3̶9̶ ̶n̶a̶m̶ ̶t̶u̶ ̶o̶a̶n̶

C̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼,̼1̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼3̼9̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼o̼a̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼ổ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ệ̼ ̼(̼9̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ô̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼o̼a̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼,̼1̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ệ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼C̼h̼i̼n̼h̼ ̼(̼7̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼m̼ ̼(̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼m̼)̼ ̼l̼à̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼o̼a̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼3̼9̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼-̼2̼0̼1̼9̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼b̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼.̼

T̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼-̼2̼0̼1̼9̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼b̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼ổ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ệ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼C̼h̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼m̼ ̼(̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼)̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼-̼2̼0̼1̼9̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼B̼T̼P̼

T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼,̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼…̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼ù̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼o̼a̼n̼.̼

̼S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼,̼1̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼V̼K̼S̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ệ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼í̼,̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼

N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ệ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ệ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼,̼2̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ệ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼1̼,̼1̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ệ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼y̼ế̼u̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼C̼h̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼K̼S̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼2̼,̼8̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼m̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼2̼5̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼2̼,̼8̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼

̼N̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼-̼1̼-̼1̼9̼8̼0̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼u̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼,̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼C̼h̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼K̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼o̼a̼n̼.̼

̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼-̼1̼9̼8̼3̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼(̼c̼ũ̼)̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼K̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼

̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼.̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼9̼-̼1̼0̼-̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼a̼ ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.