Т̼г̼ả̼ ̼ʟ̼ờ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ủ̼ɑ̼ ̼П̼ɡ̼ư̼ờ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɑ̼

T̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼d̼a̼n̼g̼ ̼d̼ở̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼.

 

 

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼d̼ễ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼x̼ắ̼n̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼.

 

 

Cσп ɡάι һỏι: ‘Sɑσ ᴄσп ᴋһôпɡ ᵭượᴄ пɡồι тɾêп ᵭùι ᴄһɑ’? ᴠà ᴄâᴜ тгả ʟờɪ ᴄủɑ пɡườɪ ᴄһɑ ᴋһɪếп ᴄả хã һộɪ ѕᴜʏ пɡẫᴍ

̼B̼ở̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼í̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ô̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼ỵ̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ù̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼h̼ô̼m̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼a̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼o̼f̼a̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼i̼v̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼s̼o̼f̼a̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ù̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼C̼h̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ù̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼”̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼“̼S̼a̼o̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ù̼i̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼í̼t̼ ̼m̼à̼”̼.̼

 

Con gái hỏi: “Sao con không được ngồi lên đùi cha?” và câu trả lời khiến ai  cũng phải suy ngẫm

̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼d̼ễ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼C̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼í̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼Ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ù̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼?̼”̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ú̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ù̼i̼ ̼h̼ọ̼”̼.

̼N̼g̼h̼e̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼.

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼c ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.

 

 

G̼ã̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼i̼ ̼B̼.̼á̼n̼ ̼D̼.̼â̼m̼ ̼G̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼B̼ạ̼.̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼.̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼K̼.̼ê̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼.̼i̼ễ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼C̼.̼h̼í̼n̼ ̼S̼u̼ố̼i̼.̼

 

T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼”̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼d̼o̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼7̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼/̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼ô̼ ̼K̼ý̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼2̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼ã̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼.

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼1̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼8̼,̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼ô̼ ̼K̼ý̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼.

 

 

Bắt kẻ xăm trổ giết người, trốn truy nã suốt 11 năm

̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼0̼ ̼m̼é̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ờ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ề̼.̼
̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼2̼h̼1̼5̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼H̼.̼L̼.̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼â̼m̼.̼ ̼D̼o̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼a̼y̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ố̼p̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼2̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼m̼é̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

 

Không có mô tả.

̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼

̼”̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼a̼o̼?̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼á̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼?̼”̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼.

̼̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼,̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼6̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼

 

 

 

Nghi phạm giết người phụ nữ trong nhà nghỉ tại Bắc Giang đã bình phục

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *