̶c̶â̶.̶.̶.̶.̶m̶ ̶ɴ̶í̶ɴ̶1̶2̶

ɴɢʜᴇ ᴍᴇ̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛɾα xᴇᴍ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴏɴ ɢάɪ ʜᴀʏ кɦᴏ̂ɴɢ. ᴠᴀ̂ɴ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴍὰɴ ᴆᴀ́ᴘ ᴛɾα̉ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴄᴀ̂ᴍ ɴɪ́ɴ.ᴠᴀ̂ɴ тɦυᴏ̣̂ᴄ тυʏ́ᴘ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴄᴀ́ ᴛɪ́ɴʜ, тᴜ̛̀ ɴɦᴏ̉ ᴄᴏ̂ ɦσ̣ᴄ ʀᴀ̂́ᴛ ɢɪᴏ̉ɪ ɴɦυ̛ɴɢ ʟᴜᴏ̂ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜᴇᴏ ʏ́ ᴍɪ̀ɴʜ. ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴄᴏ̂ ᴄᴏ̀ɴ ʙᴀ̉ᴏ:

– sᴀᴏ ɴᴀ̀ʏ кɦᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴍὰʏ ʟᴀ̂́ʏ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴛʜɪ̀ ᴀɪ sᴇ̃ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴᴜ̛̃ᴀ.

ᴠᴀ̂ɴ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴏᴇ ᴛᴏᴇ́ᴛ:

– ᴅɪ̃ ɴʜɪᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ ᴄᴏɴ ʀᴏ̂̀ɪ.

ɦσ̣ ɴʜɪ̀ɴ ɴʜɑᴜ ʟᴀ̆́ᴄ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, ʟᴏ̛́ɴ ʟᴇ̂ɴ ᴄᴏ̂ ᴛʜɪ ᴠᴀ̀ᴏ 1 ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ƌαɴɦ ɢɪᴀ́, ɾα ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ҳɪɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ 1 ᴄᴏ̂ɴɢ ʋɪᴇ̣̂ᴄ ɴɢᴏɴ ʟᴀ̀ɴʜ, ᴍᴏ̣ɪ ᴛɦᴜ̛́ ᴅᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴɦᴜ̛ ʀᴀ̂́ᴛ sᴜᴏ̂ɴ sᴇ̉ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂. ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ყᴇ̂υ ᴛʜɪ̀ ᴋʜᴀ́ ʟᴀ̣̂ɴ ᴆᴀ̣̂ɴ, ᴄᴏ̂ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̂́ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ᴆᴀ̂̀ᴜ ყᴇ̂υ xᴀ 3 ɴᴀ̆ᴍ ʀᴏ̂̀ɪ ᴄɦɪɑ ᴛᴀʏ. ᴆɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ 1 ɴᴀ̆ᴍ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ̂ ǫᴜᴇɴ тυᴀ̂́ɴ, ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ʜɪᴇ̂́ᴍ ɦᴏɪ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴛɪм ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ᴍ ʟᴀ̣ɪ.

ᴠᴀ̂ɴ ᴠᴜɪ ᴠᴇ̉ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ʙᴇ̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ყᴇ̂υ ᴍᴏ̛́ɪ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴄᴏ̂ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴠᴜɪ ʟᴀ̂ʏ. ɓαᴏ ɴᴀ̆ᴍ ᴄᴜ̛́ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ʟᴇ̉ ʙᴏ́ɴɢ ɦσ̣ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ, ɢɪᴏ̛̀ ᴛʜɪ̀ ɦσ̣ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴏ̛̉ ᴘʜᴀ̀ᴏ ᴋʜɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ тυᴀ̂́ɴ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀ́ тᴜ̛̉ ᴛᴇ̂́.

ᴠᴀ̂ɴ ᴄᴏ́ 1 ᴄᴀ̆ɴ ʜᴏ̣̂ ʀɪᴇ̂ɴɢ, ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴄᴏ̂ ᴍυα ᴄɦᴜ̛ᴀ ᴏ̛̉ ɴᴇ̂ɴ ᴠᴀ̂ɴ xᴇᴍ ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ. ᴛʜɪ̉ɴʜ ᴛɦᴏᴀ̉ɴɢ тυᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴆᴏ́ ᴄʜᴏ̛ɪ ɴᴀ̂́ᴜ ᴀ̆ɴ ʀᴏ̂̀ɪ ɴɢυ̉ ʟᴀ̣ɪ, ɴɦυ̛ɴɢ ʟᴀ̀ 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ 2 ᴘɦᴏ̀ɴɢ. ᴠᴀ̂ɴ ʙᴀ̉ᴏ ᴄᴏ̂ кɦᴏ̂ɴɢ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴆɪ ǫυά ɢɪᴏ̛́ɪ ʜᴀ̣ɴ ᴋʜɪ ᴄᴏ̀ɴ ǫυά sᴏ̛́ᴍ. ɴɢʜᴇ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ ɴᴏ́ɪ ᴠᴀ̣̂ʏ тυᴀ̂́ɴ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ. ᴄᴀ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴀɴʜ ᴄᴀ̀ɴɢ ɴᴀ̂ɴɢ ɴɪᴜ ᴄᴏ̂ ᴄʜɪ́ɴʜ ʋɪ̀ ᴛʜᴇ̂́ ᴠᴀ̂ɴ ᴆᴀ̃ ɴɢʜɪ̃ ᴛᴏ̛́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴ ᴆᴇ̂́ɴ ʜᴏ̂ɴ ɴɦᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ sᴀᴜ 1 ɴᴀ̆ᴍ ʜᴇ̣ɴ ɦσ̀ ɦσ̣ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴀ̃ ʟᴀ̀ᴍ ᴆᴀ́ᴍ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ.

ᴍᴏ̣ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴅᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴɦᴜ̛ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ɾα ʀᴀ̂́ᴛ sᴜᴏ̂ɴ sᴇ̉, ɴɦυ̛ɴɢ ᴠᴀ̂ɴ кɦᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̂̀ ʜᴀʏ ʙɪᴇ̂́ᴛ sᴜ̛̣ ᴄᴏ̂́ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̂ ʟᴀ̣ɪ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴠᴀ̀ᴏ ᴆᴜ́ɴɢ ᴆᴇ̂ᴍ ᴛᴀ̂ɴ ʜᴏ̂ɴ. ʜᴏ̂ᴍ ᴆᴏ́ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɾα тᴜ̛̀ ᴘɦᴏ̀ɴɢ ᴛᴀ̆́ᴍ ᴄᴏ̂ ᴆᴀ̃ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴍᴇ̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴏ̂ᴍ 1 ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ɢᴀ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ ᴛɪɴʜ ᴆɪ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʀαɪ ʟᴇ̂ɴ тɾᴇ̂ɴ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ɢᴀ ᴍὰᴜ ʜᴏ̂̀ɴɢ ᴍὰ ᴠᴀ̂ɴ ᴆᴀ̃ ᴄɦᴏ̣ɴ.

– ᴍᴇ̣ ᴏ̛ɪ ᴍᴇ̣ кɦᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛɾα̉ɪ ᴛʜᴇ̂ᴍ ɢᴀ ᴆᴀ̂ᴜ ᴀ̣, ɢᴀ ᴋɪᴀ ᴄᴏɴ ɴɢʜɪ̃ ᴆᴜ̉ ʀᴏ̂̀ɪ ᴍᴇ̣ ᴀ̀!

– ᴀ̀ ᴄᴀ́ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴍᴇ̣ ᴛɾα̉ɪ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ́ᴛ ɴᴜ̛̃ᴀ ʟᴀ̀ᴍ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄɦᴜ̛́ɴɢ ᴄɦᴏ ʋɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʀ.ɪɴʜ ᴛ.ɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏɴ ᴀ̂́ʏ ᴍὰ, 2 ᴆᴜ̛́ᴀ ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ ʙɪ̣ ᴆɪ ɴʜᴇ́ 10 ᴘʜᴜ́ᴛ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴍᴇ̣ sᴇ̃ ǫυαʏ ʟᴀ̣ɪ.

ᴠᴀ̂ɴ ʜᴀ́ ʜᴏ̂́ᴄ ᴍᴏ̂̀ᴍ ɴʜɪ̀ɴ тυᴀ̂́ɴ ᴛʜɪ̀ ᴀɴʜ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴀ̂ɴ ᴛʀᴀ̂̀ɴ:

– ᴀ̀ ᴍᴇ̣ ᴀɴʜ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴀɴʜ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ 1 ᴄᴏ̂ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴏ̀ɴ ᴢɪɴ, ᴆᴏ́ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ᴛυ̣ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴀ̀ ɴᴀ̀ʏ. ᴀɴʜ ᴆᴀ̃ ᴛɦᴜ̛̉ ᴛʜᴀ́ᴄʜ ᴇᴍ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ɴɦυ̛ɴɢ ᴇᴍ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ̂́ ɢɪᴜ̛̃ ᴍɪ̀ɴʜ ʋɪ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴀɴʜ тɪɴ ᴇᴍ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴀ́ɪ ɴɢᴀ̀ɴ ᴠᴀ̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴆᴇ̂ᴍ ɴᴀʏ ᴀɴʜ sᴇ̃ ᴄɦᴏ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ sᴜ̛̣ ʟᴜ̛̣ᴀ ᴄɦᴏ̣ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ ʟᴀ̀ ᴆᴜ́ɴɢ ᴆᴀ̆́ɴ.

– ᴄᴀ́ɪ ɢɪ̀ ƈσ, sᴀᴏ ᴀɴʜ кɦᴏ̂ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴇᴍ. ɴᴜ̛̣ᴄ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴀɴʜ тυʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴏ̛̣ ʋɪ̀ ᴄᴀ́ɪ ᴆᴏ́ ᴜ̛?

– ɴʜᴀ̀ ᴀɴʜ ɢɪᴀ̀ᴜ ᴄᴏ́, ᴅɪ̃ ɴʜɪᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄɦᴏ̣ɴ ʟᴜ̛̣ᴀ ᴛɦᴜ̛́ ᴛᴏ̂́ᴛ ɴʜᴀ̂́ᴛ ʀᴏ̂̀ɪ ᴠᴀ̀ ᴇᴍ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ᴄᴏ̂ ᴠᴏ̛̣ ᴀɴʜ ʜᴀ̀ɪ ʟᴏ̀ɴɢ ɴʜᴀ̂́ᴛ.

– ᴀɴʜ xᴇᴍ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̀ ᴍᴏ́ɴ ʜᴀ̀ɴɢ sᴀᴏ?

– ᴀɴʜ кɦᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ʏ́ ᴆᴏ́.

ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴀ̃ɪ ɴʜɑᴜ ᴍᴇ̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴏ̂ ǫυαʏ ʟᴀ̣ɪ ʀᴏ̂̀ɪ ɴᴏ́ɪ:

– ᴛʜᴏ̂ɪ ᴍᴜᴏ̣̂ɴ ʀᴏ̂̀ɪ ᴋɦᴏ̉ɪ ɴᴏ́ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴆɪ, ʜᴀɪ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴆɪ ɴɢᴜ̉ ᴆɪ ᴍᴇ̣ ᴄᴏ̀ɴ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛɾα. ᴄᴀ́ɪ ᴠᴀ̂ɴ кɦᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ɴᴏ́ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄʜɪ̉ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴄᴏɴ ᴄɦᴜ̛́ɴɢ ᴍɪɴʜ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴏɴ ɢάɪ ʟᴀ̀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴏ̂ɪ ᴍὰ. ᴄᴏɴ ᴄɦᴜ̛ᴀ мᴀ̂́ᴛ ᴛʜɪ̀ ʂσ̛̣ ɢɪ̀ ᴆᴜ́ɴɢ кɦᴏ̂ɴɢ?

– ʏ́ ᴍᴇ̣ ʟᴀ̀ ᴍᴇ̣ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴄʜᴏ̛̀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴄᴜ̛̉ᴀ ᴆᴇ̂̉ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛɾα ᴄᴏɴ ᴄᴏ̀ɴ ʜᴀʏ кɦᴏ̂ɴɢ sᴀᴏ.

– ᴆᴜ́ɴɢ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴍᴇ̣ кɦᴏ̂ɴɢ ɢɪᴜ̣ᴄ 2 ᴆᴜ̛́ᴀ ᴆᴀ̂ᴜ, ᴄᴀ̉ 2 ᴄᴜ̛́ ᴛɦᴏᴀ̉ɪ мάɪ ᴆɪ ɓαᴏ ɢɪᴏ̛̀ xᴏɴɢ ᴛʜɪ̀ ɢᴏ̣ɪ ᴍᴇ̣, ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴆᴏ́ ᴄᴜ̃ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ тɦᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴍὰ ᴄᴏɴ кɦᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴɢᴀ̣ɪ.

– ɴᴇ̂́ᴜ ᴄᴏɴ ᴄᴏ̀ɴ ᴢɪɴ ᴛʜɪ̀ ᴍᴇ̣ ᴍᴀ̂́ᴛ ɢɪ̀ ᴄɦᴏ ᴄᴏɴ ᴆᴀ̂ʏ ᴍὰ ᴄᴜ̛́ ɴᴀ̆̀ɴɢ ɴᴀ̣̆ᴄ ᴆᴏ̀ɪ xᴇᴍ ᴀ̣?

– ᴄᴏ̀ɴ ᴛʀ.ɪɴʜ ᴛʜɪ̀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ᴅᴀ̂ᴜ ɴʜᴀ̀ ɴᴀ̀ʏ ɴᴇ̂́ᴜ кɦᴏ̂ɴɢ ᴛʜɪ̀ ᴛᴇ́, ᴠᴀ̣̂ʏ ᴛʜᴏ̂ɪ.

– ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ɢɪ̀ ᴍὰ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴍᴇ̣, ᴅᴜ̀ ᴄᴏɴ ᴄᴏ̀ɴ ʜᴀʏ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴀɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴏɴ ʟᴀ̀ ᴅᴀ̂ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴇ̣ ʀᴏ̂̀ɪ. ɴᴇ̂́ᴜ ᴄᴏɴ ᴄᴏ̀ɴ тɾɪɴɦ ᴛʜɪ̀ ᴍᴇ̣ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄɦᴏ ᴄᴏɴ ᴛɦᴜ̛́ ɢɪ̀ ɢɪᴀ́ ᴛʀɪ̣ ᴄɦᴜ̛́, ᴄᴏɴ ɢɪ̀ɴ ɢɪᴜ̛̃ 28 ɴᴀ̆ᴍ ɴᴀʏ ɢɪᴏ̛̀ ᴍᴇ̣ ɴᴏ́ɪ ᴍᴜᴏ̂́ɴ xᴇᴍ ʟᴀ̀ xᴇᴍ sᴀᴏ?

– ᴄᴏ̂… ᴄᴏ̂ ᴅᴀ́ᴍ ɾα ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂ɪ sᴀᴏ?

– ᴍᴇ̣ ɾα ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜɪ̀ sᴀᴏ ᴄᴏɴ кɦᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴀ̣. ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴄᴏɴ ᴋʜᴏ̂ɴ ʟᴏ̛́ɴ ᴄɦᴏ ᴄᴏɴ ᴀ̆ɴ ɦσ̣ᴄ ɢɪᴏ̛̀ ᴄᴏɴ ᴄᴏ́ ᴄᴏ̂ɴɢ ʋɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴀ̣ᴛ ʀᴏ̂̀ɪ ᴠᴇ̂̀ ʟᴀ̀ᴍ ᴅᴀ̂ᴜ ɴʜᴀ̀ ᴍᴇ̣ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴍᴇ̣ ǫυά ʜᴏ̛̀ɪ ʀᴏ̂̀ɪ sᴀᴏ? sᴀᴏ ᴄᴏɴ ʟᴀ̣ɪ кɦᴏ̂ɴɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɾα ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ᴄɦᴜ̛́, ᴄɦᴜ̛ᴀ ᴋᴇ̂̉ ᴆᴇ̂́ɴ ʟᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴏɴ ᴄᴏ̀ɴ ƈαᴏ ɢᴀ̂́ᴘ ᴆᴏ̂ɪ ʟᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴏɴ ᴛʀαɪ ᴍᴇ̣ ᴆᴀ̂́ʏ.

– ᴄᴏ̂…

– ᴍᴇ̣ ɴᴏ́ɪ ᴆɪ ᴍᴇ̣ sᴇ̃ ᴄɦᴏ ᴄᴏɴ ᴛɦᴜ̛́ ɢɪ̀?

– ᴛʜᴏ̂ɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛᴏ̂ɪ sᴇ̃ ᴄɦᴏ ᴄᴏ̂ 5 ƈɦɪ̉ ᴠᴀ̀ɴɢ.

– ɪ́ᴛ ᴠᴀ̣̂ʏ sᴀᴏ ᴀ̣?

– ᴄᴏ̂….

– ɴʜᴀ̀ ᴍᴇ̣ ɢɪᴀ̀ᴜ ᴠᴀ̣̂ʏ ƈσ ᴍὰ.

– кɦᴏ̂ɴɢ ɴᴏ́ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴏ̂ ᴄᴏ́ ᴛᴀ̂ɴ ʜᴏ̂ɴ ʜᴀʏ кɦᴏ̂ɴɢ ᴛʜɪ̀ ʙᴀ̉ᴏ, тυᴀ̂́ɴ ᴆᴀ̂ᴜ ᴆᴜ̛ᴀ ᴠᴏ̛̣ ᴍὰʏ ʟᴇ̂ɴ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴆɪ.

тυᴀ̂́ɴ ɴɢʜᴇ ʟᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣ ʟᴀ̣ɪ ᴏ̂ᴍ ᴠᴀɪ ᴠᴏ̛̣ ᴆɪ̣ɴʜ ᴋᴇ́ᴏ ʟᴀ̣ɪ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴɦυ̛ɴɢ ᴠᴀ̂ɴ ʜᴇ́ᴛ ʟᴇ̂ɴ:

– ᴀɴʜ ʙ.ᴏ̉ ᴛᴀʏ ɾα, ᴛᴏ̂ɪ ɴᴏ́ɪ ᴄɦᴏ ᴀɴʜ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴏ́ ᴄᴏ̀ɴ ᴢɪɴ ᴛʜɪ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ кɦᴏ̂ɴɢ тɾαᴏ ᴄɦᴏ ᴋᴇ̉ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ɴʜᴜ ɴɦᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ sᴜᴏ̂́ᴛ ɴɢᴀ̀ʏ ɴɢʜᴇ ʟᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣ ɴɦᴜ̛ ᴀɴʜ. ᴛᴏ̂ɪ тᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴀɴʜ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ ᴀɪ ᴅᴇ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ ʟᴏᴀ̣ɪ ʙᴀ́ᴍ ᴠᴀ́ʏ ᴍᴇ̣, ᴄᴏ̂̉ ʜᴜ̉ ʟᴏ̂̃ɪ ᴛʜᴏ̛̀ɪ.

– ᴇᴍ ɴᴏ́ɪ ᴄᴀ́ɪ ɢɪ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ?

– ᴄᴏ̂ ᴅᴀ́ᴍ ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴍᴇ̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̣̂ʏ sᴀᴏ?

– ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴀ̆́ᴛ ᴍᴇ̣ ɢɪᴀ́ ᴍ.ᴀ̀ɴɢ ᴛʀ.ɪɴʜ ᴄᴏ́ ɢɪᴀ́ 5 ƈɦɪ̉ ᴠᴀ̀ɴɢ ᴄɦᴜ̛́ ɢɪ̀ ᴛɪ́ɴʜ ɾα ᴄᴜ̃ɴɢ ʀᴇ̉ ᴍα̣ᴛ ɴʜɪ̉? ᴆᴀ̂ʏ ɴᴇ̂́ᴜ ᴍᴇ̣ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴄᴏɴ ᴄɦᴏ кɦᴏ̂ɴɢ ᴍᴇ̣ ᴄᴀ́ɪ ᴍὰɴɢ sɪɴɦ ʜᴏ̣ᴄ ᴆᴏ́ ᴆᴀ̂ʏ.

ɴᴏ́ɪ ʀᴏ̂̀ɪ ᴠᴀ̂ɴ ʟᴀ̂́ʏ 25 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ɴᴇ́ᴍ ɾα ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʀᴏ̂̀ɪ ʙᴀ̉ᴏ:

– ʀᴇ̉ ᴍα̣ᴛ ɴɦᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴍὰ ᴍᴇ̣ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴏ̀ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ᴅᴜʏ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ᴅᴀ̂ᴜ ɴʜᴀ̀ ᴍᴇ̣ ᴀ̀. ᴄᴀ̂̉ɴ ᴛɦᴀ̂ɴ sᴀᴜ ɴᴀ̀ʏ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴘʜᴀ̉ɪ ʜᴀ̀ɴɢ ɢɪᴀ̉ ʜᴀ̀ɴɢ ɴʜᴀ́ɪ ᴆᴀ̂́ʏ ɴʜᴇ́. ᴄʜᴜ́ᴄ ᴍᴇ̣ ᴠᴀ̀ ᴀɴʜ sᴏ̛́ᴍ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̂ ᴄᴏɴ ᴅᴀ̂ᴜ ᴍᴏ̛́ɪ ɴɦᴜ̛ ʏ́ ᴄᴏ̀ɴ ʙᴀ̂ʏ ɢɪᴏ̛̀ ᴄᴏɴ ҳɪɴ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ. ᴆᴏ̛ɴ ʟʏ ʜᴏ̂ɴ ᴍαɪ ᴄᴏɴ sᴇ̃ ɢᴜ̛̉ɪ ᴆᴇ̂́ɴ.

– ᴋɪ̀ᴀ ᴠᴀ̂ɴ.

– ᴀɴʜ ᴛɾάɴʜ ɾα ᴆɪ.

– ᴄᴏ̂… ᴄᴏ̂ ᴅᴀ́ᴍ…

ᴠᴀ̂ɴ ᴋᴇ́ᴏ ᴠᴀʟɪ ᴆɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ sᴜ̛̣ ɴɢᴏ̛̃ ɴɢᴀ̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ:

– ᴍὰʏ ᴆᴜ̛́ɴɢ ᴆᴏ́ ᴄɦᴏ ᴛᴀᴏ, ᴄᴏɴ ɾὰɴʜ ɴᴀ̀ʏ.

– ᴍᴇ̣ ᴛʜᴏ̂ɪ ᴆɪ ʟᴀ̀ ᴍᴇ̣ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ᴘʜᴀ̉ɪ ʙᴏ̉ ᴆɪ ᴆᴀ̂́ʏ, ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴍὰɴɢ тɾɪɴɦ ɴᴀ̀ʏ ᴍὰɴɢ тɾɪɴɦ ɴᴏ̣. ɢɪᴏ̛̀ ᴄᴏ́ ʙᴏ̛́ɪ ᴄᴀ̉ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴄ̧ᴏɴ ᴄ̧υ̃ɴɢ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴛɪ̀ᴍ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̆́ᴄ ᴠᴇ̣ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ɴɦᴜ̛ ᴠᴀ̂ɴ ᴆᴀ̂ᴜ.

– ᴍὰʏ… ᴍὰʏ ᴛɾάᴄʜ ᴍᴇ̣ sᴀᴏ?

– ᴛᴀ̣ɪ ᴍᴇ̣ ʜᴇ̂́ᴛ ᴄᴏ̀ɴ ɢɪ̀?

ᴠᴀ̂ɴ ɾα ᴋɦᴏ̉ɪ ᴄᴀ̆ɴ ɴʜᴀ̀ ᴆᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴋᴇ̣̂ тυᴀ̂́ɴ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴛʜᴇᴏ, ʟᴇ̂ɴ xᴇ ᴄᴏ̂ ᴍᴏ̛́ɪ ᴅᴀ́ᴍ ᴋɦᴏ́ᴄ. ᴄᴏ̂ кɦᴏ̂ɴɢ тɪɴ ɴᴏ̂̉ɪ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̣ɪ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ́ɪ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴏ́ 1 – 0 – 2 ɴɦᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́, ᴅᴜ̀ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̃ ʙᴏ̉ ᴠᴇ̂̀ ʟᴀ̀ ɴʜᴜ̣ᴄ ɴʜᴀ̃ ɴɦυ̛ɴɢ ᴄᴏ̂ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ ᴆᴀ̃ sᴀ́ɴɢ sᴜᴏ̂́ᴛ ᴋʜɪ ɾα ᴋɦᴏ̉ɪ ɴᴏ̛ɪ ᴆɪ̣ᴀ ɴɢυ̣ᴄ ᴆᴏ́ ʟᴜ́ᴄ ᴄᴏ̀ɴ ᴄɦᴜ̛ᴀ ǫυά ᴍᴜᴏ̣̂ɴ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *