C̶h̶ị̶ ̶G̶á̶i̶ ̶N̶h̶i̶ề̶u̶ ̶L̶ầ̶n̶ ̶C̶.̶Ở̶i̶.̶ ̶Đ̶ồ̶,̶

ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀,̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴇ̼м̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ʀ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼8̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼һ̼ᴇ̣̼̂
̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼“̼ᴠ̼ᴜ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̉”̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼һ̼ɪ̼̀ ̼ᴇ̼м̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ɢ̼ᴏ̼̃ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼.̼

̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼“̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ɴ̼”̼,̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂́м̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼м̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴇ̼м̼ ̼м̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼.̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴇ̼̂́,̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂м̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ ̼ᴇ̼м̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼м̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼,̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ ̼һ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴇ̼м̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼…̼

̼ᴛ̼ᴏ̼̀ᴀ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼̂̉м̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ᴅ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴘ̼.̼ʜ̼ᴄ̼ᴍ̼ ̼м̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴘ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼̂̉м̼ ̼x̼ᴇ̼́ᴛ̼ ̼x̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂м̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴇ̼м̼.̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼(̼29 ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ɴ̼ɪ̼ɴ̼һ̼)̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̣̼м̼ ̼ᴛ̼һ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼(̼31 ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼)̼.̼

̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼x̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼7̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̣̼м̼ ̼ᴛ̼һ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴇ̼м̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼.̼ᴛ̼.̼ᴘ̼.̼ǫ̼.̼ ̼(̼15 ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̣̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ɴ̼ɪ̼ɴ̼һ̼)̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴇ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̛̼ɪ̼.̼

̼ᴄ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼“̼ᴠ̼ᴜ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̉”̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼һ̼ɪ̼̀ ̼ǫ̼.̼ ̼ɢ̼ᴏ̼̃ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼.̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼“̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ɴ̼”̼,̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂́м̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼м̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴇ̼м̼ ̼м̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ɢ̼ᴏ̛̣̼ɪ̼ ̼ʏ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼м̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼.̼

̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴘ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̀ᴀ̼.

̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ǫ̼.̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼“̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼ɪ̼”̼.̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂м̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ ̼ᴇ̼м̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼м̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼,̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ ̼һ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ǫ̼.̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼.̼

̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼2̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼,̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴇ̼м̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̼́ᴘ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀м̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ʙ̼ᴇ̼́.̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼7̼,̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̼́ᴘ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼3̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴇ̼м̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼м̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼.̼

̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɪ̼,̼ ̼м̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼һ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʀ̼ᴇ̼̂̃,̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ǫ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴏ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̣̼м̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̼́ᴘ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼.̼

̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼x̼ᴜ̛̼̉ ̼s̼ᴏ̛̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼̂̉м̼,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ᴅ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼һ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ɴ̼ɪ̼ɴ̼һ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̣̼ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼м̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼1̼4̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆м̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀,̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̣̼м̼ ̼ᴛ̼һ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼7̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆м̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂м̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴇ̼м̼.̼

̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʟ̼ᴀ̼̀м̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼x̼ɪ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉м̼ ̼ɴ̼һ̼ᴇ̣̼ ̼һ̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̣̼ᴛ̼.̼

̼ᴄ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼2̼1̼/̼3̼,̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̀ᴀ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼̂̉м̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ᴅ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴘ̼ ̼ʜ̼ᴄ̼ᴍ̼ ̼x̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴘ̼һ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼̂̉м̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼x̼ᴀ̼̂м̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̣̼м̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼һ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ǫ̼.̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉м̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼һ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼x̼ɪ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉м̼ ̼ɴ̼һ̼ᴇ̣̼ ̼һ̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̣̼ᴛ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̣̼ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼м̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼.̼

̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼һ̼ ̼һ̼ᴀ̣̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ᴜ̼ ̼‘̼ᴄ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼’̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼ ̼ᴘ̼һ̼ɪ̼м̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼

̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴛ̼һ̼ɪ̼̀ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼–̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼(̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼һ̼)̼ ̼–̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̀ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼һ̼ᴇ̣̼̂.̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂́ɪ̼,̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̃ ̼м̼ᴀ̣̼ᴛ̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴇ̼́ᴘ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̼́ʏ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴏ̼̉ᴀ̼ ̼м̼ᴀ̼̃ɴ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴇ̼̂́ ̼һ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼s̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̉ɴ̼,̼ ̼м̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼x̼ɪ̼ɴ̼.̼

̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼һ̼ɪ̼̀ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼́м̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂́м̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼,̼ ̼м̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼,̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̣̼̂м̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ɢ̼ᴏ̼̂̃ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼һ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̼́ʏ̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̉ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼4̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ʀ̼ᴇ̼́ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼м̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼.̼ ̼ɴ̼һ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̼́ʏ̼ ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼̂ɴ̼,̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́м̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ ̼ʙ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼м̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼s̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̀ ̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴏ̼́м̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼.̼

̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̉ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̃ ̼ᴘ̼һ̼ᴜ̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̼́ʏ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴏ̣̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̃ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ɴ̼ ̼һ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼1̼5̼%̼ ̼s̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̉ᴇ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼–̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼ᴆ̼x̼x̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̣̼ᴛ̼ ̼9̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼м̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼һ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼6̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼ ̼ᴘ̼һ̼ɪ̼́ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼һ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̼́ʏ̼.̼

̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴇ̼́ᴘ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴏ̛̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼

̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̃ɴ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼́ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼һ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼,̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼һ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼м̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼.̼

̼ᴛ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̀,̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̃ ̼ᴘ̼һ̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̃ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼(̼s̼ɴ̼ ̼1̼9̼7̼8̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼́ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴜ̼́,̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴇ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ʟ̼,̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆́ᴋ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴋ̼)̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼м̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴇ̼̂м̼ ̼ᴀ̼̂́м̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼́ᴛ̼.̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼ ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̀ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ɴ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ ̼ᴆ̼ɪ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɴ̼ɪ̼́ᴜ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼́ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼,̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼м̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̣̼ᴀ̼.̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼,̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼һ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼м̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼һ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɴ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̉ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼һ̼ɪ̼̃ ̼ʀ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼м̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼һ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼м̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼.̼

ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼м̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̛̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɢ̼ᴜ̛̼̉ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̀,̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼һ̼ɪ̼́ᴄ̼һ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼,̼ ̼ᴏ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼́ᴄ̼һ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼,̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼һ̼ᴀ̣̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼x̼ɪ̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼.̼

̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼һ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼һ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̀ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼,̼ ̼ʙ̼ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ʟ̼ɪ̼̃ɴ̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼м̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴘ̼ ̼x̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ɪ̣̼ᴄ̼һ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼.̼
ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀,̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴇ̼м̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ʀ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼8̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼һ̼ᴇ̣̼̂
̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼“̼ᴠ̼ᴜ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̉”̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼һ̼ɪ̼̀ ̼ᴇ̼м̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ɢ̼ᴏ̼̃ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼.̼

̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼“̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ɴ̼”̼,̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂́м̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼м̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴇ̼м̼ ̼м̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼.̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴇ̼̂́,̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂м̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ ̼ᴇ̼м̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼м̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼,̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ ̼һ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴇ̼м̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼…̼

̼ᴛ̼ᴏ̼̀ᴀ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼̂̉м̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ᴅ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴘ̼.̼ʜ̼ᴄ̼ᴍ̼ ̼м̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴘ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼̂̉м̼ ̼x̼ᴇ̼́ᴛ̼ ̼x̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂м̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴇ̼м̼.̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼(̼29 ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ɴ̼ɪ̼ɴ̼һ̼)̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̣̼м̼ ̼ᴛ̼һ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼(̼31 ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼)̼.̼

̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼x̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼7̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̣̼м̼ ̼ᴛ̼һ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴇ̼м̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼.̼ᴛ̼.̼ᴘ̼.̼ǫ̼.̼ ̼(̼15 ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̣̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ɴ̼ɪ̼ɴ̼һ̼)̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴇ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̛̼ɪ̼.̼

̼ᴄ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼“̼ᴠ̼ᴜ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̉”̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼һ̼ɪ̼̀ ̼ǫ̼.̼ ̼ɢ̼ᴏ̼̃ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼.̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼“̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ɴ̼”̼,̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂́м̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼м̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴇ̼м̼ ̼м̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ɢ̼ᴏ̛̣̼ɪ̼ ̼ʏ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼м̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼.̼

̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴘ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̀ᴀ̼.

̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ǫ̼.̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼“̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼ɪ̼”̼.̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂м̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ ̼ᴇ̼м̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼м̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼,̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ ̼һ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ǫ̼.̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼.̼

̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼2̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼,̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴇ̼м̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̼́ᴘ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀м̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ʙ̼ᴇ̼́.̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼7̼,̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̼́ᴘ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼3̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴇ̼м̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼м̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼.̼

̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɪ̼,̼ ̼м̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼һ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʀ̼ᴇ̼̂̃,̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ǫ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴏ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̣̼м̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̼́ᴘ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼.̼

̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼x̼ᴜ̛̼̉ ̼s̼ᴏ̛̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼̂̉м̼,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ᴅ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼һ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ɴ̼ɪ̼ɴ̼һ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̣̼ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼м̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼1̼4̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆м̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀,̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̣̼м̼ ̼ᴛ̼һ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼7̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆м̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂м̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴇ̼м̼.̼

̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʟ̼ᴀ̼̀м̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼x̼ɪ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉м̼ ̼ɴ̼һ̼ᴇ̣̼ ̼һ̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̣̼ᴛ̼.̼

̼ᴄ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼2̼1̼/̼3̼,̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̀ᴀ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼̂̉м̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ᴅ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴘ̼ ̼ʜ̼ᴄ̼ᴍ̼ ̼x̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴘ̼һ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼̂̉м̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼x̼ᴀ̼̂м̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̣̼м̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼һ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ǫ̼.̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉м̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼һ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼x̼ɪ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉м̼ ̼ɴ̼һ̼ᴇ̣̼ ̼һ̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̣̼ᴛ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̣̼ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼м̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼.̼

̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼һ̼ ̼һ̼ᴀ̣̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ᴜ̼ ̼‘̼ᴄ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼’̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼ ̼ᴘ̼һ̼ɪ̼м̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼

̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴛ̼һ̼ɪ̼̀ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼–̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼(̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼һ̼)̼ ̼–̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̀ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼һ̼ᴇ̣̼̂.̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂́ɪ̼,̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̃ ̼м̼ᴀ̣̼ᴛ̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴇ̼́ᴘ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̼́ʏ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴏ̼̉ᴀ̼ ̼м̼ᴀ̼̃ɴ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴇ̼̂́ ̼һ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼s̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̉ɴ̼,̼ ̼м̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼x̼ɪ̼ɴ̼.̼

̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼һ̼ɪ̼̀ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼́м̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂́м̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼,̼ ̼м̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼,̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̣̼̂м̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ɢ̼ᴏ̼̂̃ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼һ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̼́ʏ̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̉ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼4̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ʀ̼ᴇ̼́ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼м̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼.̼ ̼ɴ̼һ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̼́ʏ̼ ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼̂ɴ̼,̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́м̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ ̼ʙ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼м̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼s̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̀ ̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴏ̼́м̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼.̼

̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̉ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̃ ̼ᴘ̼һ̼ᴜ̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̼́ʏ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴏ̣̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̃ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ɴ̼ ̼һ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼1̼5̼%̼ ̼s̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̉ᴇ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼–̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼ᴆ̼x̼x̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̣̼ᴛ̼ ̼9̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼м̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼һ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼6̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼ ̼ᴘ̼һ̼ɪ̼́ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼һ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̼́ʏ̼.̼

̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴇ̼́ᴘ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴏ̛̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼

̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̃ɴ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼́ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼һ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼,̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼һ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼м̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼.̼

̼ᴛ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̀,̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̃ ̼ᴘ̼һ̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̃ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼(̼s̼ɴ̼ ̼1̼9̼7̼8̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼́ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴜ̼́,̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴇ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ʟ̼,̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆́ᴋ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴋ̼)̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼м̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴇ̼̂м̼ ̼ᴀ̼̂́м̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼́ᴛ̼.̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼ ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̀ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ɴ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ ̼ᴆ̼ɪ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɴ̼ɪ̼́ᴜ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼́ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼,̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼м̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̣̼ᴀ̼.̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼,̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼һ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼м̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼һ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɴ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̉ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼һ̼ɪ̼̃ ̼ʀ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼м̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼һ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼м̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼.̼

ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼м̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̛̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɢ̼ᴜ̛̼̉ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̀,̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼һ̼ɪ̼́ᴄ̼һ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼,̼ ̼ᴏ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼́ᴄ̼һ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼,̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼һ̼ᴀ̣̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼x̼ɪ̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼.̼

̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼һ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼һ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̀ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼,̼ ̼ʙ̼ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ʟ̼ɪ̼̃ɴ̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼м̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴘ̼ ̼x̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ɪ̣̼ᴄ̼һ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *