C̶h̶i̶ề̶u̶ ̶N̶a̶y̶

ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ᴄ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ᴆ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ᴠ̼ɪ̼̀ ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ᴠ̼ɪ̣̼ ᴛ̼ʀ̼ɪ̼́ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ᴍ̼ᴀ̼̀ ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ʜ̼ʏ̼̉ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ʙ̼ɪ̼.̼ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ɢ̼ɪ̼ᴀ̼,̼ ᴆ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ 𝚗̼𝚐̼ᴏ̣̼̂ 𝚜̼ᴀ̼́𝚝̼,̼ ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ʜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ᴋ̼ɪ̣̼ᴘ̼.̼

̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ᴛ̼ᴜ̛̼̀ s̼ᴏ̼ʜ̼ᴜ̼,̼ ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ᴄ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ᴏ̛̼̉ ʜ̼ᴏ̼̂̀ ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ʙ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ᴀ̼̂ᴍ̼ ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ᴆ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ᴛ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼.̼ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼,̼ 𝚗̼𝚐̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀𝚒̼ 𝚟̼ᴏ̛̣̼ 𝚛̼𝚊̼ ᴆ̼𝚒̼ 𝚖̼ᴏ̣̼̂𝚝̼ 𝚌̼ᴀ̼́𝚌̼𝚑̼ ᴆ̼ᴏ̣̼̂𝚝̼ 𝚗̼𝚐̼ᴏ̣̼̂𝚝̼ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ᴠ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼.̼

̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ 𝚝̼ᴜ̛̼̉ 𝚟̼𝚘̼𝚗̼𝚐̼ ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ᴠ̼ɪ̼̀ ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ɴ̼ᴜ̣̼ ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ʀ̼ᴀ̼.̼ ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ʏ̼ ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀,̼ ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ ᴆ̼ᴏ̛̣̼ɪ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ᴍ̼ᴀ̼̀ “̼ᴀ̼̂𝚞̼ 𝚢̼ᴇ̼̂́𝚖̼”̼ ᴠ̼ᴏ̛̣̼,̼ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ᴄ̼ᴏ̼́ ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼̀ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼,̼ ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ᴆ̼ᴏ̼́ ᴆ̼ᴀ̼̃ ᴆ̼ᴀ̼̂̉ʏ̼ ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ 𝚌̼𝚑̼ᴇ̼̂́𝚝̼.̼

̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ᴄ̼ᴏ̼̂̉,̼ ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ɢ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ʟ̼ᴀ̼̀ ʜ̼ɪ̼ᴄ̼ᴋ̼ᴇ̼ʏ̼ ᴅ̼ᴜ̼̀ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ᴆ̼ᴇ̣̼ᴘ̼ ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼,̼ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ᴄ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ᴆ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ x̼ᴇ̼ᴍ̼ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ᴠ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ᴄ̼ᴏ̼̂̉ ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ɢ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ʟ̼ᴀ̼̀ ʜ̼ɪ̼ᴄ̼ᴋ̼ᴇ̼ʏ̼ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ “̼ᴅ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ᴀ̼̂́ɴ̼ ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼”̼,̼ ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ 2̼ ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴆ̼ᴀ̼̃ ᴄ̼ᴏ̼́ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ɴ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ʙ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼.̼

ᴍᴏ̂̀ ʜᴏ̂ɪ ᴛᴀʏ, ᴍᴏ̂̀ ʜᴏ̂ɪ ᴄʜᴀ̂ɴ – ᴅᴀ̀ɴʜ 3 ᴘʜᴜ́ᴛ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜᴇᴏ ᴋʜᴏ̂ sᴀ̣ᴄʜ ᴛᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ̀
ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼́ɪ̼,̼ ᴆ̼ᴀ̼̃ ᴄ̼ᴏ̼́ ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ̼ 𝚝̼ᴜ̛̼̉ 𝚟̼𝚘̼𝚗̼𝚐̼ ᴠ̼ɪ̼̀ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ɴ̼ᴜ̣̼ ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼ ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ᴠ̼ᴀ̼̀ ᴄ̼ᴏ̼̂ ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ᴄ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼.̼ s̼ᴀ̼ᴜ̼ ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ “̼ᴄ̼̌ᴀ̼̆́ɴ̼́ ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼”̼ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼,̼ ᴠ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼ s̼ᴀ̼ᴜ̼,̼ ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ɴ̼ᴜ̛̼̃ ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ᴄ̼ᴏ̼́ ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉,̼ ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ ʀ̼ᴀ̼̂̉ʏ̼ ᴠ̼ᴀ̼̀ ʙ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼,̼ ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ʜ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ʟ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ᴛ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ᴄ̼ᴏ̼̂ ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼.̼

ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ᴅ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ʟ̼ᴀ̼̃ɴ̼ɢ̼ ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ᴄ̼ᴏ̼́ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ 𝚝̼ɪ̼́𝚗̼𝚑̼ 𝚖̼ᴀ̣̼𝚗̼𝚐̼

̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼,̼ ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ɴ̼ᴜ̛̼̃ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ s̼ɪ̼̃ ᴋ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ʟ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ᴆ̼ᴀ̼̃ ᴆ̼ᴏ̣̼̂𝚝̼ 𝚚̼𝚞̼ʏ̣̼ 𝚟̼ᴀ̼̀ 𝚚̼𝚞̼𝚊̼ ᴆ̼ᴏ̛̼̀𝚒̼.̼ ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ s̼ɪ̼̃ s̼ᴀ̼ᴜ̼ ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ᴛ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼,̼ ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ 𝚌̼𝚑̼ᴇ̼̂́𝚝̼ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ᴄ̼ᴏ̼̂ ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ᴠ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ʙ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ᴠ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼,̼ ᴄ̼ᴏ̼̂̉ ᴅ̼ᴏ̼ ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ᴅ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ᴍ̼ᴀ̼̀ ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ᴛ̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ʀ̼ᴀ̼.̼ s̼ᴜ̛̣̼ ʟ̼ᴀ̼̃ɴ̼ɢ̼ ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ 𝚟̼ᴏ̼̂ 𝚝̼ɪ̼̀𝚗̼𝚑̼ 𝚐̼𝚒̼ᴇ̼̂́𝚝̼ 𝚌̼𝚑̼ᴇ̼̂́𝚝̼ ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ɴ̼ᴜ̛̼̃ ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼.̼

̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ s̼ɪ̼̃ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼,̼ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ᴅ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ᴄ̼ᴏ̼́ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ᴍ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ᴏ̛̼̉ ᴄ̼ᴏ̼̂̉.̼ ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ʟ̼ᴀ̼̀ ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ᴍ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ᴠ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ᴠ̼ᴀ̼̀ ᴄ̼ᴏ̼̂̉,̼ ᴄ̼ᴏ̼́ ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ᴋ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ɴ̼ᴀ̼̃ᴏ̼ ᴠ̼ᴀ̼̀ ᴛ̼ɪ̼ᴍ̼ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼.̼

̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ᴛ̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ʀ̼ᴀ̼ ᴠ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ɪ̼ɴ̼ ʜ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ᴄ̼ᴏ̼̂̉ ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ᴄ̼ᴏ̼́ ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ᴀ̼ ʟ̼ᴀ̼̀ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ᴄ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼̈ ᴆ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ᴛ̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ʀ̼ᴀ̼,̼ ᴄ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼̈ ᴆ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ᴄ̼ᴏ̼́ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ᴛ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̃ɴ̼ ᴠ̼ᴀ̼̀ s̼ᴇ̼̃ ᴅ̼ɪ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ɴ̼ᴀ̼̃ᴏ̼ ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ᴛ̼ɪ̼ᴍ̼,̼ ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ᴋ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼̈ ᴆ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ʟ̼ᴏ̛̼́ɴ̼ ᴅ̼ᴏ̼ ᴅ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ʀ̼ᴏ̼̃ ᴠ̼ᴀ̼̀ ᴆ̼ᴀ̣̼̂ᴍ̼ ᴄ̼ᴏ̼́ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ʀ̼ᴀ̼ ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ᴆ̼ᴏ̣̼̂𝚝̼ 𝚚̼𝚞̼ʏ̣̼,̼ ᴀ̼̉𝚗̼𝚑̼ 𝚑̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉𝚗̼𝚐̼ 𝚝̼ᴏ̛̼́𝚒̼ 𝚝̼ɪ̼́𝚗̼𝚑̼ 𝚖̼ᴀ̣̼𝚗̼𝚐̼.̼

̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ᴄ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ᴄ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉,̼ ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ s̼ɪ̼̃ ᴆ̼ᴀ̼̃ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ʀ̼ᴀ̼ ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ʙ̼ᴀ̼́ᴏ̼ 4̼ “̼𝚝̼ᴜ̛̼̉ 𝚑̼𝚞̼𝚢̼ᴇ̣̼̂𝚝̼”̼ ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ᴄ̼ᴏ̛̼ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴍ̼ᴀ̼̀ ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ᴛ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼,̼ ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ᴛ̼ᴏ̼̂̉ɴ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ᴄ̼ᴏ̼́ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ 𝚝̼ɪ̼́𝚗̼𝚑̼ 𝚖̼ᴀ̣̼𝚗̼𝚐̼:̼

̼ᴠ̼ɪ̣̼ ᴛ̼ʀ̼ɪ̼́ ɴ̼ɢ̼ᴜ̼.̼ʏ̼ ʜ̼ɪ̼.̼ᴇ̼̂̉.̼ᴍ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼:̼ ᴄ̼ᴏ̼̂̉

̼ᴠ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ᴄ̼ᴏ̼̂̉ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ᴅ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ᴀ̼̂́ɴ̼ “̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼”̼,̼ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ɴ̼ᴏ̼́ ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ʟ̼ᴀ̼̀ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ᴅ̼.̼ᴀ̼ᴏ̼ ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̃ɪ̼ ᴄ̼ᴏ̼́ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ 𝚜̼ᴇ̼̃ 𝚕̼ᴀ̼̂́𝚢̼ ᴆ̼𝚒̼ 𝚝̼ɪ̼́𝚗̼𝚑̼ 𝚖̼ᴀ̣̼𝚗̼𝚐̼ 𝚌̼ᴜ̼̉𝚊̼ 𝚋̼ᴀ̣̼𝚗̼ ʙ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ᴄ̼ᴜ̛̼́ ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼.̼ ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ᴄ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ᴆ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ᴛ̼ʜ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ᴄ̼ᴏ̼̂̉,̼ ᴠ̼ɪ̼̀ ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ʜ̼ᴏ̣̼,̼ ᴆ̼ᴏ̼́ ʟ̼ᴀ̼̀ ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼.̼ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ɴ̼ᴜ̣̼ ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ᴄ̼ᴏ̼̂̉ ᴄ̼ᴏ̼́ ᴛ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼?̼ ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ᴛ̼ᴇ̼̂́,̼ ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ᴄ̼ᴏ̼̂̉ ɴ̼ɢ̼ᴜ̼.̼ʏ̼ ʜ̼ɪ̼.̼ᴇ̼̂̉.̼ᴍ̼ ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ᴠ̼ɪ̣̼ ᴛ̼ʀ̼ɪ̼́ ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼.̼

̼ʙ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ᴠ̼ɪ̼̀ ᴅ̼ᴀ̼ ᴄ̼ᴏ̼̂̉ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ᴛ̼ᴀ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ s̼ᴜ̛̣̼ ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ᴍ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼,̼ ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ᴍ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ s̼ᴇ̼̃ ᴛ̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ʀ̼ᴀ̼ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ᴄ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼̈ ᴆ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼,̼ ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ᴛ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̃ɴ̼ ᴍ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼̈,̼ ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̉ ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ʟ̼ᴀ̼̀ 𝚝̼ᴜ̛̼̉ 𝚟̼𝚘̼𝚗̼𝚐̼.̼

̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ᴀ̼́ᴘ̼ ʟ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ʙ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼,̼ ʜ̼ᴇ̣̼̂ ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ᴄ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼̈ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ᴄ̼ᴏ̛̼ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ s̼ᴇ̼̃ ʙ̼ɪ̣̼ x̼ᴀ̼́ᴏ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼,̼ ᴅ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ᴏ̼x̼ʏ̼ ᴄ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ɴ̼ᴀ̼̃ᴏ̼.̼ ᴠ̼ɪ̼̀ ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼,̼ ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ᴄ̼ᴏ̼̂̉ ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ᴅ̼ᴇ̼̂̃ ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ʀ̼ᴀ̼ ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉.̼ ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ᴍ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼,̼ ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ᴄ̼ᴏ̼́ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ s̼ᴇ̼̃ ɴ̼ɢ̼ᴜ̼.̼ʏ̼ ʜ̼ɪ̼.̼ᴇ̼̂̉.̼ᴍ̼ ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ᴛ̼ɪ̼́.̼ɴ̼ʜ̼ ᴍ̼ᴀ̣̼.̼ɴ̼ɢ̼.̼

̼ᴠ̼ɪ̣̼ ᴛ̼ʀ̼ɪ̼́ ɴ̼ɢ̼ᴜ̼.̼ʏ̼ ʜ̼ɪ̼.̼ᴇ̼̂̉.̼ᴍ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ʜ̼ᴀ̼ɪ̼:̼ ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼

̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ᴛ̼ᴀ̼ ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ᴍ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ᴍ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼,̼ ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴜ̼ ᴛ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ᴅ̼ᴇ̼̂̃ ᴅ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ᴠ̼ɪ̼̃ɴ̼ʜ̼ ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ –̼ ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ʜ̼ᴏ̣̼ᴀ̼:̼ ɪ̼ɴ̼ᴛ̼ᴇ̼ʀ̼ɴ̼ᴇ̼ᴛ̼

̼ᴠ̼ɪ̣̼ ᴛ̼ʀ̼ɪ̼́ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ʟ̼ᴀ̼̀ ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼.̼ ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ᴛ̼ᴇ̼̂́,̼ ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ᴛ̼ᴀ̼ ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ɴ̼ʜ̼.̼ᴀ̣̼ʏ̼ ᴄ̼.̼ᴀ̼̉.̼ᴍ̼ ᴠ̼ᴀ̼̀ ᴍ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ᴍ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼.̼ ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ɴ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ʏ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ᴏ̛̼́ᴛ̼ ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴜ̼ ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ʟ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ᴛ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ᴄ̼̌ᴀ̼̆́ɴ̼́ ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ᴍ̼.̼ᴜ̼́.̼ᴛ̼,̼ ɴ̼ᴏ̼́ s̼ᴇ̼̃ ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ɴ̼ɢ̼ᴜ̼.̼ʏ̼ ʜ̼ɪ̼.̼ᴇ̼̂̉.̼ᴍ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ᴍ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ɴ̼ʜ̼ɪ̼̃.̼ ɴ̼ʜ̼ᴇ̣̼ ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ᴜ̼̀ ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼,̼ ɴ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɢ̼ ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼.̼ ᴠ̼ɪ̼̀ ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼,̼ ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̉ ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ᴄ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ᴆ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ʀ̼ᴀ̼ ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ɴ̼ɢ̼ᴜ̼.̼ʏ̼ ʜ̼ɪ̼.̼ᴇ̼̂̉.̼ᴍ̼.̼

̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼̀ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ “̼ɴ̼ᴜ̣̼ ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼.̼ᴇ̼̂́.̼ᴛ̼ ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼”̼ ɴ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ᴄ̼ᴏ̼́ ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ᴛ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ᴅ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ᴋ̼ʏ̼̀ ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ᴛ̼ᴀ̼ ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼.̼

̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ɴ̼ᴜ̣̼ ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ʟ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ s̼ᴇ̼̃ ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ᴛ̼ᴀ̼ ᴠ̼ᴜ̼ɪ̼ ᴠ̼ᴇ̼̉,̼ ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ᴄ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ᴠ̼ᴀ̼̀ ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ᴛ̼ᴏ̼̉ᴀ̼ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ᴀ̼́ᴘ̼ ʟ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼.̼ ʙ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ᴄ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ɴ̼ᴜ̣̼ ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ɢ̼ɪ̼ᴜ̼́ᴘ̼ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̉ ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ᴆ̼ᴇ̣̼ᴘ̼ ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼.̼ ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼,̼ ᴄ̼ᴏ̛̼ ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ᴛ̼ᴀ̼ ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ᴛ̼ ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ᴄ̼ᴏ̼́ ʟ̼ᴏ̛̣̼ɪ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼̈.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.