ᴛ̼.ᴀ̼̼̂.ɴ̼.ɢ̼ ̼ɢ̼.ɪ̼.ᴀ̼̼́ ̼Ⅼ̼.ê̼.п̼ ̼5̼0̼0̼ᴋ̼

b̼ỏ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ợ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ạ̼ ̼g̼ẫ̼m̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼â̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼2̼0̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼“̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼”̼.̼ ̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼g̼ậ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼h̼á̼n̼

 

 

 

̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼
̼N̼g̼ô̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼0 ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼

 

Không có mô tả.

̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼d̼à̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼c̼a̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼b̼ầ̼n̼ ̼h̼à̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼x̼ứ̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼m̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ậ̼p̼ ̼b̼ẹ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼b̼ò̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼i̼ề̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ứ̼a̼ ̼l̼ỡ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼á̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼“̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼a̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼é̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ớ̼.̼

Sự thật về “gái gọi sinh viên” | Báo Dân trí
̼D̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼a̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼ệ̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼l̼ì̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼p̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼ ̼A̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼g̼ì̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ấ̼y̼,̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼

̼C̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼â̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼a̼i̼ ̼g̼a̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼ở̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼

 

 

Thân phận những 'bướm đêm' quá đát ở Đà thành

̼B̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼s̼ầ̼u̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼…̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼x̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼â̼n̼ ̼l̼a̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼.̼ ̼G̼i̼ữ̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ô̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼h̼â̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ụ̼ ̼s̼u̼m̼ ̼v̼ầ̼y̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼y̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼2̼1̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼1̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼A̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼G̼ò̼ ̼V̼ấ̼p̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ổ̼n̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ợ̼t̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼N̼g̼o̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼(̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼N̼g̼â̼n̼)̼ ̼s̼o̼n̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼ ̼l̼ò̼e̼ ̼l̼o̼ẹ̼t̼,̼ ̼l̼i̼ế̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼r̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼r̼ó̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼d̼ị̼u̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ủ̼ ̼r̼ê̼,̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼â̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼2̼0̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼“̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼”̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼ừ̼ ̼đ̼ạ̼i̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼,̼5̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

 

Chuyện đời của một cô gái điếm không thể hoàn lương

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼“̼v̼ớ̼t̼”̼ ̼c̼ú̼ ̼c̼h̼ó̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼O̼a̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼G̼ò̼ ̼V̼ấ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼c̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼“̼đ̼á̼p̼ ̼t̼à̼u̼”̼,̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼đ̼ồ̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼(̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼)̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼ố̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼,̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼d̼a̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ự̼c̼,̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ồ̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼y̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼,̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ự̼c̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ã̼.̼

̼G̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼?̼

 

Hà Nội đặt mục tiêu xóa "ổ mại dâm" trên đường Lê Duẩn" | Báo Dân trí

̼S̼a̼u̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼3̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼,̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼o̼a̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼3̼8̼%̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼ẻ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼â̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼5̼9̼%̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼8̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.̼ ̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼:̼ ̼“̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼s̼ầ̼u̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼õ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼á̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼2̼0̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼4̼0̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼a̼o̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼.̼5̼0̼0̼đ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ ̼k̼ế̼t̼,̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼í̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼0̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼…̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼l̼ọ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼…̼”̼.

 

Bắt gọn thanh niên xăm trổ giật dây chuyền của nữ du khách ở phố Tây
̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼l̼ê̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼v̼ẻ̼ ̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼:̼ ̼“̼D̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼T̼u̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼t̼u̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼t̼u̼i̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼u̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼à̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼u̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ữ̼a̼…̼”̼.̼

̼X̼é̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼7̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼n̼ạ̼i̼…̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼l̼ê̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼ô̼n̼g̼.̼/̼.̼

 

Bắt đối tượng ngụy trang ma túy trong hộp bánh - Báo Khánh Hòa điện tử

̼(̼T̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼)̼

 

 

M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼ổ̼ ̼C̼h̼ứ̼c̼ ̼C̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼D̼â̼u̼ ̼B̼a̼’̼n̼ ̼D̼.̼â̼.̼m̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼B̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼.̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼r̼ê̼n̼ ̼Đ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼C̼A̼ ̼V̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼ế̼t̼.̼

K̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼N̼h̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼“̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼”̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.

 

 

̼H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼q̼u̼á̼i̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ú̼ ̼b̼à̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼ ̼(̼1̼9̼61̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼7̼,̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼2̼6̼3̼-̼B̼à̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼u̼ế̼,̼ ̼T̼T̼-̼H̼u̼ế̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼.̼

 

 

 

Không có mô tả.

̼B̼à̼ ̼N̼g̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼b̼á̼n̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼m̼ỳ̼,̼ ̼c̼ó̼c̼ ̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼v̼ỉ̼a̼ ̼h̼ẻ̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼u̼y̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼6̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼r̼ỉ̼ ̼t̼a̼i̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼a̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9.

 

Không có mô tả.

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ữ̼,̼ ̼t̼r̼í̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼m̼ẫ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ị̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ễ̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼a̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼m̼,̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼a̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼“̼b̼á̼n̼ ̼h̼o̼a̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼r̼ầ̼m̼ ̼r̼ộ̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼5̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼b̼ợ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼đ̼i̼.̼

̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼.̼
̼Q̼u̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼,̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼2̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼-̼1̼,̼ ̼C̼A̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼T̼-̼H̼u̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼3̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼a̼n̼ ̼(̼1̼9̼7̼4̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼,̼ ̼T̼T̼-̼H̼u̼ế̼)̼;̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼H̼u̼y̼ ̼-̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼S̼e̼n̼ ̼(̼1̼9̼7̼3̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼T̼P̼ ̼H̼u̼ế̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼-̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼N̼h̼i̼.̼

 

 

Không có mô tả.

̼T̼ạ̼i̼ ̼C̼Q̼Đ̼T̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼a̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼â̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼8̼0̼-̼1̼8̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼5̼0̼-̼7̼0̼%̼/̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼/̼l̼ư̼ợ̼t̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼e̼ ̼t̼h̼ồ̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼0̼%̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼L̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ê̼n̼h̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼ ̼k̼h̼á̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼í̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼3̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼N̼h̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼g̼á̼i̼ ̼“̼b̼á̼n̼ ̼h̼o̼a̼”̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼d̼o̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼đ̼ụ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼h̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼.̼ ̼V̼à̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼3̼-̼1̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼N̼h̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼“̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼”̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼

 

Khi sinh viên thành… gái bán dâm | An ninh trật tự | PLO

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼-̼8̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼v̼o̼,̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼N̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼N̼h̼i̼ ̼“̼t̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼”̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼3̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼H̼I̼V̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼b̼a̼y̼”̼.

̼X̼é̼t̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼-̼8̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼C̼h̼ứ̼a̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼m̼”̼.̼

 

Gặp nhóm "gái bán dâm giá rẻ", nhiều người đàn ông ở Biên Hoà lãnh quả đắng - Báo Người lao động

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *