Đ̶o̶.̶.̶.̶.̶à̶n̶ ̶H̶ư̶ơ̶n̶g̶

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼o̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼n̼é̼m̼ ̼đ̼á̼”̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼l̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼ ̼b̼ừ̼a̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

L̼à̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼C̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼T̼V̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼3̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ề̼ ̼“̼v̼ạ̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼”̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼V̼T̼V̼3̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼3̼,̼ ̼T̼S̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ề̼ ̼“̼v̼ạ̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼”̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼V̼T̼V̼3̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼3̼,̼ ̼T̼S̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ề̼ ̼“̼v̼ạ̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼”̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼T̼S̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ạ̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ì̼ ̼a̼i̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼d̼ễ̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼T̼S̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼o̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼

V̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼“̼a̼n̼h̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼p̼h̼í̼m̼”̼,̼ ̼“̼n̼é̼m̼ ̼đ̼á̼”̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼

V̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼“̼a̼n̼h̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼p̼h̼í̼m̼”̼,̼ ̼“̼n̼é̼m̼ ̼đ̼á̼”̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼T̼S̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼o̼á̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼o̼á̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼ẩ̼n̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼i̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼é̼m̼ ̼đ̼á̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼,̼ ̼T̼S̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼a̼ ̼5̼0̼%̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ề̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼o̼á̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼o̼á̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼é̼m̼ ̼đ̼á̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼:̼ ̼“̼M̼u̼ố̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼í̼c̼h̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼l̼ư̼ớ̼t̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼a̼ ̼d̼u̼a̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼”̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼v̼ạ̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼í̼t̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼:̼ ̼5̼0̼%̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ề̼

“50% người trên Facebook là vô công rồi nghề”. Đây là chia sẻ của TSKH Đoàn Hương trong buổi thảo luận cùng VTV3 phát sóng sáng 23/9/2016 chủ đề “Vạ miệng” ngoài cuộc sống và trên mạng xã hội. Bà Hương cho rằng Việt Nam chưa có văn hóa dùng Facebook và văn hóa dùng mạng, đa phần người dùng Facebook dựa vào sự ẩn danh, rồi cho mình cái quyền ném đá làm tổn thương người khác.

Những phát ngôn ‘gây s.ố.c’ của TSKH Đoàn Hương khiến dư luận dậy sóng

Mới đây, trong một cuộc trò truyện trên VTV3 bàn về việc có nên đề xuất tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2 hay không?

4 23

TSKH Đoàn Hương đưa ra những nhận định lạ lùng: “Nếu Việt Nam chỉ dồn vào tiếng Anh thôi thì không ổn. Vì nước Anh sắp rút khỏi cộng đồng châu Âu, mà các lãnh đạo trong cộng đồng ấy nói rồi… Việc sử dụng tiếng Anh sẽ hầu như không có”. Phát ngôn này của bà làm cư dân mạng “dậy sóng”.

2 28

Đó không phải là lần đầu bà đưa ra nhận định gây sốc như vậy. Dư luận từng biết tới bà qua những phát ngôn, chia sẻ về các vấn đề trong cuộc sống, gây nhiều tranh cãi như: “Đàn bà là giống cực kỳ khó hiểu”; “Không bao giờ tôi bỏ một tỷ sáu để mua cô bồ hơn 40 tuổi”; “Người Việt trẻ cần bớt sống ảo và nên học cách mưu sinh”; “Hậu duệ mặt trời logic kém, có cả hành động vô văn hoá”…

3 28

Vị tiến sĩ này để lại ấn tượng với mọi người bằng hình ảnh người phụ nữ có mái tóc ngắn được cắt gọn gàng và một chất giọng khàn không thể lẫn giữa đám đông.

images618900_a 31

TSKH Ngữ văn Đoàn Hương từng giảng dạy nhiều thế hệ sinh viên ở Khoa Văn và Khoa Báo chí Truyền thông (nay là Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

4 30

Ngày 28/11, bà nêu quan điểm về việc dư luận “ném đá” PGS.TS Bùi Hiền vì đề xuất cải tiến chữ viết. Cũng trên sóng VTV, TS Đoàn Hương chia sẻ thẳng thắn: “Tôi nói vui là nếu công trình cải tiến chữ viết của PGS.TS Bùi Hiền được đưa vào áp dụng, chắc tôi phải cùng học với các cháu lớp 1. Vì đọc văn bản soạn thảo theo kiểu chữ mới mà không hiểu gì”.

thumb-tien-si-doan-huong-696x364 13

Phát ngôn “Không thể để một đám quần chúng không hiểu gì vào ném đá Tiếng Việt” được cho là của TSKH Đoàn Hương trong chương trình Café Sáng của VTV ngày 28/11, vô tình gây nên sự tranh cãi dữ dội trong cộng đồng mạng. Tuy nhiên, bà Hương phủ nhận mình nói câu này và cho rằng có đối tượng xuyên tạc lời nói của bà.

3 22

“Hậu duệ mặt trời logic kém, có cả hành động vô văn hoá”, là câu nói của TS Đoàn Hương trong chương trình “Cuộc sống thường ngày”, khi bà được mời chia sẻ về phim Hậu duệ mặt trời đang hot trên mạng.

20160308-toi-khong-hieu-tien-si-doan-huong-noi-sai-dieu-gi-ma-nhieu-nguoi-chi-trich-1 18

Trong cuộc nói chuyện dài giữa tiến sĩ Đoàn Hương với đông đảo chị em phụ nữ của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, bà đưa ra nhận định: “Đàn bà là giống cực kỳ khó hiểu”. Phát biểu này sau đó cũng gây nhiều tranh cãi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *