8̼h̼3̼0̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼M̼ẹ̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼D̼ậ̼y̼ ̼B̼à̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼C̼o̼n̼ ̼N̼ằ̼m̼ ̼”̼ ̼L̼ạ̼n̼h̼ ̼N̼g̼ắ̼t̼ ̼”̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼C̼ạ̼n̼h̼

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼.̼A̼.̼ ̼(̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼K̼i̼ế̼m̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

̼Đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼t̼í̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼P̼V̼ ̼V̼i̼e̼t̼N̼a̼m̼N̼e̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼.̼ ̼(̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼H̼.̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼A̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼8̼/̼1̼0̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼8h̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼h̼i̼ế̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ọ̼t̼ ̼m̼à̼u̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ạ̼t̼.̼ ̼

 

̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼b̼é̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼è̼
̼T̼r̼ư̼a̼ ̼1̼9̼/̼1̼1̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼A̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼

 

̼H̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼l̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼á̼i̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼ă̼m̼ ̼b̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼á̼y̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼V̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼-̼C̼u̼b̼a̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼i̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼V̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼-̼C̼u̼b̼a̼,̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼A̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ị̼p̼ ̼t̼i̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼V̼ ̼T̼i̼m̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼b̼é̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼è̼
̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼

̼1̼6̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼N̼h̼i̼,̼ ̼B̼V̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼X̼a̼n̼h̼ ̼P̼ô̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼,̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼2̼ ̼b̼ê̼n̼,̼ ̼t̼i̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼1̼6̼0̼ ̼l̼ầ̼n̼/̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ề̼u̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ộ̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼M̼R̼I̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ồ̼i̼ ̼m̼á̼u̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼đ̼a̼ ̼ổ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼d̼o̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼ã̼o̼/̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼i̼m̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ĩ̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼0̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼.̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼1̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼V̼ ̼X̼a̼n̼h̼ ̼P̼ô̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼,̼ ̼n̼h̼ị̼p̼ ̼t̼i̼m̼ ̼ở̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼1̼4̼0̼ ̼l̼ầ̼n̼/̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼á̼p̼,̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼1̼8̼0̼/̼8̼7̼/̼1̼0̼5̼ ̼m̼m̼H̼g̼,̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼o̼x̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼í̼ ̼q̼u̼ả̼n̼.̼

̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼b̼é̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼è̼
̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼V̼ ̼X̼a̼n̼h̼ ̼P̼ô̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼B̼V̼ ̼N̼h̼i̼ ̼T̼Ư̼ ̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼1̼1̼,̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼B̼V̼ ̼N̼h̼i̼ ̼T̼Ư̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼N̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼N̼h̼i̼,̼ ̼B̼V̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼B̼V̼ ̼N̼h̼i̼ ̼T̼Ư̼ ̼“̼h̼ế̼t̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼h̼ở̼”̼.̼

̼“̼T̼ạ̼i̼ ̼B̼V̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ã̼o̼,̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼à̼o̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼é̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼2̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼A̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ê̼u̼ ̼d̼ệ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼,̼ ̼“̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼e̼n̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼.̼

 

̼N̼ằ̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼9̼/̼1̼1̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼ỳ̼ ̼d̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼ ̼T̼r̼ư̼a̼ ̼1̼9̼/̼1̼1̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼4̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼é̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼9̼/̼1̼1̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼í̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼

̼“̼C̼ó̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

 

̼Q̼u̼a̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼A̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼ý̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼.̼

 

 

 

 

 

L̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼é̼m̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼3̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼2̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼ê̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼3̼ ̼n̼h̼á̼y̼.̼

 

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼ỵ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼b̼ả̼n̼h̼ ̼b̼a̼o̼.̼ ̼Đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ĩ̼u̼ ̼c̼ổ̼

 

 

 

 

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼Đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ẫ̼y̼,̼ ̼x̼a̼ ̼h̼o̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.

̼V̼à̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼á̼c̼ ̼k̼h̼á̼ ̼x̼a̼.̼ ̼T̼h̼ê̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.

̼C̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼.

̼C̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼

̼Đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼3̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼v̼á̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼m̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼a̼i̼,̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼,̼…̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼“̼t̼ắ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼”̼.

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼C̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼á̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼í̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼Đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼b̼ả̼n̼h̼ ̼b̼a̼o̼,̼ ̼đ̼i̼ể̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼é̼m̼ ̼s̼ắ̼c̼,̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ị̼a̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼ ̼t̼ắ̼n̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼à̼y̼:̼

̼“̼C̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼“̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼á̼n̼g̼”̼ ̼q̼u̼á̼!̼”̼.̼

̼“̼C̼h̼ỉ̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ủ̼ ̼r̼ồ̼i̼!̼”̼.̼

̼C̼ủ̼a̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼á̼c̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼(̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼,̼3̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼1̼ ̼l̼ô̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼1̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼x̼e̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼(̼ ̼1̼7̼,̼2̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼g̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼“̼c̼ư̼ỡ̼i̼”̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ẫ̼y̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼C̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼

̼T̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼á̼c̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼.̼ ̼T̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.