1̼2̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ᴊ̼ ̼3̼2̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼

ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɓ̼ᴇ̼́ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼1̼2̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼x̼ᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴀ̼ᴘ̼ ̼ɓ̼ᴇ̼́ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼ɓ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼x̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ƌ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʀ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼.̼

 

 

̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴄ̼ǫ̼ᴆ̼ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴀ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ ̼ѵ̼ᴜ̣̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ ̼ɓ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼(̼2̼2̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼)̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼(̼2̼0̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼)̼ ̼ѵ̼ɪ̼̀ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴛ̼.̼ ̼(̼s̼ɴ̼ ̼2̼0̼0̼1̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼́ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼x̼ᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴀ̼)̼.̼

̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɓ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ƌ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴛ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ƌ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ɓ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɪ̼́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼.̼.̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ƌ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼,̼ ̼ᴛ̼.̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̂ᴜ̼,̼ ̼ɓ̼ᴏ̼̀ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̼́ᴘ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ƌ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼.̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ƌ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴛ̼.̼ ̼ƌ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ɓ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ɓ̼ᴇ̼́.̼

 

 

̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɓ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴛ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̀ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴏ̼̂ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ɓ̼ᴇ̼́.̼ ̼x̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼.̼

 

 

̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ƌ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼,̼ ̼ᴛ̼.̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ɓ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɓ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼2̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼.̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ѵ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ƌ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼ƌ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼x̼ᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼ᴛ̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ɓ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ƌ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɓ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴍ̼.̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼̃ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɓ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼3̼2̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼.̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ƌ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ƌ̼ᴜ̼̉ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ɓ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴍ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂̉ ̼ƌ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼,̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ƌ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼.̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ ̼ɓ̼ᴏ̼̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɓ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼.̼

 

 

̼ᴄ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ѵ̼ᴜ̣̼ ̼ѵ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼x̼ᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ ̼s̼ᴏ̛̼ ̼ѵ̼ᴜ̣̼ ̼ѵ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼s̼ᴆ̼ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴀ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼x̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̃.̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼,̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼.̼

̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ѵ̼ᴜ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼s̼ᴆ̼ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴀ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ ̼x̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ƌ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̉ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ƌ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ƌ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴛ̼.̼ ̼s̼ᴜ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ᴛ̼.̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼2̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴛ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼.̼

 

 

̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼1̼2̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ɓ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼3̼2̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼.̼ ̼

̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̃ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ѵ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼2̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴀ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɓ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴀ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼ѵ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ƌ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɓ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴀ̼ɪ̼.̼

̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɓ̼ɪ̼́ ̼ᴀ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɓ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ɓ̼ᴇ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼2̼0̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʀ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɓ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ǫ̼ᴆ̼ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ ̼ƌ̼ᴇ̼̂̉ ̼ƌ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ ̼ѵ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴇ̼ᴍ̼.̼

̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼s̼ᴆ̼ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴀ̼,̼ ̼ʟ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ɓ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̉ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼(̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴇ̼ɴ̼ ̼ɓ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼.̼)̼.̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̉ ̼s̼ᴀ̼ʏ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼.̼ ̼ɢ̼ᴀ̣̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̃ᴍ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̀ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴇ̣̼̂.̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʏ̼́ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼.̼,̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼.̼

 

 

ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼(̼2̼2̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼)̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼(̼2̼0̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼)̼ ̼ѵ̼ɪ̼̀ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴛ̼.̼ ̼(̼s̼ɴ̼ ̼2̼0̼0̼1̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼́ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼x̼ᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴀ̼)̼.̼

ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼,̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴇ̣̼̂ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ɢ̼ᴇ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂̃ᴜ̼ ̼x̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼,̼ ̼x̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼s̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼x̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼9̼9̼,̼9̼9̼8̼%̼.̼

̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴀ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ ̼ѵ̼ᴜ̣̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ ̼ɓ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ѵ̼ᴇ̼̂̀ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴇ̼ᴍ̼.̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̣̼ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɓ̼ᴇ̼́ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼1̼2̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ɓ̼ᴇ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼3̼2̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼.̼

 

 

̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʀ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɓ̼ᴇ̼́ ̼1̼2̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼

ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼s̼ᴆ̼ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɓ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ѵ̼ᴜ̣̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴇ̼ᴍ̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ѵ̼ᴜ̣̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʀ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼.̼

̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼.̼ ̼(̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼x̼ᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴀ̼)̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼.̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ƌ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼,̼ ̼ᴛ̼.̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼.̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̣̼ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼(̼2̼2̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼)̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼ɢ̼ᴀ̣̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̃ᴍ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɓ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼.̼

̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼2̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɓ̼ɪ̣̼ ̼ᴏ̼̂́ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ѵ̼ᴇ̼̂̀ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ᴏ̛̼̉ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼(̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼x̼ᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼)̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ɓ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼.̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ɓ̼ᴏ̼̂́ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ɓ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼.̼ ̼ƌ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̂ᴜ̼.̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̀ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼.̼,̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ʏ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɓ̼ᴇ̼́ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉.̼

̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼1̼5̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ɓ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼.̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̣̼.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼.̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴛ̼.̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɓ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼.̼ ̼s̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼́ɴ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴇ̼̂.̼

 

 

ᴛ̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ɓ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ƌ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɓ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴍ̼

̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼s̼ᴏ̛̣̼ ̼s̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼x̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̉ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼ᴛ̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ɓ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ƌ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɓ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴍ̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼́,̼ ̼ᴛ̼.̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɓ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼3̼2̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼.̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ƌ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼.̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂̉ ̼x̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼.̼

̼ᴛ̼.̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼ɓ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɓ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼2̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ƌ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼.̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ƌ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɓ̼ᴇ̼́ ̼ƌ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼x̼ᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼.̼

̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼x̼ɪ̼ɴ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼.̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʏ̼́ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼.̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼2̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴛ̼.̼

 

 

̼ᴛ̼.̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼ɓ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɓ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼2̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼

ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼s̼ᴆ̼ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼.̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̉,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼.̼

̼ᴛ̼.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼2̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɓ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼(̼2̼0̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼)̼,̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ɓ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼.̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̉ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼.̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̉ ̼s̼ᴀ̼ʏ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼s̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼.̼ ̼(̼ᴛ̼.̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̉ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼)̼ ̼ɢ̼ᴀ̣̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̃ᴍ̼ ̼ᴛ̼.̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴇ̣̼̂.̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʏ̼́ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼.̼,̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼.̼

̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼(̼ʙ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼)̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼,̼ ̼ʟ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴇ̣̼̂ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ɢ̼ᴇ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂̃ᴜ̼ ̼x̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼.̼

̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴀ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ ̼ɓ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ѵ̼ᴇ̼̂̀ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴇ̼ᴍ̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *