C̶h̶â̶n̶ ̶D̶u̶n̶g̶ ̶T̶h̶ầ̶y̶ ̶G̶i̶á̶o̶

C̼h̼â̼n̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼S̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼

̼-̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ẻ̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Z̼i̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼ú̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼đ̼ồ̼ ̼h̼o̼ạ̼.̼ ̼D̼ẫ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼-̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼đ̼ồ̼ ̼h̼ọ̼a̼,̼ ̼Z̼i̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼T̼ú̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼/̼t̼u̼ầ̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼3̼0̼/̼5̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼:̼ ̼B̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼(̼p̼h̼ả̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Z̼i̼n̼g̼)̼

̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼ú̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼ú̼ ̼I̼T̼P̼l̼u̼s̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼Đ̼.̼T̼.̼C̼.̼T̼.̼ ̼(̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼Đ̼H̼ ̼S̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼)̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼4̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼L̼a̼i̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Ô̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼D̼ừ̼a̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼ú̼ ̼(̼3̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼t̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼)̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼3̼/̼6̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼x̼ắ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Z̼i̼n̼g̼)̼

̼N̼h̼ì̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼i̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼h̼ò̼n̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼ổ̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼l̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼,̼ ̼T̼ú̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼ú̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼)̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼ú̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼o̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼g̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼ú̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼(̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ề̼n̼)̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼)̼

̼V̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼4̼/̼6̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ử̼a̼,̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼x̼ộ̼c̼ ̼x̼ệ̼c̼h̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼ ̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼)̼

̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼.̼.̼.̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼4̼/̼6̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼ú̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼3̼)̼,̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼T̼h̼ổ̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼t̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼ú̼ ̼l̼o̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼3̼/̼6̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼3̼/̼6̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼m̼á̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼n̼M̼e̼d̼i̼a̼)̼

̼ ̼S̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼4̼/̼6̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *