h̶ủ̶.̶.̶.̶.̶.̶y̶ ̶h̶ô̶n̶

ʏ́ ᴅᴏ ᴄᴏ̂ ᴅᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜ sᴀᴏ 62 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ʟᴀ̂́ʏ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ 26 ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴍᴀɴɢ ʙᴀ̂̀ᴜ

– ᴠᴏ̛́ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴛʀᴇ̂ɴ 60 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ʙᴜᴏ̂̀ɴɢ ᴛʀᴜ̛́ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴅᴜʏ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴆᴇ̂̉ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴀɪ ʟᴀ̀ xɪɴ ɴᴏᴀ̃ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴆᴇ̂̉ ᴛʜᴜ̣ ᴛɪɴʜ ᴏ̂́ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ.

ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴀ̣̆ᴘ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̛ɴ ᴋᴇ́ᴍ ɴʜᴀᴜ 36 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʜᴜ sᴀᴏ (62 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ) ᴠᴀ̀ ʜᴏᴀ ᴄᴜ̛ᴏ̛ɴɢ (26 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ) ᴏ̛̉ ᴄᴀᴏ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴛʜᴜ ʜᴜ́ᴛ sᴜ̛̣ ᴄʜᴜ́ ʏ́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴅᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴋʜɪ ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ, ᴄᴏ̂ ᴅᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜ sᴀᴏ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̣̂ ᴆᴀ̃ ᴍᴀɴɢ ʙᴀ̂̀ᴜ, ᴛʜᴀɪ ᴆᴀ̃ ᴋʜᴀ́ ʟᴏ̛́ɴ ᴋᴇ̂̉ ᴛᴜ̛̀ sᴀᴜ ᴆᴀ́ᴍ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴛʜᴀ́ɴɢ 9/2018.

ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ᴆᴀ̃ ʀᴀ ᴆɪ ᴍᴀ̃ɪ ᴍᴀ̃ɪ ᴠɪ̀ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ19
ɴɢᴏᴀ̀ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴜ́ᴄ ᴍᴜ̛̀ɴɢ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴄʜᴏ ᴄᴀ̣̆ᴘ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ ᴄʜᴏ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏᴇ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ ʙᴀ̂̀ᴜ, ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴋʜɪ ᴆᴀ̃ ᴏ̛̉ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ xᴜ̛ᴀ ɴᴀʏ ʜɪᴇ̂́ᴍ ᴆᴇ̂̉ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴀɪ ᴠᴀ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴏᴀ̀ɪ ɴɢʜɪ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̀ʏ.

ʟʏ́ ᴅᴏ ᴄᴏ̂ ᴅᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜ sᴀᴏ 62 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ʟᴀ̂́ʏ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ 26 ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴍᴀɴɢ ʙᴀ̂̀ᴜᴛʜᴜ sᴀᴏ ᴋʜᴏᴇ ʙᴜ̣ɴɢ ʙᴀ̂̀ᴜ ᴆᴀ̃ ʟᴜ̀ᴍ ʟᴜ̀ᴍ sᴀᴜ ʜᴏ̛ɴ ɴᴜ̛̉ᴀ ɴᴀ̆ᴍ ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛʀᴇ̉

ᴆᴜ̛́ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴄ ᴆᴏ̣̂ ᴋʜᴏᴀ ʜᴏ̣ᴄ, ᴘɢs.ᴛs ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴍᴀ̣ɴʜ ʜᴀ̀, ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ʙᴏ̣̂ ᴍᴏ̂ɴ ᴍᴏ̂ – ᴘʜᴏ̂ɪ, ᴘʜᴏ́ ɢɪᴀ́ᴍ ᴆᴏ̂́ᴄ ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ sɪɴʜ sᴀ̉ɴ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴍᴏ̂ ɢʜᴇ́ᴘ, ʙᴠ ᴆʜ ʏ ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴄᴏ́ ᴄᴏɴ ᴄᴏ́ 2 ᴋʜᴀ̉ ɴᴀ̆ɴɢ.

ɴᴇ̂́ᴜ ʙᴜᴏ̂̀ɴɢ ᴛʀᴜ̛́ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ́ ɴᴀɴɢ ɴᴏᴀ̃ɴ ᴛʜɪ̀ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛɪᴇ̂ᴍ ᴋɪ́ᴄʜ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴛʀᴜ̛́ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ᴛʀᴜ̛́ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ʟᴀ̣ɪ, ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴋɪ́ᴄʜ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʀᴜ̛́ɴɢ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴛʀᴜ̛́ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜ̣ ᴛɪɴʜ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ.

ɴɢʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ, ᴠᴏ̛́ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴛʀᴇ̂ɴ 40 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴄᴏ́ ᴛᴏ̛́ɪ 90% ᴘʜᴏ̂ɪ ᴛᴀ̣ᴏ ʀᴀ ᴛᴜ̛̀ ᴛʀᴜ̛́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴘʜᴜ̣ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ʙᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ sᴀ̆́ᴄ ᴛʜᴇ̂̉, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ

ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ 62 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴘɢs ʜᴀ̀ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴛᴜ̛̀ 45-55 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴆᴀ̃ ᴍᴀ̃ɴ ᴋɪɴʜ, ᴅᴏ ᴆᴏ́ ɴᴇ̂́ᴜ 62 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ sᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴋʜᴀ̉ ɴᴀ̆ɴɢ sɪɴʜ sᴀ̉ɴ ᴛᴜ̛̣ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴅᴏ ʙᴜᴏ̂̀ɴɢ ᴛʀᴜ̛́ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴛᴇᴏ ʟᴀ̣ɪ, ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ᴛᴜ̛̉ ᴄᴜɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛᴇᴏ, ᴋɪ́ᴄʜ ᴛʀᴜ̛́ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴠᴏ̂ ᴛᴀ́ᴄ ᴅᴜ̣ɴɢ. ᴆᴇ̂̉ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀɪ, ᴄᴀ́ᴄʜ ᴅᴜʏ ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ xɪɴ ɴᴏᴀ̃ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜᴜ̣ ᴛɪɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴏ̂́ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ.

ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ, ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ sᴇ̃ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜɪ̉ ᴆɪ̣ɴʜ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ɴᴏ̣̂ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ɪ ᴄʜᴜ ᴋɪ̀ ᴆᴇ̂̉ ᴛᴀ́ɪ ᴛᴀ̣ᴏ ɴɪᴇ̂ᴍ ᴍᴀ̣ᴄ ᴅᴀ̂̀ɴ ᴅᴀ̂̀ɴ, sᴀᴜ ᴆᴏ́ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄᴀ̂́ʏ

ᴠᴇ̂̀ ᴛʜᴜ̉ ᴛᴜ̣ᴄ xɪɴ ɴᴏᴀ̃ɴ, ᴘɢs ʜᴀ̀ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴄᴏ́ sᴜ̛̣ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʏ́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ̉ 2 ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ ᴠᴀ̀ 2 ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ. sᴀᴜ ᴆᴏ́ ᴄᴀ̉ 2 ᴄᴀ̣̆ᴘ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴍᴀɴɢ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴛᴏ̛̀ ᴆᴇ̂́ɴ ʙᴀ̂́ᴛ ᴋʏ̀ ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ sɪɴʜ sᴀ̉ɴ ɴᴀ̀ᴏ ᴆᴇ̂̉ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ. ᴄᴀ́ᴄ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴛᴏ̛̀ ɢᴏ̂̀ᴍ ᴄᴍɴᴅ, ʜᴏ̣̂ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ, ɢɪᴀ̂́ʏ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴋʏ́ ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̂ɴ, ɢɪᴀ̂́ʏ ᴄᴀᴍ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴏ – ɴʜᴀ̣̂ɴ.

ᴛʜᴇᴏ ᴘɢs ʜᴀ̀, ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴄᴀᴏ, ᴋʜᴀ̉ ɴᴀ̆ɴɢ ɢɪᴜ̛̃ ᴛʜᴀɪ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴋᴇ́ᴍ, ɴɢᴜʏ ᴄᴏ̛ ᴛʜᴀɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ʟᴜ̛ᴜ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴄᴀᴏ ᴅᴏ ɴᴏ̣̂ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴇ̣ ᴋᴇ́ᴍ, ᴋʜᴏ́ ɢɪᴜ̛̃ ᴛʜᴀɪ. ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴋᴇ̂ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ sɪɴʜ sᴀ̉ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ, ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ 40 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴋʜᴀ̉ ɴᴀ̆ɴɢ ɢɪᴜ̛̃ ᴛʜᴀɪ sᴀᴜ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜᴜ̣ ᴛɪɴʜ ᴏ̂́ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴄʜɪ̉ ᴆᴀ̣ᴛ 50%.

ɴɢᴏᴀ̀ɪ ɴɢᴜʏ ᴄᴏ̛ sᴀ̉ʏ ᴛʜᴀɪ, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴀɪ ᴋʜɪ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴆᴀ̃ ʟᴏ̛́ɴ sᴇ̃ ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏᴇ̉ ᴄᴀ̉ ᴍᴇ̣ ᴠᴀ̀ ᴄᴏɴ, ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴏ́ ɴɢᴜʏ ᴄᴏ̛ ᴆᴀ́ɪ ᴛʜᴀ́ᴏ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴀᴏ ɢᴀ̂́ᴘ 3-6 ʟᴀ̂̀ɴ sᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴀɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴏ̣̂ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛᴜ̛̀ 20-29.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *