b͎̼͎é͎̼͎ ͎̼͎t͎̼͎r͎̼͎a͎̼͎i͎̼͎ ͎̼͎1͎̼͎ ͎̼͎t͎̼͎u͎̼͎ổ͎̼͎i͎̼͎

B̼ê̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼6̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼â̼u̼ ̼s̼ầ̼u̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼(̼1̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼)̼ ̼t̼u̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼

̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼é̼t̼.̼
T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼(̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼d̼a̼ ̼b̼á̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼)̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼ ̼ở̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.

X̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼
̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼n̼i̼ệ̼u̼ ̼–̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼â̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼)̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼h̼o̼e̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼p̼h̼ờ̼ ̼p̼h̼ạ̼c̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼á̼ ̼g̼ầ̼y̼ ̼h̼ố̼c̼

̼h̼á̼c̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼g̼ạ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼T̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼.̼.̼”̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼b̼é̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼“̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼”̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ợ̼t̼ ̼l̼ó̼e̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼à̼

̼m̼ở̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼ T̼h̼e̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼â̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼(̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼–̼ ̼P̼V̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼“̼L̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼ở̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼c̼â̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼“̼T̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ậ̼u̼

̼b̼ó̼p̼ ̼c̼h̼.̼.̼.̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼.̼.̼!̼”̼. Ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼T̼P̼.̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼ồ̼n̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼S̼ả̼n̼ ̼–̼ ̼N̼h̼i̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼k̼ể̼.N̼ó̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼

̼t̼a̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼á̼n̼,̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼:̼ ̼“̼N̼h̼ì̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼ư̼ớ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼h̼e̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼“̼b̼ó̼p̼”̼ ̼h̼a̼y̼ ̼“̼c̼ắ̼t̼”̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ấ̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼

̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼k̼m̼”̼.̼ ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼”̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼T̼P̼.̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼

̼t̼a̼x̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼M̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼.̼.̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼S̼ả̼n̼ ̼–̼ ̼N̼h̼i̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼â̼m̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼1̼h̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼ ̼“̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼

̼m̼ặ̼c̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼á̼c̼h̼ ̼d̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼t̼í̼ ̼d̼a̼ ̼ở̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼.̼.̼.̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼.̼ ̼

C̼ậ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼?̼
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ấ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼,̼ ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼L̼â̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼ở̼ ̼B̼a̼ ̼X̼á̼ ̼(̼Ứ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ậ̼u̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼ở̼ ̼B̼a̼ ̼X̼á̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼ ̼“̼S̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼

̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼m̼ổ̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼e̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼h̼ì̼n̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼L̼â̼m̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼8̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ủ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼

̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼L̼â̼m̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ỗ̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ớ̼c̼ ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼ỏ̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼L̼â̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼á̼o̼.̼ ̼
̼C̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼“̼Đ̼ê̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼.̼R̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ấ̼p̼ ̼l̼ử̼n̼g̼,̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼T̼u̼y̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼

̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼s̼u̼ô̼n̼ ̼s̼ẻ̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼”̼.̼ ̼

S̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼
̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼T̼S̼.̼B̼S̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼D̼u̼y̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼–̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼,̼ ̼q̼u̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼

̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼:̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼d̼a̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ì̼u̼ ̼t̼r̼á̼i̼,̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼,̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼b̼á̼n̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼,̼ ̼v̼ạ̼t̼ ̼d̼a̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼t̼í̼m̼.̼ ̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ê̼-̼k̼í̼p̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼s̼â̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼n̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼G̼â̼y̼ ̼m̼ê̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼,̼ ̼V̼i̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼h̼ì̼n̼h̼…̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼

̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼”̼,̼ ̼T̼S̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼ ̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼o̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼ C̼ò̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼T̼h̼.̼s̼ ̼L̼ê̼ ̼A̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼T̼i̼ế̼t̼ ̼n̼i̼ệ̼u̼ ̼(̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼L̼â̼m̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼ổ̼n̼.̼ ̼B̼é̼ ̼L̼â̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼

̼k̼h̼o̼a̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼T̼i̼ế̼t̼ ̼n̼i̼ệ̼u̼.̼ ̼ ̼“̼D̼a̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼a̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼r̼ờ̼i̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼s̼a̼u̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼

̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼.̼ ̼ C̼h̼á̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼á̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼d̼â̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼m̼ổ̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼t̼r̼e̼s̼s̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼”̼,̼ ̼T̼h̼.̼s̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.