B̶ị̶ ̶”̶t̶h̶ô̶n̶g̶ ̶g̶i̶a̶”̶ ̶g̶i̶ả̶n̶g̶ ̶đ̶ạ̶o̶

E̼m̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ơ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼k̼h̼i̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ử̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ị̼?

̼N̼ế̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ử̼a̼.̼

T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼â̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼d̼ễ̼ ̼v̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ử̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼s̼ụ̼p̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼)̼

̼L̼ú̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼th̼a̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼:̼

̼“̼G̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼.̼

̼A̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼h̼é̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ử̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ạ̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼.̼ ̼B̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ả̼o̼:̼

̼“̼C̼ô̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼ã̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼”̼.̼

T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼â̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼d̼ễ̼ ̼v̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ử̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼s̼ụ̼p̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼)̼

̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼E̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼.̼ ̼H̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ầ̼u̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼:̼

̼“̼M̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ò̼i̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼d̼ở̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼a̼i̼”̼.̼

̼H̼ô̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼h̼ứ̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ê̼:̼

̼“̼C̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ắ̼t̼ ̼l̼é̼o̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼N̼g̼õ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼e̼o̼ ̼h̼ú̼t̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼k̼í̼n̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼.̼

T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼t̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼:̼

̼“̼M̼ẹ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼s̼a̼i̼ ̼à̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼i̼m̼”̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼à̼o̼.̼

̼E̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ạ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼E̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼é̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼:̼

̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼e̼m̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼s̼ử̼a̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼

̼E̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼n̼é̼p̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼g̼ằ̼n̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼:̼

̼“̼Đ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ử̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼d̼ạ̼y̼”̼.̼

̼M̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼a̼n̼ ̼l̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼:̼

̼”̼C̼o̼n̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼Đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼”̼.̼

̼E̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ạ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼E̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼é̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼:̼

̼“̼M̼ẹ̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼”̼.̼

̼M̼ẹ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼b̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼:̼

̼“̼B̼á̼c̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼ạ̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼b̼á̼c̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼”̼.̼

̼E̼m̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ứ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼t̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ú̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼í̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼s̼ử̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *