B̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼S̼ɪ̼̼̃ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̃ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼̼̀ɴ̼ɢ̼:̼ ̼T̼ᴏ̼̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼X̼ɪ̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼̼̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼S̼ᴜ̛̼̼̼̉ ̼ᴅ̼ᴜ̼̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼Đ̼ᴜ̼̼̃ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̃,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̼̆ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̃,̼ ̼ɢ̼ᴏ̼̼̼̂́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̃,̼ ̼3̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴘ̼h̼ả̼i̼ ̼T̼h̼a̼y̼

Nʜᴀ̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴇᴍ ᴄᴏ́ 1 ᴛʜᴏ́ɪ ǫᴜᴇɴ ʜᴏ̛ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴏ́ ʟᴀ̀ ᴄᴜ̛́ ᴛᴀ̂̀ᴍ 6 ᴛʜᴀ́ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴛʜᴀʏ đᴜ̃ᴀ ᴀ̆ɴ ᴄᴏ̛ᴍ 1 ʟᴀ̂̀ɴ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không có mô tả.

Hᴏ̂̀ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ᴠᴇ̂̀ ʟᴀ̀ᴍ ᴅᴀ̂ᴜ ᴇᴍ ᴄᴏ̀ɴ ɴɢʜɪ̃ ʜᴀʏ ɴʜᴀ̀ ɢɪᴀ̀ᴜ ǫᴜᴀ́, ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪ̀ ɴᴇ̂ɴ ᴛʜɪ́ᴄʜ ʟᴀ̀ ᴛʜᴀʏ ᴛʜᴏ̂ɪ. Nʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴠᴀ̣̂ʏ đᴀ̂ᴜ ᴄᴀ́ᴄ ᴍᴇ̣ ᴀ̣. Mᴇ̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴇᴍ ᴄᴜ̃ɴɢ ɢɪᴀ̀ ʀᴏ̂̀ɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ sᴜʏ ɴɢʜɪ̃ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʙᴏ̣̂ ᴠᴀ̀ sᴏ̂́ɴɢ ᴋʜᴏᴀ ʜᴏ̣ᴄ ʟᴀ̆́ᴍ. Bᴀ̀ ʙᴀ̉ᴏ đᴜ̃ᴀ ᴀ̆ɴ ʟᴀ̂ᴜ ɴɢᴀ̀ʏ ᴅᴇ̂̃ ʙɪ̣ ᴍᴏ̂́ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴇ̂ɴ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʜᴀʏ ʟᴏᴀ̣ᴛ ᴍᴏ̛́ɪ đᴇ̂̉ đᴀ̉ᴍ ʙᴀ̉ᴏ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ.

Bᴀ̀ ʙᴀ̉ᴏ: Cᴀ́ɪ ɢɪ̀ ᴍᴀ̀ ᴄʜᴀ̉ ᴄᴏ́ ʜᴀ̣ɴ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴏ́. Kʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴍᴜᴀ đᴜ̃ᴀ ᴠᴇ̂̀ ʀᴏ̂̀ɪ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴛᴏ̛́ɪ ᴋʜɪ ɴᴀ̀ᴏ ᴛʜɪ̀ ᴅᴜ̀ɴɢ đᴀ̂ᴜ. Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴜ̀ɴɢ đᴜ̃ᴀ ʜᴀ̀ɴɢ ɴᴀ̆ᴍ, ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ʜᴀ̀ɴɢ ᴍᴀ̂́ʏ ᴄʜᴜ̣ᴄ ɴᴀ̆ᴍ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀʏ, ɢʜᴇ̂ ʟᴀ̆́ᴍ. Qᴜᴀ̂̀ɴ ᴀ́ᴏ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴍᴀ̂́ʏ ᴄʜᴜ̣ᴄ ɴᴀ̆ᴍ ᴄᴏ̀ɴ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴜ̛́ đᴜ̃ᴀ ᴛʜɪ̀ ᴄᴜ̛́ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴍᴀ̂́ʏ ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛʜᴀʏ 1 ʟᴀ̂̀ɴ ᴄʜᴏ đᴀ̉ᴍ ʙᴀ̉ᴏ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ.

Kʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴍᴏ̂̃ɪ đᴜ̃ᴀ đᴀ̂ᴜ ᴀ̣, ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴇᴍ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴀ̂ʏ ʟᴀᴜ ɴʜᴀ̀, ɢɪᴇ̉ ʀᴜ̛̉ᴀ ʙᴀ́ᴛ, ɢᴏ̂́ɪ, ᴋʜᴀ̆ɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ….đᴇ̂̀ᴜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴀʏ ᴋʜɪ ʜᴇ̂́ᴛ ʜᴀ̣ɴ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ. Tᴜ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ ʟᴀ̂́ʏ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴇᴍ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ʀᴀ ᴄᴜ̃ɴɢ ǫᴜᴇɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄʜ sᴏ̂́ɴɢ ᴋʜᴏᴀ ʜᴏ̣ᴄ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ. Nʜᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴍᴇ̣ ᴛʜɪ̀ sᴀᴏ ᴀ̣, đᴀ̃ ʙᴀᴏ ʟᴀ̂ᴜ ʀᴏ̂̀ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴍᴇ̣ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴛʜᴀʏ đᴜ̃ᴀ, ʙᴀᴏ ʟᴀ̂ᴜ ʀᴏ̂̀ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀʏ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴛᴀ̆́ᴍ ʜᴀʏ ɢᴏ̂́ɪ…?

Tɪᴇ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̣̂ᴍ ʟᴀ̀ đᴜ̛́ᴄ ᴛɪ́ɴʜ ᴛᴏ̂́ᴛ ɴʜᴜ̛ɴɢ đᴏ̂ɪ ᴋʜɪ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̣̂ᴍ ǫᴜᴀ́ ʟᴀ̣ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̀ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴏ̂́ᴛ ɴᴜ̛̃ᴀ đᴀ̂ᴜ ᴀ̣. Nʜᴜ̛ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴇᴍ ᴛɪ̀ᴍ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴛᴜ̛̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴛᴇ̂ɴ Zʜᴜ Sʜɪᴄʜᴀᴏ ᴛᴜ̛̀ Kʜᴏᴀ Qᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ Nʜɪᴇ̂̃ᴍ ᴛʀᴜ̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Tᴀ̂ʏ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴠᴀ̀ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ Zʜᴀɴɢ Zʜɪᴡᴇɪ ᴛᴜ̛̀ Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Cᴀᴏ đᴀ̆̉ɴɢ Y ᴛᴇ̂́ Pʜᴏ̀ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴍ Tᴀ̂ʏ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴛʜɪ̀ đᴜ̃ᴀ, ɢᴏ̂́ɪ, ɢɪᴇ̉ ʀᴜ̛̉ᴀ ʙᴀ́ᴛ…đᴇ̂̀ᴜ ᴄᴏ́ ʜᴀ̣ɴ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴏ́. Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉

1. Đᴜ̃ᴀ

 

Không có mô tả.

Mᴏ̣̂ᴛ ɴɢʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴇ̂́ᴍ sᴏ̂́ ᴋʜᴜᴀ̂̉ɴ ʟᴀ̣ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ đᴜ̃ᴀ ɢᴏ̂̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴʜᴀ̀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʜᴏ̛ɴ ʙᴀ ɴᴀ̆ᴍ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʀᴀ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ đᴜ̃ᴀ ᴄᴏ́ ʜᴀ̀ɴɢ ᴄʜᴜ̣ᴄ ɴɢʜɪ̀ɴ ᴠɪ ᴋʜᴜᴀ̂̉ɴ. Dᴜ̀ ʜᴀ̂̀ᴜ ʜᴇ̂́ᴛ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠɪ ᴋʜᴜᴀ̂̉ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢᴀ̂ʏ ʙᴇ̣̂ɴʜ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ɴɢʜɪ̃ ᴛʜᴏ̂ɪ đᴀ̃ đᴜ̉ ʀᴜ̀ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ.

Đᴜ̃ᴀ ᴄᴜ̃ ʟᴀ̀ ɴᴏ̛ɪ ᴅᴇ̂̃ “ᴅᴀ̂́ᴜ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ʙᴀ̂̉ɴ” ɴʜᴀ̂́ᴛ

Mᴏ̂̃ɪ ʟᴀ̂̀ɴ ᴄʜᴀ̀ ᴋʜɪ ʀᴜ̛̉ᴀ đᴜ̃ᴀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ đᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠᴇ̂́ᴛ sᴇ̣ᴏ ᴛʀᴇ̂ɴ ʙᴇ̂̀ ᴍᴀ̣̆ᴛ đᴜ̃ᴀ. Cᴀ́ᴄ ᴠᴇ̂́ᴛ ɴᴜ̛́ᴛ ɴᴀ̀ʏ sᴇ̃ ᴛɪ́ᴄʜ ᴛᴜ̣ ᴅᴀ̂̀ɴ ᴄᴀ̣̆ɴ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴀ̆ɴ ᴠᴀ̀ ᴠᴇ̂́ᴛ ᴅᴀ̂̀ᴜ, ᴋʜɪ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴠᴇ̂́ᴛ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʟᴀᴜ ᴋʜᴏ̂ sᴀᴜ ᴋʜɪ ʀᴜ̛̉ᴀ (ᴠᴀ̀ ǫᴜᴀ́ ʟᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴜ̛̉ ᴛʀᴜ̀ɴɢ ʜᴀ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ) sᴇ̃ ʟᴀ̀ ɴᴏ̛ɪ sɪɴʜ sᴏ̂ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠɪ sɪɴʜ ᴠᴀ̣̂ᴛ ɴʜᴜ̛: Esᴄʜᴇʀɪᴄʜɪᴀ ᴄᴏʟɪ, Sᴛᴀᴘʜʏʟᴏᴄᴏᴄᴄᴜs ᴀᴜʀᴇᴜs, Hᴇʟɪᴄᴏʙᴀᴄᴛᴇʀ ᴘʏʟᴏʀɪ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ʟᴀ̀ Asᴘᴇʀɢɪʟʟᴜs ꜰʟᴀᴠᴜs (ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ sɪɴʜ ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛) ᴄᴀ̀ɴɢ ᴍᴀ̣ɴʜ, sɪɴʜ ʀᴀ đᴏ̣̂ᴄ ᴛᴏ̂́ Asᴘᴇʀɢɪʟʟᴜs ᴍᴀ̀ᴜ ᴠᴀ̀ɴɢ.

Cᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄᴀ́ᴄ ᴠɪ ᴋʜᴜᴀ̂̉ɴ ʟᴜ́ᴄ đᴀ̂̀ᴜ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ xᴀ̂́ᴜ ᴛᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ɴᴀ̀ᴏ đᴏ́ ᴋʜᴀ̉ ɴᴀ̆ɴɢ ᴍɪᴇ̂̃ɴ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴀ̂́ᴘ ᴄᴀ́ᴄ ᴠɪ sɪɴʜ ᴠᴀ̣̂ᴛ ɴᴀ̀ʏ xᴀ̂ᴍ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠᴀ̀ᴏ ʜᴇ̣̂ ʜᴏ̂ ʜᴀ̂́ᴘ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠᴇ̂̀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̂ ʜᴀ̂́ᴘ, ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴛᴀ̣ᴏ sᴏ́ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴅᴀ̣ ᴅᴀ̀ʏ ɢᴀ̂ʏ ᴠɪᴇ̂ᴍ ʜᴀɴɢ ᴠɪ̣ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ́ ʜᴜ̉ʏ ᴠɪ ᴋʜᴜᴀ̂̉ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ.

Mᴏ̣̂ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴜ̛̃ᴀ ʟᴀ̀ ᴅᴜ̀ đᴜ̃ᴀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴋʜᴜ̛̉ ᴛʀᴜ̀ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ sᴏ̂ɪ ᴛʜɪ̀ ᴠᴀ̂̃ɴ sɪɴʜ ʀᴀ ᴠɪ sɪɴʜ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴠɪ̀ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ɪ sɪɴʜ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ sɪɴʜ sᴀ̉ɴ ɴɢᴏᴀ̀ɪ sᴜ̛́ᴄ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ đᴀ̂́ʏ ᴀ̣.

Kʜɪ đᴜ̃ᴀ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ 1 ᴛʀᴏɴɢ 2 ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ sᴀᴜ ᴛʜɪ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴍᴇ̣ ɴᴇ̂ɴ ᴛʜᴀʏ đᴜ̃ᴀ đɪ ᴀ̣.

– Bᴇ̂̀ ᴍᴀ̣̆ᴛ đᴜ̃ᴀ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ đᴏ̂́ᴍ: Cʜɪ̉ ᴋʜɪ ᴠɪ sɪɴʜ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴛɪ́ᴄʜ ᴛᴜ̣ đᴇ̂́ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴʜᴀ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴛʜɪ̀ đᴜ̃ᴀ ɢᴏ̂̃ ᴍᴏ̛́ɪ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʟᴏᴀ̣ɪ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ɴᴀ̀ʏ.

– Đᴏ̂ɪ đᴜ̃ᴀ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴅᴀ̣ɴɢ, ᴄᴏ́ ʀᴀ̃ɴʜ ʀᴏ̃ ʀᴀ̀ɴɢ: Đᴜ̃ᴀ ɢᴏ̂̃ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴅᴇ̂̃ sɪɴʜ ʀᴀ ᴠɪ sɪɴʜ ᴠᴀ̣̂ᴛ ʜᴏ̛ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏᴀ̣ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴅᴀ̣ɴɢ ɴʜᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴍᴇ̣.

Gɪᴀ̉ɪ ᴘʜᴀ́ᴘ: Nᴇ̂ɴ ɢɪᴜ̛̃ đᴜ̃ᴀ sᴀ̣ᴄʜ sᴇ̃, ᴋʜᴏ̂ ʀᴀ́ᴏ, ᴋʜᴜ̛̉ ᴛʀᴜ̀ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴜʏᴇ̂ɴ, đᴇ̂̉ đᴀ̉ᴍ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ sɪɴʜ ᴄʜᴏ đᴜ̃ᴀ. Cᴀ̂̀ɴ ɴʜᴏ̛́ đᴜ̃ᴀ ᴄᴏ́ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʜᴏ̣ ʜᴀ̣ɴ ᴄʜᴇ̂́: Đᴜ̃ᴀ ᴛʀᴇ, đᴜ̃ᴀ ɢᴏ̂̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ɢᴀ̂̀ɴ ɴʜᴜ̛ ʜᴀ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ɴᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴀʏ ᴛʜᴇ̂́ ᴛᴜ̛̀ 3 đᴇ̂́ɴ 6 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ.

2. Kʜᴀ̆ɴ ᴛᴀ̆́ᴍ

Hᴀ̂̀ᴜ ʜᴇ̂́ᴛ ᴄᴀ́ᴄ ʟᴏᴀ̣ɪ ᴋʜᴀ̆ɴ đᴇ̂̀ᴜ ᴄʜᴜ̛́ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴠɪ ᴋʜᴜᴀ̂̉ɴ ɢᴀ̂ʏ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴜ̛: Sᴛᴀᴘʜʏʟᴏᴄᴏᴄᴄᴜs ᴀᴜʀᴇᴜs, Cᴀɴᴅɪᴅᴀ ᴀʟʙɪᴄᴀɴs ᴠᴀ̀ Esᴄʜᴇʀɪᴄʜɪᴀ ᴄᴏʟɪ.

Tʀᴏɴɢ sᴏ̂́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴄʜᴜ̛́ᴀ ᴠɪ ᴋʜᴜᴀ̂̉ɴ ᴛʜɪ̀ ʜᴀ̂̀ᴜ ʜᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴜ́ɴɢ đᴇ̂̀ᴜ ᴄᴏ́ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʜᴏ̣ ʜᴏ̛ɴ 1 ɴᴀ̆ᴍ. Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ǫᴜᴀɴ ɴɪᴇ̣̂ᴍ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʀᴀ́ᴄʜ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴏ̂ɪ ᴛʜɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʜᴀʏ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴋʜᴀ̆ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄᴀ̀ɴɢ ʟᴀ̂ᴜ, ᴄᴀ̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴠɪ sɪɴʜ ᴠᴀ̣̂ᴛ ɢᴀ̂ʏ ʙᴇ̣̂ɴʜ!

Cᴀ́ᴄ ᴠɪ sɪɴʜ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴋʜᴀ̆ɴ ɴʜɪ̀ɴ ᴄʜᴜɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢᴀ̂ʏ ʙᴇ̣̂ɴʜ. Nʜᴜ̛ɴɢ 1 ᴋʜɪ ᴄᴏ́ ᴠᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴀ̉ ɴᴀ̆ɴɢ ᴍɪᴇ̂̃ɴ ᴅɪ̣ᴄʜ sᴜʏ ʏᴇ̂́ᴜ, ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʟᴏ̛́ɴ ᴠɪ sɪɴʜ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ɢᴀ̂ʏ ʙᴇ̣̂ɴʜ.

Gɪᴀ́ᴘ ᴘʜᴀ́ᴘ: Kʜᴀ̆ɴ ᴄᴀ̀ɴɢ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ʟᴀ̂ᴜ ᴛʜɪ̀ ᴠɪ sɪɴʜ ᴠᴀ̣̂ᴛ ʙᴀ́ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴀ̀ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ, ɴᴇ̂ɴ ᴛʜᴀʏ ᴋʜᴀ̆ɴ 3 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ɴʜᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴍᴇ̣.

2. Lᴏ̃ɪ ɢᴏ̂́ɪ

 

Không có mô tả.

Đᴀ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴄʜɪ̣ ᴇᴍ ᴄʜɪ̉ ɴɢʜɪ̃ đᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀʏ ᴠᴏ̉ ɢᴏ̂́ɪ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̃ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʜᴀʏ ᴄᴀ̉ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ, ɴʜᴜ̛ɴɢ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴏ̛ɴ ɢɪᴀ̉ɴ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ đᴀ̂ᴜ ᴀ̣

– Bᴜ̣ɪ ᴍᴀ̣ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɢᴏ̂́ɪ: Dᴜ̀ ɢᴏ̂́ɪ ʟᴀ̀ᴍ ʙᴀ̆̀ɴɢ ʙᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̛́ ᴠᴀ̣̂ᴛ ʟɪᴇ̣̂ᴜ ɢɪ̀ ᴛʜɪ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ɴᴏ̛ɪ ᴄʜᴜ̛́ᴀ ʙᴜ̣ɪ ᴍᴀ̣ᴛ.

Mᴀ̣̆ᴄ ᴅᴜ̀ ᴍᴀ̣ᴛ ʙᴜ̣ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̂ʏ ʙᴇ̣̂ɴʜ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄʜᴜ́ɴɢ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ɢᴀ̂ʏ ᴅɪ̣ ᴜ̛́ɴɢ ᴘʜᴏ̂̉ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴠᴀ̀ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴏ̛̉ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙɪ̣ ᴅɪ̣ ᴜ̛́ɴɢ.

Hᴀ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏᴀ̣ɪ ɢᴏ̂́ɪ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ɢɪᴀ̣̆ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜɪ̀ ɴᴇ̂ɴ ɢɪᴀ̣̆ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴜʏᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴᴏ́ɴɢ 50 – 60 đᴏ̣̂ C (1 – 3 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙɪ̣ ᴅɪ̣ ᴜ̛́ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴀ̣ᴛ ʙᴜ̣ɪ.

Vᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏᴀ̣ɪ ᴋᴏ ᴛʜɪ́ᴄʜ ʜᴏ̛̣ᴘ ɢɪᴀ̣̆ᴛ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴘʜᴏ̛ɪ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ɴᴀ̆́ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴜʏᴇ̂ɴ. Dᴜ̀ ɴʜɪᴇ̣̂ᴛ đᴏ̣̂ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴛʀᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴇ̂́ɴ 50 đᴏ̣̂ C ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴀ̂́ʏ đɪ ʜᴏ̛ɪ ᴀ̂̉ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴏ̃ɪ ɢᴏ̂́ɪ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴍᴀ̣ᴛ ʙᴜ̣ɪ ᴍᴀ̂́ᴛ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴇ̂́ᴛ.

Sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴍᴀ́ʏ ʜᴜ́ᴛ ᴀ̂̉ᴍ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴏ̀ᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜɪ́ đᴇ̂̉ ʜᴜ́ᴛ ᴀ̂̉ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ɴɢᴜ̉. Hᴏᴀ̣̆ᴄ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ʙᴀᴏ ɢᴏ́ɪ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴠᴀ̣̂ᴛ ʟɪᴇ̣̂ᴜ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴍᴏ̂́ɪ ᴍᴏ̣ᴛ ᴄᴏ́ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴋɪ́ɴʜ ʟᴏ̂̃ ɴʜᴏ̉ ʜᴏ̛ɴ 20 ᴍɪᴄʀᴏɴ ᴄʜᴏ ʟᴏ̃ɪ ɢᴏ̂́ɪ.

Cᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴᴇ̂́ᴜ ǫᴜᴀ́ ʟᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʜɪ̀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴀ́ɴ ᴄᴜᴏ̂ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ʟᴀ̀ ɴᴇ̂ɴ ᴛʜᴀʏ ɢᴏ̂́ɪ ɴʜᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴍᴇ̣.

– Bᴀ̀ᴏ ᴛᴜ̛̉ ɴᴀ̂́ᴍ ᴏ̛̉ ɢᴏ̂́ɪ: Nɢᴏᴀ̀ɪ ᴍᴀ̣ᴛ ʙᴜ̣ɪ, ᴛʀᴏɴɢ ɢᴏ̂́ɪ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴏ́ ʙᴀ̀ᴏ ᴛᴜ̛̉ ɴᴀ̂́ᴍ, ᴍᴀ̣ᴛ ʙᴜ̣ɪ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴀ̆ɴ ʙᴀ̀ᴏ ᴛᴜ̛̉ ɴᴀ̂́ᴍ, ʙᴀ̀ᴏ ᴛᴜ̛̉ ɴᴀ̂́ᴍ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴘʜᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ᴛ ʙᴜ̣ɪ ʟᴀ̀ᴍ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ɴɪᴛᴏ̛.

Cᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̀ ɴɢʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛᴀ̣ɪ Đᴀ̣ɪ ʜᴏ̣ᴄ Mᴀɴᴄʜᴇsᴛᴇʀ, Vᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ǫᴜᴏ̂́ᴄ Aɴʜ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʀᴀ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄᴏ́ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ʙᴀ̀ᴏ ᴛᴜ̛̉ ɴᴀ̂́ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ɢᴏ̂́ɪ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ʜᴏ̛ɴ 1,5 ɴᴀ̆ᴍ. Nᴀ̂́ᴍ ᴛᴀ́ᴄʜ ʀᴀ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ̀ᴏ ᴛᴜ̛̉ ɴᴀ̂́ᴍ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ xᴀ̂ᴍ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠᴀ̀ᴏ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̂ ʜᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ. Ở ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍᴜ̛́ᴄ đᴏ̣̂ ɴʜᴀ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ sᴇ̃ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ʜᴇɴ sᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴠᴀ̀ ᴠɪᴇ̂ᴍ xᴏᴀɴɢ.

Gɪᴀ̉ɪ ᴘʜᴀ́ᴘ: Tʜᴀʏ ɢᴏ̂́ɪ sᴀᴜ đɪ̣ɴʜ ᴋɪ̀ ᴍᴏ̂̃ɪ 6 ᴛʜᴀ́ɴɢ đᴇ̂́ɴ ʜᴀɪ ɴᴀ̆ᴍ.

3. Mɪᴇ̂́ɴɢ ɢɪᴇ̉ ʀᴜ̛̉ᴀ ʙᴀ́ᴛ

 

Không có mô tả.

Mɪᴇ̂́ɴɢ ʙᴏ̣ᴛ ʙɪᴇ̂̉ɴ ʀᴜ̛̉ᴀ ʙᴀ́ᴛ đᴀ̃ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ʙɪ̣ ᴠɪ ᴋʜᴜᴀ̂̉ɴ sɪɴʜ sᴀ̉ɴ ɴᴀ̣̆ɴɢ ɴᴇ̂̀ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ʙᴇ̂́ᴘ. Tᴏᴀ̀ɴ ʟᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠɪ ᴋʜᴜᴀ̂̉ɴ ɴɢᴜʏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ ɴʜᴜ̛ Aᴄɪɴᴇᴛᴏʙᴀᴄᴛᴇʀ, Mᴏʀᴀxᴇʟʟᴀ, Cʜʀʏsᴏsᴘʜᴀᴇʀɪᴀ, ɴᴀ̂́ᴍ ᴍᴏ̂́ᴄ ᴠᴀ̀ ɴᴀ̂́ᴍ ᴍᴇɴ, ᴄʜᴜ́ɴɢ đᴇ̂̀ᴜ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴍᴏ̂ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴʜᴀ̀ ʙᴇ̂́ᴘ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴏᴀ̣ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ. Vɪ́ ᴅᴜ̣ Aᴄɪɴᴇᴛᴏʙᴀᴄᴛᴇʀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ɢᴀ̂ʏ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ᴛʀᴜ̀ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̂ ʜᴀ̂́ᴘ, ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ᴛʀᴜ̀ɴɢ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ, ᴠɪᴇ̂ᴍ ᴍᴀ̀ɴɢ ɴᴀ̃ᴏ, ᴠɪᴇ̂ᴍ ɴᴏ̣̂ɪ ᴛᴀ̂ᴍ ᴍᴀ̣ᴄ, ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴄʜᴀ̉ʏ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ᴛʀᴜ̀ɴɢ, ᴠᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴀ̀ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ᴛʀᴜ̀ɴɢ ᴅᴀ, ᴠᴀ̀ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ᴛʀᴜ̀ɴɢ ɴɪᴇ̣̂ᴜ sɪɴʜ ᴅᴜ̣ᴄ.

Gɪᴀ̉ɪ ᴘʜᴀ́ᴘ: Tʜᴀʏ ᴍɪᴇ̂́ɴɢ ɢɪᴇ̉ ʀᴜ̛̉ᴀ ᴄʜᴇ́ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴜʏᴇ̂ɴ, ɪ́ᴛ ɴʜᴀ̂́ᴛ 1 ʟᴀ̂̀ɴ/ᴛʜᴀ́ɴɢ

Đᴏ̣ᴄ xᴏɴɢ ʙᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴍᴇ̣ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴄʜᴜ̉ ǫᴜᴀɴ ɢɪᴏ̂́ɴɢ ᴇᴍ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ̂ʏ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴍᴀ̀ sᴇ̃ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ ᴛʜᴀʏ ʜᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̣ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴜ̛́ ᴄᴏ́ ɴɢᴜʏ ᴄᴏ̛ ɢᴀ̂ʏ ʜᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *