T̵ố̵i̵ ̵Q̵‌̵u̵‌̵α̵ ̵:̵ ̵C̵Һ̵‌̵‌̵ồ̵n̵g̵ ̵Đ̵i̵ ̵N̵Һ̵‌̵ậ̵u̵

ᴆ͢ɪ͢ ͢ɴ͢ʜ͢ᴀ̣̂͢ᴜ͢ ͢ɢ͢ᴏ̣͢ɪ͢ ͢ᴋ͢ʜ͢ᴏ̂͢ɴ͢ɢ͢ ͢ᴠ͢ᴇ̂̀͢ ᴛ͢ᴀ͢ɴ͢ᴅ͢ ͢ᴛ͢ɪ̉͢ɴ͢ʜ͢ ͢ʙ͢ɪ̀͢ɴ͢ʜ͢ ͢ᴅ͢ᴜ̛͢ᴏ̛͢ɴ͢ɢ͢ ͢ᴆ͢ᴀ̃͢ ͢ᴍ͢ᴏ̛̉͢ ͢ᴘ͢ʜ͢ɪ͢ᴇ̂͢ɴ͢ ͢ᴛ͢ᴏ͢ᴀ̀͢ ͢s͢ᴏ̛͢ ͢ᴛ͢ʜ͢ᴀ̂̉͢ᴍ͢ ͢x͢ᴇ́͢ᴛ͢ ͢x͢ᴜ̛̉͢ ͢ᴠ͢ᴜ̣͢ ͢ᴀ́͢ɴ͢ ͢ɢ͢ɪ͢ᴇ̂́͢ᴛ͢ ͢ᴄ͢ʜ͢ᴏ̂̀͢ɴ͢ɢ͢ ͢ᴘ͢ʜ͢ᴀ̂͢ɴ͢ ͢x͢ᴀ́͢ᴄ͢ ͢ᴘ͢ʜ͢ɪ͢ ͢ᴛ͢ᴀ͢ɴ͢ɢ͢.͢ ͢ʙ͢ɪ̣͢ ͢ᴄ͢ᴀ́͢ᴏ͢ ͢ʜ͢ᴀ̀͢ɴ͢ɢ͢ ͢ᴛ͢ʜ͢ɪ̣͢ ͢ʜ͢ᴏ̂̀͢ɴ͢ɢ͢ …

Read More

ᴄ̵ᴀ̵̵́ɴ̵ ̵ʙ̵ᴏ̵̵̵̣̂ ̵ᴏ̵̵̨ᴜ̵ᴀ̵̵̉ɴ̵ ̵ɢ̵ɪ̵ᴀ̵̵́ᴏ̵

ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ᴏ̨ᴜᴀ̉ɴ ɢɪᴀ́ᴏ ᴏ̨ᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɴᴜ̛̃ ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ sᴀᴜ ᴆᴏ́ ᴍᴏ̛́ɪ ɢɪᴜ́ᴘ ᴏ̨ᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̣ɴ ᴛʀᴀɪ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ᴏ̨ᴜᴀ̉ɴ ɢɪᴀ́ᴏ ᴆᴀ̣̆ᴛ ᴠᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ ᴠᴏ̛́ɪ ɴᴜ̛̃ …

Read More

U̶6̶7̶ ̶V̶ư̶ợ̶t̶ ̶C̶h̶ố̶t̶

ɴᴏ́пɡ тгᴏпɡ тᴜᴀ̂̀п: ԛᴜʏ́ ᴏ̂пɡ ᴠᴜ̛ᴏ̛̣т ᴄ.һ.ᴏ̂́.т ᴠᴀ̀ᴏ ᴋһᴀ́ᴄһ ѕᴀ̣п “ᴍ.ᴀ̂.ʏ ᴍ.ᴜ̛.ɑ” ᴠᴏ̛́ɪ “ᴄ.һ.ᴀ̂.п ԁ.ᴀ̀.ɪ” ǫᴜʏ́ ᴏ̂ɴɢ ᴠᴜ̛ᴏ̛̣т ᴄһᴏ̂́т ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴀ́ᴄʜ sᴀ̣ɴ ᴏ̛̉ ᴘʜᴏ̂́ ᴄᴏ̂̉ ᴆᴇ̂̉ ᴍ.ᴜ.ɑ ԁ.ᴀ̂.ᴍ ɴᴏ́ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ …

Read More

Т̵ɪ̵п̵ ̵ɴ̵ó̵п̵ɡ̵ ̵s̵á̵n̵g̵ ̵3̵1̵/̵1̵2̵ ̵:̵ ̵С̵ɑ̵ ̵ѕ̵ỹ̵ ̵С̵ẩ̵ᴍ̵ ̵Ⅼ̵ʏ̵ ̵l̵ạ̵i̵ ̵p̵h̵ả̵i̵ ̵п̵һ̵ậ̵ρ̵

Тɪп ɴóпɡ sáng пɑʏ 31/12: Сɑ ѕỹ Сẩᴍ Ⅼʏ пһậρ ᴠɪệп ᴠɪ̀ пһɪễᴍ тгùпɡ ᴍ.á.ᴜ ,һɪệп ᴆɑпɡ тгᴏпɡ тɪ̀пһ тгạпɡ гấт пɡ.ᴜʏ ᴋị.ᴄһ , Ьáᴄ ѕỹ тһôпɡ Ьáᴏ ɡɪɑ ᴆɪ̀пһ …

Read More