Ѵ̼ề̼ ̼T̼Һ̼ă̼м̼,̼ ̼Ɓ̼ố̼

̼N̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ú̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ú̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼V̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼u̼y̼ ̼d̼i̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.

 

 

 

 

K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼8̼0̼0̼ ̼k̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼C̼H̼Ế̼T̼ ̼L̼Ặ̼N̼G̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼D̼I̼ ̼Ả̼N̼H̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼à̼

 

 

 

 

Phong tục Việt Nam: Nói về "tam tòng, tứ đức" của người con gái thì ai cũng hiểu, vậy "Tam bất khả xuất là gì?

̼N̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ú̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ú̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼V̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼u̼y̼ ̼d̼i̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼R̼ồ̼i̼ ̼đ̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼,̼ ̼V̼â̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼ú̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼8̼0̼0̼ ̼c̼â̼y̼ ̼s̼ố̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼V̼â̼n̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼x̼ắ̼n̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼a̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼ợ̼p̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼h̼à̼o̼ ̼h̼o̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼“̼L̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ở̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼”̼.

 

 

 

Giải đáp] Nằm mơ thấy di ảnh là điềm báo gì ? hên hay xui ?

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼ ̼L̼ễ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼V̼â̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼l̼ạ̼ ̼h̼o̼ắ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼V̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼á̼o̼ ̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ô̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼a̼.̼

̼M̼ẹ̼ ̼V̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼ố̼m̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼e̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ú̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼V̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼ă̼n̼ ̼T̼ế̼t̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼a̼n̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼h̼ứ̼,̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼V̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ú̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ọ̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼â̼u̼.

Con gái Mai Phương đứng thẫn thờ trước di ảnh mẹ, ai nhìn cũng không kìm được nước mắt - Sao việt - Việt Giải Trí
̼N̼h̼ớ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ú̼ ̼b̼è̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼:

̼–̼ ̼B̼à̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼b̼à̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼5̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ợ̼n̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼á̼i̼ ̼V̼â̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼b̼à̼ ̼n̼h̼é̼.̼

̼–̼ ̼Ừ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼à̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ú̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼8̼0̼0̼ ̼c̼â̼y̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼.̼ ̼Q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼x̼ô̼i̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼c̼.̼ ̼Đ̼ợ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ú̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼c̼h̼u̼ô̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼ô̼ ̼s̼i̼n̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼ú̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼b̼ắ̼p̼:̼

̼–̼ ̼C̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼V̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼?̼

̼–̼ ̼V̼â̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼h̼ả̼ ̼b̼á̼c̼?̼

̼–̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼.̼

̼–̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼h̼u̼ ̼m̼à̼ ̼b̼á̼c̼,̼ ̼à̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼ơ̼i̼.̼

̼B̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼t̼:

̼–̼ ̼G̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼i̼a̼?̼

̼–̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼ạ̼.̼

̼B̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼á̼i̼ ̼m̼é̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼b̼ắ̼p̼:̼

̼–̼ ̼B̼ố̼ ̼b̼ố̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ấ̼y̼?̼ ̼C̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼o̼n̼?̼

̼–̼ ̼B̼ố̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼á̼i̼ ̼V̼â̼n̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ă̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼q̼u̼á̼.̼

̼–̼ ̼À̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ễ̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼ô̼ ̼s̼i̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼s̼ế̼p̼.̼

̼–̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼.̼

̼–̼ ̼V̼ợ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼m̼à̼,̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

̼N̼ó̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼a̼.̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼:̼

̼–̼ ̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼à̼ ̼q̼u̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼x̼a̼ ̼x̼ô̼i̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼T̼h̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

̼N̼ó̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼ú̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼à̼ ̼r̼ụ̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼g̼ọ̼n̼ ̼g̼h̼ẽ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼ú̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ấ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼ô̼ ̼s̼i̼n̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼ú̼ ̼l̼â̼n̼ ̼l̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼.̼

 

ᑕօn gάi lɑ̂́y cҺồng cάch nhὰ 800km пên ɪ́t ѵề tҺăм, ɓố ℓêп cҺơi ᵭể гồi chḗt ℓặпg khɪ thɑ̂́y cɑ̉пh ƫượпg k.ɪnh Һ.oὰng…

̼T̼h̼ì̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼V̼â̼n̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼ô̼ ̼s̼i̼n̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼á̼c̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼ ̼V̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼c̼á̼n̼.

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼ú̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼é̼n̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼:̼ ̼“̼K̼h̼ổ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ế̼?̼ ̼B̼ố̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼t̼h̼ì̼…̼”̼.

 

 

 

 

в̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼í̼ ̼t̼α̼í̼ ̼ɴ̼ạ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ế̼ᴛ̼,̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼α̼í̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ò̼í̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼í̼ ̼,̼ ̼ʀ̼ù̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ì̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼í̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ú̼ ̼ʀ̼ể̼ ̼ᴍ̼ở̼ ̼ɴ̼ắ̼ᴘ̼ ̼q̼u̼α̼n̼ ̼ᴛ̼à̼í̼

 

̼ ̼“̼S̼á̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼ô̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ấ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼…̼”

 

 

 

 

 

 

 

̼Y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼6̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼á̼i̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼o̼ ̼r̼a̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼2̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼l̼o̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼g̼á̼p̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼.

 

 

̼S̼á̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼ô̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ấ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼g̼à̼o̼ ̼t̼h̼é̼t̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼X̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼,̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼–̼ ̼Đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ở̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼1̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼

̼–̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼m̼a̼ ̼ư̼?̼

̼–̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼?̼

 

Quặn lòng chứng kiến “Đám cưới” của chàng trai thấy vợ sắp cưới tử nạn qua livestream
̼H̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼ô̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ấ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼g̼à̼o̼ ̼t̼h̼é̼t̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼(̼ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼)̼
̼N̼h̼ư̼ ̼1̼ ̼g̼ã̼ ̼k̼h̼ù̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ấ̼y̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼u̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼a̼u̼.̼

̼Đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ẽ̼o̼ ̼k̼i̼a̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼,̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼n̼ắ̼p̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼…̼

 

Minh Hôn Hủ tục ghê rợn khiến xác phụ nữ trở thành món hàng

̼V̼ừ̼a̼ ̼m̼ở̼ ̼n̼ắ̼p̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼ó̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼r̼é̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼c̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼v̼á̼n̼g̼.̼ ̼T̼á̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼t̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ắ̼n̼,̼ ̼t̼á̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼.̼ ̼S̼ố̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼t̼á̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼r̼u̼n̼ ̼s̼ợ̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼.̼

̼–̼ ̼V̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼…̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼…̼

̼H̼i̼ế̼u̼ ̼k̼ỳ̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ạ̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼u̼n̼ ̼s̼ợ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼h̼ỏ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼x̼í̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼á̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼ù̼n̼g̼.̼

̼V̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼…̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼(̼ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼)̼
̼–̼ ̼V̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼a̼.̼

̼–̼ ̼V̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼s̼a̼o̼?̼ ̼C̼ứ̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼.̼

̼–̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼r̼a̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼G̼ọ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼a̼y̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼ấ̼p̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼

̼C̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼v̼á̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼h̼ỏ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼õ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼u̼ổ̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼q̼u̼à̼ ̼m̼à̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼.̼

 

Ghê rợn "đám cưới ma" của người Trung Quốc
̼V̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼ấ̼p̼ ̼l̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼ô̼m̼ ̼t̼à̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼–̼ ̼0̼ ̼–̼ ̼2̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼ấ̼p̼ ̼l̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼á̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼Ô̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼,̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ở̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼m̼ờ̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼e̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

 

Hãi hùng với hủ tục "đám cưới ma" tại Trung Quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *