A̼n̼h̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼ô̼i̼ ̼V̼ợ̼ ̼V̼ề̼ ̼

N̼í̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.

 

 

 

 

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼(̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼L̼ý̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼5̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼1̼,̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼4̼1̼-̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự

 

 

 

Bắt gã thanh niên 'biến thái' chuyên sờ vùng kín nữ sinh Trà Vinh -  VietNamNet

̼B̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼

̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼K̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼8̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼B̼ụ̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼D̼o̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼K̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼l̼i̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼.

 

 

 

Không có mô tả.

̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼2̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼K̼.̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼K̼.

̼B̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼K̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼

 

 

 

T̼h̼ấ̼y̼ ̼V̼ợ̼ ̼x̼i̼n̼h̼,̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼V̼ợ̼ ̼”̼B̼á̼.̼n̼ ̼D̼â̼.̼m̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼X̼ó̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼’̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ế̼n̼’̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼M̼a̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼.̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼.̼ả̼ ̼n̼.̼ợ̼

 

 

̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼t̼ ̼p̼h̼á̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼á̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ú̼p̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼ấ̼p̼ ̼7̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ị̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.

̼T̼h̼ấ̼y ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m
̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ê̼m̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼.

Không có mô tả.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼5̼/̼1̼2̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼d̼o̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼3̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼h̼o̼a̼ ̼(̼3̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼)̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼.

̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼T̼h̼o̼a̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼2̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼.

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼N̼ữ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ế̼n̼
̼L̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼T̼h̼o̼a̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼.

Không có mô tả.

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ế̼n̼.

̼K̼h̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼ù̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼a̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼á̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼â̼m̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼2̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼3̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.

Không có mô tả.

̼S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼6̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼h̼o̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ế̼n̼.

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.

Nguồn https://kenhfa.com/xem-tin-nong/thay-vo-dep-chong-mo-quan-ca-phe-cho-vo-ban-dam-2136/

M̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼D̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼G̼ã̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼o̼’̼p̼ ̼c̼ổ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼h̼ê̼’̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼x̼a̼’̼c̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼.̼

̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼5̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼á̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼5̼8̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼
̼Á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ờ̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼

 

 

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼.̼

̼Y̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ò̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼

 

 

 

 

 

Nghịch tử giết mẹ chỉ vì tờ di chúc - 1

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼,̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼/̼8̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼.̼

 

 

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼0̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼0̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼è̼n̼,̼ ̼r̼ớ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼d̼â̼y̼ ̼k̼é̼o̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ê̼n̼.̼

 

Nghịch tử giết mẹ vì tờ di chúc - Tuổi Trẻ Online

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼p̼i̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼â̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼a̼u̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼0̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼ỗ̼ ̼(̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼i̼ ̼c̼h̼u̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼n̼h̼à ̼b̼à̼ ̼L̼.̼,̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼p̼i̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼á̼y̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼1̼0̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼e̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼p̼i̼n̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼h̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ạ̼y̼ ̼t̼ủ̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ò̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ú̼p̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼m̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼è̼n̼ ̼t̼r̼i̼ ̼h̼ô̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

 

 

Y án 20 năm tù đối với kẻ đánh chết mẹ ruột vì tờ di chúc - Tuổi Trẻ Online

 

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼

T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼

̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼o̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼.̼ ̼P̼h̼í̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼

 

 

Nghi án con trai bị tâm thần giết mẹ ruột - Báo Người lao động

̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼2̼7̼/̼5̼)̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼6̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼o̼a̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼a̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼P̼h̼í̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼

̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼x̼ử̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼

 

Khởi kiện đòi quyền thừa kế khi mẹ mất mà không để lại di chúc?

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *