

 

 

 

Cᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʜᴜ Tʀᴀɴɢ (28 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ǫᴜᴇ̂ Pʜᴜ́ Yᴇ̂ɴ) ᴠᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̛ɴ 28 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛᴇ̂ɴ Mᴀ̣ɴʜ Nɢᴏ̣ᴄ (sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 1963, sᴏ̂́ɴɢ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛᴀ̣ɪ TP.HCM) đᴀ̃ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴍɪɴʜ, ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ʜᴏ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̂̀ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛᴀ́ᴄ.

 

 

Mở ảnh

Vᴏ̛̣ ᴛʀᴇ̉ ʟᴀ̂́ʏ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɢɪᴀ̀ ʟɪᴇ̣̂ᴜ ʜᴏ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴏ́ ʙᴇ̂̀ɴ ᴠᴜ̛̃ɴɢ? Cʜᴇ̂ɴʜ ʟᴇ̣̂ᴄʜ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛᴀ́ᴄ ᴄᴏ́ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴀ̣̆ᴘ đᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ́ ᴅᴜɴɢ ʜᴏ̀ᴀ? Cᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʜᴜ Tʀᴀɴɢ (28 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ǫᴜᴇ̂ Pʜᴜ́ Yᴇ̂ɴ) ᴠᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̛ɴ 28 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛᴇ̂ɴ Mᴀ̣ɴʜ Nɢᴏ̣ᴄ (sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 1963, sᴏ̂́ɴɢ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛᴀ̣ɪ TP.HCM) đᴀ̃ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴍɪɴʜ, ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ʜᴏ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̂̀ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛᴀ́ᴄ.

Tʜᴜ Tʀᴀɴɢ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴍɪ̀ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɢʀᴏᴜᴘ ᴋɪ́ɴ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴛʜᴜ ʜᴜ́ᴛ ʜᴀ̀ɴɢ ɴɢʜɪ̀ɴ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̀ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ. Cᴏ̂ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴠᴇ̂̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄᴏɴ đᴀ̂̀ʏ ᴛᴜ̛̣ ʜᴀ̀ᴏ: “Đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ʜᴀɪ ᴄʜᴀ ᴄᴏɴ, xɪɴ ɴʜᴀ̆́ᴄ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ ʜᴀɪ ᴄʜᴀ ᴄᴏɴ ɴʜᴇ́ ᴄᴀ́ᴄ ᴀɴʜ ᴄʜɪ̣ ᴇᴍ! Vᴀ̀ đᴀ̂ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴛᴏ̂ɪ đᴏ́”. Nʜᴜ̛ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ᴄᴏ́ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ɴʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴᴀ̀ʏ, ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ Tʀᴀɴɢ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴏ̀ɴ ʟɪ ᴋʏ̀ ʜᴏ̛ɴ ᴄᴀ̉ ᴘʜɪᴍ.

 

 

 

Không có mô tả.

“Cʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴀɪ ᴛɪɴ ɴᴏ̂̉ɪ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ǫᴜᴇɴ ɴʜᴀᴜ”, Tʀᴀɴɢ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ. Tʀᴀɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɴʜᴀᴜ ʟᴀ̂̀ɴ đᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ɴᴀ̆ᴍ 2017, ᴋʜɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴏ̂ đᴀ̃ 54 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴍᴀ̀ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ʟᴀ̂́ʏ ᴠᴏ̛̣, sɪɴʜ ᴄᴏɴ. Aɴʜ ɴɢʜɪ ᴍɪ̀ɴʜ ʙɪ̣ υɴɢ̇ Ƭʜᴜ̛ ᴅᴀ̣ ᴅᴀ̀ʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ đɪ ᴋʜᴀ́ᴍ, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜᴜ̛ᴀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴀ ɴᴇ̂ɴ ʀᴀ́ᴏ ʀɪᴇ̂́ᴛ đᴀ̆ɴɢ ᴛɪɴ ᴛɪ̀ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴀɴɢ Tʜᴀɪ ʜᴏ̣̂. Tʀᴀɴɢ ᴠᴏ̂ ᴛɪ̀ɴʜ đᴏ̣ᴄ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴀ̂̉ᴜ ᴛɪɴ đᴏ́ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ đᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʟᴏ̛̀ɪ.

“Cʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂ᴜ ɢᴀ̣̆ᴘ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ̆́ᴄ ᴛʀᴏ̛̉ ɴᴇ̂ɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴍᴇ̣ đᴏ̛ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛᴜ̛̀ ʟᴀ̂ᴜ ʀᴏ̂̀ɪ. Lᴜ́ᴄ đᴏ̣ᴄ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪɴ ᴀɴʜ ᴀ̂́ʏ ᴛɪ̀ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴀɴɢ Tʜᴀɪ ʜᴏ̣̂, ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜɪ̉ ɴɢʜɪ̃ ʟᴀ̀ sɪɴʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ đᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉ ɢɪᴜ́ᴘ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ, ᴍɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ đᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ. Sᴜʏ ɴɢʜɪ̃ ǫᴜᴀ́ ᴛʀᴇ̉ ᴄᴏɴ ᴠᴀ̀ đᴏ̛ɴ ɢɪᴀ̉ɴ”, Tʀᴀɴɢ ɴᴏ́ɪ.

 

 

 

Không có mô tả.

Nᴀ̀ᴏ ɴɢᴏ̛̀, sᴜ̛̣ đᴏ̛ɴ ɢɪᴀ̉ɴ ᴀ̂́ʏ ʟᴀ̣ɪ ɢɪᴜ́ᴘ Tʀᴀɴɢ ᴛɪ̀ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ “ᴍᴀ̉ɴʜ ɢʜᴇ́ᴘ” ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴜ̉ᴀ đᴏ̛̀ɪ ᴍɪ̀ɴʜ. Cʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴏ̂ ʜᴇ̣ɴ ɢᴀ̣̆ᴘ ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴀ̣ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴏ̉ᴀ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ ᴅᴏ ᴀɴʜ đᴀ̃ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪ̣ ʙᴇ̣̂ɴʜ υɴɢ̇ Ƭʜᴜ̛. Rɪᴇ̂ɴɢ Tʀᴀɴɢ ᴛʜɪ̀ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʙᴜ̛̣ᴄ ʙᴏ̣̂ɪ ᴠɪ̀ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴘʜᴀ̉ɪ đᴜ́ɴɢ ᴋɪᴇ̂̉ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍɪ̀ɴʜ ɢʜᴇ́ᴛ.

5 ᴛʜᴀ́ɴɢ sᴀᴜ, ᴛʀᴏɴɢ đᴏ̛̣ᴛ ᴛᴜʏᴇ̂̉ɴ ɴʜᴀ̂ɴ sᴜ̛̣ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ, ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ Tʀᴀɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ ʟᴀ̣ᴄ ᴍᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̂ ᴠᴇ̂̀ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ʜᴜ̛́ᴀ, ᴛʀᴀ̉ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̂ ᴍᴜ̛́ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴀᴏ ɢᴀ̂́ᴘ đᴏ̂ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ. Sᴀɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ʀᴏ̂̀ɪ, ᴄᴏ̂ ᴍᴏ̛́ɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴇ̂ᴍ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴜ́ ᴠɪ̣ ᴠᴇ̂̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ.

“Tʜɪ̀ ʀᴀ, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴋᴇ̂̉ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋɪᴀ đᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̀ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ. Aɴʜ ᴀ̂́ʏ ʟᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴅᴜʏ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴄᴏ́ đᴇ̂́ɴ 7 ᴀɴʜ ᴄʜɪ̣ ᴇᴍ. Bᴏ̂́ мᴀ̂́Ƭ sᴏ̛́ᴍ, ᴀɴʜ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ đᴏ̛̀ɪ ʟᴏ ᴄʜᴏ ᴍᴇ̣, ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜɪ̣ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜᴀ́ᴜ, ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ʟᴏ̛̃ ᴄᴀ̉ ᴅᴜʏᴇ̂ɴ ᴍɪ̀ɴʜ. Vᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴜ̛̃ᴀ ʟᴀ̀… ᴀɴʜ ʀᴀ̂́ᴛ ɢɪᴏ̉ɪ”, Tʀᴀɴɢ ᴋᴇ̂̉.

Cᴏ̂ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ʜᴏ̛ɴ 28 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ đᴏ́ đᴀ̃ đᴇ̂̉ ʏ́ ᴍɪ̀ɴʜ ᴛᴜ̛̀ ʟᴀ̂ᴜ. Aɴʜ ʟᴀ̀ᴍ ᴍᴏ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄʜ đᴇ̂̉ ᴄʜɪɴʜ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴄᴏ̂, ʟᴀ̃ɴɢ ᴍᴀ̣ɴ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴋᴇ́ᴍ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀɪ ᴛʀᴇ̉. Aɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴀ̣ɪ ʟᴀ̣̆ɴ ʟᴏ̣̂ɪ ʜᴀ̀ɴɢ ᴄʜᴜ̣ᴄ ᴄᴀ̂ʏ sᴏ̂́ ᴄʜᴏ̛̉ ᴄᴏ̂ đɪ ᴍᴜᴀ đᴏ̂̀, ʀᴏ̂̀ɪ đɪ ʜᴇ̣ɴ ʜᴏ̀ ᴄᴀ̀ Pʜᴇ̂ ɴʜᴜ̛ ʙᴀᴏ ᴄᴀ̣̆ᴘ đᴏ̂ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ. Cʜɪ̉ ᴄᴀ̂̀ɴ ʟᴀ̀ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴏ̂ ᴍᴜᴏ̂́ɴ, ᴀɴʜ sᴀ̆̃ɴ sᴀ̀ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ.

“Cʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ʜᴏ̛ɴ 50 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴀ̆́ᴛ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̣ɪ ᴛʀᴇ̉ ɴʜᴜ̛ ᴛʀᴀɪ 20, ᴛʀᴇ̉ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴀ́ᴄʜ ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴏ đᴇ̂́ɴ ʟᴏ̂́ɪ sᴜʏ ɴɢʜɪ̃. Aɴʜ ᴠᴜɪ ᴛɪ́ɴʜ ʟᴀ̆́ᴍ”, Tʀᴀɴɢ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉.

Hᴀɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ʜᴇ̣ɴ ʜᴏ̀ ᴠᴀ̀ Tʀᴀɴɢ đᴜ̛ᴀ ʀᴀ ʟᴏ̛̀ɪ đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀: “Pʜᴀ̉ɪ ᴄᴏ́ ᴄᴏɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴏ̛́ɪ ᴛɪ́ɴʜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʜᴏ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ”. Nᴀ̀ᴏ ɴɢᴏ̛̀, ᴄʜɪ̉ sᴀᴜ ᴍᴏ̣̂ᴛ đᴇ̂ᴍ ʙᴇ̂ɴ ɴʜᴀᴜ, ʜᴏ̣ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴇᴍ ʙᴇ́.

 

 

Không có mô tả.

Tʀᴀ́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ sᴜ̛̣ ᴋɪᴇ̂ɴ đɪ̣ɴʜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ᴋʜɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄᴏ́ ᴄᴏɴ Tʀᴀɴɢ ʟᴀ̣ɪ ѕᴏ̛̣ ʜᴀ̃ı đᴇ̂́ɴ ᴍᴜ̛́ᴄ кʜὑпɡ ʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴛɪɴʜ ᴛʜᴀ̂̀ɴ. Cᴏ̂ ᴠᴏ̂́ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴀ̀ᴏ ʜᴏ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ, ɢɪᴏ̛̀ ʟᴀ̣ɪ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ʟᴀ̀ᴍ ᴍᴇ̣ ɴᴇ̂ɴ ʜᴏᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴄᴜ̛̣ᴄ đᴏ̣̂… Vᴀ̀ ᴄᴏ̂ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ǫᴜᴇ̂ ᴛʀᴏ̂́ɴ ᴛʀᴀ́ɴʜ.

Nᴏ́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄᴏ́ Tʜᴀɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ʜᴏ̛ɴ 28 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, Tʀᴀɴɢ đᴀ̃ ʟᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴏ̣ɪ sᴜ̛̣ рʜᴀ̂̃п пᴏ̣̂, ᴛʜᴇ̂́ ɴʜᴜ̛ɴɢ, ᴄᴏ̂ ᴍᴀʏ ᴍᴀ̆́ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ. Tʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ sᴀᴜ, ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴏ̂ ᴛɪ̀ᴍ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴀ̣̂ɴ ǫᴜᴇ̂ ᴛʜᴀ̆ᴍ ʜᴏ̉ɪ ᴠᴀ̀ xɪɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴏ́ɴ ʜᴀɪ ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀.

“Cʜᴀ̆̉ɴɢ ɴɢᴏ̛̀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴍɪ̀ɴʜ ʀᴀ̂́ᴛ ᴜ̛ɴɢ ᴀɴʜ ᴀ̂́ʏ. Lʏ́ ᴅᴏ đᴏ̛ɴ ɢɪᴀ̉ɴ ʟᴀ̀ ᴀɴʜ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴠᴏ̛̣ ᴠᴀ̀ ʟɪ̣ᴄʜ sᴜ̛̣, đᴀ̀ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴɢ. Rɪᴇ̂ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴋɪᴇ̂ɴ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̀ᴍ ᴍᴇ̣ đᴏ̛ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ, ᴄʜɪ̉ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴄᴏ́ đᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴠᴏ̂́ɴ ʟᴀ̀ đᴜ̉”, Tʀᴀɴɢ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉.

Mᴀ̣̆ᴄ ᴄʜᴏ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʜᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̀ɴɢ ᴛʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴘʜᴜ̣ᴄ, Tʀᴀɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴛʜᴇᴏ ᴠᴇ̂̀. Cʜᴏ đᴇ̂́ɴ ɴɢᴀ̀ʏ sɪɴʜ ɴᴏ̛̉, ᴄᴏ̂ ᴍᴏ̛́ɪ ᴛʜᴀʏ đᴏ̂̉ɪ ʏ́ đɪ̣ɴʜ.

Tᴜ̛̀ ᴋʜɪ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴀ́ɴʜ ᴄᴜ̛̉ᴀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ sɪɴʜ ᴄʜᴏ đᴇ̂́ɴ ᴋʜɪ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴏ̂ᴍ ᴄᴏɴ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀, Tʀᴀɴɢ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴄᴏ́ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ. Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ʜᴏ̛ɴ 50 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛɪ̉ ᴍɪ̉ ʟᴏ ᴄʜᴏ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴏɴ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴍɪᴇ̂́ɴɢ ᴀ̆ɴ, ɢɪᴀ̂́ᴄ ɴɢᴜ̉, ᴄᴏ́ ᴋʜɪ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ đᴇ̂ᴍ ᴄʜɪ̉ ᴠɪ̀ ʟᴏ ᴠᴏ̛̣ Ɖаυ Ɖᴏ̛́п. Tɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ Tʀᴀɴɢ ᴄᴀ̉ᴍ đᴏ̣̂ɴɢ.

Không có mô tả.

Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ 56 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ʏᴇ̂ᴜ ᴠᴏ̛̣ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴏɴ ʜᴇ̂́ᴛ ᴍᴜ̛̣ᴄ

“Mᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴏ́ɪ ᴀɴʜ ᴀ̂́ʏ ʟᴀ̀ ʜᴀ̀ɴɢ ʜɪᴇ̂́ᴍ ᴄᴏ̀ɴ ᴛᴏ̂̀ɴ ᴋʜᴏ, ᴍɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴍᴀʏ ᴍᴀ̆́ɴ ǫᴜᴀ́. Tᴜ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ᴄᴏɴ, ʜᴀɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛɪ̀ᴍ ʀᴀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴄʜᴜɴɢ, ᴍᴏ̣ɪ ᴛʜᴜ̛́ ʙᴏ̂̃ɴɢ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̛́ᴘ ʟᴀ̣ɪ. Mɪ̀ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴀɴʜ đɪ đᴀ̆ɴɢ ᴋʏ́ ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̂ɴ”, Tʀᴀɴɢ ɴᴏ́ɪ.

Cᴀ̣̂ᴜ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ʙᴇ́ ʙᴏ̉ɴɢ đᴀ̃ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ɴᴏ̂́ɪ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ᴄʜᴏ đᴏ̂ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʟᴇ̣̂ᴄʜ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ. Hᴀɪ ʙᴇ̂ɴ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴠɪ̀ ᴛʜᴇ̂́ ᴍᴀ̀ ɢᴀ̆́ɴ ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̛ɴ.

Đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ Tʀᴀɴɢ, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄʜᴇ̂ɴʜ ʟᴇ̣̂ᴄʜ 28 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ ʜᴏ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ. Cʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴏ̂ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴀʏ ɴᴏ́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ɴɢᴏ̣ᴛ ɴɢᴀ̀ᴏ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ʟʏ́ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴜ đᴀ́ᴏ, ʏᴇ̂ᴜ ᴠᴏ̛̣, ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴏɴ ʜᴇ̂́ᴛ ᴍᴜ̛̣ᴄ. Cᴏ̂ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ʜᴇ̂̀ ʙᴀ̣̂ɴ ᴛᴀ̂ᴍ đᴇ̂́ɴ ᴍᴏ̣ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ɢɪᴇ̀ᴍ ᴘʜᴀ ʙᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ̂ ʟᴀ̂́ʏ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɢɪᴀ̀ ᴄʜɪ̉ ᴠɪ̀ ᴛɪᴇ̂̀ɴ. Hᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ᴍᴏ̂̃ɪ ɴɢᴀ̀ʏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂ ʟᴀ̀ ᴛɪ̉ɴʜ ᴅᴀ̣̂ʏ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʜᴀɪ ᴄʜᴀ ᴄᴏɴ ᴄᴏ́ ɢᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴛ ɢɪᴏ̂́ɴɢ ɴʜᴀᴜ ɴʜᴜ̛ đᴜ́ᴄ ɴᴀ̆̀ᴍ ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *