C̴h̴â̴n̴ ̴D̴u̴n̴g̴ ̴N̴g̴ư̴ờ̴i̴ ̴M̴ẹ̴ ̴

C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼d̼â̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ờ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼.̼

S̼ẽ̼ ̼í̼t̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼n̼h̼a̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼m̼ặ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼n̼h̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼a̼ ̼k̼i̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼d̼ữ̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼é̼p̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ờ̼ ̼d̼ê̼ ̼g̼i̼à̼.̼

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼.̼

N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼0̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼k̼é̼m̼ ̼a̼i̼.̼

T̼ừ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼,̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼b̼ê̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ú̼n̼g̼.

̼N̼ă̼m̼ ̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼a̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼B̼ỏ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼x̼ì̼ ̼x̼è̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼o̼,̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼a̼m̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼.̼

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼ẹ̼o̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼”̼s̼ò̼n̼ ̼s̼ò̼n̼”̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼â̼m̼ ̼đ̼i̼ế̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼.̼̼S̼á̼u̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼k̼ẹ̼o̼ ̼k̼é̼o̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼.

̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼ậ̼t̼,̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼a̼y̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼ẫ̼n̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ì̼ ̼c̼h̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

L̼ã̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ú̼c̼.̼

B̼ấ̼t̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼r̼ũ̼ ̼á̼o̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼”̼b̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.

C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼v̼á̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼đ̼è̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼a̼i̼.̼

H̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼p̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼d̼ư̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼ó̼ ̼c̼h̼a̼n̼ ̼h̼ò̼a̼.̼

C̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼v̼e̼ ̼v̼ã̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼.̼

D̼ù̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ỏ̼ ̼ý̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼i̼m̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼Q̼u̼ậ̼n̼ ̼2̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ã̼i̼.̼ ̼B̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼e̼o̼ ̼l̼ắ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼6̼0̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

S̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼r̼a̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼,̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ấ̼m̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼.̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼ỏ̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼g̼á̼n̼ ̼n̼g̼ẩ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼a̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼.̼.̼ ̼”̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼”̼.̼

S̼ợ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼i̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼.
̼T̼h̼e̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ờ̼,̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼:̼

̼”̼C̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼m̼á̼t̼”̼.̼

N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼r̼a̼,̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼â̼m̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼ã̼o̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼h̼.̼̼

T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ộ̼ ̼r̼õ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼l̼ạ̼m̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

Đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼

Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼.̼

C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼

N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼”̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼”̼ ̼(̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼)̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼s̼ứ̼c̼.̼̼

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼ớ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼t̼ử̼.̼

B̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼b̼ó̼c̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *