c̶o̶n̶ ̶g̶á̶i̶ ̶r̶u̶ộ̶t̶ ̶9̶ ̶t̶u̶ổ̶i̶ ̶

Y̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼“̼l̼.̼à̼m̼ ̼c̼h̼.̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼.̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼.̼ớ̼n̼”̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼H̼.̼I̼.̼V̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼8̼/̼2̼0̼1̼2̼,̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼x̼.̼é̼t̼ ̼x̼.̼ử̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼.̼n̼ ̼h̼.̼i̼.̼ế̼p̼ ̼d̼.̼â̼.̼m̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼7̼)̼ ̼ở̼ ̼4̼7̼B̼/̼1̼4̼5̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼H̼à̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼K̼ê̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼C̼h̼â̼n̼.̼ ̼Đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼1̼)̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼(̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼1̼1̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼á̼.̼c̼ ̼đ̼.̼ộ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼.̼ú̼ ̼d̼.̼ữ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼u̼i̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼…̼

Không có mô tả.

ảnh minh họa

̼B̼ố̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼H̼.̼I̼.̼V̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼ ̼đ̼.̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼

̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼k̼i̼ế̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼“̼n̼.̼ô̼ ̼l̼.̼ệ̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼.̼a̼ ̼t̼.̼ú̼y̼.̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼o̼,̼ ̼“̼m̼ỏ̼n̼g̼ ̼m̼à̼y̼ ̼h̼a̼y̼ ̼h̼ạ̼t̼”̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼1̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼N̼.̼ ̼A̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼.̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼.̼ậ̼p̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼

̼T̼h̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼,̼ ̼d̼o̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ở̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼ự̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼…̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼“̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼”̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼N̼h̼à̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼g̼i̼ú̼p̼.̼

Không có mô tả.

̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ứ̼c̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼9̼)̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼L̼â̼u̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼h̼.̼i̼ế̼.̼p̼ ̼d̼.̼â̼.̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼S̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼S̼ứ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼S̼ứ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ ̼l̼ủ̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼à̼ ̼ý̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼.̼i̼.̼ế̼p̼ ̼d̼.̼â̼.̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼S̼ứ̼c̼ ̼é̼.̼p̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼“̼c̼h̼.̼i̼ề̼u̼”̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼S̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼.̼e̼ ̼d̼.̼ọ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼S̼ứ̼c̼ ̼h̼.̼i̼.̼ế̼p̼ ̼d̼.̼â̼m̼,̼ ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼,̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼.̼ắ̼.̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼à̼ ̼“̼d̼.̼i̼ễ̼n̼”̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼S̼ứ̼c̼ ̼h̼.̼i̼.̼ế̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼.̼i̼.̼ế̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼.̼i̼.̼m̼ ̼s̼.̼e̼.̼x̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼“̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼.̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼.̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼.̼ớ̼n̼”̼.̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼r̼.̼ù̼n̼g̼ ̼r̼.̼ợ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼H̼ắ̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼.̼ở̼i̼ ̼đ̼.̼ồ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼p̼h̼.̼i̼.̼m̼ ̼s̼.̼e̼.̼x̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼q̼.̼u̼a̼n̼ ̼h̼.̼ệ̼ ̼t̼.̼ì̼n̼h̼ ̼d̼.̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼.̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼.̼ớ̼n̼…̼ ̼H̼.̼i̼.̼ế̼.̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼.̼ắ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼c̼o̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼
̼H̼.̼à̼n̼h̼ ̼v̼.̼i̼ ̼l̼.̼o̼ạ̼n̼ ̼l̼.̼u̼â̼n̼,̼ ̼h̼.̼i̼.̼ế̼p̼ ̼d̼.̼â̼.̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼S̼ứ̼c̼ ̼h̼.̼i̼.̼ế̼p̼ ̼d̼.̼â̼.̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼,̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼l̼a̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼N̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼.̼ồ̼i̼ ̼b̼.̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

Không có mô tả.

ảnh minh họa

̼T̼â̼m̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼s̼ỏ̼i̼ ̼đ̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼d̼ạ̼n̼ ̼d̼à̼y̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼í̼t̼ ̼s̼ợ̼ ̼s̼ệ̼t̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼d̼ạ̼n̼ ̼d̼à̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼(̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼1̼ ̼–̼ ̼b̼é̼ ̼N̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼C̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ờ̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼N̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ầ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼.̼i̼.̼ế̼p̼,̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼“̼B̼ố̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ơ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼”̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼N̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼b̼ú̼t̼ ̼b̼i̼ ̼t̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼h̼.̼i̼.̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼x̼e̼m̼.̼ ̼V̼ị̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼.̼ạ̼.̼n̼h̼ ̼t̼.̼ó̼c̼ ̼g̼á̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ ̼q̼u̼á̼ ̼d̼ạ̼n̼ ̼d̼ĩ̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ớ̼t̼.̼

Không có mô tả.

ảnh minh họa

̼V̼ị̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼a̼m̼,̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼“̼K̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼S̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ề̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼“̼v̼a̼”̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼.̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼.̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼S̼ứ̼c̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ĩ̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼.̼â̼.̼m̼ ̼h̼.̼ạ̼.̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼”̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼.̼a̼ ̼t̼.̼ú̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ả̼o̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼“̼s̼ổ̼ ̼đ̼e̼n̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼.̼i̼.̼ễ̼m̼ ̼H̼.̼I̼.̼V̼”̼.̼

̼B̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ ̼b̼ơ̼ ̼v̼ơ̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼.̼ ̼B̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼à̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼ở̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼B̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼.̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼,̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼…̼ ̼B̼ố̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼.̼ồ̼i̼ ̼b̼.̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼

Không có mô tả.

ảnh minh họa

̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼4̼,̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼1̼2̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼H̼.̼i̼ế̼p̼ ̼d̼.̼â̼m̼ ̼t̼r̼.̼ẻ̼ ̼e̼.̼m̼:̼ ̼“̼M̼ọ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼h̼.̼i̼ế̼p̼ ̼d̼.̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼.̼â̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼h̼.̼ì̼n̼h̼…̼”̼

T̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼:̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼

D̼ù̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼C̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼a̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼à̼n̼ ̼p̼h̼ế̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼n̼g̼ã̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼đ̼ư̼a̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

Không có mô tả.

T̼h̼e̼o̼ ̼S̼M̼C̼P̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼J̼i̼a̼n̼g̼ ̼S̼h̼e̼n̼g̼f̼a̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼,̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼A̼n̼l̼e̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼â̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼1̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼Ở̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼â̼y̼ ̼n̼a̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼J̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ỏ̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼ ̼1̼0̼c̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼.̼

Không có mô tả.

J̼i̼a̼n̼g̼ ̼S̼h̼e̼n̼g̼f̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼5̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼ậ̼t̼,̼ ̼J̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼4̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼8̼k̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼ỏ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼1̼.̼5̼0̼0̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ệ̼ ̼(̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼,̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼.̼

̼J̼i̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼5̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼A̼n̼l̼e̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼â̼n̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼J̼i̼a̼n̼g̼ ̼S̼h̼e̼n̼g̼f̼a̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼…̼ ̼Đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼à̼n̼ ̼p̼h̼ế̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼–̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼a̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

Không có mô tả.

N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ố̼,̼ ̼J̼i̼a̼n̼g̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼l̼ê̼ ̼l̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼i̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼r̼ă̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ặ̼t̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼á̼n̼g̼ ̼.̼.̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼t̼ự̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼3̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼D̼a̼s̼h̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼A̼n̼l̼e̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼W̼e̼i̼x̼i̼n̼,̼ ̼Z̼h̼a̼o̼t̼o̼n̼g̼,̼ ̼V̼â̼n̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ư̼u̼.̼ ̼H̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼v̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼J̼i̼a̼n̼g̼ ̼S̼h̼e̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼a̼.̼

Không có mô tả.

“̼T̼ô̼i̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼J̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ử̼.̼ ̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ụ̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼b̼a̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼1̼8̼ ̼n̼ă̼m̼.̼

̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼e̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼i̼m̼ ̼n̼h̼ô̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼v̼ả̼i̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼c̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼é̼t̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼i̼m̼ ̼n̼h̼ô̼m̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

Không có mô tả.

K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼J̼i̼a̼n̼g̼ ̼S̼h̼e̼n̼g̼f̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼o̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼l̼à̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼l̼ặ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼ô̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼b̼ê̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼.̼.̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼J̼i̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ú̼t̼ ̼l̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ú̼t̼ ̼l̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼.̼ ̼D̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼J̼i̼a̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ê̼ ̼c̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ứ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼x̼o̼a̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ô̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼L̼â̼u̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼r̼ộ̼p̼ ̼m̼á̼.̼u̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼ể̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼J̼i̼a̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼i̼ế̼t̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼b̼ú̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼.̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼5̼,̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼1̼0̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼.̼

Không có mô tả.

S̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼ỷ̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼J̼i̼a̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼à̼.̼

̼J̼i̼a̼n̼g̼ ̼S̼h̼e̼n̼g̼f̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼v̼u̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼đ̼ể̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼:̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼”̼

̼“̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ồ̼i̼ ̼t̼ệ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ũ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼”̼,̼ ̼J̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

Không có mô tả.

C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼J̼i̼a̼n̼g̼ ̼S̼h̼e̼n̼g̼f̼a̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼ở̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼J̼i̼a̼n̼g̼ ̼S̼h̼e̼n̼g̼f̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼N̼é̼t̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼J̼i̼a̼n̼g̼ ̼S̼h̼e̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼1̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼2̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ơ̼ ̼n̼h̼ỡ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼​̼​̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *